REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka zdrowotna 2022 - umowa o pracę, umowa zlecenie, przedsiębiorcy, zarząd i kontrakty menadżerskie

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Składka zdrowotna 2022 - umowa o pracę, umowa zlecenie, przedsiębiorcy, zarząd i kontrakty menadżerskie
Składka zdrowotna 2022 - umowa o pracę, umowa zlecenie, przedsiębiorcy, zarząd i kontrakty menadżerskie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2022 roku zajdą istotne zmiany wprowadzane ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) znaną jako „Nowy Ład” lub „Nowy Polski Ład”. Zmiany dotyczą również składki na ubezpieczenie zdrowotne – w tym jej wysokości, sposobu naliczania oraz jej skutków finansowych dla podatnika.

Wysokość składki zdrowotnej i zasady obliczania

Zasady obecnie obowiązujące (do końca 2021 roku)

Autopromocja

Pierwsza zmiana w zakresie składki zdrowotnej w Nowym Ładzie dotyczy zasad jej wyliczania oraz wysokości. Zgodnie z aktualnymi zasadami składka zdrowotna jest obliczana i opłaca się ją miesięcznie. Składka na ubezpieczenie wynosiła do tej pory 9% od podstawy wymiaru jej obliczenia. Postawa wymiaru składki jest natomiast określoną kwotą ma podstawie oblicza się składkę na to ubezpieczenie. Zasadniczo podstawa wymiaru składek jest zadeklarowaną kwotą. Jednak nie może być ona niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw określonego za czwarty kwartał roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku). Tak wskazaną składkę należało traktować jako obowiązującą przez cały rok kalendarzowy – od 1 stycznia do 31 grudnia.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku podstawa wymiaru składki zdrowotnej w praktyce wynosiła 4 242,38 zł, jeżeli zaś wysokość składki zdrowotnej to 9% to minimalna kwota składki w 2021 wynosiła 381,81 zł.

Nowa składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku

Zasady obowiązujące do tej pory będą dotyczyły części podatników jeszcze w styczniu 2022 r. Zgodnie z art. 79 reformy Nowy Ład składkę na ubezpieczanie zdrowotne dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych za styczeń 2022 ustala się jeszcze na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021. Uzasadnieniem wprowadzenia tej regulacji jest praktyczny aspekt - GUS podaje przeciętne wynagrodzenie za kwartał dopiero pod koniec stycznia. Dlatego nowe zasady będzie można wprowadzić dopiero od lutego 2022. Sytuacja dla innych osób (opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa) zmienia się jednak od 1 stycznia 2022 roku. 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowa składka zdrowotna (2022) – zasady ogólne i skala podatkowa

Składka zdrowotna ma wynosić 9% podstawy wymiaru składki. Wprowadzono również definicję nowego roku składkowego. Zgodnie z nowymi zasadami osoby, których podstawą miesięczną wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne są dochody z działalności gospodarczej (zasady ogólne skali podatkowej) będą obliczały w nowy sposób:

Wyciąg z przepisów  (Ustawa Nowy Ład):

1) dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 1, jest pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;

3) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych od początku roku, i sumą kosztów uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku;

4) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt 3, jest pomniejszany o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Składka zdrowotna – podatek liniowy

Zasadniczo zasady obliczania podstawy obliczenia składki zdrowotnej dla osób opodatkowujących swoje dochody podatkiem liniowym nie będą różnić się od zasad ogólnych. Składka wynosić będzie jednak 4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu niemniej jednak niż kwota odpowiadająca 9%.

Składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej w przypadku osób, które wybrały opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dostosowane są do wysokości przychodów osiągniętych w roku kalendarzowym. Zgodnie z nowymi zasadami roczną podstawę wymianu składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% wymiaru podstawy. Roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą i stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi:

Wyciąg z przepisów (Ustawa Nowy Ład):

1) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przekroczyły w tym okresie kwoty 60 000 zł;

2) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;

3) iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", jeżeli osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przekroczyły w tym okresie kwotę 300 000 zł.

Składka zdrowotna - umowa o pracę i umowa zlecenie

Nowe obowiązki dotyczące obliczania wysokości, rozliczania składki oraz deklaracji dotyczyć będą przede wszystkim płatników składek i przedsiębiorców. Zmiany będą obejmą jednak również osoby pracujących w ramach umowy o prace oraz umowy zlecenia. Zmiany te będą miały wymiar finansowy i wynikają z reformy ustawy o podatku odchodowym od osób fizycznych.

Aktualne zasady – ustawa o PIT

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy (obliczony na podstawie art. 27 - zasady ogólne, skala podatkowa lub art. 30 c - podatek liniowy) w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z tymi zasadami kwota, o którą zmniejsza się podatek (składki na ubezpieczenie zdrowotne) nie mogła przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Nowy Ład – uchylenie art. 27b

Zgodnie z reformą Nowy Ład i Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) cały art. 27b Ustawy o PIT zostaje uchylony. W ten sposób usunięto możliwość obniżenia podatku dochodowego o wysokość składki zdrowotnej i odliczenia 7,75%.

Nowe terminy opłacania składek w 2022 roku – przedsiębiorcy

Ze względu na nowe zasady obliczania składek ustawodawca zdecydował również o zmianach w zakresie terminy obliczania i opłacania składek. Jest to reforma szczególnie ważna dla przedsiębiorców, których obowiązek ten dotyczy.

Zgodnie z aktualnym brzemieniem art. 47 Ustawy system ubezpieczeń społecznych składki opłacało się w terminach:

 • do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie;
 • do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

Nowy Ład wprowadza nowe terminy przesyłania deklaracji rozliczeniowej, imiennych raportów miesięcznych oraz opłacania składek:

 • do 15 dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną;
 • do 20 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek.

Zarząd i inne osoby powołane do pełnienia funkcji

Jedną z większych zmian zaplanowanych w ramach Nowego Ładu jest ta dotyczącą składek zdrowotnych są te dotyczące osób powołanych do pełnienia określonych funkcji. Reforma obejmuje zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 66 tego aktu prawnego wskazuje kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Ustawa Nowy Ład wprowadza nowe kategorie osób podlegające temu obowiązkowi. Zgodnie z zaplanowanymi zmianami obowiązkowa składka zdrowotna obejmie między innymi członków zarządu pracujących dla spółek na mocy aktów powołania, grupa ta może również obejmować inne osoby np. prokurentów.

Wyciąg z przepisów:

(Ustawa Nowy Ład)

w art. 66 w ust. 1 po pkt 35 dodaje się pkt 35a w brzmieniu:

"35a) osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Następnie Ustawa Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (w art. 73) określa powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Tutaj ustawodawca wprowadził zasadę, że obowiązek w przypadku osób pełniących funkcję na mocy powołania powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania.  W zakresie zasad dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdecydowano, że zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkiem podmiotu wypłacającego wynagrodzenie.

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) zwana dalej "Nowy Lad" lub "Nowy Polski Ład";
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) zwana dalej "Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.”;
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(2)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • d48
  2022-01-07 08:34:25
  Polska język trudna język
  3
 • mam dość
  2022-05-01 00:13:20
  OBŁĘD
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

Prezes ZBP: WIRON nie musi zastąpić WIBOR-u, ale inne ustalenia reformy wskaźników referencyjnych bez zmian

W dniu 3 kwietnia 2024 r. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych poinformował o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR. Przegląd będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki. Decyzja NGR sygnalizuje, że niekoniecznie zastąpi go WIRON, ale istotne jest, że wszystkie inne ustalenia reformy pozostają w mocy – poinformował następnego dnia prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Komitetu Sterującego NGR ds. wskaźników Tadeusz Białek.

Ulga dla samotnie wychowujących dzieci. Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka

Wykładnia przepisów "skarbówki" praktycznie całkowicie wyklucza jakikolwiek udział drugiego rodzica w wychowywaniu dziecka dla skorzystania z preferencji podatkowej przez rodzica faktycznie samotnie zajmującego się dzieckiem. Wydaje się, że przeczy to polityce prorodzinnej państwa, której celem jest zapewnienie systemowego wsparcia dla rodziców, zwłaszcza samotnych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do w tej sprawie do Ministra Finansów.

Od lipca 2024 r. wejdą przepisy ws. rejestracji podmiotów zagranicznych wykonujących przewozy drogowe w SENT

Na początku lipca 2024 r. mają wejść w życie przepisy zakładające obowiązek rejestracji w systemie SENT przewoźników zagranicznych, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe - wynika z opublikowanego w czwartek 11 kwietnia projektu ustawy, który został skierowany do konsultacji publicznych.

REKLAMA