Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księdze zapłaconą opłatę manipulacyjną

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS
Osoba fizyczna prowadząca pkpir i rozliczająca się na zasadach ogólnych wzięła na firmę w leasing operacyjny samochód osobowy. Czy do pkpir można od razu zaksięgować opłatę manipulacyjną, czy trzeba ją rozbić na czas trwania umowy leasingowej? Czy trzeba do tego samochodu firmowego prowadzić książkę przebiegu pojazdu?

RADA

Jeśli prowadzi Pan księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową, to opłata manipulacyjna jako wydatek pośrednio związany z przychodami podlega zaliczeniu do kosztów proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. Jeśli natomiast księguje Pan koszty metodą kasową, to opłatę tę powinien Pan ująć w księdze w całości jako koszt w dacie jego poniesienia. Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie dotyczy samochodów używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

UZASADNIENIE

Opłata manipulacyjna obok czynszu inicjalnego wchodzi w skład tzw. opłat wstępnych, których poniesienie warunkuje zawarcie umowy leasingu operacyjnego. Opłaty te wraz z opłatami ustalonymi w zawartej umowie stanowią koszt uzyskania przychodu u korzystającego, jeśli umowa ta spełnia warunki określone dla umowy leasingu operacyjnego, tj. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome oraz suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Opłaty wynikające z umowy leasingu są kosztem, jeśli umowa spełnia określone przepisami warunki.

Od 1 stycznia 2007 r. znowelizowano przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca wprowadził w nich podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem. Na podstawie art. 22 ust. 5 updof u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia (art. 22 ust. 5c updof). Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zasady te są zobowiązani stosować również podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, jeśli prowadzą księgę tzw. metodą memoriałową, tj. w taki sposób, aby stale, w każdym roku podatkowym, było możliwe wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Od 2007 r. koszty pośrednio związane z przychodami, a dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, należy rozliczać proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą, jeśli podstawę rozliczeń z fiskusem stanowią księgi rachunkowe bądź podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona metodą memoriałową.

Ponieważ opłata manipulacyjna jest jedną z opłat warunkujących zawarcie umowy leasingu, to podobnie jak czynsz inicjalny ma charakter kosztu pośrednio związanego z przychodami. Należy ją zatem rozliczyć na analogicznych zasadach. Ponieważ okres, na który zawierana jest umowa leasingu, przekracza rok, to podatnik prowadzący księgę metodą memoriałową powinien rozliczyć ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy (tj. okresu, którego ta opłata dotyczy). Zatem jeśli prowadzi Pan księgę tę właśnie metodą, powinien Pan ująć zapłaconą na wstępie opłatę manipulacyjną nie jednorazowo, lecz zaliczać ją do kosztów proporcjonalnie do okresu trwania zawartej przez Pana umowy leasingu.

Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe. Przykładem jest pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży z 30 lipca 2007 r. nr PB415-8/07. Organ podatkowy, odpowiadając na pytanie podatnika o zasady ujęcia w księgach rachunkowych czynszu inicjalnego zapłaconego w związku z zawarciem umowy leasingu zawartej w 2007 r., stwierdził, że:

Czynsz inicjalny jest opłatą wstępną wnoszoną przy zawieraniu umowy bądź w momencie wydania przedmiotu leasingu. Jest on ściśle związany z umową leasingu i odnosi się do pełnego okresu jej trwania. Nie ma przy tym bezpośredniego odzwierciedlenia w osiągniętych przychodach, jednak uiszczenie go warunkuje ich uzyskanie. Mając powyższe na uwadze, podatnik prawidłowo zakwalifikował ów koszt jako koszt pośredni, nieprawidłowe natomiast jest stanowisko dotyczące rozliczenia tego wydatku w całości w momencie poniesienia. Przedmiotowa umowa leasingu zawarta została na okres 3 lat, a zatem dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. W związku z powyższym podatnik powinien rozliczyć wydatek na czynsz inicjalny proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy (okresu którego dotyczy).

Inaczej będzie, jeśli koszty ujmuje Pan w księdze według tzw. metody kasowej, czyli w dacie ich poniesienia (bez względu na okres, którego dotyczą).

Od 2007 r. ustawodawca, starając się usunąć istniejące dotychczas rozbieżności interpretacyjne, zdefiniował pojęcie dnia poniesienia kosztu. I tak, za dzień poniesienia kosztu u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztów. Ponieważ definicja ta jest wspólna dla wszystkich podatników rozliczających na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ma zastosowanie bez względu na wybraną metodę księgowania kosztów (tj. memoriałową czy kasową). W sytuacji opisanej w pytaniu oznacza to, że prowadząc księgę metodą kasową, powinien Pan ująć opłatę manipulacyjną jako koszt jednorazowo, tj. w momencie otrzymania dowodu potwierdzającego jej zapłatę.

Tak samo rozstrzygają tę kwestię organy podatkowe. W razie ewentualnego sporu można powołać się na pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z 9 maja 2007 r. nr PDOF/415/17/A/07/W738. Organ podatkowy, odpowiadając na pytanie spółki cywilnej (jej wspólników) o zasady ujęcia w księdze prowadzonej metodą kasową jako kosztu zapłaconej w związku z zawarciem umowy leasingu opłaty manipulacyjnej oraz czynszu inicjalnego, zajął następujące stanowisko:

(...) jeżeli spełnione zostały wymienione warunki [tj. kryteria warunkujące uznanie zawartej umowy za umowę leasingu - przyp. aut.], korzystający ma prawo ujęcia w kosztach opłat ustalonych w umowie leasingu, w tym opłat inicjalnych (czynsz inicjalny oraz opłata manipulacyjna).W świetle postanowień art. 22 ust. 4 updof koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jest to metoda kasowa, co oznacza, iż wydatki stanowią koszt w dacie ich poniesienia bez względu na fakt jakiego okresu dotyczą. Od 1 stycznia 2007 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono art. 22 ust. 6b, który stanowi, że dla podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z zastosowaniem metody kasowej, zatem wydatki powinny być ujęte w dacie ich poniesienia, tj. w momencie otrzymania dowodu potwierdzającego zdarzenie gospodarcze.

Przykład

Pan Nowak zawarł w styczniu 2007 r. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na okres 3 lat. W związku z zawarciem umowy poniósł następujące wydatki: opłatę inicjalną w wysokości 12 000 zł oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 6000 zł. Pan Nowak rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Zakładając, że księgę prowadzi metodą memoriałową, poniesione opłaty wstępne jako koszty pośrednio związane z przychodami, a dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, powinien rozliczyć proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą, tj. w tym przypadku - okresu trwania umowy leasingu. Zatem do kosztów roku 2007 powinien zaliczyć 1/3 poniesionych opłat, tj. 4000 zł z tytułu czynszu inicjalnego i 2000 zł z tytułu opłaty manipulacyjnej. Takie same kwoty powinien ująć w kosztach w roku 2008 i 2009. Natomiast jeśli prowadziłby księgę metodą kasową, całość poniesionych opłat (tj. 12 000 zł z tytułu czynszu inicjalnego oraz 6000 zł z tytułu opłaty manipulacyjnej) ująłby w kosztach roku 2007 na podstawie otrzymanego dowodu potwierdzającego poniesienie tych opłat.

Jeśli chodzi o samochody osobowe niebędące składnikiem majątku podmiotu wykorzystującego je do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, to ustawodawca uzależnił możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ich eksploatację od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ograniczając równocześnie ich wysokość do limitu z niej wynikającego. Jednak na mocy odrębnej regulacji zawartej w art. 23 ust. 3b updof obowiązek ten nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Oznacza to, że może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodu całość wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu, bez konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji i stosowania limitu z niej wynikającego.

• art. 22 ust. 1, ust. 5c - 6 i ust. 6b, art. 23 ust. 1 pkt 46 i ust. 3b, art. 23a pkt 1, art. 23b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115 poz. 793

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Polski Ład. Ściąga dla przedsiębiorców, księgowych, kadrowych (PDF)
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PIE: wojna i susza w Europie oznaczają jeszcze wyższą inflację
  W następstwie rosyjskiej agresji i suszy w Europie ceny żywności po wakacjach mogą być wyższe o prawie 20 proc. względem ubiegłego roku; wzrost cen żywności będzie dalej przyspieszać inflację – podano w piątkowym komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego
  Wakacje kredytowe raz na kwartał - żaden bank nie odmówi
  Rozwiązanie, które proponujemy, gwarantuje, że żaden bank nie odmówi kredytobiorcy wakacji kredytowych raz na kwartał do końca 2023 r., bank nie naliczy też za wakacje żadnej opłaty - podkreślił w opublikowanym w piątek 13 maja 2022 r. podcaście premier Mateusz Morawiecki.
  Nowe terminy składania zeznań rocznych w 2023 r. po Polskim Ładzie
  W 2023 r. zeznania PIT-28 oraz PIT-28S za 2022 r. można będzie złożyć najpóźniej 2 maja 2023 r. (30 kwietnia 2023 r. przypada w niedzielę). Zeznań tych nie będzie się już składało w terminie do końca lutego 2023 r.
  ING: inflacja może osiągnąć 15% w 2022 r.
  Dane GUS wskazują na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. W 4 kwartale br. inflacja może wzrosnąć w okolice 15 proc. rdr. Dwucyfrowy wzrost cen także w 2023 to prawdopodobny scenariusz - przekazało w piątek ING.
  Nowe rodzaje obligacji skarbowych w oparciu o stopy procentowe NBP
  Są pierwsze oznaki stabilizacji na polskim rynku - ocenił w piątek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Na horyzoncie nowe rodzaje obligacji skarbowych
  Odliczenie składki zdrowotnej z limitem - zmiany od 1 lipca 2022 r.
  Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (wg stawki 19% PIT) mają uzyskać prawo odliczenia od dochodu lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – zapłaconej przez siebie składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej formie. Wysokość tego odliczenia składek będzie ograniczona rocznym limitem 8700 zł. Limit ten ma być corocznie waloryzowany przez Ministra Finansów. Ryczałtowcy prowadzący działalność gospodarczą będą także mogli odliczyć od przychodu cześć (50%) zapłaconych składek zdrowotnych. Pojawi się także możliwość odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej od karty podatkowej. Natomiast podatnicy opodatkowani PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie będą mieli prawa odliczenia składki zdrowotnej. Takie zmiany wynikają z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został 11 maja uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Zmiany w Polskim Ładzie. O czym muszą wiedzieć podatnicy?
  Zmiany do Polskiego Ładu zostały przyjęte przez Sejm. W efekcie od 1 lipca 2022 roku zacznie obowiązywać niższa stawka PIT dla skali podatkowej, a zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Co jeszcze zmieni się w podatkach?
  E-Doręczenia – od kiedy? Ponowna zmiana terminu
  Nadchodzi kolejna zmiana przepisów o e-Doręczeniach. 4 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Przewiduje ona nowelizację przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych polegających na wydłużeniu terminu wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej sprawił, że już w 2021 r. – rok po ogłoszeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych – zmieniono termin wejścia w życie obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki do e-Doręczeń. Wówczas dla podmiotów publicznych i niektórych podmiotów niepublicznych przedłużono go do drugiej połowy 2022 r.
  Wybór skali podatkowej dla rozliczenia dochodów lub przychodów z 2022 roku - podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym i ryczałtowcy
  Rozpatrywany aktualnie w Sejmie i Senacie rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT (tzw. Polski Ład 2.0) zakłada m.in. (w związku ze zmianą skali podatkowej, która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 roku), umożliwienie wyboru skali podatkowej podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują już swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - dla rozliczenia dochodów lub przychodów osiągniętych w 2022 roku. Wyboru tego będzie można dokonać po zakończeniu 2022 roku w zeznaniu podatkowym za ten rok. Ryczałtowcy będą też mogli zrezygnować z ryczałtu w działalności gospodarczej (i przy sprzedaży płodów rolnych z własnego gospodarstwa) w II połowie 2022 roku. Omawiany projekt nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw został 11 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie.
  Polski Ład 2.0. – co się zmieni w podatkach (PIT) od 1 lipca 2022 r.?
  W ramach ,,naprawy” nowelizacji prawa podatkowego, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. (zwanej ,,Polskim Ładem”) ustawodawca proponuje kolejną rewolucyjną zmianę przepisów podatkowych. Zmiany mają wejść w życie już niebawem – 1 lipca 2022 r. Projekt (w mediach określany jako „Polski Ład 2.0”) może ulec jeszcze zmianie, ale obecnie znamy już jego podstawowe założenia. Na co powinni być gotowi podatnicy PIT?
  Ministerstwo Finansów: konsultacje ws. rekompensaty obniżki PIT dla organizacji pożytku publicznego
  Wkrótce rozpoczną się kolejne konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu wyrównującemu im spadek wpływów z tzw. 1 proc. w związku z obniżeniem podatku PIT - podało w czwartek Ministerstwo Finansów
  Wakacje kredytowe od wakacji - projekt
  Chcielibyśmy, aby wakacje kredytowe mogły być wdrażane już od wakacji, aby od lipca kredytobiorcy mogli składać wnioski – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w czwartek
  KE: negocjacje ws. unijnego embarga na rosyjską ropę nadal trwają
  Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.
  Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki
  Ministerstwo Finansów informuje: 12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę Niskie Podatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Według planu przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r. Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.
  Banki podnoszą stawki po decyzji NBP. Niektóre już po raz szósty
  Wojna w Ukrainie i pandemia covid-19 spowodowały drastyczny wzrost wskaźnika, który niedawno wydawał się abstrakcyjnym pojęciem ekonomicznym. Chodzi o inflację - kluczowy termin kojarzący się ze wzrostami cen żywności. Jednak drożejące kredyty i wyższe oprocentowanie lokat bankowych zależą od innego czynnika ściśle powiązanego z inflacją. Rada Polityki Pieniężnej jest zmuszona podnosić stopy procentowe, aby chronić rodzimą walutę. Jak stopy procentowe przekładają się na raty kredytu i oprocentowanie lokat? Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty?
  Kiedy wygasa mandat członka zarządu spółki? Zmiany od 13 października 2022 r.
  13 października 2022 roku w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Kończy ona długoletni spór, dotyczący tego, jak należy prawidłowo liczyć okres trwania kadencji i z jaką chwilą wygasa mandat członka zarządu spółki. Nie jest to bowiem spór czysto teoretyczny, ale zagadnienie o wysoce praktycznym znaczeniu, bowiem wadliwa reprezentacja spółki niesie za sobą dotkliwe konsekwencje prawne.
  Rządowe wsparcie dla kredytobiorców – na czym ma polegać?
  Rządowy projekt wsparcia dla osób z kredytem hipotecznym w złotych opiera się na trzech filarach: wakacjach kredytowych, dopłatach z Funduszu Wsparcia Kredytobior-ców oraz nowym wskaźniku oprocentowania kredytów, który ma zastąpić WIBOR. Co się zmieni, jak zmiany wpłyną na sytuację kredytobiorców, a w szczególności na wyso-kość spłacanych rat? Oto wszystko, co warto wiedzieć o przygotowywanym programie.
  Zamiennik WIBOR-u dla już zawartych umów kredytowych. Inny nowy wskaźnik alternatywny dla nowych umów
  Zamiennik WIBOR będzie stosowany głównie do już zawartych umów kredytowych; oprócz tego planowane jest też wydanie wskaźnika alternatywnego, który ma obejmować nowe umowy kredytowe zawierane w przyszłości - powiedział w czwartek 12 maja 2022 r. w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.
  Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. - Komisja Finansów Publicznych akceptuje poprawki
  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła 11 maja 2022 r. poprawki posłów PiS do ustawy obniżającej niższą stawkę PIT z 17 do 12 proc. Dotyczą one wyrównania ubytków dochodów przez samorządy i organizacje pożytku publicznego.
  Dieta w delegacji krajowej 2022. 38 zł jeszcze w tym roku (projekt). Wyższe zwolnienia podatkowe pracowników i koszty podatkowe przedsiębiorców
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej zamierza rozporządzeniem podwyższyć kwotę diety w czasie podróży służbowej krajowej do 38 zł za dobę podróży (aktualnie – od 2013 roku - obowiązuje stawka 30 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został 11 maja 2022 r. opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw a więc najprawdopodobniej w II połowie 2022 roku.
  Co zamiast WIBOR? Nowy wskaźnik albo stawka POLONIA
  Publikacja wskaźnika, który zastąpi WIBOR, możliwa jest w "krótkim czasie" - powiedział 11 maja 2022 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski podczas kongresu Impact'22. Jego zdaniem zastąpienie WIBOR-u stawką POLONIA to tylko wariant rezerwowy.
  Obligacje skarbowe Skarbu Państwa - oferta maj-czerwiec 2022
  Ministerstwo Finansów zapowiada, że wprowadzi w czerwcu 2022 r. do sprzedaży dwa nowe rodzaje obligacji oszczędnościowych (antyinflacyjnych). Obligacje o zapadalności 1 rok i 2 lata będą oparte o stopę referencyjną NBP. Będą dostępne w sieci sprzedaży z początkiem czerwca tego roku. Szczegóły oferty zostaną opublikowane 25 maja 2022 r. Jakie obligacje można kupić jeszcze w maju 2022 r.?
  60 tys. grzywny za oszustwa skarbowe i fałszowanie faktur. Marcelina Zawadzka na karuzeli VAT?
  Na karę grzywny w wysokości 60 tys. została skazana Marcelina Zawadzka (wyraziła PAP zgodę na podanie nazwiska i pokazanie wizerunku), prezenterka telewizyjna i była Miss Polonia. Taki wyrok w sprawie karuzeli VAT-owskiej ogłosiła 11 maja 2022 r. sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu Katarzyna Maciaszek. Zdaniem obrońców wyrok jest "niezwykle krzywdzący".
  Projekt: PIT obniżony z 17 do 12 proc.
  Sejm w środę podjął decyzję o ponownym skierowaniu do Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy wprowadzającej obniżkę niższej stawki PIT z 17 do 12 proc. Do projektu zostały zgłoszone poprawki.
  Wakacje kredytowe - korzyści dla kredytobiorców
  Wakacje kredytowe - w formule proponowanej przez rząd - są rozwiązaniem bezkosztowym dla kredytobiorców – stwierdzono w komentarzu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 11 maja 2022 r.