Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak ująć w księdze zapłaconą opłatę manipulacyjną

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
inforCMS
Osoba fizyczna prowadząca pkpir i rozliczająca się na zasadach ogólnych wzięła na firmę w leasing operacyjny samochód osobowy. Czy do pkpir można od razu zaksięgować opłatę manipulacyjną, czy trzeba ją rozbić na czas trwania umowy leasingowej? Czy trzeba do tego samochodu firmowego prowadzić książkę przebiegu pojazdu?

RADA

Jeśli prowadzi Pan księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową, to opłata manipulacyjna jako wydatek pośrednio związany z przychodami podlega zaliczeniu do kosztów proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. Jeśli natomiast księguje Pan koszty metodą kasową, to opłatę tę powinien Pan ująć w księdze w całości jako koszt w dacie jego poniesienia. Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie dotyczy samochodów używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

UZASADNIENIE

Opłata manipulacyjna obok czynszu inicjalnego wchodzi w skład tzw. opłat wstępnych, których poniesienie warunkuje zawarcie umowy leasingu operacyjnego. Opłaty te wraz z opłatami ustalonymi w zawartej umowie stanowią koszt uzyskania przychodu u korzystającego, jeśli umowa ta spełnia warunki określone dla umowy leasingu operacyjnego, tj. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome oraz suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opłaty wynikające z umowy leasingu są kosztem, jeśli umowa spełnia określone przepisami warunki.

Od 1 stycznia 2007 r. znowelizowano przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca wprowadził w nich podział kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem. Na podstawie art. 22 ust. 5 updof u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia (art. 22 ust. 5c updof). Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zasady te są zobowiązani stosować również podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, jeśli prowadzą księgę tzw. metodą memoriałową, tj. w taki sposób, aby stale, w każdym roku podatkowym, było możliwe wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Od 2007 r. koszty pośrednio związane z przychodami, a dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, należy rozliczać proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą, jeśli podstawę rozliczeń z fiskusem stanowią księgi rachunkowe bądź podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona metodą memoriałową.

Ponieważ opłata manipulacyjna jest jedną z opłat warunkujących zawarcie umowy leasingu, to podobnie jak czynsz inicjalny ma charakter kosztu pośrednio związanego z przychodami. Należy ją zatem rozliczyć na analogicznych zasadach. Ponieważ okres, na który zawierana jest umowa leasingu, przekracza rok, to podatnik prowadzący księgę metodą memoriałową powinien rozliczyć ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy (tj. okresu, którego ta opłata dotyczy). Zatem jeśli prowadzi Pan księgę tę właśnie metodą, powinien Pan ująć zapłaconą na wstępie opłatę manipulacyjną nie jednorazowo, lecz zaliczać ją do kosztów proporcjonalnie do okresu trwania zawartej przez Pana umowy leasingu.

Takie stanowisko prezentują również organy podatkowe. Przykładem jest pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chodzieży z 30 lipca 2007 r. nr PB415-8/07. Organ podatkowy, odpowiadając na pytanie podatnika o zasady ujęcia w księgach rachunkowych czynszu inicjalnego zapłaconego w związku z zawarciem umowy leasingu zawartej w 2007 r., stwierdził, że:

Czynsz inicjalny jest opłatą wstępną wnoszoną przy zawieraniu umowy bądź w momencie wydania przedmiotu leasingu. Jest on ściśle związany z umową leasingu i odnosi się do pełnego okresu jej trwania. Nie ma przy tym bezpośredniego odzwierciedlenia w osiągniętych przychodach, jednak uiszczenie go warunkuje ich uzyskanie. Mając powyższe na uwadze, podatnik prawidłowo zakwalifikował ów koszt jako koszt pośredni, nieprawidłowe natomiast jest stanowisko dotyczące rozliczenia tego wydatku w całości w momencie poniesienia. Przedmiotowa umowa leasingu zawarta została na okres 3 lat, a zatem dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. W związku z powyższym podatnik powinien rozliczyć wydatek na czynsz inicjalny proporcjonalnie do długości okresu trwania umowy (okresu którego dotyczy).

Inaczej będzie, jeśli koszty ujmuje Pan w księdze według tzw. metody kasowej, czyli w dacie ich poniesienia (bez względu na okres, którego dotyczą).

Od 2007 r. ustawodawca, starając się usunąć istniejące dotychczas rozbieżności interpretacyjne, zdefiniował pojęcie dnia poniesienia kosztu. I tak, za dzień poniesienia kosztu u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztów. Ponieważ definicja ta jest wspólna dla wszystkich podatników rozliczających na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ma zastosowanie bez względu na wybraną metodę księgowania kosztów (tj. memoriałową czy kasową). W sytuacji opisanej w pytaniu oznacza to, że prowadząc księgę metodą kasową, powinien Pan ująć opłatę manipulacyjną jako koszt jednorazowo, tj. w momencie otrzymania dowodu potwierdzającego jej zapłatę.

Tak samo rozstrzygają tę kwestię organy podatkowe. W razie ewentualnego sporu można powołać się na pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorlicach z 9 maja 2007 r. nr PDOF/415/17/A/07/W738. Organ podatkowy, odpowiadając na pytanie spółki cywilnej (jej wspólników) o zasady ujęcia w księdze prowadzonej metodą kasową jako kosztu zapłaconej w związku z zawarciem umowy leasingu opłaty manipulacyjnej oraz czynszu inicjalnego, zajął następujące stanowisko:

(...) jeżeli spełnione zostały wymienione warunki [tj. kryteria warunkujące uznanie zawartej umowy za umowę leasingu - przyp. aut.], korzystający ma prawo ujęcia w kosztach opłat ustalonych w umowie leasingu, w tym opłat inicjalnych (czynsz inicjalny oraz opłata manipulacyjna).W świetle postanowień art. 22 ust. 4 updof koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Jest to metoda kasowa, co oznacza, iż wydatki stanowią koszt w dacie ich poniesienia bez względu na fakt jakiego okresu dotyczą. Od 1 stycznia 2007 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono art. 22 ust. 6b, który stanowi, że dla podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z zastosowaniem metody kasowej, zatem wydatki powinny być ujęte w dacie ich poniesienia, tj. w momencie otrzymania dowodu potwierdzającego zdarzenie gospodarcze.

Przykład

Pan Nowak zawarł w styczniu 2007 r. umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na okres 3 lat. W związku z zawarciem umowy poniósł następujące wydatki: opłatę inicjalną w wysokości 12 000 zł oraz opłatę manipulacyjną w wysokości 6000 zł. Pan Nowak rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Zakładając, że księgę prowadzi metodą memoriałową, poniesione opłaty wstępne jako koszty pośrednio związane z przychodami, a dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, powinien rozliczyć proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą, tj. w tym przypadku - okresu trwania umowy leasingu. Zatem do kosztów roku 2007 powinien zaliczyć 1/3 poniesionych opłat, tj. 4000 zł z tytułu czynszu inicjalnego i 2000 zł z tytułu opłaty manipulacyjnej. Takie same kwoty powinien ująć w kosztach w roku 2008 i 2009. Natomiast jeśli prowadziłby księgę metodą kasową, całość poniesionych opłat (tj. 12 000 zł z tytułu czynszu inicjalnego oraz 6000 zł z tytułu opłaty manipulacyjnej) ująłby w kosztach roku 2007 na podstawie otrzymanego dowodu potwierdzającego poniesienie tych opłat.

Jeśli chodzi o samochody osobowe niebędące składnikiem majątku podmiotu wykorzystującego je do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, to ustawodawca uzależnił możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ich eksploatację od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ograniczając równocześnie ich wysokość do limitu z niej wynikającego. Jednak na mocy odrębnej regulacji zawartej w art. 23 ust. 3b updof obowiązek ten nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Oznacza to, że może Pan zaliczać do kosztów uzyskania przychodu całość wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu, bez konieczności prowadzenia dodatkowej ewidencji i stosowania limitu z niej wynikającego.

• art. 22 ust. 1, ust. 5c - 6 i ust. 6b, art. 23 ust. 1 pkt 46 i ust. 3b, art. 23a pkt 1, art. 23b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115 poz. 793

Anna Welsyng

radca prawny, doradca podatkowy

Reklama
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.