REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom w 2023 roku

Refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom w 2023 roku
Refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom w 2023 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi w 2023 roku refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą? Jakie są warunki tej refundacji? Jak i kiedy trzeba składać wnioski o refundację?

Refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom

Na podstawie art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265, 1933 i 2185),
- pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Autopromocja

Chodzi tu o składki ZUS obowiązkowe a nie dobrowolne.

Refundacja ww. składek przysługuje w wysokości: 
1) 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3) 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Refundowane składki osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ważne
Uwaga!

Refundacja ww. składek nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni. Tak wynika z art. 25a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość refundacji składek ZUS niepełnosprawnym przedsiębiorcom w 2023 roku

Jak informuje PFRON, w 2023 r. składki wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynoszą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • 812,23 zł – składka emerytalna
 • 332,88 zł – składka rentowa.

Przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej - według art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. składki te wynoszą:

 • 204,37 zł - składka emerytalna
 • 83,76 zł - składka rentowa.

Przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej - według art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w okresie od lipca do grudnia 2023 r. składki te wynoszą:

 • 210,82 zł - składka emerytalna
 • 86,40 zł - składka rentowa.

PFRON przedstawił tabelarycznie  wysokość refundacji w 2023 r. Są to kwoty wyliczone według stopni niepełnosprawności w oparciu o powyżej wskazane składki.

Składki "Duży ZUS" w 2023 roku (podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2023 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 812,23 zł

Składka rentowa 332,88 zł

Suma składek 1145,11 zł

Znaczny1145,11 zł
Umiarkowany687,07 zł
Lekki343,53 zł

Składki ZUS przez pierwsze 2 lata działalności gospodarczej w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. (podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2023 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 204,37 zł

Składka rentowa 83,76 zł

Suma składek 288,13 zł

Znaczny288,13 zł
Umiarkowany172,88 zł
Lekki86,44 zł

Składki ZUS przez pierwsze 2 lata działalności gospodarczej w okresie od lipca do grudnia 2023 r. (podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2023 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 210,82 zł

Składka rentowa 86,40 zł

Suma składek 297,22 zł

Znaczny297,22 zł
Umiarkowany178,33 zł
Lekki89,17 zł

 

Jednocześnie PFRON informuje, że jeżeli niepełnosprawny przedsiębiorca płaci obowiązkowe składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż wskazane powyżej, to musi obliczyć refundację od składek, które faktycznie wpłacił do ZUS. Tak obliczoną kwotę refundacji powinien wpisać w pozycji 48 we wniosku Wn-U-G. Pozycji tej nie trzeba uzupełniać, gdy podano pozostałe wymagane we wniosku informacje. Kwotę do wypłaty PFRON ustali wówczas na podstawie danych podanych przez w pozycjach od 38 do 46.

Ponadto PFRON przypomina, że z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Termin wypłaty refundacji składek ZUS

Zgodnie z art. 25c ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym przedsiębiorcom PFRON wypłaca w ciągu 14 dni od dnia, w którym PFRON otrzymał kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek. Refundacja jest wypłacana wyłącznie na rachunek bankowy niepełnosprawnego, który musi być wskazany we wniosku Wn-U-G w pozycji 49. PFRON nie wypłaca refundacji w inny sposób (gotówką oraz przekazem pocztowym).

Jeżeli PFRON wypłaci refundację w innej kwocie niż wskazana we wniosku, to PFRON ma obowiązek poinformować wnioskodawcę o sposobie ustalenia tej wypłaconej kwoty. Gdy ustalona przez PFRON kwota refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku, Prezes Zarządu PFRON ma obowiązek wydać decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.

Jeżeli PFRON wypłaci refundację z opóźnieniem, to od kwoty należnej refundacji nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

Ważne
Uwaga!

Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. A w przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec PFRON do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w ww. decyzji. (art. 25c ust. 6-7 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

PFRON informuje, że przez 10 lat od dnia wypłaty refundacji może skontrolować, czy oświadczenia złożone przez niepełnosprawnego we wniosku lub jego załączniku są prawdziwe. Z tego powodu niepełnosprawny musisz przez ten okres przechowywać dokumenty, które potwierdzają, że spełnił warunki do otrzymania refundacji.

Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie art. 25c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa PFRON wniosek (na formularzu Wn-U-G) o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Wzór wniosku Wn-U-G obowiązujący od 01.09.2022 r. (pdf 1 MB)

Wnioskodawca przekazuje wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Ponadto wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie wydruku z oprogramowania informatycznego ZUS, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS.

Jak informuje PFRON okresem sprawozdawczym, tj. okresem, za który przysługuje refundacja, jest miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski Wn-U-G składa się do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek wyznaczony przepisami ZUS za miesiąc wykazany we wniosku.

Ważne
Uwaga!

Jeżeli koniec terminu na złożenie wniosku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota jest uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy składania wniosku Wn-U-G w 2023 roku (źródło: PFRON)

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

 

Termin złożenia wniosku Wn-U-G

 

Grudzień 2022do 28 lutego 2023
Styczeń 2023do 31 marca 2023
Luty 2023do 2 maja 2023
Marzec 2023do 31 maja 2023
Kwiecień 2023do 30 czerwca 2023
Maj 2023do 31 lipca 2023
Czerwiec 2023do 31 sierpnia 2023
Lipiec 2023do 2 października 2023
Sierpień 2023do 31 października 2023
Wrzesień 2023do 30 listopada 2023
Październik 2023do 2 stycznia 2024
Listopad 2023do 31 stycznia 2024
Grudzień 2023do 29 lutego 2024

Jeżeli wnioskodawca nie złożył wniosku Wn-U-G w terminie ma prawo wystąpić do PFRON z wnioskiem o jego przywrócenie. Aby termin ten został przywrócony, trzeba spełnić trzy poniższe warunki:

 • wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna, z powodu której wnioskodawca nie złożyłeś wniosku w terminie;
 • wykazać brak swojej winy w niezachowaniu terminu;
 • złożyć wniosek o refundację składek za miesiąc, dla którego termin został przekroczony.

Prośbę o przywrócenie terminu można złożyć do PFRON:

 • w formie pisemnej na adres:  
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
 • w formie elektronicznej przez moduł Korespondencja w SODiR lub przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP.

Inne formularze dotyczące refundacji składek ZUS

Rejestracja niepełnosprawnego przedsiębiorcy w PFRON 

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, która chce otrzymywać refundację składek ZUS na ubezpieczenia społeczne musi się zarejestrować w PFRON. W tym celu powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek Wn-U-G (pdf 312 KB)
 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną i skróconą nazwę, o ile posiada,
  • imię i nazwisko,
  • numery PESEL, REGON i NIP, o ile według przepisów prawa powinny być nadane; 
   PFRON informuje, że obecnie nie wymaga dokumentów wskazanych w tym punkcie. PFRON sprawdza dane wykazane przez wnioskodawcę we wniosku Wn-U-G w rejestrach publicznych (CEiDG, KRS, REGON). Jeżeli PFRON stwierdzi niezgodność danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, to wezwie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i/lub przesłania kopii aktualnych dokumentów, potwierdzających wskazane we wniosku dane.
 3. formularz informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - INF-O-PdR (pdf 221 KB), gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych lub
  formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - INF-O-PdM (pdf 155 KB), gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach;
 4. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;
 5. pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika można skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez PFRON. Pełnomocnictwo trzeba złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej wnioskodawca musi podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub osobistym. Właściwie podpisane pełnomocnictwo w postaci elektronicznej trzeba wysłać przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP.
 Zamiast oryginału dokumentu można złożyć jego odpis. Zgodność odpisu z oryginałem musi być poświadczona przez odpowiednie osoby. Może to zrobić notariusz, pełnomocnik będący adwokatem, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy. Odpis sporządzony w postaci elektronicznej wyżej wskazane osoby muszą potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Trzeba odwołać pełnomocnictwo, jeżeli osoba wcześniej upoważniona nie jest już pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Ważne
Uwaga!

Dokumenty zgłoszeniowe w sprawie refundacji składek - w tym także pierwszy wniosek Wn-U-G z załącznikami - trzeba złożyć do PFRON: 
- w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa lub
- elektronicznie przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP.

 

Składanie wniosków elektronicznie w aplikacji SODiR

Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej musi wypełnić właściwym oświadczeniem pozycje: 50 i 51 we wniosku Wn-U-G. Do składania wniosków Wn-U-G w formie elektronicznej potrzebne są: identyfikator (login) i hasło dostępu do udostępnionego przez PFRON Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Dane te przekaże PFRON (wraz z instrukcją pierwszego logowania w systemie) w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego z zaznaczoną odpowiedzią ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’. Możesz je uzyskać bez względu na to, czy wniosek ten jest wnioskiem zgłoszeniowym, czy składanym za późniejsze okresy sprawozdawcze. Niewypełnienie poz. 50 jest równoznaczne z wybraniem odpowiedzi ‘Nie proszę o wydanie identyfikatora i hasła dostępu’. Zaznaczenie tej odpowiedzi nie odbiera Tobie możliwości późniejszego otrzymania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Wnioski o refundację składek składane w formie papierowej

PFRON informuje, że kolejne wnioski Wn-U-G o refundację składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, sporządzane w formie papierowej trzeba składać do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  REKLAMA