REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Faktura korygująca zmniejszająca wartość sprzedaży

Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W lipcu 2013 r. źle wystawiliśmy fakturę sprzedaży - wartość faktury powinna być niższa. Wystawimy zatem korektę faktury zmniejszającą wartość. Czy należy korygować deklarację VAT-7 za lipiec? Jak taka sytuacja powinna być rozliczona w 2014 roku?

INFORFK: Jak przygotować dział księgowości na zmiany w VAT 2014

REKLAMA

Autopromocja

 

 

 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

 


Faktura korygująca in minus - rozliczenie


Jeżeli na korygowanej fakturze nie została wykazana kwota podatku, wówczas fakturę korygującą należałoby uwzględnić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty, a więc w drodze korekty deklaracji VAT-7 za lipiec. Zdaniem organów podatkowych taką fakturę rozliczamy w miesiącu, w którym została wystawiona faktura korygująca. Jeśli natomiast na korygowanej fakturze została wykazana kwota podatku, wówczas powinni Państwo rozliczyć korektę poprzez ujęcie w deklaracji VAT-7:

1) za miesiąc otrzymania faktury korygującej przez nabywcę - jeżeli potwierdzenie odbioru faktury korygującej zostanie otrzymane przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,

2) za miesiąc otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej - w przypadku późniejszego otrzymania potwierdzenia odbioru.

Nowe zasady fakturowania od początku 2014 r.

O tym, kiedy, tj. w której deklaracji VAT, sprzedawcy powinni rozliczać faktury korygujące, decyduje ich rodzaj. Przy czym tylko częściowo wynika to wprost z przepisów.


Rodzaje faktur korygujących wystawianych przez sprzedawcę i sposób ich rozliczenia

Rodzaje faktur korygujących

Sposób rozliczenia faktury korygującej
przez sprzedawcę

1

2

Faktury korygujące wystawiane w przypadku podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej z przyczyn, które powstały po wystawieniu faktury pierwotnej, np. na skutek niespełnienia przez nabywcę określonych w umowie warunków czy zaistnienia przewidzianego umową zdarzenia, którego wystąpienie uprawniało sprzedawcę do podwyższenia ceny (zob. przykładowo wyrok NSA z 25 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 50/11, czy wyrok NSA z 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt I FSK 850/11)

Faktury korygujące rozliczane są przez uwzględnienie ich w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty

Faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania lub kwotę podatku, gdy nie jest konieczne posiadanie potwierdzenia ich odbioru (art. 29 ust. 4b ustawy o VAT)

stanowisko autora: faktury korygujące rozliczane są przez uwzględnienie ich w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym powstała przyczyna korekty

stanowisko organów podatkowych: faktury korygujące rozliczane są przez sprzedawcę przez uwzględnienie ich w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wystawiona została faktura korygująca

1) faktury korygujące obniżające kwotę podatku na skutek obniżenia podstawy, a więc faktury korygujące dokumentujące:

udzielenie rabatu lub zmniejszenie ceny z innej przyczyny (np. reklamacji)

zwrot towarów

zwrot nabywcy kwot nienależnych

zwrot nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat

2) wystawiane w związku ze stwierdzeniem pomyłki zawyżającej na fakturze kwotę (art. 29 ust. 4c ustawy o VAT), a więc, przykładowo, faktury korygujące wystawiane w związku z:

zawyżeniem stawki podatku lub opodatkowaniem czynności zwolnionej od podatku

opodatkowaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu (w szczególności chodzi o opodatkowanie czynności podlegających opodatkowaniu poza terytorium Polski)

innymi pomyłkami (np. pomyłkami w ilości towarów, w cenie czy w kwocie podatku), których skutkiem było zawyżenie kwoty podatku

gdy konieczne jest posiadanie potwierdzenia odbioru tej faktury

Faktury korygujące są rozliczane w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzyma fakturę korygującą, jeżeli potwierdzenie odbioru przez nabywcę faktury korygującej zostanie otrzymane przed upływem terminu do złożenia deklaracji. Gdy zostanie otrzymane później, fakturę korygującą rozliczamy w deklaracji za okres rozliczeniowy otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej

1) faktury korygujące podwyższające kwotę podatku należnego wykazanego na fakturze pierwotnej, jeśli konieczność korekty jest konsekwencją błędu popełnionego przy wystawieniu faktury pierwotnej (a zatem nie należą do tej grupy faktury korygujące wystawiane w związku z podwyższeniem ceny z przyczyn, które powstały po wystawieniu faktury pierwotnej), a zatem faktury korygujące wystawiane w związku z:

zastosowaniem stawki podatku niższej od prawidłowej (np. stawki 8% zamiast 23% czy 5% zamiast 8%)

zastosowaniem zwolnienia od podatku zamiast opodatkowania stawką 5%, 8% lub 23% (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.)

innymi pomyłkami (pomyłką w ilości towarów, w cenie, w kwocie podatku itp.), których skutkiem było zaniżenie podatku należnego wykazanego na fakturze pierwotnej

Faktury korygujące rozliczane są przez korektę deklaracji, w której uwzględniona została faktura pierwotna będąca przedmiotem korekty

Z treści pytania nie wynika, czy na korygowanej fakturze została przez Państwa wykazana kwota podatku.

Gdyby na korygowanej fakturze nie została wykazana kwota podatku (np. dlatego, że faktura ta dokumentuje sprzedaż zwolnioną od podatku), wówczas fakturę korygującą należałoby uwzględnić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym:

1) powstała przyczyna korekty, a więc w drodze korekty deklaracji VAT-7 za lipiec (przyczyna korekty istniała bowiem od samego początku) - jeżeli przyjąć pierwsze z możliwych stanowisk;

REKLAMA

2) wystawiona została faktura korygująca - jeżeli przyjąć drugie z możliwych stanowisk (stanowisko to wydają się reprezentować organy podatkowe - zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 listopada 2011 r., sygn. ILPP4/443-551/11-5/ISN).

Zdaniem autora prawidłowe jest pierwsze ze wskazanych stanowisk. Podstawę opodatkowania obniżają bowiem nie faktury korygujące, lecz określone zdarzenia (faktury korygujące jedynie te zdarzenia dokumentują). W konsekwencji - skoro nie ma przepisu tak stanowiącego - nie ma powodu, aby uznawać, że dla określenia okresu rozliczeniowego, w którym należy rozliczyć fakturę korygującą, decydujące znaczenie ma data wystawienia faktury korygującej.

Wręcz przeciwnie, z analizy orzecznictwa wynika zasada rozliczania faktur korygujących w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny korekty. Jest tak w przypadku faktur korygujących należących zarówno do pierwszej, jak i do czwartej z wymienionych grup (z tym że w przypadku czwartej grupy przyczyna istnieje od samego początku). Wyjątek stanowią jedynie faktury korygujące należące do trzeciej grupy, lecz w ich przypadku odmienne traktowanie wynika wprost z przepisów. Przepisów takich nie ma natomiast w przypadku faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania lub kwotę podatku w sytuacjach, o których mowa w art. 29 ust. 4b ustawy o VAT.


PRZYKŁAD

10 lipca 2013 r. podatnik sprzedał towar używany, którego dostawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Dostawę tę podatnik błędnie udokumentował fakturą wystawioną na kwotę 10 700 zł (bez kwoty podatku ze względu na fakt, że dostawa towaru była zwolniona od podatku) zamiast na kwotę 9700 zł.

Błąd został zauważony na początku września, w związku z czym 5 września 2013 r. podatnik wystawił fakturę korygującą zmniejszającą cenę na fakturze do kwoty 9700 zł. Fakturę tę podatnik powinien uwzględnić:

1) w drodze korekty deklaracji VAT-7 za lipiec 2013 r., gdyż przyczyną korekty jest błąd istniejący od samego początku (od momentu wystawienia faktury),

2) w deklaracji VAT-7 za wrzesień 2013 r. - jeżeli przyjąć stanowisko organów podatkowych.

 

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy: Zmiany 2014 - Podatki, Księgowość, Kadry, Firma, Prawo


Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że na korygowanej fakturze została wykazana kwota podatku. W konsekwencji faktura ta powinna być przez Państwa zaliczona do trzeciej z wymienionych grup. W takim przypadku rozliczenie faktury korygującej powinno się odbyć nie w drodze korekty deklaracji VAT-7 za lipiec, lecz poprzez ujęcie w deklaracji VAT-7:

1) za miesiąc otrzymania faktury korygującej przez nabywcę - jeżeli potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę zostanie otrzymane przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc otrzymania faktury korygującej przez nabywcę (art. 29 ust. 4a zdanie pierwsze ustawy o VAT),

2) za miesiąc otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej - w przypadku późniejszego otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej (art. 29 ust. 4a zdanie drugie ustawy o VAT).


PRZYKŁAD

Załóżmy, że dostawa towaru, o której mowa w poprzednim przykładzie, była opodatkowana VAT według stawki 23% i popełniony został błąd w cenie netto towaru (zamiast 9700 zł wskazano 10 700 zł) oraz w kolejnych pozycjach, w tym w kwocie podatku. W takiej sytuacji - przy założeniu, że fakturę korygującą wystawioną 5 września 2013 r. nabywca otrzyma do końca września 2013 r. - fakturę korygującą podatnik powinien uwzględnić w deklaracji VAT-7 za:

1) wrzesień 2013 r. - jeżeli potwierdzenie odbioru faktury korygującej podatnik otrzyma nie później niż 25 października 2013 r.,

2) miesiąc otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej - jeżeli potwierdzenie to podatnik otrzyma później.


Polecamy: Podstawa opodatkowania VAT 2014 - zmiana ustawy o VAT

Polecamy: Karta podatkowa 2014 - wyższe stawki i nowy wniosek PIT-16

Polecamy: Zwrot VAT za materiały budowlane 2014

 

 


VAT 2014

Analogiczne zasady rozliczania faktur korygujących będą obowiązywały w 2014 r. Co prawda z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 29 ustawy o VAT (w tym art. 29 ust. 4a-4c ustawy o VAT) zostanie uchylony, jednak analogiczne zasady rozliczania faktur korygujących wymagających uzyskania potwierdzenia odbioru określać będą przepisy art. 29a ust. 13-15 ustawy o VAT. Nadal nowe przepisy częściowo tylko (właśnie w zakresie rozliczania faktur korygujących wymagających uzyskania potwierdzenia odbioru) będą określać wprost zasady ich rozliczania przez sprzedawców. Poszerzony zostanie natomiast katalog przypadków, gdy nie będzie konieczne posiadanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Taki przypadek wystąpi, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej, a z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Nie będzie już wprost wynikać z ustawy, że nie trzeba mieć potwierdzenia odbioru faktury korygującej, gdy na fakturze, do której odnosi się korekta, nie ma VAT. Będzie to wynikać z ogólnej zasady określonej w art. 29a ust. 13 ustawy, że potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest konieczne w przypadku obniżenia podstawy opodatkowania z wykazanym podatkiem.


PODSTAWA PRAWNA:

• art. 29 ust. 4a-4c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1027

• art. 29a ust. 13-15 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1027, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

Tomasz Krywan

doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor licznych publikacji

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA