Kategorie

Samochód - wycofanie z działalności

Piotr Jurczuk
inforCMS
Przedsiębiorcy, którzy chcą wycofać samochód z prowadzonej działalności gospodarczej, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ta decyzja nie jest czynnością obojętną pod względem podatku VAT.

 

W naszym artykule pokażemy, jak ta czynność będzie wpływała na obowiązki wynikające z ustawy VAT. Wskażemy, kiedy przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika podlega opodatkowaniu, czy może korzystać on ze zwolnienia, czy też należy opodatkować przekazanie stawką podstawową. Podpowiemy także, jak należy ustalać podstawę opodatkowania, oraz wykażemy, że w takich wypadkach istnieje obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych.

1. Wycofanie samochodu z działalności jako czynność podlegająca opodatkowaniu

Czy nieodpłatne przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika powoduje konieczność odprowadzenia podatku VAT?

Przekazanie towaru na cele osobiste

Przekazanie towaru na cele osobiste podatnika zrównane jest z odpłatną dostawą i podlega opodatkowaniu, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

- nastąpiło na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością (przedsiębiorstwem),

- przekazanie nastąpiło na cele osobiste podatnika lub innych osób,

- podatnikowi przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z różnych przyczyn mogą zdecydować się na wycofanie auta z działalności. Wynikać to może z braku przydatności czy też chęci wykorzystania go dla celów osobistych. Jednak wycofanie samochodu z działalności i przekazanie go na cele osobiste stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Ustawa o podatku VAT w art. 7 ust. 2 reguluje, że na równi z dostawą towarów traktuje się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jak wynika z powyższych regulacji, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega przekazanie towarów na cele osobiste, jeżeli:

- nastąpiło na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością (przedsiębiorstwem),

- nastąpiło na cele osobiste podatnika lub innych osób,

- podatnikowi przysługiwało prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony.

WAŻNE

Jeżeli przekazanie na cele osobiste nie spełni choćby jednego z wymienionych warunków, wówczas takie przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

PRZYKŁAD

Jan Drozd prowadzi sklep spożywczy. W celu dowożenia towaru wykorzystuje samochód zakupiony przed 14 laty na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Pan Jan postanowił zakupić nowy samochód, a stary oddać synowi, aby mógł wykorzystać go do nauki jazdy. Mimo iż powyższe stanowi przekazanie towaru na cele osobiste, to nie będzie podlegało ono opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na to, że panu Janowi nie przysługiwało prawo do rozliczenia podatku naliczonego.

Warunek skorzystania z prawa do odliczenia VAT

Warunek dotyczący przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie spełniony niezależnie od tego, czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia, czy też nie. Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do rozliczenia jedynie części podatku naliczonego (np. w przypadku samochodu osobowego), to warunek ten też jest spełniony.

Natomiast nie będzie stanowiła przekazania towarów na cele osobiste sytuacja, w której samochód został oddany na złom z uwagi na jego zły stan techniczny. Skasowanie samochodu stawi zwykłą czynność, która nie powoduje konieczności opodatkowania VAT.

2. Wysokość stawki opodatkowania przekazania samochodu na cele osobiste podatnika

Jaką stawką należy opodatkować przekazanie samochodu osobistego na cele osobiste podatnika?

Stawka 22% VAT

Zasadniczo przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika opodatkowane jest stawką 22%. W niektórych przypadkach samochody osobowe mogą korzystać ze zwolnienia. Jednak w tym celu muszą zostać spełnione ustawowe warunki.

Jeżeli zostanie już ustalone, że przekazanie samochodu przez podatnika na cele osobiste podlega opodatkowaniu, to w drugiej kolejności należy ustalić, jaką stawką opodatkować to przekazanie?

Zasadniczo dostawa samochodów opodatkowana jest stawką podstawową 22%. Tę samą stawkę stosuje się również w nieodpłatnym przekazaniu towarów. Jednak od tej ogólnej reguły istnieją dość istotne wyjątki.

WAŻNE

Ze zwolnienia od podatku korzystają dostawy samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (w części), jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu ustawy o VAT.

Przez towary używane rozumie się m.in. pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Towary używane

Podkreślenia wymaga fakt, że w odniesieniu do rzeczy używanych, w tym również samochodów, półroczny termin używania, którego zachowanie uprawnia do zwolnienia od podatku VAT, biegnie od momentu nabycia towaru przez podatnika. Termin ten odnosi się każdorazowo do nabycia towaru. Oznacza to, że podatnik może nabyć samochód już używany przez poprzedniego właściciela, ale ten fakt nie uprawnia jeszcze do zwolnienia z VAT. Dopiero jeżeli sam podatnik będzie używał samochód przez ponad sześć miesięcy, to ustawowy warunek zostanie zachowany.

WAŻNE

Na gruncie ustawy o VAT samochód uważa się za używany jednie wówczas, kiedy po nabyciu podatnik korzystał z niego przez co najmniej pół roku.

Reasumując, jeżeli podatnik przekazuje na potrzeby osobiste samochód, co do którego przysługiwało mu prawo do pomniejszenia podatku należnego i używał ten pojazd co najmniej przez 6 miesięcy, to przekazanie na cele osobiste podatnika tego samochodu korzysta ze zwolnienia od podatku. Warto zauważyć, że zwolnienie przewidziane przepisami rozporządzenia nie dotyczy samochodów ciężarowych.

3. Podstawa opodatkowania w przypadku przekazania samochodu na cele osobiste podatnika

W jaki sposób należy określić podstawę opodatkowania w przypadku, gdy przekazanie samochodu na cele osobiste podatnika jest opodatkowane VAT?

Podstawą opodatkowania w takich wypadkach stanowi cena nabycia samochodu, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie jego dostawy.

W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 (w tym przekazanie na cele osobiste podatnika), podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów.

Cena nabycia

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji itp., oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług.

W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

PRZYKŁAD

Spółka Norman w 2004 r. zakupiła samochód osobowy. Przed oddaniem pojazdu do używania spółka poczyniła dodatkowe wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu, zakupem wyposażenia oraz przeprowadziła stosowne badania techniczne. Wszystkie wydatki poczynione przed oddaniem samochodu do używania będą stanowiły kwotę nabycia samochodu.

Rozwiązania dotyczące określania podstawy opodatkowania są bardzo niekorzystne z punktu widzenia podatnika. Samochód po kilku latach używania znacznie traci na swojej wartości. Mimo tego podatnik w momencie przekazania na cele prywatne obowiązany jest do odprowadzenia podatku należnego od wartości nabycia samochodu.

Niektórzy podatnicy starają się obejść te niekorzystne rozwiązania, dokonując sprzedaży samochodu na cele osobiste. W fakturze wystawianej na siebie podają wartość rynkową pojazdu.

Umowa kupna-sprzedaży

Jednak z takim postępowaniem nie można do końca się zgodzić. Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego w umowie sprzedaży muszą wystąpić dwie różne strony, tj: sprzedający i kupujący. Czynność, w ramach której sprzedający i kupujący to ta sama osoba, nie może być traktowana jako sprzedaż, a jako przekazanie towaru na potrzeby osobiste. Na takim stanowisku stoją również organy skarbowe.

4. Dokumentowanie przekazania samochodu na potrzeby osobiste podatnika

W jaki sposób podatnik powinien dokumentować fakt przekazania towaru na potrzeby osobiste?

Faktura wewnętrzna

Czynność przekazania samochodu na potrzeby osobiste podatnika powinna zostać potwierdzona wystawieniem faktury wewnętrznej.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku przekazania samochodu na cele osobiste, podlegająca opodatkowaniu stawka podatku będzie wynosiła 22%. W przypadku gdy jednak zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania, należy dodatkowo na fakturze zamieścić przepis, na podstawie którego podatnik zastosował zwolnienie.


PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 cze 2021
  Zakres dat:

  Estoński CIT - zmiany od 2022 roku

  Estoński CIT. Od 2022 r. ryczałt od dochodów w CIT (czyli tzw. estoński CIT) będzie mogła wybrać każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, bo zniknie limit przychodów 100 mln zł. Estoński system będzie też dla spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

  E-faktury od 2022 r. Pilotaż od października 2021 r.

  E-faktury są już na kolejnym etapie procesu legislacyjnego. Ustawodawca chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne od 2023 r.

  Rejestracja w CRPA (Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych) do 30 czerwca

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, że 30 czerwca 2021 r. upływa termin (okres przejściowy) na dokonanie: zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. nie były objęte obowiązkiem dokonywania zgłoszeń rejestracyjnych w podatku akcyzowym albo zgłoszenia uzupełniającego w CRPA dla podmiotów, które przed 1 lutego 2021 r. zostały zarejestrowane na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

  Dotacja z gminy wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem a przedawnienie

  Dotacja z gminy a przedawnienie. Coraz więcej osób w swojej działalności stara się korzystać z różnych form pomocy. Jednym z popularnych rodzajów wsparcia, są różnego rodzaju dotacje – w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie działalności podmiotu może jednak okazać się, że środki z dotacji zostały nieprawidłowo spożytkowane. W takiej sytuacji, zasadniczo, podatnik powinien zwrócić dotację – co w praktyce może jednak okazać się dla niego niemożliwe do wykonania (szczególnie po dłuższym czasie). Tak samo więc jak w innych przypadkach, ustawodawca przewidział odpowiedni okres przedawnienia dla konieczności zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Warto jednak dowiedzieć się, jak należy obliczać ten termin - w szczególności, że proces przyznania, korzystania i rozliczenia dotacji może być dość długi – i wskazywać na różne momenty, od których należałoby obliczać termin przedawnienia.

  Polski Ład. 2/3 emerytów z zerowym PIT

  Zerowy PIT dla emerytów. Dwie trzecie emerytów będzie miało zerowy PIT, a duża część zapłaci niższy podatek - zapewnił wiceminister finansów Piotr Patkowski. Seniorzy, którzy pobierają emerytury powyżej 5 tys. zł miesięcznie stracą rocznie 75 zł - dodał. Polski Ład dla emerytów - kto zyska, kto straci?

  Interpretacja podatkowa nie może pomijać przepisów

  Interpretacja podatkowa. Przedsiębiorca wdał się w spór z fiskusem o pieniądze należne z tytułu CIT. Oczywiście fiskus chciał ich więcej, w tym celu interpretował przepisy tak, a w zasadzie pomijał ich część, aby uzasadnić słuszność poboru wyższego podatku. Ale po stronie przedsiębiorcy stanął sąd, przypominając organom skarbowym, że: „Nie wolno jest również interpretować przepisów prawnych tak, by pewne ich fragmenty okazały się zbędne” (wyrok WSA w Krakowie z 5 lutego 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1262/20).

  Rekordowy Twój e-PIT w 2021 roku

  Twój e-PIT w 2021 roku. Ministerstwo Finansów podsumowało tegoroczny sezon rozliczeń podatkowych PIT, a w szczególności najbardziej popularną e-usługę Krajowej Administracji Skarbowej - Twój e-PIT.

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa – rozliczenia podatkowe (PIT, CIT, VAT, PCC)

  Leasing finansowy przedsiębiorstwa. Rozważając możliwość restrukturyzacji działalności, oprócz standardowych rozwiązań takich jak m.in aporty przedsiębiorstw, połączeń lub sprzedaży (niezależnie czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwem), należy wziąć pod uwagę możliwości oferowane przez leasing finansowy przedsiębiorstwa. W analizie opłacalności przedsięwzięcia musimy wziąć pod uwagę nie tylko aspekt biznesowy, ale również kwestie opodatkowania danej transakcji. Należy zwrócić uwagę, zarówno na podatki dochodowe (odpowiednio PIT oraz CIT), podatek od towarów i usług oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

  Jak wygląda cyberatak na firmową sieć?

  Cyberatak na firmową sieć. W trakcie pandemii ponad połowa polskich firm (54%) zauważyła wzrost liczby cyberataków. W opublikowanej w maju br. analizie Active Adversary Playbook 2021 analitycy ujawniają, że przestępcy zostają wykryci średnio dopiero po 11 dniach od przeniknięcia do firmowej sieci. W tym czasie mogą swobodnie poruszać się po zasobach i wykradać dane przedsiębiorstwa. Coraz trudniej namierzyć złośliwą działalność, jednak pomocna w tym zakresie może okazać się pandemia. W ubiegłym roku wzrosły bowiem umiejętności i szybkość reagowania zespołów IT.

  Kasa fiskalna online - serwis klimatyzacji w samochodach

  Kasa fiskalna online. Czy prowadząc działalność w ramach punktu serwisowego klimatyzacji w samochodach osobowych podatnik jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej online?

  CIT-8 za 2020 r. - wersja elektroniczna opublikowana

  CIT-8 za 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało cyfrową wersję (30) CIT-8. Zrobiło to po trzech miesiącach od zapowiedzi, za to na dwa tygodnie przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

  Firmy z branży beauty nie mają kas fiskalnych online

  Kasy fiskalnej online. Co trzecia firma z branży kosmetycznej nie ma kasy fiskalnej online, która od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązkowa - wskazała inicjatywa Beauty Razem. Branża apeluje do Ministra Finansów o przesunięcie o pół roku terminu obowiązkowej instalacji urządzeń.

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.