Kategorie

W jakich terminach dokonuje się zwrotu VAT

Magdalena Majkowska
Magdalena Majkowska
inforCMS
Na umotywowany wniosek podatnika urząd skarbowy zwraca podatek naliczony w skróconym terminie 25 lub 60 dni. Jakie są pozostałe warunki uzyskania zwrotu VAT?

 

 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowi jedno z podstawowych uprawnień podatnika VAT. Pozwala ono na realizację fundamentalnej zasady neutralności VAT, która oznacza, że ciężar podatku zostaje przeniesiony na ostatecznych odbiorców towarów lub usług, czyli konsumentów. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym łączna kwota podatku naliczonego przewyższa kwotę podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (zwrot pośredni). Podatnik może również wnioskować o zwrot różnicy na rachunek bankowy (zwrot bezpośredni). Od wyłącznej decyzji podatnika zależy to, czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym zostanie mu zwrócona na rachunek bankowy, czy przeniesiona do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Termin bezpośredniego zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nie jest jednolity.

Termin podstawowy

W zależności od wskazanych w ustawie o VAT okoliczności zwrot podatku naliczonego może nastąpić na rachunek bankowy podatnika w terminie 180, 60 lub 25 dni, przy czym żądane przez podatnika kwoty zwrotu mogą podlegać różnym terminom zwrotu. Zgodnie z art. 87 ust. 2 zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. W przypadku jednak gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, organ podatkowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami.

Ustawodawca, ustanawiając 60-dniowy termin zwrotu podatku naliczonego, jednocześnie zastrzegł jednak wiele przypadków, w których termin ten ulega wydłużeniu do 180 dni. W rezultacie analiza obowiązujących przepisów wskazuje, że zwrot w terminie 60 dni ma charaktery wyjątkowy, a zasadniczym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest termin 180 dni.

Zwrot różnicy VAT w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji zasadniczo następuje jedynie w zakresie tej części żądanego zwrotu, która odpowiada kwocie stanowiącej sumę:

- podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług zaliczanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,

- podatku naliczonego związanego z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, pod warunkiem że zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy,

- kwoty stanowiącej 22 proc. obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22 proc. (a zatem 0,3 lub 7 proc.), w tym obrotu z tytułu otrzymania należności (zaliczek, przedpłat itd.), dla którego obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 12 albo art. 20 ust. 3, pod warunkiem przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego zgodnie z ustawowymi wytycznymi,

- kwoty stanowiącej 22 proc. obrotu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju.

Kwota zwrotu przewyższająca tak określoną wartość podlega zwrotowi w wydłużonym terminie 180 dni. Warto wskazać, że określony w powyższy sposób limit kwoty zwrotu w terminie 60 dni może jednak ulec podwyższeniu na umotywowany wniosek podatnika złożony razem z deklaracją. Dotyczy to przypadku, gdy podwyższenie kwoty zwrotu uzasadnione jest sezonowością produkcji lub wykonywanych usług bądź skupu produktów rolnych.

Zwrot podatku naliczonego w terminie 60 dni może również nastąpić w wyniku umotywowanego wniosku podatnika, w przypadku gdy podatnik, dokonując dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, nie dokonuje w kraju żadnej transakcji sprzedaży opodatkowanej.

 

Skrócenie terminu zwrotu

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT 60-dniowy termin zwrotu różnicy podatku w związku realizacją przez podatnika obrotu opodatkowanego obniżonymi stawkami VAT lub dokonaniem zakupu środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) podlegających amortyzacji może ulec skróceniu do 25 dni licząc od złożenia rozliczenia. Urząd skarbowy skraca termin zwrotu na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z:

- faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury,

- dokumentów celnych oraz decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celnego, jeżeli kwoty podatku zostały przez podatnika zapłacone,

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Podkreślić należy, że jeżeli zasadność zwrotu w terminie 25 dni wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami (liczonymi od 26 dnia od złożenia wniosku wraz z deklaracji) w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

W każdym przypadku, gdy w stosunku do całości lub części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym termin zwrotu różnicy podatku w świetle ustawy o VAT wynosi 180 dni, podatnik może wraz z deklaracją złożyć umotywowany wniosek o skrócenie terminu zwrotu do 60 dni. Jest to możliwe, jeżeli podatnik spełnia opisane powyżej wymogi określone w art. 87 ust. 6 pkt 1-3. W przypadku spełnienia tych warunków i umotywowania wniosku o skrócenie terminu zwrotu różnicy podatku urząd skarbowy zobowiązany jest uwzględnić wniosek podatnika i dokonać zwrotu w krótszym terminie. Organ podatkowy ma jednak możliwość wszczęcia postępowania sprawdzającego, co spowoduje wydłużenie terminu zwrotu.

Wymogi ustawowe

Ustawodawca w art. 87 ust. 6 uzależnił możliwość otrzymania zwrotu w krótszym 25- lub 60-dniowym terminie od zapłaty kwoty podatku naliczonego wykazanej w deklaracji. Dodatkowo ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że w przypadku gdy podatek naliczony wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, konieczne jest, aby zapłata należności z tych faktur nastąpiła w całości bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wyjaśnijmy, że przepis ten stanowi, iż dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro. Kwotę tę, przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

UMOTYWOWANY WNIOSEK

Urząd skarbowy zwraca podatek naliczony zamiast w terminie 60 dni - w terminie 25 dni, a w przypadku kwot podlegających zwrotowi w terminie - 180 dni - w terminie 60 dni na umotywowany wniosek podatnika, który spełnia wymogi określone w art. 87 ust. 6 pkt 1-3. Umotywowanie wniosku przez podatnika oznacza konieczność wykazania przez niego spełnienia warunków, od których szybszy zwrot został uzależniony. Ocenie naczelnika urzędu skarbowego podlega sam fakt spełnienia przez podatnika powyższych wymogów.

PRZYKŁAD

TERMINY ZWROTU

Podatnik dokonuje transakcji sprzedaży opodatkowanych zarówno stawkami 7 jak i 22-proc. W tym przypadku zwrot różnicy VAT nastąpi w dwóch terminach - 60 i 180 dni. Przy opodatkowaniu stawkami niższymi niż stawka podstawowa zwrot przysługuje w ciągu 60 dni, przy czym kwota zwrotu nie może przekraczać 22 proc. obrotu opodatkowanego stawkami niższymi niż podstawowa. W pozostałej części podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu w ciągu 180 dni.


MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 87 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  19 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.