REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień

REKLAMA

REKLAMA

Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Faktury elektroniczne ustrukturyzowane i KSeF od 2022 roku

Nowelizacja ustawy o VAT z 29 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2076) wprowadza (od 1 stycznia 2022 r.) do polskiego systemu prawa podatkowego i określa zasady funkcjonowania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) i Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

REKLAMA

Autopromocja

W 2022 roku korzystanie z e-faktur ustrukturyzowanych będzie dla podatników dobrowolne (fakultatywne) - e-faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i stosowanych już wcześniej "zwykłych" faktur elektronicznych.

Natomiast Ministerstwo Finansów zamierza od 2023 roku wdrożyć obowiązkowe stosowanie e-faktur dla wszystkich podatników VAT. Jednak na taki obowiązkowy system będzie się musiała zgodzić Komisja Europejska.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 32a ustawy o VAT (przepis ten jak wszystkie regulacje wprowadzane ww. nowelizacją wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r.) fakturą ustrukturyzowaną jest faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Faktura ustrukturyzowana jest nazywana także e-fakturą (chociażby w nazwie KSeF, czy materiałach informacyjnych Ministerstwa Finansów), co trzeba odróżniać od potocznego określania e-fakurami "zwykłych" (czyli nie ustrukturyzowanych) faktur elektronicznych.

W myśl nowego art. 106nc ustawy o VAT faktura ustrukturyzowana jest (tzn. będzie od 2022 roku) wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oprogramowanie interfejsowe do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych będzie od 2022 roku dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Minister Finansów udostępni na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór faktury ustrukturyzowanej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z nowym art. 112aa ustawy o VAT faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Natomiast po upływie tego okresu, podatnik będzie miał obowiązek przechowywać faktury ustrukturyzowane poza KSeF do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

E-faktury strukturyzowane – kiedy i jak przygotować się do przejścia na KSeF?

Polecamy: Komplet PODATKI 2022

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Na podstawie nowego art. 106nd ustawy o VAT Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym (prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który jest też administratorem danych zawartych w KSeF) służącym do:

1) nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF;

2) powiadamiania podmiotów z niego korzystających, o nadanych uprawnieniach do korzystania z KSeF lub ich odebraniu;

3) uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z KSeF, posiadanych przez podmioty korzystające z KSeF;

4) wystawiania faktur ustrukturyzowanych;

5) dostępu do faktur ustrukturyzowanych;

6) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;

7) przechowywania faktur ustrukturyzowanych;

8) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF;

9) analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;

10) powiadamiania podmiotów korzystających z KSeF, o:

a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym w KSeF oraz dacie i czasie jego przydzielenia,

b) dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej określonej przez Ministra Finansów,

c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niedostępności KSeF;

11) powiadamiania podmiotów innych niż uprawnieni do korzystania z KSeF o braku uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Kto będzie mógł korzystać z KSeF?

Zgodnie z nowym art. 106nb ustawy o VAT, z Krajowego Systemu e-Faktur mogą (tzn. będą mogli od 2022 roku) korzystać:

1) podatnik VAT,
2) podmioty wskazane przez podatnika VAT,
3) podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT (tj. organy egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego),
4) osoby fizyczne wskazane przez podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT,
5) osoby fizyczne wskazane w zawiadomieniu o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, którym podatnik lub podmioty, o których mowa w art. 106c, nadali uprawnienia do korzystania z tego systemu,
6) podmioty inne, niż wymienione w pkt 1–5, wskazane przez osoby fizyczne korzystające z Krajowego Systemu e-Faktur, jeżeli prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych tym osobom fizycznym

– uwierzytelnieni w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 106r pkt 3 ustawy o VAT.

Zasady korzystania z KSeF

Nowy przepis art. 106r ustawy o VAT zobowiązuje Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia:

1) rodzajów uprawnień do korzystania z KSeF,

2) sposobów nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz wzoru zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień,

3) sposobów uwierzytelnienia podmiotów korzystających z KSeF,

4) danych faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w KSeF

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej identyfikacji i weryfikacji podmiotów uprawnionych do korzystania z KSeF oraz zapewnienia dostępu do faktur ustrukturyzowanych i możliwości zapoznania się z ich treścią.

Minister Finansów przygotował 25 listopada 2021 r. projekt tego rozporządzenia. 30 listopada 2021 r. projekt ten został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie tego projektu. Sprawdźmy jakie przepisy zawiera ten projekt.

Rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF

Paragraf 2 projektowanego rozporządzenia określa rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF. Są trzy kategorie takich uprawnień.

REKLAMA

1) Uprawnienia do nadawania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Uprawnienia te posiadać będą od 2022 roku:
- podatnik VAT,
- osoba fizyczna wskazana przez podatnika,
- podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT
- oraz osoba fizyczna wskazana przez podmiot, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy o VAT.

2) Uprawnienia do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych. Uprawnienia te posiadać będą od 2022 roku:
- podatnik VAT,
- osoba fizyczna wskazana przez podatnika,
- podmiot wskazany przez podatnika,
- osoba fizyczna wskazana przez podmiot, który został wskazany przez podatnika,
- podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT oraz
- osoba fizyczna wskazana przez podmiot, o którym mowa w art. 106c ustawy o VAT.

3) Uprawnienia do wystawiania faktur, o których mowa w art. 106d ustawy o VAT (czyli wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez nabywcę), będących fakturami ustrukturyzowanymi. Te uprawnienia posiadać będą od 2022 roku:
- wskazany przez podatnika nabywca oraz podmioty uprawnione przez nabywcę do wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz
- osoba fizyczna wskazana przez podmiot, który został wskazany przez podatnika (w zakresie uprawnień nadanych podmiotowi wskazanemu przez podatnika).

W uzasadnieniu omawianego projektu wskazuje się, że przepisy nie przewidują szczególnego rodzaju uprawnień dla przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18a ustawy o VAT. Przedstawiciel podatkowy korzystać może z Krajowego Systemie e-Faktur na zasadach ogólnych. Przy nadawaniu, zmianie lub odbieraniu uprawnień za pomocą oprogramowania interfejsowego podana musi być informacja, że podmiot jest przedstawicielem podatkowym.

Nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF

Nadawanie, zmiana lub odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur będzie dokonywane:

1) za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, po weryfikacji posiadanych uprawnień;

2) na podstawie złożonego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF.

Nadanie, zmiana lub odebranie uprawnień do korzystania z KSeF za pomocą oprogramowania interfejsowego wymaga podania:

1) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

2) danych podmiotu lub danych osoby fizycznej, którym jest nadawane uprawnienie:

a) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru PESEL osoby fizycznej,
b) imienia i nazwiska osoby fizycznej albo nazwy podmiotu,
c) daty urodzenia osoby fizycznej, w przypadku niepodania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub numeru PESEL,
d) numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej wraz z krajem jego wydania, w przypadku nieposiadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL,
e) danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny uprawnionej osoby fizycznej, w przypadku gdy podpis ten nie zawiera numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL;

3) rodzaju nadawanego uprawnienia;

4) informacji, że podmiot lub osoba fizyczna, którym jest nadawane uprawnienie, jest przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w art. 18a ustawy.

Natomiast nadanie, zmiana lub odebranie uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pomocą oprogramowania interfejsowego, przez uprawnioną przez podmioty, o których mowa w art. 106c ustawy o VAT, osobę fizyczną wymaga podania danych dotyczących:
1) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, o którym mowa w art. 106c pkt 2 ustawy, lub urzędu obsługującego podmiot, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy o VAT, oraz
2) danych, o których mowa wyżej w pkt 2 lit. b-e.

Zaś w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi oraz podmiotu, o którym mowa w art. 106c ustawy, nieposiadających możliwości uwierzytelnienia się w sposób, o którym mowa w § 7 ust. 1 rozporządzenia - nadanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF może być dokonywane przez złożenie w postaci papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF. Wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF określać będzie załącznik do omawianego rozporządzenia. Z rozwiązań technicznych systemu wynika, że poprzez zawiadomienie może korzystać z możliwości nadawania lub odbierania uprawnień tylko organ egzekucyjny jako podmiot, o którym mowa w art. 106c pkt 1 ustawy o VAT.

Logowanie do KSeF i dostęp do faktur ustrukturyzowanych (uwierzytelnianie)

Zgodnie z § 7 omawianego rozporządzenia, korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur wymaga uwierzytelnienia:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, lub

3) podpisem zaufanym i

4) wygenerowanym przez Krajowy System e-Faktur ciągiem znaków alfanumerycznych, z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych (token), przypisanym do podatnika lub podmiotu uprawnionego oraz jego uprawnień – po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób, o którym mowa w pkt 1–3

- oraz weryfikacji posiadanych uprawnień.

W przypadku kwalifikowanych podpisów elektronicznych niezawierających numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL podatnika będącego osobą fizyczną, uwierzytelnienie oraz weryfikacja posiadanych uprawnień jest możliwe również po zgłoszeniu danych unikalnych identyfikujących ten podpis, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w zawiadomieniu, o którym mowa w § 6.

W myśl § 8 omawianego rozporządzenia, dostęp do faktury ustrukturyzowanej jest możliwy poprzez podanie:

1) numeru identyfikującego daną fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, o którym mowa w art. 106nd ust. 2 pkt 8 ustawy o VAT;

2) numeru faktury, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT;

3) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego identyfikatora nabywcy albo informacji o braku identyfikatora;

4) imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy albo informacji o braku tych danych;

5) kwoty należności ogółem.

 

Termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. tak jak inne przepisy dot. elektronicznych faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-Faktur.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur - projekt z 25 listopada 2021 r.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury konsumenckie, złożone załączniki, faktury poza KSeF. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA