REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek (składka) od reklamy internetowej - projekt

Podatek (składka) od reklamy internetowej - projekt; podatek od reklamy
Podatek (składka) od reklamy internetowej - projekt; podatek od reklamy
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Podatek od reklamy. W Ministerstwie Finansów został przygotowany projekt ustawy o projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Jednym z ważnych nowych rozwiązań, przewidzianych w projektowanej ustawie, jest podatek (zwany w projekcie „składką”) od reklamy internetowej. Aktualnie trwają otwarte konsultacje odnośnie tego projektu ale warto się przyjrzeć kto i ile ma płacić z tytułu tej „składki” od reklamy internetowej. Ile wyniesie i kto będzie płacił tę "składkę"?

Składka z tytułu reklamy internetowej – ile wyniesie?

Składka od reklamy internetowej ma (zgodnie z omawianym projektem) wynosić 5% podstawy wymiaru składki. Czym zatem ma być owa podstawa wymiaru składki?

Autopromocja

Podstawą wymiaru składki z tytułu reklamy internetowej ma być iloczyn uzyskanego przychodu, bez względu na miejsce jego osiągnięcia, z tytułu reklamy internetowej oraz wyrażonego w procentach udziału liczby odbiorców, zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ogólnej liczbie odbiorców reklamy internetowej świadczonych przez płatnika, bądź grupę podmiotów, do której należy płatnik.

Przychodem jest wszystko co stanowi zapłatę za reklamę internetową, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Przychód uznaje się za uzyskany w chwili, gdy staje się on należny. Czyli nie musi być faktycznie zapłacony a wystarczy, że został zafakturowany i minął termin zapłaty określony w umowie, czy na fakturze.

Jeżeli przychód będzie określony w walucie obcej, dla obliczenia podstawy wymiaru składki od reklamy internetowej trzeba przeliczyć ten przychód na złotówki  według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, na który ustalana jest podstawa wymiaru składki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Składka z tytułu reklamy internetowej – od kiedy trzeba będzie płacić?

Omawiana ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2021 r. Okres rozliczeniowy dla płatnika składki z tytułu reklamy internetowej w 2021 roku rozpoczyna się od dnia wejścia w życie ustawy, a kończy się 31 grudnia 2021 r.

Kto ma płacić składkę od reklamy internetowej?

Płatnikiem składki od reklamy internetowej ma być usługodawca, który świadczy na terytorium RP reklamę internetową, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 000 000 euro;

2) przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reklamy internetowej, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 000 000 euro.

Dotyczy to więc bardzo dużych podmiotów.

Rok obrotowy, to wg omawianego projektu, rok obrotowy w rozumieniu przepisów i zasad określonych przez państwo lub terytorium, w którym jednostka dominująca ma siedzibę lub zarząd, za który jednostka dominująca sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok kalendarzowy. Gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy, kwoty o których mowa wyżej określa się w wysokości 1/12 tej kwoty za każdy rozpoczęty miesiąc roku obrotowego. 

Co to znaczy, że reklama internetowa jest świadczona w Polsce?

Zgodnie z omawianym projektem reklama internetowa jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w momencie odebrania reklamy, w szczególności w momencie jej wyświetlenia lub jej odtworzenia w postaci materiału dźwiękowego lub audiowizualnego, odbiorca przebywa na terytorium RP. Ocena, czy odbiorca reklamy przebywa na terytorium RP, dokonywana jest przez określenie miejsca użycia urządzenia odbiorcy, służącego do odebrania reklamy.

A gdy nie jest możliwe określenie miejsce użycia urządzenia odbiorcy, w szczególności w przypadku usług analitycznych prowadzących do utworzenia profilu reklamowego lub usług sprzedaży danych, przyjmuje się, że usługi te są świadczone na terytorium RP, jeżeli z danych będących przedmiotem bądź częścią przedmiotu usługi wynika, że odbiorca mieszka lub przebywa na terytorium RP.

Miejsce użycia urządzenia odbiorcy, ma być ustalane w oparciu o co najmniej jedną z następujących metod:

1) adres IP urządzenia odbiorcy;

2) geolokalizacja urządzenia odbiorcy, w szczególności z wykorzystaniem systemu GPS i podobnych;

3) dowód tożsamości, środki identyfikacji elektronicznej, w szczególności należące do systemów identyfikacji elektronicznej notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), lub inny ważny dokument tożsamości stwierdzający państwo członkowskie zamieszkania lub pobytu odbiorcy;

4) dane adresowe wynikające z płatności, w szczególności z rachunku bankowego lub płatności kartą płatniczą;

5) adres korespondencyjny odbiorcy.

Jakie przychody będą wyłączone ze składki na reklamę internetową?

Zgodnie z art. 14 omawianego projektu przepisów dot. składki na reklamę internetową nie stosuje się do:

1) przychodów osiąganych z tytułu świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2) przychodów osiąganych z tytułu świadczenia usług cyfrowych przez podmiot należący do grupy podmiotów na rzecz innego podmiotu należącego do tej samej grupy;

3) działalności objętej podatkiem od gier w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094).

Zatem przychody te nie mogą stanowić przychodu, stanowiącego podstawę wymiaru składki na reklamę internetową.

Czym jest reklama internetowa i pozostałe definicje

Jako, że przychód z reklamy internetowej ma być podstawowym parametrem do ustalenia kwoty składki od reklamy internetowej powstaje pytanie czym jest reklama internetowa.

Zgodnie z art. 13 omawianego projektu przez reklamę internetową rozumiana ma być usługa cyfrowa, która umożliwia usługobiorcy skierowanie reklamy do odbiorcy, w szczególności poprzez wyświetlenie lub odtworzenie w postaci materiału dźwiękowego, lub audiowizualnego na urządzeniu odbiorcy. Skierowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zależne jest od danych zebranych o odbiorcy, w szczególności takich jak:

1) preferencje odbiorcy (obecne jak i przewidywane) wynikające z profilu reklamowego odbiorcy (reklama profilowana) lub

2) dane wynikające bezpośrednio z działania odbiorcy (reklama kontekstowa).

Omawiany projekt zakłada ponadto, że przez reklamę internetową należy również rozumieć wszelkie inne usługi cyfrowe istotne dla skierowania reklamy do odbiorcy, w szczególności:

1) usługi prowadzące do stworzenia profilu reklamowego odbiorcy, w tym usługi analityczne i badające ruch odbiorcy w sieciach telekomunikacyjnych;

2) usługi sprzedaży danych;

3) usługi aukcji reklam i dostępu do mechanizmów giełd reklam.

Profil reklamowy, o którym mowa w ww. definicji reklamy internetowej, to zbiór danych identyfikujących odbiorcę do celów reklamowych, zawierający w szczególności:

1) informacje o cechach indywidualnych bądź grupowych odbiorcy, w szczególności data urodzenia, płeć, zainteresowania, miejsce zamieszkania lub pobytu, stan cywilny, poziom dochodów;

2) informacje o cechach urządzeń z których korzysta, w szczególności numery IP nadawane urządzeniu, marka, model, system operacyjny, rozdzielczość i wielkość ekranu, zainstalowane oprogramowanie, lokalizacja urządzenia,

3) informacje o zwyczajach, zachowaniach i przeszłych decyzjach osobistych i zawodowych odbiorcy.

Reklama kontekstowa to reklama skierowana do odbiorcy w oparciu o dane wynikające bezpośrednio z działań odbiorcy, w szczególności z treści strony internetowej lub aplikacji, z której korzysta odbiorca, na podstawie ankiet i innych podobnych sposobów zbierania informacji lub na podstawie złożonego przez odbiorcę zapytania z wykorzystaniem słów kluczowych.

Inne, ważniejsze definicje użyte w omawianym projekcie:

Grupa podmiotów – to wszystkie podmioty, w tym jednostka dominująca i wszystkie jej jednostki zależne zgodnie z art. 2 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 19, z późn. zm.);

Jednostka dominująca – rozumie się przez to: jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów, która posiada, bezpośrednio lub pośrednio, taką część udziałów w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład grupy podmiotów, że zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi w państwie lub terytorium, w którym posiada siedzibę lub zarząd, ma obowiązek sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe albo miałaby taki obowiązek, gdyby jej udziały kapitałowe były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w tym państwie lub terytorium, oraz nie istnieje żadna inna jednostka wchodząca w skład tej grupy podmiotów, która posiadałaby bezpośrednio lub pośrednio udziały, o których mowa powyżej, w tej jednostce;

Odbiorca – to osoba fizyczna, do której na podstawie danych o niej, w szczególności danych o jej cechach indywidualnych, skierowana jest reklama;

Usługodawca – to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która świadczy usługi cyfrowe;

Usługa cyfrowa –  to usługa, której świadczenie wymaga minimalnego udziału człowieka oraz jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

Usługobiorca – to osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi cyfrowej.

Jak będzie płacona składka z tytułu reklamy internetowej? Deklaracje i obowiązki płatników

Organem właściwym w sprawie składek z tytułu reklamy będzie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej.

Płatnicy składki od reklamy internetowej będą mieli obowiązek: 

1) składać właściwemu organowi deklaracje w sprawie składki z tytułu reklamy internetowej, sporządzone według wzoru ustalonego w rozporządzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) obliczać i wpłacać składki na rachunek właściwego organu – za roczne okresy rozliczeniowe, (raz w roku) w terminie do 25. lutego za rok poprzedni.

Jeśli płatnik składki z tytułu reklamy internetowej nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jednostka dominująca grupy do której należy płatnik, może wskazać inny podmiot należący do tej grupy, jeżeli ten ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków związanych ze składką z tytułu reklamy internetowej tego płatnika, w szczególności w zakresie złożenia deklaracji w sprawie składki z tytułu reklamy internetowej oraz rozliczenia składki.
Jednostka dominująca grupy może wskazać ten podmiot jako odpowiedzialny za wypełnienie obowiązków związanych ze składką z tytułu reklamy internetowej całej grupy podmiotów.
Podmiot wskazany jest solidarnie odpowiedzialny za zobowiązania z tytułu składki płatników z grupy podmiotów, do której należy.

Płatnik składki z tytułu reklamy internetowej nieposiadający na terytorium RP siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest obowiązany ustanowić przedstawiciela do celów składki z tytułu reklamy internetowej, chyba, że został wskazany podmiot w ww. trybie. Do przedstawiciela do celów składki z tytułu reklamy internetowej stosuje się odpowiednio przepisy o przedstawicielu podatkowym, o którym mowa w ustawie o VAT z wyłączeniem art. 18a ust. 2 i ust. 3.

Na co zostaną przeznaczone składki od reklam?

Omawiany projekt przewiduje też składkę od reklamy konwencjonalnej (poza internetem). Środki uzyskane z tych wszystkich składek będą stanowiły w:

50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia;

35% przychód Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów;

15% przychód Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Dlaczego potrzebna jest składka od reklamy internetowej?

Ministerstwo Finansów argumentuje, że wiele państw Unii Europejskiej wprowadziło lub rozważa wprowadzenie przepisów wdrażających na ich obszarze opodatkowanie gospodarki cyfrowej (digital economy tax), obejmując daninami, obok reklamy konwencjonalnej, także reklamę udostępnianą on-line. Należą do nich zarówno kraje zachodniej Europy (m. in. Francja, Belgia, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania), jak i państwa naszego regionu (Czechy i Węgry).

Dlatego również Polska chce wprowadzić taką daninę. Stawka składki od reklamy internetowej w Polsce wyniesie 5%. Jej zakresem objęci zostaną „giganci cyfrowi”, których globalne przychody sięgają 750 mln Euro, a przychody z tytułu reklamy internetowej w Polsce 5 mln Euro.

Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

35% wpływów z tych składek od reklam ma zasilać nowy Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Fundusz ten ma kreować i produkować nowoczesne projekty medialne, w tym budować i rozwijać kanały i platformy informacyjne (m.in. audycje radiowe i telewizyjne, portale internetowe).

Fundusz będzie też:
- wspierał projekty dot. analizy treści pojawiających się w mediach, w szczególności cyfrowych;

- promował dziedzictwo narodowe, dorobek kulturalny i sportowy;

- wspierał badania na temat mediów, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń w mediach cyfrowych, a także rozwój radiofonii i kinematografii.

MF szacuje się, że wpływy ze składki od reklam w 2022 roku mogą wynieść około 800 mln zł.

Konsultacje społeczne projektu

Ministerstwo Finansów informuje, że konsultacje odnośnie omawianego projektu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.ps@mf.gov.pl sekretariat.sp@mf.gov.pl do 16 lutego 2021 roku. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację zarówno ich treści, jak i danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Projekt (z 1 lutego 2021 r.) ustawy o  dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów

Uzasadnienie projektu

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Wysokość kosztów pracowniczych u seniorów w 2024 r.

Zasady rozliczania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wszystkich pracowników bez względu na ich wiek. Dlatego również pracujący seniorzy, którzy już osiągnęli wiek emerytalny – mimo zwolnienia podatkowego – mają takie same koszty jak inni pracownicy.

Przelewy w Boże Ciało. Jak pracują banki? Kiedy dojdzie przelew?

30 maja, czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Czy system rozliczeniowy Elixir będzie wówczas dostępny? Kiedy najlepiej wysałć przelew, aby doszedł na czas? 

PIT 2024. Koszty uzyskania przychodów (pracownicze), zwykłe, podwyższone, autorskie - kwoty, limity, oświadczenia, praca zdalna

Jakie koszty mogą odliczać pracownicy w 2024 roku? Jakie są koszty zwykłe, a jakie podwyższone? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) nie daje prawa (co do zasady) pracownikom odliczać od przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę faktycznie poniesionych kosztów. Pracownicy mają jedynie koszty zryczałtowane w zależności od liczby zawartych umów o pracę i tego, czy pracownik mieszka w miejscowości, której znajduje się zakład pracy, czy w innej miejscowości. Jednak w rozliczeniu rocznym pracownicy mogą uwzględnić faktyczne wydatki na dojazdy do pracy udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Czy Polska powinna przyjąć euro? Znamienny sondaż. Stanowcze słowa ministra finansów

W opinii 49 proc. badanych Polska w ogóle nie powinna przyjmować euro. Tak wynika z sondażu CBOS dla Polskiej Agencji Prasowej przeprowadzonego w dniach 20 do 23 maja 2024 roku. Według 13 proc. ankietowanych Polska powinna przyjąć euro w ciągu kolejnych 3 lat, w ocenie 22 proc. - w ciągu kolejnych 10 lat, a według 10 proc. - jeszcze później.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej w 2024 roku. Do kiedy wniosek? Niedopłata już z odsetkami

ZUS informuje, że 3 czerwca 2024 r. upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 r. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku w określonym  czasie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku.

Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

REKLAMA