REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych podpisana przez Prezydenta RP

Ustawa o doręczeniach elektronicznych podpisana przez Prezydenta RP
Ustawa o doręczeniach elektronicznych podpisana przez Prezydenta RP

REKLAMA

REKLAMA

27 listopada 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Celem tej ustawy jest zapewnienie dominującego udziału elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i obrocie gospodarczym. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wprowadzenie projektowanych rozwiązań ułatwi i usprawni kontakt między podmiotami publicznymi, a podmiotami niepublicznymi, w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie wykorzystywany do korespondencji ze wszystkimi podmiotami korzystającymi z usługi, umożliwienie wysyłania i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca, a także poprzez skrócenie czasu potrzebnego na doręczenia.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Ustawa określa zasady korzystania z:
- publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i
- publicznej usługi hybrydowej, a także
- kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
,
w taki sposób, aby możliwe było wykorzystywanie tych narzędzi w komunikacji pomiędzy stronami na równi z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Autopromocja

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego została przewidziana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE, zwanym dalej „rozporządzeniem eIDAS”.

Ustawa znajdzie zastosowanie do doręczenia korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi, a także w relacji podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi.

Ustawa zawiera ogólną regulację, nakładającą na podmioty publiczne obowiązek doręczania między sobą korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Ustawa nakłada również na podmioty publiczne obowiązek doręczenia korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w kontaktach z podmiotami niepublicznymi, które posiadają adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych. Podmiot publiczny zobligowany będzie do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych. Wprowadzenie nowych rozwiązań zmieni tradycyjny sposób wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru (listy polecone). Doręczenie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie wywierać skutek prawny równoważny do tradycyjnego doręczenia korespondencji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do świadczenia publicznej usługi doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej obowiązany będzie operator wyznaczony, który wybierany będzie w drodze konkursu i na którym spoczywać będzie odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. W okresie przejściowym, czyli do dnia 31 grudnia 2025 r., obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z ustawy powierzone zostały operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, czyli Poczcie Polskiej.

Baza adresów elektronicznych

Ustawa przewiduje utworzenie nowego rejestru publicznego – bazy adresów elektronicznych, przeznaczonego do ujawniania adresu do doręczeń elektronicznych podmiotów korzystających z takich doręczeń. W bazie adresów elektronicznych zamieszczone zostaną wszystkie adresy do doręczeń. Za prowadzenie i zabezpieczenie bazy adresów elektronicznych będzie odpowiedzialny minister właściwy do spraw informatyzacji.

Zgodnie z ustawą korespondencja, co do zasady, będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny wyłącznie w postaci elektronicznej. Dla celów przechowywania przez podmioty korespondencji elektronicznej (w tym dowodów doręczeń) utrzymywane będą przez operatora wyznaczonego skrzynki doręczeń. Jeden podmiot posiadał będzie jeden adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, ale ustawa przewiduje od tej zasady wyjątki, w szczególności jeśli będzie to uzasadnione strukturą organizacyjną danego podmiotu.

Przedsiębiorcy – zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, będą obowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego tj. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, notariusze, rzecznicy patentowi i radcowie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej będą obowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych o ile wykonują zawód.

W przypadku osób fizycznych będących przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, notariuszy, rzeczników patentowych, komorników sądowych i radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, do bazy adresów elektronicznych wpisywane będą dodatkowe adresy do doręczeń elektronicznych wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej albo działalności zawodowej. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego obowiązek doręczania korespondencji na ten adres.

Publiczna usługa hybrydowa

Uzupełnieniem podstawowej usługi doręczenia elektronicznego będzie publiczna usługa hybrydowa, zapewniająca podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w postaci elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej nie są jeszcze gotowe. Osoby te otrzymają możliwość odbierania korespondencji w postaci papierowej.

Korespondencja nadawana w ten sposób będzie przesyłana w formie elektronicznej, a następnie przekształcana w formę papierową za pomocą zautomatyzowanej linii wydruków, pakowania i kopertowania. Usługa ta będzie świadczona przez operatora wyznaczonego. Operator wyznaczony do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie obowiązany do zapewnienia identyfikacji nadawcy przed wysłaniem danych i adresata przed ich dostarczeniem. Ponadto będzie on zapewniał zabezpieczenie wysyłki zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, w taki sposób, aby wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych.

Realizacja publicznej usługi hybrydowej będzie wymagała od operatora wyznaczonego organizacji centrów wydruku oraz konfekcjonowania korespondencji, zapewniających bezpieczeństwo, jakość oraz wydajność usług. Warunki i wymagania dla publicznej usługi hybrydowej będą określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji. Operator wyznaczony będzie zobligowany do wydawania regulaminu, w którym określi warunki świadczenia publicznej usługi doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. W regulaminie tym operator wyznaczony określi także sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług. Projekt regulaminu będzie przedkładany do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Od kiedy zmiany? Terminy

W przepisach intertemporalnych przewidziano m.in. że do dnia 30 września 2029 r. wykorzystywane będą zarówno elektroniczne skrzynki podawcze, dotychczas funkcjonujące na ePUAP, jak i „nowe” skrzynki doręczeń podmiotów publicznych. W okresie przejściowym utrzymane zostaną dotychczasowe potwierdzenia otrzymania korespondencji w postaci urzędowych poświadczeń odbioru, przy jednoczesnym nadaniu umocowania prawnego, wprowadzanym przedmiotową ustawą, dowodom doręczenia i dowodom otrzymania.

Do momentu dostosowania elektronicznych skrzynek podawczych urzędowe poświadczenie będzie równoważne dowodowi otrzymania. Dotychczasowe konta osób fizycznych w ePUAP będą zapewniać możliwość składania podań i wniosków w ramach usług online świadczonych przez podmioty publiczne, do czasu ich dostosowania do nowego rozwiązania. Zgromadzona w ePUAP korespondencja będzie dostępna dla posiadacza skrzynki w sposób umożliwiający jej przeglądanie, kopiowanie i usuwanie do dnia 30 września 2029 r. Po upływie tego czasu skrzynki z ePUAP zostaną usunięte wraz z zawartością.

Ponadto przewidziano, że przepisy ustawy w zakresie obowiązku doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej będą stosowane:

1) od dnia 1 października 2021 r. – przez organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;

2) od dnia 1 stycznia 2022 r. – przez organy władzy publicznej inne niż wymienione w pkt 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe je obsługujące, a także przez ZUS, KRUS i NFZ;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r – przez agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne;

4) od dnia 1 stycznia 2024 r. – przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.;

5) od dnia 1 stycznia 2025 r. – przez pozostałe podmioty publiczne;

6) od dnia 1 października 2029 r. – przez sądy i trybunały, komorników, prokuraturę, organy ścigania i Służbę Więzienną.

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 lipca 2021 r. Część jej przepisów wejdzie w życie w terminie późniejszym, w szczególności:

1) z dniem 1 października 2021 r. – przepisy obligujące profesjonalnych pełnomocników, a także przedsiębiorców wpisanych do KRS, do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych;

2) z dniem 1 stycznia 2022 r. – przepisy zmieniające ustawę – Prawo pocztowe w zakresie zasad przeprowadzania konkursu na operatora wyznaczonego;

3) z dniem 1 października 2026 r. – przepisy obligujące przedsiębiorców wpisanych do CEIDG do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych;

4) z dniem 1 października 2028 r. – przepisy zmieniające ustawę – Kodeks postępowania karnego dotyczące utworzenia systemu teleinformatycznego, w którym zamieszczane będą kopie orzeczeń i zarządzeń wydawanych w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5) z dniem 1 października 2029 r. – przepisy zmieniające ustawę – Kodeks postępowania karnego, ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, modyfikujące zasady dokonywania doręczeń w tych postępowaniach.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Prezydent RP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy przepis podatkowy napisany w złej wierze nie rodzi normy prawnej? Dlaczego podatnicy unikają stosowania takich przepisów?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często kontestują obowiązki nakładane na podstawie przepisów podatkowych. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym w takim natężeniu – może na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, gdy wprowadzono drakońskie przepisy tzw. popiwku – pisze prof. Witold Modzelewski. Dlaczego tak się dzieje?

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie fundacji, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”, mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.
Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata. 

Laptopy otrzymane przez uczniów i nauczycieli zwolnione z PIT - rozporządzenie MF

Laptopy oraz bony na laptopy, otrzymane w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli, są zwolnione z PIT – wynika z rozporządzenia MF, które weszło w życie we wtorek 23 kwietnia 2024 r.

Kontyngent możliwym lekarstwem na cła

Każdy towar o statusie celnym nieunijnym w momencie wjazdu na terytorium UE obciążony jest długiem celnym. Dług ten wynika z unijnych przepisów prawa. Uzależniony jest od kodu taryfy celnej, wartości celnej towaru, pochodzenia oraz zastosowanej waluty dla danej transakcji. Unia Europejska stoi na straży konkurencyjności swoich rodzimych przedsiębiorstw, a to oznacza, że ma wielorakie narzędzia do swojej dyspozycji, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie naszym przedsiębiorcom. Jednym z takich narzędzi jest cło ochronne (odwetowe), którego celem jest ochrona produkcji unijnej przed konkurencją z krajów trzecich. Często cło to występuje z cłem antydumpingowym, którego z kolei celem jest wyrównanie cen rynkowych towaru sprowadzanego z krajów trzecich z towarem produkowanym w UE.

Rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok - termin w 2024 roku, zasady [komunikat ZUS]. Jak wypełnić i do kiedy złożyć ZUS DRA lub ZUS RCA?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że część płatników składek - osób prowadzących pozarolniczą działalność - musi przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. W dniu 20 maja 2024 r. mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., w którym uwzględnione będzie to rozliczenie.

Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci. 

Transformacja ESG w polskich firmach. Jak sfinansować?

Większość firm deklaruje, że zrównoważony rozwój jest dla nich ważny a nawet kluczowy. Ale jedynie 65% z nich jest gotowych inwestować w działania z nim związane. Największym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie finansowania na inwestycje zrównoważone - określonego przez większość firm jako główne wyzwanie w procesie transformacji ESG. Przedsiębiorstwa w Polsce, pomimo, że korzystają z części dostępnych narzędzi wsparcia, to jednak nie wykorzystują w pełni ich potencjału. Tak wynika z najnowszego raportu Ayming Polska. W związku z wejściem w życie dyrektywy CSRD, autorzy raportu postanowili zapytać organizacje 250+ m.in. o to, jak przygotowują się na zmiany, jakie wyzwania w związku z nimi identyfikują oraz w jaki sposób zamierzają finansować transformację ESG.

Bon energetyczny - czy trzeba będzie zapłacić podatek od jego wartości?

W uwagach do projektu ustawy o bonie energetycznym Ministerstwo Finansów sugeruje, aby beneficjentów bonu energetycznego zwolnić z podatku, inaczej będą musieli zapłacić PIT.

Legalna praca w Niemczech - rozliczenie podatkowe. Średni zwrot podatku z Niemiec to ok. 4 tys. zł. Czy trzeba złożyć PIT-a w Polsce?

Na złożenie deklaracji podatkowej w Polsce został zaledwie tydzień. Termin mija 30 kwietnia 2024 r. Jeśli więc w 2023 roku pracowałeś w Niemczech i wciąż zastanawiasz się czy masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać dochód zarobiony u naszego zachodniego sąsiada, to ten artykuł jest dla Ciebie. 

Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania - kwestie podatkowe

Fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ustalonym ustawowo zakresie. Na podstawie art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych – fundacja rodzinna może prowadzić działalność z zakresu najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie. Co za tym, idzie może np. wynajmować lokale mieszkalne.

REKLAMA