Kategorie

Stawki VAT na książki i czasopisma - bez powiązań z symbolami ISBN i ISSN

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Stawki VAT na książki i czasopisma - bez powiązań z symbolami ISBN i ISSN /fot. Fotolia
Projekt dotyczący zmian stawek VAT przewiduje likwidację wymogu oznaczenia książek i czasopism symbolami ISBN/ISSN, jako warunku stosowania preferencyjnej stawki VAT. Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt nie zawiera rozwiązań w zakresie opodatkowania podstawową stawką VAT wydawnictw, które nie są oznaczone symbolami ISBN/ISSN, czy też powołania specjalnej komisji badającej spełnianie przez wydawnictwa kryteriów wynikających z wprowadzonych do przepisów ustawy o VAT ich definicji.

Nowa matryca stawek VAT

Wyjaśnijmy, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, opublikowany 9 listopada 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Proponuje się, aby nowela weszła w życie jeszcze w 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które miałyby wejść w życie od 2020 r.

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest propozycja wprowadzenia nowego sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Zastosowanie do celów podatku CN oraz PKWiU 2015 oznacza, że towary i usługi będą klasyfikowane (co powoduje odpowiednie skutki na gruncie podatku VAT) według reguł i zasad, którymi rządzą się te właśnie klasyfikacje.

Proponowane rozwiązanie pociąga za sobą istotne zmiany w zakresie stawek VAT. Część z nich zostanie obniżona, ale znajdą się również przypadki podwyższenia VAT na niektóre towary.

Reklama

Planowane jest obniżenie stawek przede wszystkim na produkty żywnościowe, np. owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy objęte zostaną, tak jak pozostałe owoce, stawką 5%; pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami, proponuje się objąć stawką 5%; zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna będą opodatkowane stawką 5%; natomiast musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone będą objęte zakresem stawki 8%.

Na niektóre produkty stawki zostaną jednak podwyższone, co ustawodawca tłumaczy koniecznością wynikającą z zaproponowanego ujednolicenia systemu stawek, przykładowo niektóre przyprawy nieprzetworzone - wzrost stawki z 5% na 8%; homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty – z 5% na 23%.

Reklama

Efektem proponowanego rozwiązania będzie także obniżenie stawki podatku VAT na książki. Zmiana obejmuje wszelkiego rodzaju książki, a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki). A więc do każdego rodzaju książki będzie miała zastosowanie 5% stawka podatku VAT. Oznacza to obniżenie stawki z 23% na 5% dla książek nie oznaczonych symbolami ISBN (co obecnie jest warunkiem stosowania stawki obniżonej) oraz e-booków.

Z kolei w przypadku wszelkiego rodzaju gazet, dzienników i czasopism, tj. drukowanych, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa) ustawodawca proponuje 8% stawką VAT. Co oznacza obniżenie stawki z 23% na 8% dla wydawnictw tego rodzaju nie oznaczonych symbolami ISSN (co obecnie jest warunkiem stosowania stawki obniżonej).

Stawki VAT a oznaczenia publikacji symbolami ISBN/ISSN

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 28625 odniosło się do kwestii dotyczącej zrezygnowania w projektowanej ustawie z wymogu oznaczenia publikacji symbolami ISBN/ISSN, jako dotychczasowego warunku stosowania preferencyjnej stawki VAT.

MF wskazało, że podstawowymi celami procedowanego aktualnie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa są: maksymalne uproszczenie systemu stawek VAT (zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu), eliminacja istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT, jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewniających odpowiednią ochronę (Wiążące Informacje Stawkowe).

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Dążenie do upraszczania systemu stawek VAT przejawia się m.in. w stosowaniu takiej samej stawki podatku dla całych grup towarowych (według zasady: taka sama stawka dla takich samych / podobnych towarów / usług). Projekt przewiduje zatem stosowanie takiej samej stawki dla całych (w miarę możliwości i przy zachowaniu racjonalności systemu) działów Nomenklatury scalonej (CN), która została przyjęta do identyfikowania towarów na cele podatku VAT.


Jak wyjaśnia dalej resort finansów, w odniesieniu do szeroko pojętych wydawnictw projektowane przepisy przewidują następujące rozwiązanie:

1) Książki - wszelkiego rodzaju - a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) proponuje się objąć jedną - 5% stawką podatku VAT, przy jednoczesnej likwidacji wymogu oznaczenia publikacji symbolem ISBN (jako dotychczasowego warunku stosowania stawki preferencyjnej). Skutkuje to obniżeniem stawki z 23% na 5% dla książek nie oznaczonych symbolami ISBN oraz e-booków.

2) Gazety i czasopisma – wszelkiego rodzaju, a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa) proponuje się objąć jedną, 8% stawką podatku VAT, przy jednoczesnej likwidacji wymogu oznaczenia publikacji symbolem ISSN (jako warunku dotychczasowego stosowania stawki preferencyjnej). Skutkuje to obniżeniem stawki VAT z 23% na 8% dla wydawnictw tego rodzaju nie oznaczonych symbolami ISSN oraz e-prasy, jak również podwyższeniem stawki z 5% na 8% dla czasopism specjalistycznych, zdefiniowanych szczegółowo w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT.

MF podkreśla, że procedowany projekt nie zawiera rozwiązań w zakresie opodatkowania podstawową stawką podatku (obecnie 23%) wydawnictw, które nie są oznaczone stosownym symbolem ISBN / ISSN, czy też powołania specjalnej komisji badającej spełnianie przez wydawnictwa kryteriów wynikających z wprowadzonych do przepisów ustawy o VAT ich definicji.

W trakcie uzgodnień i konsultacji publicznych przedmiotowego projektu do resortu finansów wpłynęły uwagi dotyczące projektowanych przepisów, również w temacie będącym przedmiotem niniejszej interpelacji. Wskazano, że obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag i opinii, aczkolwiek na tym etapie prac nie są planowane zmiany przedmiotowego projektu w zakresie przywrócenia stosowania symboli ISBN/ISSN.

Wniosek Polskiej Izby Książki o przywrócenie symboli ISBN i ISSN

Polska Izba Książki, w trybie konsultacji publicznych projektu, zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie symboli ISBN i ISSN jako warunku stosowania obniżonych stawek dla wydawnictw o następującej treści:

"Obecny stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 5% i 8% jest ugruntowany w praktyce orzeczniczej i interpretacyjnej, jest prosty do stosowania (nadawanie symboli ISBN oraz ISSN) oraz stymuluje wydawców do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 listopada 1996 r o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych . Wydawcy mają obowiązek przekazać do Biblioteki Narodowej w ramach egzemplarzy obowiązkowych - 2 egzemplarze każdej publikacji ukazującej się na terenie Polski tj.: książek, gazet, czasopism, map, atlasów, globusów, nut, druków ulotnych, oprogramowań, filmów i nagrań dźwiękowych w postaci fizycznej lub cyfrowej, druków brajlowskich.

Dotychczas obowiązująca regulacja ustawy o VAT w zakresie dostawy książek oraz gazet, dzienników i czasopism umożliwia zastosowanie obniżonej stawki podatku do publikacji oznaczonych: dla książek numerem ISBN; dla prasy numerem ISSN.

Celem międzynarodowego standardu ISBN jest koordynowanie i normalizowanie międzynarodowego wykorzystania numerów ISBN do jednoznacznego zidentyfikowania pojedynczej publikacji bądź wydania, które zostało opublikowane przez konkretnego wydawcę w jednym, jasno określonym formacie. ISBN nadawany jest w Polsce od 1974 r. Numery identyfikacyjne nadawane są przez Krajowe Biuro ISBN - w Polsce funkcję tę pełni Biblioteka Narodowa, która jest instytucją niezależną, nastawioną na wykonywanie zadań statutowych, czyli prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej oraz edukacyjnej. Numer ISBN pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika będącego Wydawcą danego tytułu.

Numer ISBN jest również podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez systemy produkcji, dystrybucji, analizy sprzedaży i przechowywania danych bibliograficznych funkcjonujące na rynku książki, jest także kluczowy dla zarządzania informacją. Biblioteka Narodowa nadaje numery identyfikacyjne wydawcom działającym na terenie Polski oraz przydziela pule ISBN.

Polecamy: Komplet podatki 2019

W odniesieniu do gazet, dzienników i czasopism Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN) nadawany jest zasobom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp), ukazującym się na różnych nośnikach. Służy on do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji Biblioteka Narodowa jako Narodowy Ośrodek ISSN ustala tytuły kluczowe zasobów ciągłych wydawanych w Polsce i nadaje pojedynczy numer ISSN na konkretny tytuł.

Konieczność uzyskania numeru ISBN albo ISSN dyscyplinuje poszczególnych wydawców pod względem jakości wydawanych publikacji. Przyczynia się również do ochrony praw autorskich - dzięki identyfikacji ISBN/ISSN łatwiej zlokalizować w Internecie niepożądane wykorzystywanie publikacji, którym wcześniej został nadany ten numer.

Powiązanie stawia obniżonej z koniecznością oznaczenia wydawnictwa nr ISBN lub ISSN porządkuje rynek prasy i książki, ułatwia ochronę praw twórców, a także umożliwia organom podatkowym łatwą kontrolę zasadności stosowania stawki obniżonej (łatwość w odnalezieniu wydawcy konkretnego wydania tradycyjnego lub elektronicznego).

Rezygnacja z ISSN/ISBN nie przyniesie spodziewanych korzyści w zakresie uproszczenia i uporządkowania zakresu stawek obniżonych. Przeciwnie - spiętrzy wątpliwości interpretacyjne, a dodatkowo wywrze negatywny wpływ na pozapodatkowe aspekty funkcjonowania rynku wydawniczego.

Projektowana definicja książki obejmująca kody CN 4901, 4903, 4904 i 4905 jest definicją bardzo szeroką. Zmiana przepisów będzie powodowała wiele trudności w określeniu wysokości właściwej stawia podatku na poszczególne towary.

Oparcie prawa do stosowania stawek obniżonych wyłącznie na kodzie CN:

- spowoduje skomplikowanie zasad ustalania stawki obniżonej (brak prostego systemu ISSN/ISBN),

- spowoduje konieczność powtórnej analizy stawki przez każdego wydawcę i podatnika

- doprowadzi to do niepożądanego rozszerzenia zakresu stosowania stawek obniżonych oraz naruszenia zasady pewności prawa."

Ministerstwo Finansów nie uwzględniło powyższego wniosku wskazując, że prostota systemu stawek - jako podstawowego celu projektu i jego istotnej wartości dla przedsiębiorców - przejawia się m.in. w stosowaniu takiej samej stawki podatku dla całych grup towarowych (według zasady: taka sama stawka dla takich samych / podobnych towarów / usług). Projekt przewiduje zatem stosowanie takiej samej stawki dla całych (w miarę możliwości i przy zachowaniu racjonalności systemu) działów CN, która została przyjęta do identyfikowania towarów na cele podatku VAT. Z tego punktu widzenia nie jest uzasadnione stosowanie dodatkowych kryteriów identyfikujących w ramach danego działu CN towary, które mogą korzystać ze stawki obniżonej. Ponadto podkreślić należy, że ustawa podatkowa nie powinna zawierać przepisów regulujących kwestie pozapodatkowe, np. dotyczące funkcjonowania rynku wydawniczego.

Zobacz: projekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.