Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek (składka) od reklamy internetowej - projekt

Opracował Paweł Huczko
Podatek (składka) od reklamy internetowej - projekt; podatek od reklamy
Podatek (składka) od reklamy internetowej - projekt; podatek od reklamy
Fotolia
Podatek od reklamy. W Ministerstwie Finansów został przygotowany projekt ustawy o projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Jednym z ważnych nowych rozwiązań, przewidzianych w projektowanej ustawie, jest podatek (zwany w projekcie „składką”) od reklamy internetowej. Aktualnie trwają otwarte konsultacje odnośnie tego projektu ale warto się przyjrzeć kto i ile ma płacić z tytułu tej „składki” od reklamy internetowej. Ile wyniesie i kto będzie płacił tę "składkę"?

Składka z tytułu reklamy internetowej – ile wyniesie?

Składka od reklamy internetowej ma (zgodnie z omawianym projektem) wynosić 5% podstawy wymiaru składki. Czym zatem ma być owa podstawa wymiaru składki?

Podstawą wymiaru składki z tytułu reklamy internetowej ma być iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonych przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik.

Przychodem jest wszystko co stanowi zapłatę za reklamę internetową, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Przychód uznaje się za uzyskany w chwili, gdy staje się on należny. Czyli nie musi być faktycznie zapłacony a wystarczy, że został zafakturowany i minął termin zapłaty określony w umowie, czy na fakturze.

Jeżeli przychód będzie określony w walucie obcej, dla obliczenia podstawy wymiaru składki od reklamy internetowej trzeba przeliczyć ten przychód na złotówki  według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, na który ustalana jest podstawa wymiaru składki.

Składka z tytułu reklamy internetowej – od kiedy trzeba będzie płacić?

Omawiana ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2021 r. Okres rozliczeniowy dla płatnika składki z tytułu reklamy internetowej w 2021 roku rozpoczyna się od dnia wejścia w życie ustawy, a kończy się 31 grudnia 2021 r.

Kto ma płacić składkę od reklamy internetowej?

Płatnikiem składki od reklamy internetowej ma być usługodawca, który świadczy na terytorium RP reklamę internetową, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 000 000 euro;

2) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 000 000 euro.

Dotyczy to więc bardzo dużych podmiotów.

Rok obrotowy, to wg omawianego projektu, rok obrotowy w rozumieniu przepisów i zasad określonych przez państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd, za który jednostka dominująca sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok kalendarzowy. Gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwoty o których mowa wyżej określa się w wysokości 1/12 tej kwoty za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego. 

Co to znaczy, że reklama internetowa jest świadczona w Polsce?

Zgodnie z omawianym projektem reklama internetowa jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w momencie odebrania reklamy, w szczególności w momencie jej wyświetlenia lub jej odtworzenia w postaci materiału dźwiękowego lub audiowizualnego, odbiorca przebywa na terytorium RP. Ocena, czy odbiorca reklamy przebywa na terytorium RP, dokonywana jest przez określenie miejsca użycia urządzenia odbiorcy, służącego do odebrania reklamy.

A gdy nie jest możliwe określenie miejsce użycia urządzenia odbiorcy, w szczególności w przypadku usług analitycznych prowadzących do utworzenia profilu reklamowego lub usług sprzedaży danych, przyjmuje się, że usługi te są świadczone na terytorium RP, jeżeli z danych będących przedmiotem bądź częścią przedmiotu usługi wynika, że odbiorca mieszka lub przebywa na terytorium RP.

Miejsce użycia urządzenia odbiorcy, ma być ustalane w oparciu o co najmniej jedną z następujących metod:

1) adres IP urządzenia odbiorcy;

2) geolokalizacja urządzenia odbiorcy, w szczególności z wykorzystaniem systemu GPS i podobnych;

3) dowód tożsamości, środki identyfikacji elektronicznej, w szczególności należące do systemów identyfikacji elektronicznej notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), lub inny ważny dokument tożsamości stwierdzający państwo członkowskie zamieszkania lub pobytu odbiorcy;

4) dane adresowe wynikające z płatności, w szczególności z rachunku bankowego lub płatności kartą płatniczą;

5) adres korespondencyjny odbiorcy.

Jakie przychody będą wyłączone ze składki na reklamę internetową?

Zgodnie z art. 14 omawianego projektu przepisów dot. składki na reklamę internetową nie stosuje się do:

1) przychodów osiąganych z tytułu świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2) przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług cyfrowych przez podmiot należący do grupy podmiotów na rzecz innego podmiotu należącego do tej samej grupy;

3) działalności objętej podatkiem od gier w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

Zatem przychody te nie mogą stanowić przychodu, stanowiącego podstawę wymiaru składki na reklamę internetową.

Czym jest reklama internetowa i pozostałe definicje

Jako, że przychód z reklamy internetowej ma być podstawowym parametrem do ustalenia kwoty składki od reklamy internetowej powstaje pytanie czym jest reklama internetowa.

Zgodnie z art. 13 omawianego projektu przez reklamę internetową rozumiana ma być usługa cyfrowa, która umożliwia usługobiorcy skierowanie reklamy do odbiorcy, w szczególności poprzez wyświetlenie lub odtworzenie w postaci materiału dźwiękowego, lub audiowizualnego na urządzeniu odbiorcy. Skierowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zależne jest od danych zebranych o odbiorcy, w szczególności takich jak:

1) preferencje odbiorcy (obecne jak i przewidywane) wynikające z profilu reklamowego odbiorcy (reklama profilowana) lub

2) dane wynikające bezpośrednio z działania odbiorcy (reklama kontekstowa).

Omawiany projekt zakłada ponadto, że przez reklamę internetową należy również rozumieć wszelkie inne usługi cyfrowe istotne dla skierowania reklamy do odbiorcy, w szczególności:

1) usługi prowadzące do stworzenia profilu reklamowego odbiorcy, w tym usługi analityczne i badające ruch odbiorcy w sieciach telekomunikacyjnych;

2) usługi sprzedaży danych;

3) usługi aukcji reklam i dostępu do mechanizmów giełd reklam.

Profil reklamowy, o którym mowa w ww. definicji reklamy internetowej, to zbiór danych identyfikujących odbiorcę do celów reklamowych, zawierający w szczególności:

1) informacje o cechach indywidualnych bądź grupowych odbiorcy, w szczególności data urodzenia, płeć, zainteresowania, miejsce zamieszkania lub pobytu, stan cywilny, poziom dochodów;

2) informacje o cechach urządzeń z których korzysta, w szczególności numery IP nadawane urządzeniu, marka, model, system operacyjny, rozdzielczość i wielkość ekranu, zainstalowane oprogramowanie, lokalizacja urządzenia,

3) informacje o zwyczajach, zachowaniach i przeszłych decyzjach osobistych i zawodowych odbiorcy.

Reklama kontekstowa to reklama skierowana do odbiorcy w oparciu o dane wynikające bezpośrednio z działań odbiorcy, w szczególności z treści strony internetowej lub aplikacji, z której korzysta odbiorca, na podstawie ankiet i innych podobnych sposobów zbierania informacji lub na podstawie złożonego przez odbiorcę zapytania z wykorzystaniem słów kluczowych.

Inne, ważniejsze definicje użyte w omawianym projekcie:

Grupa podmiotów – to wszystkie podmioty, w tym jednostka dominująca i wszystkie jej jednostki zależne zgodnie z art. 2 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 19, z późn. zm.);

Jednostka dominująca – rozumie się przez to: jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów, która posiada, bezpośrednio lub pośrednio, taką część udziałów w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład grupy podmiotów, że zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi w państwie lub terytorium, w którym posiada siedzibę lub zarząd, ma obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe albo miałaby taki obowiązek, gdyby jej udziały kapitałowe były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w tym państwie lub terytorium, oraz nie istnieje żadna inna jednostka wchodząca w skład tej grupy podmiotów, która posiadałaby bezpośrednio lub pośrednio udziały, o których mowa powyżej, w tej jednostce;

Odbiorca – to osoba fizyczna, do której na podstawie danych o niej, w szczególności danych o jej cechach indywidualnych, skierowana jest reklama;

Usługodawca – to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która świadczy usługi cyfrowe;

Usługa cyfrowa –  to usługa, której świadczenie wymaga minimalnego udziału człowieka oraz jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Usługobiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi cyfrowej.

Jak będzie płacona składka z tytułu reklamy internetowej? Deklaracje i obowiązki płatników

Organem właściwym w sprawie składek z tytułu reklamy będzie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.

Płatnicy składki od reklamy internetowej będą mieli obowiązek: 

1) składać właściwemu organowi deklaracje w sprawie składki z tytułu reklamy internetowej, sporządzone według wzoru ustalonego w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) obliczać i wpłacać składki na rachunek właściwego organu – za roczne okresy rozliczeniowe, (raz w roku) w terminie do 25. lutego za rok poprzedni.

Jeśli płatnik składki z tytułu reklamy internetowej nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jednostka dominująca grupy do której należy płatnik, może wskazać inny podmiot należący do tej grupy, jeżeli ten ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków związanych ze składką z tytułu reklamy internetowej tego płatnika, w szczególności w zakresie złożenia deklaracji w sprawie składki z tytułu reklamy internetowej oraz rozliczenia składki.
Jednostka dominująca grupy może wskazać ten podmiot jako odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków związanych ze składką z tytułu reklamy internetowej całej grupy podmiotów.
Podmiot wskazany jest solidarnie odpowiedzialny za zobowiązania z tytułu składki płatników z grupy podmiotów, do której należy.

Płatnik składki z tytułu reklamy internetowej nieposiadający na terytorium RP siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązany ustanowić przedstawiciela do celów składki z tytułu reklamy internetowej, chyba, że został wskazany podmiot w ww. trybie. Do przedstawiciela do celów składki z tytułu reklamy internetowej stosuje się odpowiednio przepisy o przedstawicielu podatkowym, o którym mowa w ustawie o VAT z wyłączeniem art. 18a ust. 2 i ust. 3.

Na co zostaną przeznaczone składki od reklam?

Omawiany projekt przewiduje też składkę od reklamy konwencjonalnej (poza internetem). Środki uzyskane z tych wszystkich składek będą stanowiły w:

50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia;

35% przychód Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów;

15% przychód Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Dlaczego potrzebna jest składka od reklamy internetowej?

Ministerstwo Finansów argumentuje, że wiele państw Unii Europejskiej wprowadziło lub rozważa wprowadzenie przepisów wdrażających na ich obszarze opodatkowanie gospodarki cyfrowej (digital economy tax), obejmując daninami, obok reklamy konwencjonalnej, także reklamę udostępnianą on-line. Należą do nich zarówno kraje zachodniej Europy (m. in. Francja, Belgia, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania), jak i państwa naszego regionu (Czechy i Węgry).

Dlatego również Polska chce wprowadzić taką daninę. Stawka składki od reklamy internetowej w Polsce wyniesie 5%. Jej zakresem objęci zostaną „giganci cyfrowi”, których globalne przychody sięgają 750 mln Euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce 5 mln Euro.

Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

35% wpływów z tych składek od reklam ma zasilać nowy Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Fundusz ten ma kreować i produkować nowoczesne projekty medialne, w tym budować i rozwijać kanały i platformy informacyjne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, portale internetowe).

Fundusz będzie też:
- wspierał projekty dot. analizy treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych;

- promował dziedzictwo narodowe, dorobek kulturalny i sportowy;

- wspierał badania na temat mediów, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach cyfrowych, a także rozwój radiofonii i kinematografii.

MF szacuje się, że wpływy ze składki od reklam w 2022 roku mogą wynieść około 800 mln zł.

Konsultacje społeczne projektu

Ministerstwo Finansów informuje, że konsultacje odnośnie omawianego projektu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.ps@mf.gov.pl sekretariat.sp@mf.gov.pl do 16 lutego 2021 roku. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Projekt (z 1 lutego 2021 r.) ustawy o  dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

Uzasadnienie projektu

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?