Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak prawidłowo ująć sprzedaż inwestycji krótkoterminowych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

W rozumieniu MSR nr 39 - "Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena" oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych wycena tych inwestycji, bez względu na ich kwalifikację, jest dokonywana według wartości godziwej.

Ujęcie zysków lub strat z tytułu sprzedaży inwestycji długoterminowych zależy od tego, jakie zasady wyceny stosuje jednostka.
W przypadku inwestycji, dla których dokonywano wyceny na dzień bilansowy, ujęcie w księgach rachunkowych ich sprzedaży zależy od przyjętej w polityce rachunkowości zasady wyceny bilansowej.

Ujęcie w księgach rachunkowych skutków wyceny na dzień bilansowy

Jeżeli jednostka – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – wycenia inwestycje krótkoterminowe według zasady ostrożnej wyceny, w księgach nie ujmuje się wzrostu ich wartości powyżej ceny nabycia. Wykazuje się jednak spadek wartości poniżej ceny nabycia, jako odpis aktualizujący.
Zgodnie z MSR nr 39 składniki aktywów finansowych wycenia się według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające z wyceny bilansowej ujmuje się w przychodach lub kosztach lub bezpośrednio w kapitale własnym.
UWAGA!
Zyski wynikające z wyceny aktywów finansowych zaliczonych do dostępnych do sprzedaży ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym.
Według rozporządzenia Ministra Finansów skutki okresowej wyceny aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
Natomiast skutki przeszacowania aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży wykazuje się w sposób wybrany przez jednostkę:
• zyski lub straty z przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie, albo
• zyski lub straty z przeszacowania odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Sprzedaż inwestycji krótkoterminowych – ujęcie w księgach rachunkowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi.
Przychody finansowe
powstają z tytułu:
• dywidend,
• odsetek,
• zbycia inwestycji,
• aktualizacji wartości inwestycji,
• nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi itd.
Koszty finansowe
ponosi się z tytułu:
• odsetek,
• strat ze zbycia inwestycji,
• aktualizacji wartości inwestycji,
• nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi itd.
MSR nr 39 przewiduje, że w momencie wyłączenia składnika aktywów finansowych z ksiąg rachunkowych w całości różnicę między wartością bilansową a sumą otrzymanej zapłaty ujmuje się w rachunku zysków i strat.
UWAGA!
Przy ustalaniu różnicy między wartością bilansową a sumą otrzymanej zapłaty należy uwzględnić wszelkie otrzymane nowe aktywa, pomniejszone o powstałe nowe zobowiązania oraz wartość skumulowanych zysków lub strat, które zostały ujęte w kapitale własnym.
Według rozporządzenia Ministra Finansów wynik ze sprzedaży oraz inne zyski i straty, w tym także odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, ustalone na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych aktywów finansowych zaliczonych zarówno do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, jak i do kategorii aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu wykazuje się w rachunku zysków i strat odpowiednio jako zysk lub stratę ze zbycia inwestycji.

Przykład 1
W październiku 2005 r. jednostka zakupiła 100 szt. akcji o wartości 40 zł. Na dzień bilansowy ich wartość rynkowa wyniosła 45 zł. W styczniu 2006 r. jednostka sprzedała akcje w cenie 48 zł za sztukę. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości jednostka dokonuje wyceny według cen rynkowych.
Wariant I
Akcje zakwalifikowano do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Zgodnie z MSR nr 39 i rozporządzeniem Ministra Finansów aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Skutki wyceny odnosi się na przychody lub koszty finansowe.
Saldo początkowe konta „Inwestycje krótkoterminowe” wynosi:
100 szt. × 40 zł = 4000 zł
Saldo początkowe konta „Aktualizacja inwestycji krótkoterminowych” wynosi:
100 szt. × (45 zł – 40 zł) = 500 zł
1. Wpływ zapłaty za sprzedane akcje: 100 szt. × 48 zł = 4800 zł.
2. Wyksięgowanie sprzedanych akcji:
a) wartość akcji: 4000 zł,
b) aktualizacja wartości: 500 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


W rachunku zysków i strat wykazuje się zysk ze zbycia inwestycji: 4800 zł – 4500 zł = = 300 zł. Kwota ta w rachunku zysków i strat figuruje w pozycji:
J. Przychody finansowe
III. Zysk ze zbycia inwestycji – 300 zł.
W związku z aktualizacją wyceny w sprawozdaniu za poprzedni rok przychody finansowe stanowiły 500 zł.
Wariant II
Akcje zakwalifikowano do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Zgodnie z MSR nr 39 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej. Skutki wyceny odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Według rozporządzenia Ministra Finansów jednostka ma wybór: odnieść skutki wyceny na kapitał z aktualizacji lub na wynik finansowy. W drugim przypadku księgowania będą identyczne jak w wariancie I. W przypadku odnoszenia wyceny na kapitał saldo początkowe wykazują konta: „Inwestycje krótkoterminowe”, „Aktualizacja inwestycji krótkoterminowych” oraz „Kapitał z aktualizacji wyceny”.
Saldo początkowe konta „Inwestycje krótkoterminowe” wynosi:
100 szt. × 40 zł = 4000 zł
Saldo początkowe konta „Aktualizacja inwestycji krótkoterminowych” i konta „Kapitał z aktualizacji wyceny” wynosi:
100 szt. × (45 zł – 40 zł) = 500 zł
1. Wpływ zapłaty za sprzedane akcje: 100 szt. × 48 zł = 4800 zł.
2. Wyksięgowanie sprzedanych akcji z ksiąg:
a) wartość akcji: 4000 zł,
b) aktualizacja wartości: 500 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Zysk ze zbycia inwestycji ustala się jako nadwyżkę przychodów finansowych nad kosztami. W danym przypadku będzie to różnica między ceną uzyskaną ze sprzedaży, powiększoną o kwoty ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, a wartością bilansową:
4800 zł + 500 zł – 4500 zł = 800 zł
W rachunku zysków i strat wykazuje się:
J. Przychody finansowe
III. Zysk ze zbycia inwestycji: 800 zł.
Sprzedaż inwestycji krótkoterminowych przy różnych metodach ewidencji rozchodu aktywów finansowych
W przypadku gdy jednostka dokonuje zakupu inwestycji krótkoterminowych kilka razy w ciągu danego okresu, ceny zakupu – w związku ze zmianą cen papierów wartościowych – mogą być różne. W takiej sytuacji wpływ na konto „Inwestycje krótkoterminowe” jest odnotowany w różnych cenach.
Wybór metody wyceny rozchodu wpływa na wynik ze sprzedaży oraz na wycenę bilansową tych inwestycji. Problem ten nie jest szczegółowo opisany w MSR nr 39, gdyż odwołuje się on jedynie do wyceny w wartości godziwej.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody wybranej przez jednostkę:
1) według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów,
2) przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników, które jednostka nabyła najwcześniej,
3) przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej.

Przykład 2
Konto „Inwestycje krótkoterminowe” wykazuje saldo 6550 zł, na które składają się akcje firmy A zakupione w następujących terminach:
10 listopada 2005 r.: 100 szt. × 30 zł = 3000 zł,
25 listopada 2005 r.: 50 szt. × 25 zł = 1250 zł,
5 grudnia 2005 r.: 100 szt. × 23 zł = 2300 zł,
Razem: 3000 zł + 1250 zł + 2300 zł = 6550 zł.
20 grudnia 2005 r. sprzedano 180 szt. akcji A w cenie 25 zł za sztukę.

Wariant I
Wycena rozchodu sprzedanych akcji według metody FIFO
1. Wpływ zapłaty za sprzedane akcje A: 180 szt. × 25 zł = 4500 zł.
2. Wyksięgowanie sprzedanych akcji z ewidencji:
100 szt. × 30 zł = 3000 zł,
50 szt. × 25 zł = 1250 zł,
30 szt. × 23 zł = 690 zł.
Razem: 180 szt. o wartości 4940 zł (3000 zł + 1250 zł + 690 zł)
Saldo końcowe wynosi: 70 szt. × 23 zł = 1610 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Wartość bilansowa inwestycji krótkoterminowych wynosi: 6550 zł – 4940 zł = 1610 zł.
Strata ze zbycia inwestycji wynosi 440 zł (4940 zł – 4500 zł).
W rachunku zysków i strat wykazuje się:
K. Koszty finansowe
III. Strata ze zbycia inwestycji: 440 zł
Wariant II
Wycena rozchodu sprzedanych akcji według metody LIFO
1. Wpływ zapłaty za sprzedane akcje A: 180 szt. × 25 zł = 4500 zł.
2. Wyksięgowanie sprzedanych akcji z ewidencji:
100 szt. × 23 zł = 2300 zł,
50 szt. × 25 zł = 1250 zł,
30 szt. × 30 zł = 900 zł.
Razem: 180 szt. o wartości 4450 zł.
Saldo końcowe wynosi: 70 szt. × 30 zł = 2100 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Wartość bilansowa inwestycji krótkoterminowych wynosi: 6550 zł – 4450 zł = 2100 zł.
Zysk ze zbycia inwestycji wynosi 50 zł (4500 zł – 4450 zł).
W rachunku zysków i strat wykazuje się:
J. Przychody finansowe
III. Zysk ze zbycia inwestycji: 50 zł
Wariant III
Wycena rozchodu sprzedanych akcji według przeciętnej średniej ceny
1. Wpływ zapłaty za sprzedane akcje A: 180 szt. × 25 zł = 4500 zł.
2. Wyksięgowanie sprzedanych akcji z ewidencji:
Średnia ważona cena: 6550 zł / 250 szt. = 26,20 zł.
Wartość sprzedanych akcji: 180 szt. × 26,20 zł = 4716 zł.
Saldo końcowe: 70 szt. × 26,20 zł = 1834 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Wartość bilansowa inwestycji krótkoterminowych 6550 zł – 4716 zł = 1834 zł.
Strata ze zbycia inwestycji wynosi 216 zł (4716 zł – 4500 zł)
W rachunku zysków i strat wykazuje się:
K. Koszty finansowe
III. Strata ze zbycia inwestycji: 216 zł
UWAGA!
Jeżeli jednostka dokonuje sprzedaży akcji w następnym roku, na dzień bilansowy należy dokonać wyceny zgodnie z założeniami przyjętymi w polityce rachunkowości.

Przykład 3
Stan początkowy inwestycji jak w poprzednim przykładzie.
Jednostka dokonała wyceny bilansowej według ceny rynkowej 24 zł, ponieważ akcje zostały zakwalifikowane do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.
W styczniu 2006 r. sprzedano 180 szt. akcji w cenie 25 zł.
Saldo początkowe konta „Aktualizacja inwestycji krótkoterminowych” wynika z wyceny bilansowej akcji A:
100 szt. × (24 zł – 30 zł) = –600 zł,
50 szt. × (24 zł – 25 zł) = –50 zł,
100 szt. × (24 zł – 23 zł) = 100 zł.
Razem wartość aktualizacji wynosi: –550 zł.
Obciąża to koszty finansowe w 2005 r.
Operacje gospodarcze w 2006 r.:
1. Wpływ zapłaty za sprzedane akcje A: 180 szt. × 25 zł = 4500 zł.
2. Wyksięgowanie sprzedanych akcji z ewidencji 180 szt. × 24 zł = 4320 zł.
3. Rozwiązanie części odpisu aktualizującego wartość inwestycji na dzień bilansowy:
– odpis aktualizujący przypadający na jedną akcję: 550 zł / 250 szt. = 2,2 zł/szt.,
– aktualizacja wartości przypadająca na sprzedane akcje: 180 szt. × 2,2 zł/szt. = 396 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


• art. 3 ust. 1 pkt 17, art. 35 ust. 1, art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 265, poz. 2252
• § 4, § 5, § 13–16, § 24 rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych – Dz.U. Nr 149, poz. 1674; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 256, poz. 2146
• § 48, § 58–70 MSR nr 39 – „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”

dr Anna Bagieńska
adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Politechniki Białostockiej
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.