Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom w 2023 roku

Refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom w 2023 roku
Refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom w 2023 roku
Shutterstock

Ile wynosi w 2023 roku refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą? Jakie są warunki tej refundacji? Jak i kiedy trzeba składać wnioski o refundację?

Refundacja składek ZUS przez PFRON niepełnosprawnym przedsiębiorcom

Na podstawie art. 25a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265, 1933 i 2185),
- pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Chodzi tu o składki ZUS obowiązkowe a nie dobrowolne.

Refundacja ww. składek przysługuje w wysokości: 
1) 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3) 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Refundowane składki osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ważne
Uwaga!

Refundacja ww. składek nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni. Tak wynika z art. 25a ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wysokość refundacji składek ZUS niepełnosprawnym przedsiębiorcom w 2023 roku

Jak informuje PFRON, w 2023 r. składki wyliczone na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynoszą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • 812,23 zł – składka emerytalna
 • 332,88 zł – składka rentowa.

Przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej - według art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. składki te wynoszą:

 • 204,37 zł - składka emerytalna
 • 83,76 zł - składka rentowa.

Przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej - według art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - w okresie od lipca do grudnia 2023 r. składki te wynoszą:

 • 210,82 zł - składka emerytalna
 • 86,40 zł - składka rentowa.

PFRON przedstawił tabelarycznie  wysokość refundacji w 2023 r. Są to kwoty wyliczone według stopni niepełnosprawności w oparciu o powyżej wskazane składki.

Składki "Duży ZUS" w 2023 roku (podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2023 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 812,23 zł

Składka rentowa 332,88 zł

Suma składek 1145,11 zł

Znaczny1145,11 zł
Umiarkowany687,07 zł
Lekki343,53 zł

Składki ZUS przez pierwsze 2 lata działalności gospodarczej w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. (podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2023 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 204,37 zł

Składka rentowa 83,76 zł

Suma składek 288,13 zł

Znaczny288,13 zł
Umiarkowany172,88 zł
Lekki86,44 zł

Składki ZUS przez pierwsze 2 lata działalności gospodarczej w okresie od lipca do grudnia 2023 r. (podstawą wymiaru składek jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2023 r.)

Stopień niepełnosprawności

Składka emerytalna 210,82 zł

Składka rentowa 86,40 zł

Suma składek 297,22 zł

Znaczny297,22 zł
Umiarkowany178,33 zł
Lekki89,17 zł

 

Jednocześnie PFRON informuje, że jeżeli niepełnosprawny przedsiębiorca płaci obowiązkowe składki (emerytalne i rentowe) w wysokości innej niż wskazane powyżej, to musi obliczyć refundację od składek, które faktycznie wpłacił do ZUS. Tak obliczoną kwotę refundacji powinien wpisać w pozycji 48 we wniosku Wn-U-G. Pozycji tej nie trzeba uzupełniać, gdy podano pozostałe wymagane we wniosku informacje. Kwotę do wypłaty PFRON ustali wówczas na podstawie danych podanych przez w pozycjach od 38 do 46.

Ponadto PFRON przypomina, że z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Termin wypłaty refundacji składek ZUS

Zgodnie z art. 25c ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym przedsiębiorcom PFRON wypłaca w ciągu 14 dni od dnia, w którym PFRON otrzymał kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek. Refundacja jest wypłacana wyłącznie na rachunek bankowy niepełnosprawnego, który musi być wskazany we wniosku Wn-U-G w pozycji 49. PFRON nie wypłaca refundacji w inny sposób (gotówką oraz przekazem pocztowym).

Jeżeli PFRON wypłaci refundację w innej kwocie niż wskazana we wniosku, to PFRON ma obowiązek poinformować wnioskodawcę o sposobie ustalenia tej wypłaconej kwoty. Gdy ustalona przez PFRON kwota refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku, Prezes Zarządu PFRON ma obowiązek wydać decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.

Jeżeli PFRON wypłaci refundację z opóźnieniem, to od kwoty należnej refundacji nalicza się odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

Ważne
Uwaga!

Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania. A w przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec PFRON do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres wskazany w ww. decyzji. (art. 25c ust. 6-7 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

PFRON informuje, że przez 10 lat od dnia wypłaty refundacji może skontrolować, czy oświadczenia złożone przez niepełnosprawnego we wniosku lub jego załączniku są prawdziwe. Z tego powodu niepełnosprawny musisz przez ten okres przechowywać dokumenty, które potwierdzają, że spełnił warunki do otrzymania refundacji.

Wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie art. 25c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa PFRON wniosek (na formularzu Wn-U-G) o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Wzór wniosku Wn-U-G obowiązujący od 01.09.2022 r. (pdf 1 MB)

Wnioskodawca przekazuje wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Wnioskodawca może przekazać wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

Ponadto wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w formie wydruku z oprogramowania informatycznego ZUS, osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może nieodpłatnie sporządzić w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, na podstawie danych zgromadzonych w systemie informatycznym ZUS.

Jak informuje PFRON okresem sprawozdawczym, tj. okresem, za który przysługuje refundacja, jest miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski Wn-U-G składa się do ostatniego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacenia składek wyznaczony przepisami ZUS za miesiąc wykazany we wniosku.

Ważne
Uwaga!

Jeżeli koniec terminu na złożenie wniosku przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Sobota jest uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy składania wniosku Wn-U-G w 2023 roku (źródło: PFRON)

Okres prowadzenia działalności gospodarczej

 

Termin złożenia wniosku Wn-U-G

 

Grudzień 2022do 28 lutego 2023
Styczeń 2023do 31 marca 2023
Luty 2023do 2 maja 2023
Marzec 2023do 31 maja 2023
Kwiecień 2023do 30 czerwca 2023
Maj 2023do 31 lipca 2023
Czerwiec 2023do 31 sierpnia 2023
Lipiec 2023do 2 października 2023
Sierpień 2023do 31 października 2023
Wrzesień 2023do 30 listopada 2023
Październik 2023do 2 stycznia 2024
Listopad 2023do 31 stycznia 2024
Grudzień 2023do 29 lutego 2024

Jeżeli wnioskodawca nie złożył wniosku Wn-U-G w terminie ma prawo wystąpić do PFRON z wnioskiem o jego przywrócenie. Aby termin ten został przywrócony, trzeba spełnić trzy poniższe warunki:

 • wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna, z powodu której wnioskodawca nie złożyłeś wniosku w terminie;
 • wykazać brak swojej winy w niezachowaniu terminu;
 • złożyć wniosek o refundację składek za miesiąc, dla którego termin został przekroczony.

Prośbę o przywrócenie terminu można złożyć do PFRON:

 • w formie pisemnej na adres:  
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa
 • w formie elektronicznej przez moduł Korespondencja w SODiR lub przez ePUAP na adres: /PFRON/SkrytkaESP.

Inne formularze dotyczące refundacji składek ZUS

Rejestracja niepełnosprawnego przedsiębiorcy w PFRON 

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, która chce otrzymywać refundację składek ZUS na ubezpieczenia społeczne musi się zarejestrować w PFRON. W tym celu powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek Wn-U-G (pdf 312 KB)
 2. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  • pełną i skróconą nazwę, o ile posiada,
  • imię i nazwisko,
  • numery PESEL, REGON i NIP, o ile według przepisów prawa powinny być nadane; 
   PFRON informuje, że obecnie nie wymaga dokumentów wskazanych w tym punkcie. PFRON sprawdza dane wykazane przez wnioskodawcę we wniosku Wn-U-G w rejestrach publicznych (CEiDG, KRS, REGON). Jeżeli PFRON stwierdzi niezgodność danych wykazanych we wniosku z danymi znajdującymi się w rejestrach publicznych, to wezwie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i/lub przesłania kopii aktualnych dokumentów, potwierdzających wskazane we wniosku dane.
 3. formularz informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - INF-O-PdR (pdf 221 KB), gdy prowadzisz działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych lub
  formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - INF-O-PdM (pdf 155 KB), gdy prowadzisz działalność gospodarczą w pozostałych sektorach;
 4. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;
 5. pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca chce upoważnić inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. W celu ustanowienia pełnomocnika można skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez PFRON. Pełnomocnictwo trzeba złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej wnioskodawca musi podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym lub osobistym. Właściwie podpisane pełnomocnictwo w postaci elektronicznej trzeba wysłać przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP.
 Zamiast oryginału dokumentu można złożyć jego odpis. Zgodność odpisu z oryginałem musi być poświadczona przez odpowiednie osoby. Może to zrobić notariusz, pełnomocnik będący adwokatem, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy. Odpis sporządzony w postaci elektronicznej wyżej wskazane osoby muszą potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Trzeba odwołać pełnomocnictwo, jeżeli osoba wcześniej upoważniona nie jest już pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika.

Ważne
Uwaga!

Dokumenty zgłoszeniowe w sprawie refundacji składek - w tym także pierwszy wniosek Wn-U-G z załącznikami - trzeba złożyć do PFRON: 
- w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres Biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa lub
- elektronicznie przez ePUAP na adres /PFRON/SkrytkaESP.

 

Składanie wniosków elektronicznie w aplikacji SODiR

Jeżeli wnioskodawca chce składać wnioski Wn-U-G w formie elektronicznej musi wypełnić właściwym oświadczeniem pozycje: 50 i 51 we wniosku Wn-U-G. Do składania wniosków Wn-U-G w formie elektronicznej potrzebne są: identyfikator (login) i hasło dostępu do udostępnionego przez PFRON Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Dane te przekaże PFRON (wraz z instrukcją pierwszego logowania w systemie) w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego z zaznaczoną odpowiedzią ‘Proszę o wydanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu’. Możesz je uzyskać bez względu na to, czy wniosek ten jest wnioskiem zgłoszeniowym, czy składanym za późniejsze okresy sprawozdawcze. Niewypełnienie poz. 50 jest równoznaczne z wybraniem odpowiedzi ‘Nie proszę o wydanie identyfikatora i hasła dostępu’. Zaznaczenie tej odpowiedzi nie odbiera Tobie możliwości późniejszego otrzymania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.

Wnioski o refundację składek składane w formie papierowej

PFRON informuje, że kolejne wnioski Wn-U-G o refundację składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców, sporządzane w formie papierowej trzeba składać do właściwego terytorialnie oddziału PFRON.

Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

oprac. Paweł Huczko

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  14. emerytura będzie wypłacana emerytom i rencistom w każdym roku - także w 2023 r. Ile wyniesie czternasta emerytura?

  Tak zwana "czternasta emerytura" będzie wypłacana emerytom i rencistom corocznie. Tak wynika z założeń projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, opublikowanym 24 marca 2023 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  Estoński CIT a udziały w spółce cichej. Jakie skutki?

  Estoński CIT pozwala firmie tak długo nie płacić podatku od zysku, dopóki nie zostanie on wypłacony wspólnikom. Oznacza to, że spółka rozliczająca się estońskim CIT-em nie musi odprowadzać zaliczek na CIT tak długo, jak długo wygenerowane przychody przeznacza na bieżącą działalność lub inwestycje. Wybierając tę formę opodatkowania spółka musi spełnić jednak określone warunki. Czy jednym z nich jest nie przystępowanie do spółki cichej?

  Składki ZUS od umowy zlecenia w 2023 roku. Składka zdrowotna od zleceń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

  Kto podlega ubezpieczeniom społecznym od umów zlecenia? Jakie składki płaci się na zleceniu? Czy trzeba płacić składki ZUS od zleceniobiorcy, który jest również pracownikiem? Co ze składkami od zleceniobiorców na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych? Co z ubezpieczeniem zleceniobiorców, którzy są rolnikami, przedsiębiorcami? Jaka składka zdrowotna od zleceniobiorcy?

  Ulga na niepełnosprawne dziecko - rodzice bez limitu dochodów. Limit 100 tys. zł dla każdego małżonka przy ryczałcie od najmu prywatnego

  23 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do nowelizacji kilku ustaw podatkowych łącznie - dotyczące m.in. podatku PIT oraz ryczałtu od najmu. Rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu dochodów. Obecnie limit ten wynosi 112 tys. zł rocznie dla obojga rodziców łącznie. Dziadkowie opiekujący się niepełnosprawnym wnukiem będą mogli skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. A zgodnie z inną poprawką, w ryczałcie od najmu prywatnego każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł, powyżej którego płaci się podwyższoną stawkę 12,5 proc.

  Czy ceny będą wyższe? Ile jeszcze potrwa zamieszanie na rynku energetycznym?

  - Każdy ma nostalgię i chęć powrotu do tego co było przed wojną w kontekście cen, ale to oczywiście nie jest możliwe - mówi Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii w rozmowie z Grzegorzem Osieckim z DGP.

  Które narody Polacy lubią bardziej, a które mniej w 2023 roku? Co wynika z badań?

  Z sondażu CBOS-u z lutego 2023 r. wynika, że Polacy najbardziej lubią Amerykanów, Włochów, Anglików, Słowaków, Czechów i Ukraińców. Do Rosjan niechęć deklaruje ogromna większość badanych (82 proc.), a sympatię bardzo niewielu (6 proc.).

  Umowa o dofinansowanie w ścieżce SMART – nowe zasady rozliczania projektów od 2023 roku

  Rozpoczęła się długo zapowiadana polityka spójności na lata 2021-2027, w ramach której finansowany jest program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nowy program to nowe założenia i zasady, ale także zmiany w dokumentacji konkursowej, w tym w umowach o dofinansowanie. W pierwszym konkursie Ścieżki SMART umowa o dofinansowanie została stworzona na fundamentach umów zawieranych w ramach POIR. Choć sporo elementów nie zostało zmienionych, to są pewne różnice, na które warto zwrócić uwagę. 

  Zbiorcza faktura korygująca - kiedy można wystawić

  Jeżeli istnieje konieczność skorygowania większej liczby transakcji z danym kontrahentem sprzedawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę korygującą. Nie ma wątpliwości, że taka możliwość istnieje, gdy udzielono rabatu czy opustu, gdyż wynika to wprost z przepisów ustawy o VAT. Inaczej ma się sytuacja, gdy powodem wystawienia zbiorczej faktury korygującej jest inna przyczyna. Organy podatkowe nie zabraniają jednak wystawiania w takich przypadkach zbiorczych faktur, pod warunkiem że zawierają one wszystkie elementy przewidziane dla pojedynczych faktur korygujących.

  Bezpieczny kredyt 2 procent a wynajem mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  “Bezpieczny Kredyt 2%”, nad którym pracuje rząd, ma być nie tylko 3-4 razy tańszy niż standardowy kredyt. Dzięki preferencyjnej “hipotece” zakup mieszkania ma być też 3 razy tańszy niż najem – wynika z szacunków HRE Investments. Będzie tak we wszystkich przebadanych 10 miastach w Polsce. 

  Trzynasta emerytura z KRUS 2023. Kiedy wypłata? Dla kogo? Jaka kwota brutto?

  Kto otrzyma tzw. trzynastą emeryturę z KRUS w 2023 roku. Kiedy nastąpi wypłata? Jaka kwota brutto trzynastej emerytury?

  Zakup używanej maszyny rolniczej - np. ciągnika - a podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeżeli kupi od innego rolnika używany traktor (czy inną maszynę rolniczą, np. siewnik, bronę, pług, kombajn), czy inną rzecz wykorzystywaną w gospodarstwie rolnym? Jak odpowiadają na to pytanie organy podatkowe?

  Utrata prawa do estońskiego CIT wskutek powierniczego nabycia udziałów

  Estoński CIT stanowi interesującą przestrzeń do funkcjonowania dla podatnika i stosunkowo nadal nie do końca zagospodarowaną pod kątem prawnopodatkowym. W związku z tym pojawiają się nadal wśród podatników różnego rodzaju wątpliwości i pytania w zakresie możliwości dokonywania różnorodnych działań na gruncie tej specjalnej formy opodatkowania.

  Ceny jaj 2023 - detaliczne, hurtowe. Ile trzeba zapłacić za jaja w marcu w polskich sklepach?

  W Polsce ceny jaj skoczyły przez rok prawie o 30 proc. Ile kosztują jaja w Polsce? W hurtowniach, w sklepach i na targowiskach (bazarkach). Ceny detaliczne jaj w Unii Europejskiej w styczniu 2023 r. były (średnio) o 30 procent większe w porównaniu do stycznia 2022 r. Najbardziej podrożały w Czechach (+85%) a najmniej w państwach europejskich nie należących do UE (Szwajcaria, Norwegia) - ok. +10% r/r.

  Pułapki podatkowe w fundacji rodzinnej - na co trzeba uważać?

  Hasło „fundacja rodzinna” krąży po polskim Internecie od lat, a zainteresowanie tą instytucją nasiliło się wraz z uchwaleniem ustawy o fundacjach rodzinnych. Mogłoby się wydawać, że samo utworzenie fundacji jest lekiem na całe zło i rozwiąże wszystkie problemy polskiego podatnika, który ledwo podniósł się po Polskim Ładzie. Czy tak jest w rzeczywistości?

  Faktura dla osoby fizycznej w JPK. Co zrobić gdy sprzedaży nie zarejestrowano na kasie fiskalnej?

  Jak ująć w pliku JPK fakturę dla osoby fizycznej bez dopiętego paragonu z kasy fiskalnej. Dla osoby fizycznej została wystawiona faktura bez NIP, ale sprzedaży nie zaewidencjonowano na kasie fiskalnej (błąd pracownika). Czy taką fakturę ujmuję bez oznaczenia FP? Czy muszę ten błąd jakoś naprawić?

  Zmiana czasu na letni 2023 - kiedy. Która noc będzie krótsza?

  W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca 2023 r. następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba przesunąć z godz. 2.00 na 3.00. a więc spać będziemy tej nocy godzinę krócej. 

  Zerowy VAT na żywność (stawka 0%) do końca 2023 roku. Minister Finansów: prawdopodobne

  Pozostawienie "zerowej" stawki VAT do końca tego roku jest prawdopodobne, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść w kwietniu - poinformowała w środę minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

  Darowizny na cele kultu religijnego – ulga w podatku PIT

  Przekazałeś darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą? A może na kościół lub związek religijny? Dobro wraca! Skorzystaj z ulgi i zapłacić niższy podatek.

  Ulga termomodernizacyjna. Jak odliczyć 53 tys. zł lub więcej

  Ulga termomodernizacyjna pozwala na znaczne odliczenie w zeznaniu rocznym PIT, które można opcjonalnie podzielić na kilka lat. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność kwoty 53 tys. zł. Jak skorzystać z ulgi?

  Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 2023 – raport Instytutu Finansów. Czy jest szansa na wprowadzenie podatku katastralnego?

  Instytut Finansów przy Ministerstwie Finansów opublikował 21 marca 2023 r. raport: „Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle systemów europejskich. Wybrane problemy i propozycje zmian”. Zdaniem Instytutu obecny system opodatkowania nieruchomości w Polsce wymaga zmian. Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że „(…) jeszcze przez długi czas realizacja opodatkowania wartości wszystkich nieruchomości (czyli podatek katastralny – przypisek PH) nie będzie możliwa. Przeprowadzenie takiej reformy podatków od nieruchomości w Polsce należy obiektywnie uznać za zadanie niezmiernie złożone i trudne do zrealizowania.”

  ZUS: utrudniona komunikacja elektroniczna od 23 do 27 marca 2023 r. Co może nie działać?

  ZUS informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych od 23 do 27 marca 2023 r. mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS. Na czym będą polegać te ograniczenia?

  5 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy składaniu deklaracji podatkowej w Polsce (5 речей, на які потрібно звернути увагу при подачі податкової декларації в Польщі) JĘZYK UKRAIŃSKI

  W związku z trwającym gorącym okresem podatkowym i obowiązkowym składaniem deklaracji PIT nawarstwiają się pytania odnośnie rozliczania podatkowego pracowników z Ukrainy. Co musisz wiedzieć, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, w ciągu ostatniego roku zamieszkałeś w Polsce i to właśnie tutaj podjąłeś pracę zarobkową? 

  Оскільки вже розпочався період податкового декларування податків від доходів фізичних осіб PIT, виникають численні запитання щодо податкового обліку працівників з України. Що потрібно знати, якщо Ви є громадянином України, який проживав у Польщі протягом останнього року і виконував тут оплачувану роботу? 

  e-ZLA 2023 - zmiany w przekazywaniu zaświadczeń (zwolnień) lekarskich od 24 marca

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował w komunikacie z 21 marca 2023 r., że po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji na PUE ZUS.

  Trzynasta emerytura 2023. Kiedy wypłata? Ile do ręki (netto)?

  Trzynaste emerytury roznoszone przez listonoszy odbiorcy otrzymają między 31 marca a 25 kwietnia - poinformowała 21 marca 2023 r. Poczta Polska. Dodała, że świadczenia trafią za jej pośrednictwem do 2 mln Polaków.

  Badanie sprawozdania finansowego w 2023 roku za 2022 rok – co warto wiedzieć

  Czas kończyć pracę nad sprawozdaniami finansowymi! Sprawozdania finansowe za 2022 rok należy przygotować do 31 marca 2023 roku. Absolutnie nie należy się sugerować zeszłym rokiem, kiedy to z powodu pandemii COVID-19 terminy były wydłużone. A co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań finansowych?