Kategorie

Jak sprowadzić samochód z zagranicy. Rejestracja

Dróg do nabycia używanego samochodu pochodzącego z zagranicy jest wiele. Można to zrobić na własną rękę, można też kupić taki samochód w komisie. Wiele osób decyduje się jednak na zlecenie sprowadzenia określonego auta, w określonych widełkach cenowych, firmom, które specjalizują się w tego rodzaju działalności.

Niestety, większość sprowadzonych do Polski samochodów to samochody nie najnowsze, niejednokrotnie posiadające widoczne znaki uszkodzeń. Samo kupno samochodu sprowadzonego z zagranicy niczym się nie różni od zakupu samochodu używanego i od kilku lat zarejestrowanego w Polsce. Ale zdawać trzeba sobie sprawę, że przy rejestracji nowo nabytego za granicą auta trzeba przedstawić dodatkowe dokumenty. Należy też liczyć się z ewentualnymi kosztami dodatkowych badań technicznych, a ponadto pamiętać o podatku akcyzowym, związanym ze sprowadzeniem samochodu z zagranicy.

Dodatkowe badanie techniczne

W pierwszym etapie procesu rejestracji wydawane jest w dniu złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pozwolenie czasowe, które pozwala na korzystanie z pojazdu bez żadnych ograniczeń. Urząd rejestrujący samochód ma prawo skierować na dodatkowe badanie techniczne samochód sprowadzony z zagranicy, który nosi ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.). Starosta odpowiedzialny za rejestrację pojazdów ma prawo skierować pojazd na dodatkowe badania techniczne również w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji. Może tu chodzić np. o niewyraźne numery silnika.

Opłaty za badania

Opłata za dodatkowe badanie techniczne samochodu sprowadzonego z zagranicy wynosi 94 zł, a w przypadku przeprowadzenia takich badań w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji, analogiczna opłata wynosi 60 zł (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów – Dz.U. nr 223, poz. 2261).

Jak wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury, jeszcze pod koniec ubiegłego roku pojazdy sprowadzone z zagranicy podlegały tylko tzw. pierwszemu badaniu technicznemu, które było przeprowadzane przed pierwszą rejestracją w kraju. Obecnie, jeśli to badanie wykaże, że pojazd sprowadzony z zagranicy nosi ślady uszkodzeń lub jego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji, to pojazd musi przejść dodatkowe specjalistyczne badania techniczne, aby mógł być dopuszczony do ruchu. Sprawy, o których mowa, uregulowane zostały w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. nr 227, poz. 2250 oraz z 2004 r. nr 249, poz. 2499).

Zasady rejestracji

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o rejestrację, określono w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 110, poz. 1169). Są to:

Reklama

■ dowód własności pojazdu,
■ dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był zarejestrowany),
■ dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego tj. nienależącego do UE,
■ dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające: uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub o braku takiego obowiązku (druk VAT-25 – patrz Interpretacja Ministerstwa Finansów),
■ zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Prościej wygląda sprawa rejestracji nowego samochodu sprowadzonego z państwa Unii Europejskiej. Właściciel nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru sprowadzonego z państwa członkowskiego UE przy jego pierwszej rejestracji na terytorium RP jest obowiązany dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji potwierdzający, że na dany typ pojazdu zostało wydane świadectwo homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego należącego do Wspólnoty Europejskiej. Odpowiednie wyjaśnienia w tej sprawie wydał Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji, nie podlega pierwszemu badaniu technicznemu przed pierwszą rejestracją. Rejestracji pojazdu dokonuje się między innymi na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji.

Potwierdzenie rejestracji za granicą
Reklama

Jak wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt 4 prawa o ruchu drogowym, w przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą.

WARTO WIEDZIEĆ

Dokumentem potwierdzającym rejestrację pojazdu za granicą może być również pozwolenie czasowe, tzw. wywozowe, wydane przez właściwy organ do rejestracji pojazdów za granicą, na określony czas, w celu wywozu pojazdu za granicę.

Inny dokument, o którym mowa w cytowanym przepisie, musi być wydany przez tamtejszy organ właściwy do rejestracji pojazdów i powinien potwierdzać, że pojazd jest aktualnie zarejestrowany lub był zarejestrowany w państwie pochodzenia pojazdu (dokument o wyrejestrowaniu/wycofaniu pojazdu stwierdza fakt rejestracji pojazdu za granicą).

Od kiedy za kółkiem po kraju

Obywatel Polski może poruszać się po kraju pojazdem zarejestrowanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli jego nazwisko jest umieszczone w wystawionym za granicą dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce określającej właściciela pojazdu, czyli będzie właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury. Jeżeli natomiast współwłaściciel pojazdu, obywatel Polski, nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym wystawionym w państwie Unii Europejskiej, to poruszając się takim pojazdem po terytorium RP, musi udokumentować prawo do posiadania pojazdu, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby prowadzącej pojazd (Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.). Współwłaściciel, obywatel RP, może również złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w Polsce na podstawie naszego prawa o ruchu drogowym do organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

______________________________________________________________________________________
Zaświadczenie o VAT

Interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca zaświadczeń o uiszczaniu podatku od towarów i usług oraz faktur zastępujących ww. zaświadczenia przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej – do wykorzystania przez organy rejestrujące przy stosowaniu przepisu art. 141 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) zmieniającego przepis art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

„W związku z pismem z dnia 1 czerwca 2004 r. Nr TD 4n-0732/58/2004 dotyczącym art. 141 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego dla celów związanych z rejestracją środków transportu jest obowiązany do wydawania zaświadczenia, potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4 ww. ustawy. Przepis art. 103 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi, iż w przypadku podatników podatku od towarów i usług rozliczających ten podatek na zasadach ogólnych, zaświadczenia o uiszczeniu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów są wydawane, jedynie gdy środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli nie podlega rejestracji, ma być przez nabywcę użytkowany na terytorium RP.

Natomiast w przypadku gdy podatnik sprowadzony na zasadach ogólnych środek transportu (od którego ma obowiązek rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) odsprzedaje przed jego zarejestrowaniem na terytorium RP (rejestracji dokonuje nabywca tego środka transportu w kraju), brak jest podstawy do wydania zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez tego podatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Należy zaznaczyć, iż podatek z tytułu tej czynności rozliczany jest w miesięcznej lub kwartalnej deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku dla celów związanych z rejestracją wydawać zaświadczenia o uiszczeniu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, który nie jest przez nabywcę rejestrowany po raz pierwszy na terytorium RP, znależć powinny zastosowanie rozwiązania analogiczne jak określone w przepisie art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 ze zm.), dodanym cytowaną ustawą o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem ww. zaświadczenie może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie na terytorium RP dostawy środka transportu przez podatnika podatku od towarów i usług, pod warunkiem że odsprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.
Ministerstwo Finansów informuje, iż w przypadku gdyby przedłożona dla celów rejestracyjnych faktura budziła jakiekolwiek wątpliwości, Wydział Komunikacji ma prawo wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jej weryfikację…”.

 Marek Kobylański

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.