REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności
Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Ubezpieczenie wypadkowe

Na podstawie  ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2189) płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:
- zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
- zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla wszystkich płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Natomiast stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika składek zgłaszającego  do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik, i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika. 

Autopromocja
Ważne

Stopę procentową składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala tym płatnikom składek, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przesłali Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA.

Informację ZUS IWA przekazują płatnicy składek, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, za który składana jest informacja ZUS IWA,  i przynajmniej jeden dzień w styczniu następnego roku oraz zgłaszali w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja, średnio co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Inni płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

Ważne

Płatnicy składek są przyporządkowani do określonych grup działalności, w zależności od rodzaju działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej  w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej.

Kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, którym jest obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego następującymi wskaźnikami częstości:
1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
3) stwierdzonych chorób zawodowych;
4) zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wpływ każdego z wymienionych wskaźników częstości na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy.

Wskaźniki częstości wymienionych w pkt 1 i 2 są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 pracujących i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności. Natomiast wskaźniki częstości wymienionych w pkt 3 i 4 są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 zatrudnionych i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności.

Natomiast kategorię ryzyka dla płatnika składek, od której zależy indywidualny wskaźnik korygujący, ustala się w zależności od ryzyka określonego następującymi wskaźnikami częstości:
1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
2) poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich;
3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wpływ wskaźników częstości określonych w pkt 1 i 2 na ustalenie kategorii ryzyka dla płatników składek jest równy, a wskaźnika częstości określonego w pkt 3 – dwukrotnie większy niż każdego z tych dwóch wskaźników. 

O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i byli zobowiązani do składania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe decydować będzie zarówno stopa procentowa ustalona dla grupy działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopuszczalne wartości wskaźnika korygującego wynoszą od 0,5 do 1,5 (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy). 

Kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe - zmiany od kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ww. ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2189) kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe (art. 30 ust. 5 ww. ustawy), co oznacza, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2024 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

Omawiany projekt rozporządzenia określi nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ważne

Nowe rozporządzenie utrzyma dotychczasową wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku mikro- małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 ubezpieczonych.) i  płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. W przypadku tych płatników stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zatem stopa procentowa składki dla tych płatników składek pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 1,67%. 

A ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA (bo nie mają takiego obowiązku) składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowa następujące 31 grup działalności:
- Pozostałe górnictwo i wydobywanie;
- Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
- Produkcja odzieży;
- Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
- Produkcja papieru i wyrobów z papieru;
- Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
- Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- Pozostała produkcja wyrobów;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; 
- Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
- Informacja i komunikacja; 
- Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 
- Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- Wynajem i dzierżawa;
- Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- Działalność detektywistyczna i ochroniarska; 
- Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- Edukacja;
- Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
- Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przegląd prasy i portali na INFOR.PL Subskrybuj nas na YOUTUBE!

Ważne

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy:
- Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu).

Natomiast w przypadku następujących 32 grup nowe przepisy zmienią kategorię ryzyka, a wskutek tego nastąpi dla tych grup obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe:

- Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
- Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;
- Rybactwo;
- Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
- Górnictwo rud metali;
- Produkcja artykułów spożywczych;
- Produkcja napojów;
- Produkcja wyrobów tytoniowych;
- Produkcja wyrobów tekstylnych;
- Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
- Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- Produkcja metali;
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- Produkcja urządzeń elektrycznych;
- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
- Produkcja mebli;
- Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; 
- Roboty budowlane specjalistyczne; 
- Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
- Transport wodny;
- Transport lotniczy;
- Działalność pocztowa i kurierska;
- Działalność związana z zatrudnieniem; 
- Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne;
- Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Ważne

Najniższa i najwyższe stopy procentowe składki dla grup działalności nie zmienią się od 1 kwietnia 2024 r. w porównaniu do aktualnych przepisów i wynosić będą: 0,67% - najniższa stopa procentowa, natomiast najwyższa 3,33%.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopu procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2024 r. [Tabela]. Projekt załącznika do nowego rozporządzenia 

 

 

Lp.

 

 

Grupy działalności

 

 Kod PKD*

 

 

 Kategorie ryzyka

 

 

 Stopy procentowe składki (%)

 

12345

 

1

 

 

 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 

 

A-01

 

 

5

 

 

 1,47

 

 

2

 

 

 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 

 

A-02

 

 

6

 

 

 1,73

 

 

3

 

 

 Rybactwo

 

 

A-03

 

 

 4

 

 

 1,20

 

 

4

 

 

 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 

 

B-05

 

 

 12

 

 

 3,33

 

 

5

 

 

 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 

 

 B-06

 

 

 6

 

 

 1,73

 

 

6

 

 

 Górnictwo rud metali

 

 

 B-07

 

 

8

 

 

 2,26

 

 

7

 

 

 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 

 

 B-08

 

 

 6

 

 

 1,73

 

 

8

 

 

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 

 

B-09

 

 

 12

 

 

 3,33

 

 

9

 

 

Produkcja artykułów spożywczych

 

 

 C-10

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

10

 

 

 Produkcja napojów

 

 

 C-11

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

11

 

 

 Produkcja wyrobów tytoniowych

 

 

 C-12

 

 

4

 

 

1,20

 

 

12

 

 

 Produkcja wyrobów tekstylnych

 

 

C-13

 

 

 4

 

 

 1,20

 

 

13

 

 

Produkcja odzieży

 

 

 C-14

 

 

2

 

 

 0,67

 

 

14

 

 

 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 

 

 C-15

 

 

 3

 

 

 0,93

 

 

15

 

 

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

C-16

 

 

 6

 

 

 1,73

 

 

16

 

 

 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 

 

C-17

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

17

 

 

 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

 

C-18

 

 

 3

 

 

 0,93

 

 

18

 

 

 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 

 

C-19

 

 

5

 

 

 1,47

 

 

19

 

 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 

 

 C-20

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

20

 

 

 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 

 

 C-21

 

 

 

 

0,93

 

 

21

 

 

 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 

 

C-22

 

 

 5

 

 

1,47

 

 

22

 

 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 

 

C-23

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

23

 

 

Produkcja metali

 

 

C-24

 

 

6

 

 

 1,73

 

 

24

 

 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 

 

 C-25

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

25

 

 

 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 

 

 C-26

 

 

3

 

 

 0,93

 

 

26

 

 

 Produkcja urządzeń elektrycznych

 

 

 C-27

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

27

 

 

 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 C-28

 

 

 5

 

 

1,47

 

 

28

 

 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 

 

 C-29

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

29

 

 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 

 

C-30

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

30

 

 

Produkcja mebli

 

 

 C-31

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

31

 

 

Pozostała produkcja wyrobów

 

 

C-32

 

 

4

 

 

1,20

 

 

32

 

 

 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 

 

 C-33

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

33

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

 

D-35

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

34

 

 

 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 

 

E-36

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

35

 

 

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 

 

 E-37

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

36

 

 

 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 

 

 E-38

 

 

6

 

 

1,73

 

 

37

 

 

 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 

 

 E-39

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

38

 

 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 

 

 F-41

 

 

 3

 

 

 0,93

 

 

39

 

 

 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 

 

 F-42

 

 

 5

 

 

1,47

 

 

40

 

 

 Roboty budowlane specjalistyczne

 

 

F-43

 

 

 3

 

 

0,93

 

 

41

 

 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 

 

G-45

 

 

 2

 

 

0,67

 

 

42

 

 

 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 

 G-46

 

 

3

 

 

 0,93

 

 

43

 

 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 

 

G-47

 

 

 3

 

 

0,93

 

 

44

 

 

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 

 

H-49

 

 

3

 

 

 0,93

 

 

45

 

 

Transport wodny

 

 

 H-50

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

46

 

 

 Transport lotniczy

 

 

H-51

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

47

 

 

 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 

 

H-52

 

 

 4

 

 

 1,20

 

 

48

 

 

Działalność pocztowa i kurierska

 

 

 H-53

 

 

 4

 

 

 1,20

 

 

49

 

 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 

 I

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

50

 

 

 Informacja i komunikacja

 

 

 J

 

 

 2

 

 

0,67

 

 

51

 

 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 

 

 K

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

52

 

 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 

L

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

53

 

 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

 

M

 

 

 2

 

 

0,67

 

 

54

 

 

Wynajem i dzierżawa

 

 

 N-77

 

 

 3

 

 

0,93

 

 

55

 

 

 Działalność związana z zatrudnieniem

 

 

N-78

 

 

 3

 

 

0,93

 

 

56

 

 

 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 

 

 N-79

 

 

2

 

 

0,67

 

 

57

 

 

 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 

 

 N-80

 

 

3

 

 

 0,93

 

 

58

 

 

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 

 

 N-81

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

59

 

 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

 N-82

 

 

2

 

 

 0,67

 

 

60

 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

 O,U

 

 

 2

 

 

0,67

 

 

61

 

 

Edukacja

 

 

 P

 

 

 3

 

 

 0,93

 

 

62

 

 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 

 

Q

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

63

 

 

 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 

 

 R

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

64

 

 

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 

 

 S,T

 

 

2

 

 

 0,67

 

*    Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440, z 2020 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 2668).

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dopłata do PIT-a w 2024 roku. Kogo to dotyczy? Jak sobie poradzić z wysoką dopłatą podatku?

W 2023 roku podatnicy musieli dopłacić 11,2 mld zł zaległości podatkowych za 2022 rok. W 2022 roku (w rozliczeniu za 2021 r.) ta smutna konieczność dotyczyła aż 4,9 mln podatników, a kwota dopłat wyniosła 14,9 mld. zł. W 2024 roku skala dopłat będzie mniejsza, ale dla wielu osób znalezienie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych na rozliczenie się ze skarbówką to spory kłopot. Możliwe jest jednak wnioskowanie do Urzędu Skarbowego o rozłożenie dopłaty na raty, skorzystanie z kredytu lub (w przypadku firm) sfinansowanie zaległości przez przyspieszenie przelewów od kontrahentów.  W rozliczeniu za 2022 rok podatnicy przesłali za pomocą Twój e-PIT prawie 12 mln deklaracji, a kolejne 8 mln przez e-Deklaracje. Tylko 1,3 mln – czyli około 6% złożyli w wersji papierowej.

Ulga na ESG (ulga na zrównoważony rozwój firm) - rekomendacja Konfederacji Lewiatan i Ayming Polska dla rządu

W reakcji na nowe obowiązki firm dotyczące raportowania niefinansowego ESG, które weszły w życie na początku 2024 roku, Konfederacja Lewiatan oraz Ayming Polska zwróciły się do nowego rządu z rekomendacją wprowadzenia tzw. “Ulgi na zrównoważony rozwój”. Nowy instrument podatkowy ma na celu wsparcie firm w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących zrównoważonego rozwoju. Proponowane rozwiązanie miałoby pomóc przedsiębiorstwom w efektywnym dostosowaniu się do nowych standardów, jednocześnie promując ekologiczne i społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe.

Obniżenie z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT dla określonych kategorii usług transportu pasażerskiego - MF analizuje potencjalne skutki zmian

Ministerstwo Finansów analizuje skutki potencjalnego obniżenia z 8 proc. do 0 proc. stawki VAT na niektóre kategorie usług transportu pasażerskiego - poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman.

"DGP": Zwiększa się liczba firm planujących redukcję zatrudnienia; firmy zwalniają nie tylko grupowo

Firmy zwalniają. Jakie są powody redukcji zatrudnienia? "Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz cyfryzacja i nowe technologie to główne powody planowanych redukcji zatrudnienia" – donosi dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna".

Pieniądze z KPO to ogromna szansa dla przedsiębiorców. "Żeby otrzymać dotację trzeba wykonać kilkanaście bardzo precyzyjnych kroków"

Pieniądze z KPO to duży zastrzyk dla polskiej gospodarki. "To przede wszystkim ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców. Jednak aby pozyskać unijną dotację trzeba mieć pomysł i warto wesprzeć się wiedzą oraz doświadczeniem ekspertów” – powiedział Krzysztof Fintzel z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana. Zmiany dotyczą głównie dużych firm

Duże firmy będą miały obowiązek ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji w podziale na poszczególne kraje.

Księgowy nie uwzględnił w rozliczeniach prawie 190 faktur na samochody, czyli dlaczego warto mieć wysokie OC

Jakie ubezpieczenia OC najczęściej wybierają księgowi i księgowe? Co w ramach polisy przejmuje ubezpieczyciel? Jakie pomyłki bywają najbardziej kosztowne? 

Fundacja rodzinna nie dla spółki cywilnej

Fundacja rodzinna może przystępować jedynie do spółek prawa handlowego, które są podatnikami CIT. Natomiast spółka cywilna jest podatnikiem PIT, a nie CIT, a więc nie spełnia wskazanego kryterium. W konsekwencji nie może zostać uznana jako podmiot o podobnym charakterze do spółek prawa handlowego.

Kwestionowanie kredytów opartych o WIBOR. Jakie argumenty można podnieść przed sądem?

Niezadowoleni kredytobiorcy coraz częściej kwestionują umowy oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR. Okazuje się, że argumentów w oparciu o które można kwestionować WIBOR w umowach kredytowych jest całkiem sporo.  

Zmiany w zamówieniach publicznych - wprowadzenie certyfikacji wykonawców od 2025 roku. Na początku certyfikacja obejmie wyłącznie zamówienia na roboty budowlane

Certyfikacja wykonawców w systemie zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 2025 roku, ma zapewniać wykonawcom możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego, że wobec danego wykonawcy nie zachodzą objęte zakresem certyfikacji podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, lub że posiada on zdolności i zasoby (np. określone doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę) na poziomie wskazanym w certyfikacie, które będzie wykorzystywał do potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

REKLAMA