| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Jak zostać dyplomowanym księgowym

Jak zostać dyplomowanym księgowym

Od ponad pół roku śledzimy postępy prac Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nad certyfikacją zawodu księgowego. Na posiedzeniu 20 lipca 2009 r. Zarząd Główny SKwP podjął stosowne uchwały regulujące sprawę zawodu dyplomowanego księgowego.

Praktyka zawodowa

W zapisach uchwał SKwP wielokrotnie jest wymagana odpowiednia praktyka zawodowa. I tak, dyplomowanym księgowym nie może zostać osoba bez wymaganej praktyki zawodowej. W przypadku posiadania wyższego wykształcenia do uzyskania dyplomu potrzebna jest trzyletnia praktyka, w przypadku średniego wykształcenia - sześcioletnia. Poza tym po uzyskaniu tytułu specjalisty ds. rachunkowości wymagana jest co najmniej dwuletnia praktyka przy wykształceniu wyższym, a co najmniej pięcioletnia przy wykształceniu średnim.

Za praktykę w rachunkowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu nie mniejszym niż 1/2 etatu bądź odpłatnej umowy cywilnoprawnej lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - następujących czynności:

• prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

• wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

• sporządzanie sprawozdań finansowych.

UWAGA

Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, a także sporządzanie sprawozdań finansowych uważa się za praktykę na samodzielnym stanowisku.

Dokumentami potwierdzającymi przedmiot i czas trwania praktyki w rachunkowości powinny być oryginały bądź uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub zaświadczeń od pracodawcy. Z uchwały nie wynika, czy musi być to uwierzytelnienie notarialne, czy też akceptowany będzie inny sposób.

Jeżeli z nazwy wskazującej charakter stanowiska pracy lub z formy prawnej jednostki będącej pracodawcą nie wynika wymagana praktyka, dodatkowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest zakres obowiązków (zakres czynności).

W razie zatrudnienia w jednostce świadczącej usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych udokumentowania wymaga rodzaj uprawnienia, na podstawie którego jednostka ta prowadzi działalność, a także szczegółowy okres i zakres faktycznie wykonywanych czynności.

Postępowanie kwalifikacyjne w celu uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego prowadzi Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna.

Po uzyskaniu tytułu dyplomowanego księgowego...

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia prowadzi rejestr osób, które uzyskały tytuł zawodowy dyplomowanego księgowego, zwany „Rejestrem dyplomowanych księgowych” lub „rejestrem”. Zasady prowadzenia rejestru określa Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dane zawarte w rejestrze mogą być - za indywidualną zgodą dyplomowanego księgowego - ujawniane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ma nadzieję, że pierwsze dyplomy będą przekazane już w 2010 r. Pod hasłem: Krok bliżej do tytułu „dyplomowanego księgowego” odbędzie się też konkurs „Księgowy Roku 2009”.

Nie wystarczy tylko uzyskać ten dość trudno dostępny tytuł. Dyplomowani księgowi zobowiązani są do ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Zakres ustawicznego doskonalenia zawodowego obejmuje - występujące bieżąco - szczególnie ważne, trudne, nowo uregulowane zagadnienia: rachunkowości, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania i kadr, płac i ubezpieczeń, podatków i ceł, prawa gospodarczego, systemów informatycznych dla rachunkowości i zarządzania, etyki zawodowej.

Organizatorem szkoleń służących ustawicznemu doskonaleniu zawodowemu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Szkolenia mogą być również prowadzone przez inne jednostki upoważnione do tego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Dyplomowany księgowy jest zobowiązany do zaliczenia - w okresie kolejno po sobie następujących trzech lat - co najmniej 120 godzin szkoleń. Obowiązek doskonalenia zawodowego powstaje w pierwszym roku kalendarzowym następującym po roku uzyskania tytułu dyplomowanego księgowego.

W każdym roku wymagane jest zaliczenie co najmniej 20 godzin szkoleń możliwych do zweryfikowania, tj. zakończonych wydaniem stosownego zaświadczenia stwierdzającego, że szkolenie to spełnia warunki programu doskonalenia zawodowego.

Dyplomowany księgowy składa w oddziale okręgowym Stowarzyszenia, właściwym ze względu na jego przynależność organizacyjną:

do 31 stycznia każdego roku - oświadczenie o odbytych w minionym roku szkoleniach możliwych do zweryfikowania, obejmujących co najmniej 20 godzin,

raz na trzy lata - oświadczenie o odbytych szkoleniach, które nie są możliwe do zweryfikowania, obejmujących co najmniej 60 godzin.

UWAGA

W sprawach kształcenia i ustawicznego doskonalenia zawodowego dyplomowanych księgowych, które nie zostały uregulowane w uchwale, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

Wzór 1. Oświadczenie dyplomowanego księgowego o odbytych szkoleniach obowiązkowych

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Na udokumentowany wniosek dyplomowanego księgowego prezydium zarządu oddziału okręgowego Stowarzyszenia może - w uzasadnionych przypadkach - uznać za spełniony obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego na podstawie dorobku dyplomowanego księgowego w dziedzinie rachunkowości, finansów lub rewizji finansowej, znajdującego wyraz:

• w pracy naukowej lub dydaktycznej,

• w publikacjach fachowych,

• w udziale w pracach legislacyjnych.

Wzór 2. Wniosek dyplomowanego księgowego o uznanie szkoleń w ramach UDZ

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Nadzór nad przestrzeganiem przez dyplomowanych księgowych zasad i spełnianiem obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego sprawują prezydia zarządów oddziałów okręgowych Stowarzyszenia. W przypadku rażącego naruszenia obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego zarząd oddziału okręgowego Stowarzyszenia składa wniosek do właściwego sądu koleżeńskiego. Sąd może nałożyć kary przewidziane w regulaminie sądu koleżeńskiego.

oprac. Gyöngyvér Takáts

ekonomista

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »