REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w przepisach podatkowych - PIT, CIT, ryczałt

PIT, CIT, ryczałt
PIT, CIT, ryczałt

REKLAMA

Ustawodawca przygotował obszerną nowelizację prawa podatkowego. Nowe regulacje dotyczą podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a także zryczałtowanego podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Prezentujemy najważniejsze elementy tych zmian.

W dniu 28 września 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia projektu:

PIT

[Definicja spółki nieruchomościowej]

➢ zmiana art. 5a  - „słowniczek”

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

Wprowadzono definicję spółki nieruchomościowej jako podmiotu, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo wprowadzono zmiany  w definicji spółki – pkt. 28, udziału (akcji) – pkt. 29, kapitału zakładowego – pkt. 30, udziału w zyskach osób prawnych – pkt. 31 oraz objęcia udziału (akcji) – pkt. 32, o spółkę komandytową i spółkę jawną, które uzyskały status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych” oraz zmianę w definicji rzeczywistego właściciela – pkt 33d.

[Zwolnienia z opodatkowania części przychodów komandytariusza]

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

➢ zmiana art. 21

Do ww. artykułu w ust. 1 dodano pkt 51a oraz ust. 40. Zgodnie z wprowadzanymi do ustawy o CIT zmianami polegającymi na nadaniu spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, uzyskiwane z udziału w zyskach takiej spółki przychody wspólników takiej spółki, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Aby uniknąć zwiększenia obciążeń podatkowych komandytariuszy, w szczególności uzyskujących przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej będącej małym podatnikiem, na relatywnie niewysokim poziomie, wprowadzono zwolnienie z opodatkowania części przychodów komandytariusza, uzyskanych z udziału w spółce komandytowej. Zgodnie z propozycją zwolnieniu  podlegałoby 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż wartość 60 tys. zł przychodu rocznie.

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Zwolnienie to nie miałoby jednak zastosowania w przypadkach, gdy istniejące powiązania lub sposób kierowania spółką wskazywałby na „optymalizacyjny cel” założenia spółki przez jej wspólników.

[Odpisy amortyzacyjne]

➢ zmiana art. 22i

Dodanie ust. 8 do art. 22i ustawy o PIT ogranicza, w okresie korzystania przez podatnika ze zwolnienia, możliwość stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają takiemu zwolnieniu.

[Ceny transferowe]

➢ zmiana art. 23u

Projektowany przepis zakłada wprowadzenie możliwości szacowania wartości transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym i transakcji innych niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym. Proponowane rozwiązanie ma na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego i zapobieganie przerzucaniu dochodów do tzw. rajów podatkowych poprzez rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji.

➢ zmiana art. 23w

W nowo dodanym ust. 2a do art. 23w ustawy o PIT, próg  dokumentacyjny  w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencje podatkową (tzw. raje podatkowe) ustalony został na 100 000 zł.

➢ zmiana art. 23za

Zmiana przepisu spowoduje, że dodatkowo transakcje, w wyniku których polski podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną otrzymuje zapłatę od podmiotu z kraju lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, będą objęte obowiązkiem sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. W odniesieniu do tzw. kontrolowanych i niekontrolowanych transakcji rajowych obowiązuje jednolity próg dokumentacyjny w wysokości 100 000 zł.  

Dodatkowo, do ww. przepisu planowane jest wprowadzenie ust. 1a, w którym rozszerzono obowiązki dokumentacyjne na transakcje kontrolowane lub transakcje inne niż transakcje kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

W ustępie 1b wprowadzono domniemanie, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, w sytuacji gdy kontrahent podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną dokonuje w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

➢ zmiana art. 23zc

Dodanie ust. 1a powoduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych dot. transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze.

[Ulga abolicyjna]

➢ zmiana art. 27g

Planowana zmiana polega na ustanowieniu limitu wysokości ulgi abolicyjnej. Podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek. Dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 1 360 zł. Wszyscy podatnicy będą zatem mogli dalej korzystać z ulgi abolicyjnej, przy czym kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1 360 zł.

[Zagraniczna jednostka kontrolowana]

➢ zmiana art.30f

W odniesieniu do opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej jako podatnika objętego nieograniczonym obowiązkiem podatkowym poszerzono jej definicję o zagraniczną jednostkę mającą siedzibę lub zarząd lub zarejestrowaną lub położoną na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową wskazanym w obwieszczeniu Ministra Finansów Publicznych.

CIT

Zdaniem Ministerstwa Finansów podstawowym celem wprowadzanych zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego przy skuteczniejszym egzekwowaniu obowiązku podatkowego nakładanego przez przepisy. Projekt ten wprowadza daleko idące zmiany między innymi nadając spółce komandytowej status podatnika podatku dochodowego, czy weryfikacje prawidłowości rozliczeń wspólników spółki jawnej. Należy jednak wskazać, iż omawiany projekt przewiduje możliwość zastosowania zwolnień dla komandytariuszy, gdy powiązania występujące pomiędzy wspólnikami spółki w jasny sposób nie wskazują na „optymalizacyjny cel” jej utworzenia, a także ogranicza stosowanie weryfikacji rozliczeń dla wspólników spółki jawnej jeżeli są oni osobami fizycznymi.

➢ zmiana art. 4a – „słowniczek”

Dostosowanie definicji „spółki” do rozszerzonego zakresu podmiotowego ustawy. W tym przepisie wprowadza się również definicję spółki nieruchomościowej, co związane jest z wprowadzeniem szczególnych regulacji w tym zakresie, dostosowujących przepisy krajowe do przepisów UPO.

[Strata]

➢ zmiana art. 7

Zmiana ma na celu ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część (zorganizowaną część przedsiębiorstwa).

Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż powyższe  działania mogą być przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych służących przywróceniu możliwości generowania przez takiego podatnika dochodów, przepis ten znajdzie zastosowanie wyłącznie w sytuacji wystąpienia dodatkowych warunków, które będą wskazywały na to, iż głównym celem tych działań było nieuzasadnione skorzystanie z możliwości pomniejszenia dochodu (powiększenia straty) innego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części innego przedsiębiorstwa, to jest:

• przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części był inny, niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub

• co najmniej 25% praw do udziału w zysku podatnika – w wyniku opisanych operacji restrukturyzacyjnych – uzyskał podmiot lub podmioty, które wcześniej praw takich nie posiadały.

Dodany ust. 7 przewiduje, że podatnik, który w latach poprzedzających pierwszy rok stosowania opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, osiągnął stratę podatkową i nabył prawo do jej odliczenia traci co do zasady prawo do tego odliczenia. Jeżeli jednak podatnik zakończy opodatkowanie ryczałtem przed upływem 4 lat, strata ta będzie mogła zostać odliczona po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem, jeżeli została poniesiona nie wcześniej niż w piątym roku podatkowym poprzedzającym ostatni rok stosowania tego opodatkowania.

[Ceny transferowe]

➢ zmiany są tożsame ze zmianami wprowadzonymi w PIT

[Datio in solutum]

➢ zmiana art. 14a

Polega na objęciu opodatkowaniem wydawanego majątku spółki likwidowanej na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej.

Przepis ten został zmieniony ponieważ według ustawodawcy, brak jest uzasadnienia prawnego, by różnicować skutki podatkowe w przypadku spółki, która – zgodnie z przepisami K.S.H. – upłynni majątek, a uzyskane z takiego upłynnienia majątku kwoty, po uregulowaniu zobowiązań w podatku dochodowym, przekaże wspólnikom czy akcjonariuszom oraz spółki, która bez upłynniania takiego majątku i bez regulowania zobowiązań podatkowych z tytułu przyrostu wartości przekazywanego majątku, przekaże go w formie rzeczowej swoim wspólnikom (akcjonariuszom).

Uwzględniając zatem fakt, że linia orzecznicza sądów administracyjnych ogranicza zakres przypadków, w których przepis ten znajduje zastosowanie (art. 14a), ustawodawca zdecydował się na jego aktualizację.

[Amortyzacja]

➢ zmiana art. 16i

Polegająca na dodaniu ust. 8, który ogranicza w okresie korzystania przez podatnika ze zwolnienia, możliwość stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu.

➢ zmiana  art. 16j

Wprowadzona zmiana ogranicza możliwość podatnika do zastosowania wyższych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środka trwałego, z którego korzysta na podstawie umowy leasingowej, a następnie np. po upływie 6 miesięcy – środek ten wykupuje i wprowadza do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Przepis ten został wprowadzony w celu zapobieżenia działaniom optymalizacyjnym, w których podatnik początkowo leasinguje jako korzystający nowy środek trwały, po to aby uzyskał on status „używanego” w świetle ww. przepisu, a następuje wykupuje z firmy leasingowej i amortyzuje go już przy wykorzystaniu wyższej stawki amortyzacyjnej albo nabyty nowy środek trwały – przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych – odsprzedaje firmie leasingowej, a następnie ponownie go nabywa (tzw. „leasing zwrotny”) po okresie kwalifikującym dany środek trwały do uznania go za używany.

[9% stawka]

➢ zmiana art. 19

Proponowane rozwiązanie dotyczy podwyższenia limitu przychodów osiąganych w roku podatkowych z obowiązujących obecnie 1,2 mln € na 2 mln €. Po zmianie podatek według stawki 9% będą płacić podatnicy, których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln €.

[Spółka komandytowa]

➢ zmiana art. 22

Zgodnie z wprowadzanymi do ustawy CIT zmianami polegającymi na nadaniu spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, uzyskiwane z udziału w zyskach takiej spółki przychody wspólników takiej spółki, w tym komandytariuszy, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Celem uniknięcia zwiększenia obciążeń podatkowych takich komandytariuszy, w szczególności uzyskujących na relatywnie nie bardzo wysokim poziomie przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej małym podatnikiem, wprowadzono zwolnienie z opodatkowania części przychodów komandytariusza, uzyskanych z udziału w spółce komandytowej. Zwolnieniu takiemu podlegałoby 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż wartość 60.000 zł takiego przychodu rocznie. Zwolnienie takie nie miałoby jednak zastosowania w przypadkach, kiedy istniejące między wspólnikami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką wskazywałyby na „optymalizacyjny cel” założenia takiej spółki przez jej wspólników.

[Zagraniczna jednostka kontrolowana]

➢ zmiana art. 24a

W odniesieniu do opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej jako podatnika objętego nieograniczonym obowiązkiem podatkowym poszerzono jej definicję o zagraniczną jednostkę mającą siedzibę lub zarząd lub zarejestrowaną lub położoną na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową wskazanym w obwieszczeniu Ministra Finansów Publicznych.

[Spółki nieruchomościowe]

➢ dodanie art. 26aa

Przedmiotowa regulacja zmienia zasady rozliczania dochodów ze zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych. Obecnie, obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na sprzedawcy udziałów (akcji), jednakże w przypadku nierezydentów nie zawsze dochód do opodatkowania z tego tytułu jest wykazywany do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomimo istnienia wyraźnej podstawy prawnej w przepisach prawa krajowego. Przepisy przenoszą obowiązek rozliczenia podatku z tego tytułu z sprzedawcy na spółkę nieruchomościową.

➢ dodanie art. 26c

Przepis wprowadza obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych, regulując warunki i zasady w tym zakresie. Art. 26c ust. 7 ustawy CIT zakłada, że spółki nieruchomościowe w przypadku nieustanowienia przedstawiciela podatkowego podlegają każe pieniężnej, którą nakłada naczelnik urzędu skarbowego w wysokości do 1.000.000 zł. Przepisy te jednak nie obowiązują spółek nieruchomościowych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

[Obowiązek publikacji polityki podatkowej]

➢ dodanie art. 27c

W przepisie art. 27c ust. 1 ustawy CIT została określona grupa podmiotów zobowiązanych do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Przepis odwołuje się do kręgu podmiotów określonych w art. 27b ust. 2 ustawy CIT, tj. wymienia:
1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln € przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy CIT, sprawozdanie powinno uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności w szczególności:

1) opis podejścia podatnika do:

a) procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;

b) dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;

2) opis podejścia podatnika do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacjach o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej z podziałem na podatki, których dotyczą;

3) informacje o:

a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których której wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi;

b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

[Ryczałt]

➢ Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

• Poszerzeniu ulegnie katalog wolnych zawodów, które mogą korzystać z ryczałtu.

• Zwiększony zostanie limit przychodu z 250 000 € do 2 000 000 € jaki umożliwia opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

• Podniesiony zostanie limit z 25 tys. euro do 200 tys. euro przy rozliczeniu kwartalnym.

• Obniżona zostanie stawka ryczałtu za przychody osiągnięte w zakresie wolnych zawodów z 20% do 17%. Z kolei 17% stawka ulegnie redukcji do 15% wraz ze zmianami niektórych usług podlegających opodatkowaniu tą stawką. Nowa 10% stawka zostanie wprowadzona dla usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.

• Możliwe będzie stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% i 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł do przychodów związanych z wynajmem oraz zakwaterowaniem uzyskanych przez przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Obecnie projekt zmian jest na etapie legislacyjnym. O dalszych zmianach oraz finalnej treści zmian będziemy Państwa informować na bieżąco.

Accreo

Autopromocja
Accreo
Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Panele fotowoltaiczne - obowiązek podatkowy w akcyzie

  Panele fotowoltaiczne stały się symbolem przejścia ku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości energetycznej. Coraz więcej osób prywatnych i przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję w technologię słoneczną, aby zmniejszyć swój ślad węglowy i obniżyć rachunki za energię. Jednak wraz z rosnącą popularnością tej technologii pojawiają się również pytania dotyczące jej aspektów podatkowych. Czy wiesz, że produkcja energii z paneli fotowoltaicznych może podlegać opodatkowaniu akcyzą? Czy zdajesz sobie sprawę, że nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby prywatne mogą być zobowiązane do zapłaty tego podatku? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii opodatkowania energii elektrycznej produkowanej z paneli fotowoltaicznych w kontekście przepisów dotyczących akcyzy. Zapraszamy do lektury!

  Faktura wystawiona na pracownika przez unijnego przewoźnika. Czy to jest import usług?

  Otrzymaliśmy fakturę za przelot pracownika na trasie Warszawa-Paryż. Dokument wystawił unijny przewoźnik, który wskazał na fakturze swój francuski numer VAT UE. Czy w tej sytuacji musimy rozliczyć import usług, jeśli faktura jest wystawiona na naszego pracownika, który nie prowadzi działalności gospodarczej?

  MF podnosi oprocentowanie obligacji skarbowych

  Ministerstwo Finansów podniosło preferencyjną marżę październikowych obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji - poinformował resort.

  Sprawdzisz online salda i szczegóły rozliczeń z fiskusem. Usługa „Rozliczenia” już działa w e-Urzędzie Skarbowym

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowali 25 września 2023 r., że usługa „Rozliczenia” jest już dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Usługa ta pozwala podatnikom i płatnikom zweryfikować salda i szczegóły rozliczeń z urzędem skarbowym.

  Kara 3 tys. zł za paragon na ladzie. Przepisy milczą, fiskus wręcza mandaty

  Trzy tysiące złotych - tyle miała zapłacić sprzedawczyni w jednej z lodziarni w Polsce, którą urząd skarbowy ukarał mandatem za położenie paragonu na ladzie sklepu. Kara została ostatecznie uchylona przez Krajową Administrację Skarbową. Jednak przepisy nie regulują sposobu wręczania paragonów konsumentom, co prowadzi do kuriozalnych sytuacji.

  Bezrobocie w Polsce. Sierpień 2023 w liczbach

  Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia 2023. Jak kształtują się te statystyki w porównaniu z poprzednimi miesiącami i co to oznacza dla rynku pracy?

  Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?

  Ulga termomodernizacyjna to specjalne odliczenie podatkowe, które pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania o wydatki poniesione na termomodernizację budynków mieszkalnych. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych zastanawia się, jakie wydatki kwalifikują się do tej ulgi i jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

  Polska przyciąga zagranicznych inwestorów. Co sprzyja inwestycjom?

  Polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju i jest coraz bardziej atrakcyjna w oczach przedsiębiorców z innych krajów. Na warszawskiej giełdzie udział inwestorów zagranicznych osiągnął w I połowie roku poziom 65 procent - to najwyższy wynik w perspektywie całej dekady. 

  Handel hurtowy. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  Sierpniowe dane GUS o handlu hurtowym i nowych zamówieniach w przemyśle pokazują kontynuację spadkowego trendu z poprzednich miesięcy. Słabe wyniki handlu hurtowego ogółem w ujęciu rocznym są m.in. efektem wysokiej bazy z ubiegłego roku, w którym przedsiębiorstwa intensywnie budowały zapasy. Efekt ten widoczny jest szczególnie w przypadku półproduktów pochodzenia nierolniczego i złomu, których sprzedaż w sierpniu ubiegłego roku notowała blisko 60 proc. wzrost r/r a w sierpniu tego roku spadła w ujęciu rocznym o ponad 47 proc.

  Wymiana towaru na nowy w toku reklamacji a VAT. Czy trzeba wystawić fakturę korygującą i nową fakturę?

  Jesteśmy spółką z o.o. W maju 2023 r. sprzedaliśmy klientowi towar. Sprzedaż została udokumentowana fakturą. Na początku sierpnia klient zareklamował sprzedany mu towar i odesłał go do nas. Zamierzamy uznać reklamację i wysłać klientowi nowy towar. Czy w tej sytuacji powinniśmy wystawić fakturę korygującą "zerującą" oraz fakturę dokumentującą nową sprzedaż?

  REKLAMA