reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Czy członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej

Czy członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej

W naszej spółce funkcjonuje 3-osobowy zarząd. Jeden z członków zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, a dwóch pozostałych na podstawie umowy o zarządzanie. Często członkowie ci wyjeżdżają służbowo.
Czy członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej, np. diety, ryczałty, i czy świadczenia te będą stanowiły podstawę podatku i ZUS?

rada

Członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej. Zasady wypłaty i wysokość świadczeń dla tego członka zarządu, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, są regulowane przepisami wewnątrzzakładowymi, a w razie ich braku - przepisami kodeksowymi. Natomiast dla członków zarządu, którzy mają zawarte umowy o zarządzanie, prawo i wysokość tych świadczeń powinna określać umowa o zarządzanie. Dla członka zarządu - pracownika świadczenia z tytułu podróży służbowej są zwolnione z podatku i składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast dla członków zarządu wykonujących pracę na podstawie umowy o zarządzanie świadczenia z tytułu podróży służbowej są zwolnione tylko z podatku, ale stanowią podstawę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnienia te obowiązują jednak tylko w granicach limitów określonych w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) updof). Od 1 stycznia 2007 r. jest to kwota 23 zł (wysokość diety).

uzasadnienie

Zarząd jako organ spółki powołany jest do reprezentacji spółki na zewnątrz i prowadzenia jej spraw. Może być organem jednoosobowym lub kolegialnym.

Osoby wchodzące w skład zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie:

l aktu powołania przez odpowiedni organ,

l umowy o pracę,

l umowy cywilnoprawnej.

Członkom zarządu odbywającym podróż w celach służbowych przysługują należności z tego tytułu, jednak pod pewnymi warunkami.

Rozliczanie kosztów podróży członka zarządu - pracownika

W sytuacji członka zarządu, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, kwestia przyznania świadczeń z tytułu podróży służbowej jest oczywista. W jego przypadku obowiązują takie same zasady jak w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż umowa o pracę jest zawarta z członkiem zarządu. W świetle prawa członek ten jest pracownikiem i przysługują mu wszystkie uprawnienia takie jak pracownikowi. Dlatego jeśli pracownik - członek zarządu udaje się w podróż służbową, będą mu przysługiwały wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, np. diety, ryczałty itp. Wysokość tych świadczeń powinna zostać określona w przepisach Państwa spółki, np. regulaminach, układach zbiorowych, umowach o pracę. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają uregulowań dotyczących należności za podróż służbową, pracownikowi przysługują kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według zasad określonych dla zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Świadczenia z tytułu podróży służbowej przysługujące pracownikowi stanowią przychód, podlegający zwolnieniu z podatku i składek na ubezpieczenia społeczne.

Należy pamiętać, że wolne od podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, jednak do wysokości limitów określonych w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof).

Rozliczanie kosztów podróży członka zarządu na kontrakcie

Natomiast umowa o zarządzanie (zwana również kontraktem menedżerskim) jest umową o świadczenie usług. Stosuje się do niej przepisy dotyczące zlecenia.

Dlatego wszelkie kwestie przyznania dodatkowych świadczeń, np. z tytułu podróży służbowych, powinny być uregulowane w umowie. Jeśli w Państwa spółce członkowie zarządu mają w umowach zagwarantowane świadczenia z tytułu podróży służbowych, to świadczenia te powinny być im wypłacone.

Należności z tytułu podróży służbowych dla osób niebędących pracownikami stanowią ich przychód. Jest on jednak zwolniony z podatku dochodowego do wysokości limitu określonego w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej - art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof.

Inaczej niż w przypadku pracowników przedstawia się kwestia składkowa tych świadczeń.

Z podstawy wymiaru składek zostały bowiem wyłączone diety i inne należności z tytułu podróży służbowej przysługujące pracownikom z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Członek zarządu wykonujący pracę na podstawie umowy o zarządzanie nie jest pracownikiem. Tym samym przysługujące mu świadczenia z tytułu podróży służbowej nie będą korzystały ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeśli z tytułu umowy o zarządzanie członkowie zarządu Państwa spółki podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, to powinni Państwo uwzględnić w podstawie wymiaru składek również wartość wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej.

PRZYKŁAD

W spółce działa 2-osobowy zarząd. Członkowie zarządu świadczą pracę na podstawie umowy o zarządzanie, która stanowi dla nich jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. W umowie o zarządzanie określono, że przysługuje im prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowych według zasad określonych dla zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

W maju z tytułu podróży służbowej członkowie otrzymali następujące świadczenia:

Diety:

- każdy z członków po 46,00 zł (2 pełne doby × 23,00 zł);

- zwrot za użycie prywatnego samochodu według przejechanych kilometrów:

 jeden z członków 820 km - 643,37 zł (820 km × stawka za kilometr 0,7846 zł),

 drugi z członków 631 km - 495,08 zł (631 km × stawka za kilometr 0,7846 zł).

1. Wypłacone członkom zarządu świadczenia nie będą stanowiły podstawy naliczenia podatku dochodowego, gdyż korzystają ze zwolnienia podatkowego (mieszczą się w granicach limitów).

2. Świadczenia te powinny im zostać doliczone do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

l art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 426

l art. 201 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l § 1 i § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2434

l art. 21 ust. 16 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

l rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - Dz.U. Nr 236, poz. 1990; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661

Anna Sadowska

specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Grupa Mazars w Polsce

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Monitor Księgowego

Zdjęcia


Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami77.40 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama