Kategorie

Iwona Bogucka: To my, audytorzy, musimy być zmianą [WYWIAD]

Iwona Bogucka Prezes IIA Polska
Iwona Bogucka Prezes IIA Polska
„Audyt się zmienia, musimy za tymi zmianami nadążać albo nawet być ich inicjatorem” – mówi Iwona Bogucka Prezes IIA Polska. Co to oznacza?

Wioleta Matela-Marszałek, Infor.pl: Jak zawód audytora wewnętrznego zmienił się w ciągu ostatnich lat? Przed jakimi wyzwaniami obecnie stoją audytorzy?

Reklama

Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska: Identyfikuję dwa główne motory napędzające rozwój audytu wewnętrznego w Polsce. Pierwszy to chęć wzmocnienia kontroli wewnętrznej tam, gdzie uznano ją za nieefektywną, drugim jest konieczność spełnienie wymogów instytucji UE, dążących do zdyscyplinowania gospodarowania środkami finansowymi, zwłaszcza środkami pomocowymi. Oczywiście niezależnie od tych źródeł wiele instytucji wprowadziło różne formy audytu wewnętrznego jako sposób usprawnienia procesów informacyjnych i decyzyjnych.

Dzisiaj audyt wewnętrzny staje się jednym z głównych elementów nowoczesnego zarządzania nie tylko w biznesie, ale, co cieszy, również w administracji publicznej. Przez ostatnie lata można, co potwierdzają również badania, obserwować jak obok tradycyjnych trzech modeli audytu wewnętrznego, dynamicznie rośnie czwarty. Ten, przed którym właśnie stoimy - cyfrowy audyt wewnętrzny. Pandemia była bowiem katalizatorem zmian. Wprawdzie już wcześniej o przechodzeniu na audyt elektroniczny decydowały choćby względy ochrony środowiska i wykorzystywanie zamiast tradycyjnej postaci dokumentów zapisy elektroniczne, w której znaczącą rolę odgrywa digitalizacja i automatyzacja. Zmiany zauważalne w różnych obszarach funkcjonowania organizacji obserwuję z fascynacją każdego dnia, jednak ważne jest również uchwycenie pewnego modelu, powtarzalności i punktów odniesienia, trendu, zapotrzebowania, dostosowania do zmieniających się okoliczności, a przede wszystkim zwinnego działania.

Olbrzymie znaczenie ma konieczność ciągłego dostosowywania się organizacji do potrzeb i oczekiwań klientów. Zmienia się otoczenie, zmienia się rodzaj klienta, coraz częściej i w krajowej rzeczywistości to klient wielokulturowy, młody, potrafiący korzystać z różnych kanałów komunikacji i oczekujący danych i informacji w przyjaznej, atrakcyjnej postaci, dostępnych od ręki. Podmioty podejmują także starania zmierzające do zniesienia barier w komunikacji z klientem z różnymi ograniczeniami mowy, słuchu, wzroku.

Do tego dochodzą stałe zmiany otoczenia organizacji – pojawiają się nowe podmioty gospodarcze i instytucje, zmieniają się przepisy prawa, interpretacje i bez wątpienia ogromny wpływ na zmiany ma globalna polityka.

Reklama

Każdy z tych czynników wymusza ruch, bieg, walkę. Trzeba mierzyć się z wyzwaniami, usprawniać procesy, optymalnie wykorzystywać swoje zasoby, kontrolować własne działania i procedury, a także umiejętnie zarządzać ryzykiem, przewidując możliwe niepowodzenia, zagrożenia, podatności i zapobiegać im.

To idealna przestrzeń dla audytu wewnętrznego, w którym z tradycyjnego modelu zapewnienia kontroli w obszarze finansowej, przeszliśmy do New Public Management – zapewnienia adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli w obszarze wszystkich procesów zachodzących w organizacji. Praktycznie więc w każdym obszarze działalności danego podmiotu audytorzy wewnętrzni odgrywają znaczącą rolę – zarówno zapewniającą, jak i doradczą. Powiem więcej - jako audytorzy wewnętrzni stajemy się kwintesencją zmian. Nie tylko ich notariuszami czy uczestnikami, ale katalizatorami i nośnikami. Wyzwania, dociekliwość, poszukiwania są w obecnych czasach immamentną cechą profesji audytu wewnętrznego. Bo to my, audytorzy musimy być zmianą!

Polecamy serwis: Audyt

Czy w pracy audytora wewnętrznego może pomóc znajomość kryminalistyki?

To kolejny, ekscytujący, wymiar nadchodzących zmian. Zdecydowanie tak, szczególnie od strony dowodowej - gromadzenia i zabezpieczania materiałów – taka wiedza jest nieoceniona. Audyt wewnętrzny funkcjonuje w różnym otoczeniu i organizacjach, które realizują specyficzne zadania, nawet takie w których dokument, czy informacja nie jest jedynym materiałem dowodowym Poza tym, wymusza na przedstawicielach naszej branży poszukiwanie właściwej drogi do badania problemu, kontekstu, uwarunkowań, czy podstawy poznawczej. W świetle obowiązujących norm audytor wewnętrzny ma wręcz obowiązek zebrania dowodów. To niemal detektywistyczna praca. Dlatego też, niezwykle przydaje się wiedza interdyscyplinarna w zakresie stosowania różnych metodyk. Sam audyt wewnętrzny nie ma przecież swojego własnego instrumentarium poznawczego. Dla mnie to nie jest wada, ale zaleta. Dzięki temu audytor śmiało sięga po dorobek nauk przyrodniczych, matematycznych, psychologii, socjologii, teorii informacji i komunikacji, ekonomii, prawa i innych obszarów nauk społecznych. Co więcej, powstała grupa audytorów, którzy specjalizują się w prowadzeniu audytów śledczych, wykrywaniu nadużyć, oszustw, dysfunkcji w procesie zarządzania. Taka specjalistyczna wiedza kierunkowa jest bezcenna.

Ale powrócę do głównego nurtu uznając, jako kluczowy, fakt, że do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych trzeba spełnić szereg ustawowych warunków. Warunki, które trzeba spełnić w sektorze publicznym, nie są tak surowo wymagane w sektorze prywatnym. Można je podzielić na te, które wynikają wprost z postanowień aktów prawnych oraz na te, które są odzwierciedleniem pożądanych umiejętności, kwalifikacji oraz postawy etycznej. Spełnienie ustawowych wymagań jest warunkiem sine qua non uzyskania statusu audytora wewnętrznego, osobom pełniącym te funkcje są również stawiane dodatkowe wymagania. Poza umiejętnościami zawodowymi audytor musi posiadać zdolność twórczego i samodzielnego myślenia oraz obiektywnej oceny sytuacji. Również niezwykle ważna jest umiejętność szybkiego przystosowania się do zmieniającego się środowiska oraz łatwość przyswajania wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Dzisiaj audytorzy wewnętrzni już nie tylko dysponują umiejętnościami z poziomu doboru narzędzi, zdolnością ich wykorzystania, ale wiedzą merytoryczną, specjalistyczną i ekspercką do diagnozy zjawisk, i wspierania menedżerów w trudnych i złożonych procesach zarządczych.

W jakim kierunku powinien rozwijać się Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska?

Jesteśmy nierozerwalnie związani z polityką IIA Global, stanowimy część większej całości. Instytut Audytorów Wewnętrznych - to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz wzmacniania mechanizmów kontroli i zarządzania ryzykiem w organizacjach, bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową na całym świecie. To olbrzymie wsparcie, ale też i ogromne zobowiązanie.

Promujemy wykorzystanie wypracowanych narzędzi zarządzania dla osiągania celów biznesowych oraz ustawicznie zalecamy usprawnianie ładu korporacyjnego w organizacjach dla uzyskania efektu równowagi pomiędzy indywidualnymi i korporacyjnymi celami w różnego typu podmiotach.

Wprowadzamy nowe projekty i produkty, które będą dotykać niezwykle istotnych zagadnień związanych z nowymi rozwiązaniami. Podejmujemy aktywną współpracę ze środowiskiem naukowym angażując się w projekty badawcze z obszaru audytu wewnętrznego.

Powyższe podejście powoduje, w świecie dynamicznych zmian, potrzebę stałych analiz pozwalających nie tylko diagnozować te zmiany, ale też elastycznie się do nich dostosować. Efekty wspólnie realizowanych projektów to wiedza, a lektura raportów to intrygujący wgląd w esencję naszego zawodu, ale też bezcenne informacje służące definiowaniu kierunków rozwoju organizacji branżowych.

Badania pokazują m.in jak kluczowe znaczenie ma dziś informacja. Audytorzy muszą nieustannie uczyć się nowych źródeł informacji i jej analizy. Myślę tu zwłaszcza o analizach dużej ilości danych i oprogramowania do BigData. Ale to również umiejętność przetwarzania danych w informacje i przekazanie w formie syntetycznych, jasnych raportów.

Menedżerowie, przytłoczeni ilością informacji i obowiązków oczekują zwartych, obrazowych przekazów. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której prezentacja wyników audytu będzie sprowadzała się do pokazu kilku najbardziej kluczowych infografik z omówieniem ich kontekstu i znaczenia.

Ale, na co wskazują również badania, obok opanowania specjalistycznego oprogramowania i najnowszych technologii liczyć się będzie stara, dobra, klasyczna szkoła - psychologia, umiejętność kontaktu i empatia. Tego, czego brakuje sztucznej inteligencji i nawet najbardziej wyrafinowanym algorytmom.

Jakie działania będą priorytetowe dla branży?

Czas pandemii stał się swego rodzaju papierkiem lakmusowym odporności wielu organizacji i instytucji w Polsce i na świecie na kryzys. Wiele podmiotów dokonało przewartościowania swoich priorytetów, optymalizacji procesów oraz poznało swoje możliwości lub zidentyfikowało braki w tym zakresie. Dla nas, jako organizacji non-profit to też stanowiło wyzwanie. Niezwykle ceniliśmy i nadal cenimy spotkania osobiste, wymianę doświadczeń, myśli, integrację środowiska. Czas pandemii stał się dla nas nie tylko ryzykiem, jak dla większości organizacji, ale także szansą na korzystanie z nowych rozwiązań, nowych kanałów komunikacji, nowych formuł spotkań. Bo dzisiaj kontakt jest nam niezwykle potrzebny. Przeszliśmy na formę komunikacji on-line. Nasze wydarzenia cieszą się niezwykłym zainteresowaniem, nie tylko szkolimy on-line, ale również prowadzimy konferencje, debaty, warsztaty. Paradoksalnie, nie ruszając się z domu, nasi członkowie i sympatycy, ale także inne osoby zainteresowane naszymi produktami czy usługami mogą brać udział w oferowanych przez nas wydarzeniach, w o wiele szerszym wymiarze niż wcześniej.

W nowych realiach Instytut realizuje stare zadania. Zajmuje się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Koordynujemy współpracę z administracją publiczną na wszystkich szczeblach, uczelniami wyższymi, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem oraz technologiami IT, a także z innymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami. Tworzymy bogatą ofertę szkoleń, konferencji, webinariów dla wszystkich sektorów: bankowego i instytucji finansowych, ubezpieczeniowego, administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Promujemy instytucję audytu wewnętrznego w obszarze zwiększania zakresu działania audytora wewnętrznego oraz wzmocnienie jego pozycji i roli w organizacji. Tłumaczymy i wydajemy publikacje dotyczące audytu wewnętrznego, kontroli, zarządzania ryzykiem i obszarów pokrewnych. Przykładem, jest chociażby podręcznik modelu COSO, który trafi to audytorów jeszcze w tym miesiącu.

Dlaczego tak ważna w rozwoju Instytutu jest współpraca z uczelniami wyższymi?

Ta współpraca ma wiele aspektów a kolejność, w jakiej postaram się je wymienić, nie odzwierciedla ich rzeczywistej wartości, którą trudno rankingować i hierarchizować.

Po pierwsze identyfikujemy lukę na rynku - ciągle mamy deficyt specjalistów i ekspertów audytu wewnętrznego w stosunku do ilości pracy dla nich. Ta droga kariery jest słabo promowana. Niewiele osób myśli o zdobyciu kwalifikacji, które pozwalają na pracę w charakterze audytora wewnętrznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności dotyczące administracji publicznej) w Polsce istnieją konkretne drogi do uzyskania niezbędnych uprawnień. Jedną z nich jest jednoczesne spełnienie dwóch kryteriów: dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych. Istotną kwestią jest wymóg - muszą to być studia na uczelni, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Po drugie, chcemy kształcić w zakresie audytu wewnętrznego przyszłą kadrę menedżerską, pracowników organizacji, ale także zewnętrznych kontrolujących i audytorów. Dzisiaj w przestrzeni naszych organizacji obcujemy z audytem wewnętrznym i jako audytor i jako audytowany, ale również jesteśmy oceniani i kontrolowani przez różne podmioty i instytucje.

Po trzecie, chcemy uczestniczyć w kształceniu w zakresie audytu wewnętrznego na różnych poziomach edukacji: od licencjatu, studiów magisterskich poprzez studia podyplomowe, aż wreszcie MBA. Patronujemy i współprowadzimy już takie projekty w całej Polsce. Cieszą się one uznaniem wśród słuchaczy. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy zainteresowani są poznaniem aspektów, przede wszystkim praktycznych, niezbędnych w pracy osób zarządzających, jak i kandydatów na audytorów wewnętrznych. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i uznanych w Polsce ekspertów, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, prawa, ekonomii, socjologii, komunikacji, a nawet psychologii biznesu.

Po czwarte, audyt wewnętrzny to obszar niezwykle fascynujący pod względem naukowym. Zależy nam na badaniu zjawisk, trendów, projektowaniu i wdrażaniu modeli audytu wewnętrznego, w końcu na badaniu potencjału audytu wewnętrznego umożliwiającego pełnienie ustawowych funkcji w systemie organizacyjnym i prawnym organizacji. Zależy nam, żeby ukazywało się wiele publikacji, podręczników, poradników związanych z audytem wewnętrznym.

Audyt się zmienia, musimy za tymi zmianami nadążać albo nawet być ich inicjatorem. Bo najgorsze to stać w miejscu, a audytor wewnętrzny nie może sobie na to pozwolić!

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Iwona Bogucka Prezes IIA Polska - absolwentka prawa oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu kompetencji menedżerskich, doradztwa podatkowego, poprzez kryminalistykę i prawo dowodowe do systemów IT, analityk zarządzania, audytor wewnętrzny, certyfikowany Approved Compliance Officer ACO, Approved Compliance Expert ACE, menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi. Wykładowca akademicki na studiach wyższych i podyplomowych, autorka i współautorka ponad 20 publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.