Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 9 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne

Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
Zaświadczenia podatkowe - nowe wzory od 7 lipca 2022 r. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W) i inne
Minister Finansów wydał 7 lipca 2022 r. rozporządzenie (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2022 r., poz. 1451), które zmienia od 9 lipca 2022 r. rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Rozporządzenie to zmienia w szczególności wzory zaświadczeń podatkowych w tym zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W), zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF) i zaświadczenia o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP). Ponadto pojawi się nowe zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU).

Poprzednie wzory zaświadczeń podatkowych

Poprzednie wzory zaświadczeń podatkowych są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 730). Rozporządzenie to jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Skąd konieczność zmiany wzorów zaświadczeń podatkowych w 2022 roku?

Konieczność zmiany ww. rozporządzenia z 29 grudnia 2015 r. (zarówno jego treści jak i wzorów zaświadczeń podatkowych w nim zawartych) wynika ze zmian jakie wprowadza od 7 lipca 2022 r. ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301). Ustawa ta wprowadzi w Ordynacji podatkowej zmiany mające wpływ na wzory zaświadczeń określone nowelizowanym rozporządzeniem:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W);
 • zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
 • zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP).

Dostosowanie terminologii

Wydane przez Ministra Finansów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe zawiera także przepisy dostosowujące terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej.

Zasada pisemności - forma papierowa i elektroniczna pisma

Stosownie do art. 126 § 1 Ordynacji podatkowej, sprawy podatkowe załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Wyrażona w tym przepisie zasada pisemności dotyczy jednocześnie papierowej i elektronicznej postaci pisma. Pozwala to na odejście od konieczności rozróżniania formy pisma w postaci papierowej lub elektronicznej. W tym zakresie, dokonano zmian w § 6 w ust. 1 i 2 oraz w § 10 w ust. 2 nowelizowanego rozporządzenia.

Dodatkowo w § 10 w ust. 2 pkt 1 nowelizowanego rozporządzenia doprecyzowano, że zwrócenie się do innego organu podatkowego o podanie informacji niezbędnej do wydania zaświadczenia oraz przekazanie żądanej informacji powinno być dokonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo faksem (obecnie jest w formie dokumentu elektronicznego albo faksem).

Z kolei w § 7 nowelizowanego rozporządzenia dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej poprzez zastąpienie wyrazów „w formie dokumentu elektronicznego” wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

Zmiany w zaświadczeniach podatkowych

W § 1 pkt 4–8 omawianego rozporządzenia zaimplementowano zmiany wprowadzone ww. ustawą z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Zmiany wprowadzane w Ordynacji podatkowej przewidują ograniczenie zakresu informacji potwierdzanych na urzędowych formularzach zaświadczeń.

Zaświadczenie ZAS-W nie obejmuje już informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (uchylenie art. 306e § 4 pkt 1 lit. c Ordynacji podatkowej).

Z kolei zaświadczenia ZAS-DF i ZAS-DP nie obejmuje informacji o wysokości obrotu (zmiana art. 306i § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują rezygnację z zawarcia informacji o wysokości obrotu we wzorach zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DP, co jest związane z brakiem definicji obrotu w ustawie o VAT oraz ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu, minimalne zainteresowanie wnioskami o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku od towarów i usług (68 zaświadczeń w 2019 r.) i brak wniosków o wydanie zaświadczenia w zakresie akcyzy uzasadnia rezygnację we wzorach zaświadczeń ZAS-DF i ZAS-DP z części dotyczącej tych podatków.

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że zmiany wprowadzone przez ww. nowelizację z z 8 czerwca 2022 r. w treści art. 306i § 2 Ordynacji podatkowej umożliwią określenie wzorów zaświadczeń, które w większym niż obecnie stopniu będą odzwierciedlać potrzeby osób wnioskujących o wydanie zaświadczenia. W tym celu dodano nowy wzór zaświadczenia (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokości uzyskanego przychodu oraz wysokości odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei zakres informacji zawartych w zaświadczeniu ZAS-DP został uzupełniony o wysokość uzyskanego przychodu.

W stosunku do obowiązujących formularzy zaświadczeń, w nowych wzorach formularzy dokonano następujących zmian w:

1) zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości (ZAS-W):

 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • w pkt IV. Zaświadcza się, że wobec wnioskodawcy wymienionego w części A (pkt 2)usunięto informację o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

2) zaświadczeniu o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF):

 • zmieniono nazwę formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • w formularzu usunięto punkty II, IIA, III i IIIA dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego,
 • w związku z wprowadzonymi zmianami zmieniono numerację punktów formularza,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

3) zaświadczeniu o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (ZAS-DP):

 • zmieniono nazwą formularza na: Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych,
 • w podstawie prawnej zaktualizowano dziennik promulgacyjny Ordynacji podatkowej,
 • pkt I formularza uzupełniono o informację o wysokości przychodu,
 • w formularzu usunięto pkt II i III dotyczące podatników podatku od towarów i usług oraz podatników podatku akcyzowego,
 • w związku z usunięciem pkt II i III zmieniono numerację pozostałych pkt IV, V i VI na II, III i IV,
 • dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej: w dwóch miejscach formularza wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zastąpiono wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”.

Nowe zaświadczenie ZAS-DFU

Ponadto omawiane rozporządzenie wprowadza nowy wzór zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DFU), w którym uwzględniono rozszerzony zakres informacji o wysokość uzyskanego przychodu oraz wysokość odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wskazuje resort finansów, wprowadzenie nowego formularza ma na celu dostosowanie się do potrzeb klientów, ubiegających się o wydanie zaświadczenia w związku z załatwianiem spraw, m.in. z zakresu świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej. Z praktyki urzędów skarbowych wynika, że dla jednej grupy klientów (np. studentów, pracowników do celów socjalnych) wystarczającym jest zaświadczenie w skróconej formie (ZAS-DF), dla drugiej (np. stron w postępowaniu sądowym, przedsiębiorców) w wersji rozszerzonej (ZAS-DFU). Poza tym opublikowanie nowego wzoru zaświadczenia spowoduje, że zarówno w urzędach skarbowych, jak i w e-Urzędzie Skarbowym będą wydawane treściowo spójne dokumenty.

W pozostałym zakresie formularze nie uległy zmianie.

Automatyczne wydawanie zaświadczeń podatkowych przez e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów wskazuje też, że dodanie przepisu art. 306ka Ordynacji podatkowej umożliwia wydawanie zaświadczeń w sposób zautomatyzowany przy pomocy e-Urzędu Skarbowego.

Termin wejścia w życie zmian

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenie miało wejść w życie z dniem 7 lipca 2022 r. Co miało być skorelowane z wejściem w życie ww. ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Ostatecznie jednak omawiane rozporządzenie (razem z nowymi wzorami formularzy) weszło w życie 9 lipca 2022 r.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe -  Dziennik Ustaw z 8 lipca 2022 r., poz. 1451.

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (projekt).

Nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (ZAS-W) - projekt

oprac. Paweł Huczko

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.