REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy i w jaki sposób ustanowić pełnomocnika firmy?

Sebastian Bobrowski
InFakt.pl
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Nadmiar obowiązków, długi wyjazd, czy brak odpowiednich kwalifikacji – istnieje wiele sytuacji, w których przedsiębiorca może skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy lub po prostu zaufanej osoby. O czym należy pamiętać udzielając pełnomocnictwa?

 

Autopromocja

 

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sytuacji, w których przedsiębiorca wyznacza pełnomocnika może być wiele. Przeważnie pełnomocnictwo stosuje się, gdy właściciel firmy nie jest w stanie wykonywać części obowiązków lub nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Wśród przykładowych sytuacji, w których warto wyznaczyć pełnomocnika, można wymienić:

- powierzenie pełnomocnikowi części obowiązków, na które brakuje czasu przedsiębiorcy,

- nieobecność przedsiębiorcy wynikającą z długotrwałej choroby lub delegacji,

- pełnomocnictwo udzielone podmiotowi świadczącemu na rzecz przedsiębiorcy obsługę księgową i który zajmuje się rozliczeniem należnego podatku oraz składaniem deklaracji w imieniu przedsiębiorcy,

- sytuacja, gdy przedsiębiorca przebywa w innym kraju, jest rezydentem podatkowym i rozlicza się w Polsce,

- pełnomocnictwo udzielane prawnikom, którzy reprezentują przedsiębiorcę przed sądami czy organami administracji publicznej,

- zawieszenie lub zamknięcie działalności i wyjazd za granicę - pełnomocnik w imieniu przedsiębiorcy może odbierać pisma urzędowe i reprezentować go przed urzędami,

Pełnomocnik może w imieniu przedsiębiorcy dokonywać większości czynności prawnych. 


Rodzaje pełnomocnictwa


Można wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólne, rodzajowe i szczególne. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego, wyznaczona osoba ma prawo do tzw. zwykłego zarządu, czyli w uproszczeniu do bieżącej działalności. Taki zwykły zarząd w każdym przypadku jest inaczej określany - w zależności od danej działalności. A zatem pełnomocnik może  podejmować decyzje dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorstwa o ile nie wykraczają poza „zwykły zarząd”, czyli np. zaciągać zobowiązania, wynajmować lokale, rozliczać się z fiskusem itd. Pełnomocnictwo ogólne nie uprawnia jednak do zaciągania kredytów ani sprzedaży nieruchomości, zakupionych przez mocodawcę.

Nowe obowiązki pracodawców w związku z wydłużeniem urlopów macierzyńskich od 17 czerwca 2013

Zmiany w PKPiR oraz ewidencji przychodów

Kiedy warto korzystać z faktoringu - skutki bilansowe

Osoba działająca w oparciu o pełnomocnictwo rodzajowe jest upoważniona do wykonywania czynności określonego rodzaju. Do tej grupy zalicza się np. pełnomocnictwo udzielane prawnikowi. Dzięki niemu adwokat lub radca prawny może reprezentować przedsiębiorcę we wszystkich sprawach przed sądami.

Z kolei pełnomocnictwo szczególne precyzyjnie określa czynność, jaką może wykonywać wskazana osoba w imieniu przedsiębiorcy. Taką czynnością może być udział w konkretnym przetargu lub sprzedaż samochodu, wskazanego w pełnomocnictwie.

Przedsiębiorca, który chce powołać pełnomocnika, oprócz zakresu uprawnień może również wskazać okres, w którym pełnomocnictwo jest ważne. To wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy mocodawca jest w stanie z góry przewidzieć jak długo będzie potrzebował pomocy, na przykład wyjeżdżając na urlop. Jeśli określenie terminu nie jest możliwe (np. w przypadku przewlekłej choroby), odwołanie pełnomocnictwa również nie stanowi problemu. Można to zrobić w każdej chwili.


Kto może zostać pełnomocnikiem?


W zależności od rodzaju działalności, jakie ma podejmować pełnomocnik w imieniu przedsiębiorcy, pełnomocnictwo regulują przepisy:

- Kodeksu cywilnego,

- Kodeksu postępowania cywilnego oraz karnego,

- Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

- Ordynacji podatkowej.

W większości przypadków pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a zatem w teorii mogłaby to być nawet osoba niepełnoletnia. W praktyce jednak wyznaczając pełnomocnika należy zachować dużą dozę ostrożności, ponieważ czynności wykonywane przez pełnomocnika mają taki sam skutek, jak czynności dokonane przez samego mocodawcę. Należy także pamiętać, że często do reprezentowania przed sądem wymagane jest, aby pełnomocnik był adwokatem bądź radcą prawnym. Pełnomocnikiem może być także osoba prawna, choć przepisy mogą w konkretnym przypadku wymagać, aby pełnomocnikiem była osoba fizyczna (np. Ordynacja podatkowa - patrz niżej).

 


Jakie uprawnienia ma pełnomocnik?


Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często korzystają z pełnomocników w kontaktach z różnymi urzędami: skarbowym, celnym, czy ZUS-em. Pełnomocnik może również występować w imieniu swojego mocodawcy na poczcie lub w banku i mieć dostęp do firmowego konta. Istnieje bowiem możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku zwykłego lub maklerskiego, jednak ten typ uprawnień jest regulowany wewnętrznymi przepisami banków.

Przepisy podatkowe mówią, że przedsiębiorca może korzystać z pełnomocnika w celu składania deklaracji podatkowych. Wyznaczona osoba może mieć również prawo do składania podpisów pod dokumentami podatkowymi. Dla klientów biur rachunkowych jest to duże ułatwienie w prowadzeniu działalności. Po udzieleniu pełnomocnictwa, obowiązki wobec urzędu skarbowego biorą na siebie pracownicy biura. Przedsiębiorca musi tylko pamiętać o gromadzeniu i przekazywaniu księgowym we właściwym terminie szeroko rozumianych dokumentów  niezbędnych do prowadzenia rozliczeń.

Pełnomocnik może również uzyskać prawo do odbioru korespondencji od urzędów skarbowych w imieniu swojego mocodawcy. W sytuacji długotrwałej nieobecności przedsiębiorcy w kraju, ustanowienie takiego pełnomocnika jest obowiązkowe i odbywa się na piśmie. Dokument należy złożyć w tych urzędach skarbowych, z którymi będzie kontaktowała się osoba upoważniona. Odwołanie pełnomocnictwa odbywa się na takiej samej zasadzie.

Od początku 2012 r. pełnomocnicy mają prawo dokonywać zmian we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wypełniając wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca może wpisać dane pełnomocnika. Przepisy wymagają, by była nim osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Taki pełnomocnik ma prawo do załatwiania wielu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej. Przykładowo, może dokonać zmian we wpisie firmy do CEIDG dotyczących np. adresu, konta bankowego, formy opodatkowania, itd.

Jak wnieść sprzeciw wobec kontroli podatkowej w firmie

Obowiązki firmy wobec organizacji zarządzających prawami autorskimi

Zapraszamy na forum Księgowość

Warto również pamiętać, że w pewnych sytuacjach pełnomocnik ma możliwość ustanawiania dalszych pełnomocnictw. Kolejne osoby wskazane przez pierwszego pełnomocnika nazywa się pełnomocnikami substytucyjnymi. Kodeks Cywilny (art. 106) dopuszcza taką możliwość w przypadku, gdy:

- pełnomocnik otrzymał od mocodawcy prawo do powoływania dalszych pełnomocników,

- prawo takie wynika z ustawy (np. pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym),

- pełnomocnictwo substytucyjne wynika ze stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa (np. z umowy-zlecenia).


Jak ustanowić pełnomocnika?


Z początkiem 2012 r. w ramach CEIDG uruchomiono rejestr pełnomocników. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną mogą uwzględnić w nim swoich pełnomocników. Dane o osobach uprawnionych są jawne (poza numerami PESEL i adresami zamieszkania) i można je podać, uzupełniając rubrykę 30 w formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorcy, chcący ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, muszą wypełnić formularz CEIDG-PN. Ustanowienie pełnomocnika (lub pełnomocników) jest bezpłatne.

 

Inaczej wygląda procedura wyznaczenia pełnomocnika w sprawach podatkowych i kontaktach z urzędem skarbowym. Przepisy Ordynacji Podatkowej mówią, że w postępowaniu podatkowym przedsiębiorcę może reprezentować jedynie osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że pełnomocnictwo powinno być udzielone konkretnej osobie, a nie spółce (np. kancelarii doradztwa podatkowego).

Pełnomocnictwo może mieć postać pisemną lub ustną, wpisaną do protokołu. W treści należy określić jego zakres: pojedynczą czynność (pełnomocnictwo szczegółowe), grupę czynności (rodzajowe) lub całość uprawnień (pełnomocnictwo ogólne). Osoba wyznaczona przez przedsiębiorcę może w jego imieniu składać deklaracje podatkowe, korekty, wnioski pisma wyjaśniające i inne dokumenty. Za każdym razem musi jednak dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zasady reprezentacji spółki z o.o. w organizacji

W przypadku, gdy mocodawca chce upoważnić pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych, powinien złożyć pełnomocnictwo we właściwym urzędzie skarbowym. W ten sposób można również przekazać uprawnienia do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną - do tego służy formularz UPL-1. W tym celu pełnomocnictwo przekazuje się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Szczególną sytuacją jest kontrola podatkowa. Przedsiębiorca poddany kontroli może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie go reprezentować przed organami podatkowymi. Takie pełnomocnictwo należy w formie pisemnej zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego. Podczas kontroli pełnomocnik może (o ile co innego nie wynika z treści pełnomocnictwa): odebrać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, zakończyć ją i złożyć stosowne wyjaśnienia.

Reprezentacja przed ZUS-em, sądami powszechnymi i administracyjnymi wymaga przygotowania pełnomocnictwa szczególnego. Przedsiębiorca powinien zatem przygotować dokument ustanawiający pełnomocnika, zawierający:

- dane przedsiębiorcy jako mocodawcy firma, siedziba, adres,  NIP;

- dane pełnomocnika;

- datę i podpis mocodawcy.

Dodatkowo, pełnomocnictwo szczegółowe powinno określać uprawnienia, jakie posiada pełnomocnik. Przykładowo, w kontaktach z ZUS-em, przedsiębiorca może upoważnić swojego pracownika do wglądu do dokumentacji na swój temat, znajdującej się w ZUS oraz do wnioskowania o wydanie kserokopii i odpisów z akt. Warto również zaznaczyć, że pełnomocnik otrzymuje prawo do uzyskania od pracowników urzędu informacji dotyczących mocodawcy w zakresie, określonym przez pełnomocnictwo.

Jak dokonać likwidacji części majątku firmowego?

Pod jakim adresem można zarejestrować działalność gospodarczą?

Sebastian Bobrowski

Dyrektor Finansowy inFakt

 

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kasowy PIT - projekt ustawy opublikowany

Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Obligacje skarbowe [maj 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w maju 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie zmieniły się w porównaniu do oferowanych w kwietniu br. Od 25 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców z przychodami do 250 tys. euro od 2025 roku. I tylko do transakcji fakturowanych [projekt ustawy]

Ministerstwo Finansów przygotowało i opublikowało 24 kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta nowelizacja przewiduje wprowadzenie kasowej metody rozliczania podatku dochodowego. Z tej metody będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, a także ci przedsiębiorcy, których przychody w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro.

Coraz więcej kontroli firm logistycznych. Urzędy celno-skarbowe sprawdzają pozwolenia na uproszczenia celne

Urzędy celno-skarbowe zintensyfikowały kontrole firm logistycznych. Chodzi o monitoring pozwoleń na uproszczenia celne, szczególnie tych wydanych w czasie pandemii. Jeśli organy celno-skarbowe natrafią na jakiekolwiek uchybienia, to może dojść do zawieszenia pozwolenia, a nawet jego odebrania.

Ostatnie dni na złożenia PIT-a. W pośpiechu nie daj szansy cyberoszustowi! Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Obecnie już prawie co drugi Polak (49%) przyznaje, że otrzymuje podejrzane wiadomości drogą mailową. Tak wynika z najnowszego raportu SMSAPI „Bezpieczeństwo Cyfrowe Polaków 2024”. Ok. 20% Polaków niestety klika w linki zawarte w mailu, gdy wiadomość dotyczy ważnych spraw. Jak zauważa Leszek Tasiemski, VP w firmie WithSecure – ostatnie dni składania zeznań podatkowych to idealna okazja dla oszustów do przeprowadzenia ataków phishingowych i polowania na nieuważnych podatników.

Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

REKLAMA