| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Vademecum > Standardy rachunkowości > Nowe stanowisko KSR dotyczące księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia

Nowe stanowisko KSR dotyczące księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia

Ze względu na fakt, że potencjał eksploatacyjny „zielonej energii” w Unii Europejskiej nie jest w pełni wykorzystany, Parlament Europejski i Rada UE uznali potrzebę przyjęcia dyrektywy w sprawie wsparcia produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Wysoki priorytet UE wspierania tej produkcji jest skutkiem Protokołu z Kioto, w którym zostały zawarte działania w celu długookresowego zapewnienia dostaw energii oraz ochrony klimatu.

Ewidencja księgowa

Ujęcie w księgach wartości nabytych świadectw:

Wn „Inwestycje długoterminowe”, „Inwestycje krótkoterminowe”

- w analityce „Świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł”,

Ma „Pozostałe rozrachunki”.

Bilans

Aktywa

A. Aktywa trwałe

IV. Inwestycje długoterminowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

- Świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł;

lub

B. Aktywa obrotowe

IV. Inwestycje krótkoterminowe

4. Inne inwestycje krótkoterminowe

- Świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł

Na dzień bilansowy świadectwo zaliczone do aktywów trwałych będzie wycenione przez przedsiębiorstwo:

• według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub

• według wartości godziwej.

Świadectwa pochodzenia zaliczone do inwestycji krótkoterminowych na dzień bilansowy wycenia się:

• według ceny rynkowej lub

• według ceny rynkowej albo ceny nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Wybór stosowanej metody wyceny inwestycji należy opisać w zasadach (polityce) rachunkowości przedsiębiorstwa.

14. Do czasu przyznania praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia przez Prezesa URE ich liczbę - ustaloną na podstawie potwierdzonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii - ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Ich szacunkową wartość, ustaloną jako iloczyn ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, potwierdzonej przez operatorów systemów przesyłowych, przeliczanej na ilościowy miernik świadectwa, oraz ceny rynkowej prawa majątkowego z dnia potwierdzenia wytworzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii wykazuje się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego, sporządzanego za dany okres sprawozdawczy lub odpowiednio za dany rok obrotowy.

Ewidencja księgowa - ewidencja pozabilansowa

1. Złożenie wniosku do PUE:

Wn „Świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł”

15. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia ujmuje się w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego na dzień ich przyznania, potwierdzonego przez podmiot prowadzący rejestr świadectw pochodzenia (towarową giełdę energii).

16. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia na dzień ich początkowego ujęcia wycenia się jako iloczyn ilości przyznanych praw i jednostkowej ceny rynkowej prawa majątkowego wynikającego ze świadectwa pochodzenia z dnia przyznania świadectwa i nabycia praw majątkowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Służewska – Woźnicka

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »