REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności
Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Ubezpieczenie wypadkowe

Na podstawie  ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2189) płatnicy składek podzieleni są na dwie grupy:
- zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
- zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla wszystkich płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na to ubezpieczenie jest taka sama i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Taka sama stopa procentowa składki obowiązuje dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Natomiast stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika składek zgłaszającego  do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik, i wskaźnika korygującego ustalonego dla tego płatnika. 

Autopromocja
Ważne

Stopę procentową składki Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala tym płatnikom składek, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przesłali Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA.

Informację ZUS IWA przekazują płatnicy składek, którzy podlegają wpisowi do rejestru REGON, byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, za który składana jest informacja ZUS IWA,  i przynajmniej jeden dzień w styczniu następnego roku oraz zgłaszali w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja, średnio co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Inni płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której płatnik należy.

Ważne

Płatnicy składek są przyporządkowani do określonych grup działalności, w zależności od rodzaju działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ujętej  w rejestrze REGON podmiotów gospodarki narodowej.

Kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, którym jest obecnie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w zależności od ryzyka określonego następującymi wskaźnikami częstości:
1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
2) poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
3) stwierdzonych chorób zawodowych;
4) zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wpływ każdego z wymienionych wskaźników częstości na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy.

Wskaźniki częstości wymienionych w pkt 1 i 2 są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 pracujących i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności. Natomiast wskaźniki częstości wymienionych w pkt 3 i 4 są obliczane w przeliczeniu na umowną liczbę 1000 zatrudnionych i ustalane odrębnie za pełny rok kalendarzowy dla grup działalności.

Natomiast kategorię ryzyka dla płatnika składek, od której zależy indywidualny wskaźnik korygujący, ustala się w zależności od ryzyka określonego następującymi wskaźnikami częstości:
1) poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
2) poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych i ciężkich;
3) zatrudnionych w warunkach zagrożenia w razie przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wpływ wskaźników częstości określonych w pkt 1 i 2 na ustalenie kategorii ryzyka dla płatników składek jest równy, a wskaźnika częstości określonego w pkt 3 – dwukrotnie większy niż każdego z tych dwóch wskaźników. 

O ostatecznej wysokości stopy procentowej składki dla płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i byli zobowiązani do składania ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe decydować będzie zarówno stopa procentowa ustalona dla grupy działalności, jak i indywidualny wskaźnik korygujący ustalany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopuszczalne wartości wskaźnika korygującego wynoszą od 0,5 do 1,5 (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy). 

Kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe - zmiany od kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ww. ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2189) kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku. Kategorię ryzyka dla grup działalności ustala się na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe (art. 30 ust. 5 ww. ustawy), co oznacza, że począwszy od roku składkowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2024 r. dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.

Omawiany projekt rozporządzenia określi nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ważne

Nowe rozporządzenie utrzyma dotychczasową wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w przypadku mikro- małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 ubezpieczonych.) i  płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. W przypadku tych płatników stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zatem stopa procentowa składki dla tych płatników składek pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 1,67%. 

A ci płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA (bo nie mają takiego obowiązku) składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

W porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowa następujące 31 grup działalności:
- Pozostałe górnictwo i wydobywanie;
- Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
- Produkcja odzieży;
- Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych;
- Produkcja papieru i wyrobów z papieru;
- Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;
- Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- Pozostała produkcja wyrobów;
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; 
- Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
- Informacja i komunikacja; 
- Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
- Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 
- Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
- Wynajem i dzierżawa;
- Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane;
- Działalność detektywistyczna i ochroniarska; 
- Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- Edukacja;
- Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
- Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przegląd prasy i portali na INFOR.PL Subskrybuj nas na YOUTUBE!

Ważne

Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy:
- Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu).

Natomiast w przypadku następujących 32 grup nowe przepisy zmienią kategorię ryzyka, a wskutek tego nastąpi dla tych grup obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe:

- Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;
- Leśnictwo i pozyskiwanie drewna;
- Rybactwo;
- Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego;
- Górnictwo rud metali;
- Produkcja artykułów spożywczych;
- Produkcja napojów;
- Produkcja wyrobów tytoniowych;
- Produkcja wyrobów tekstylnych;
- Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych;
- Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych;
- Produkcja metali;
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- Produkcja urządzeń elektrycznych;
- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;
- Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
- Produkcja mebli;
- Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków; 
- Roboty budowlane specjalistyczne; 
- Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
- Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
- Transport wodny;
- Transport lotniczy;
- Działalność pocztowa i kurierska;
- Działalność związana z zatrudnieniem; 
- Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne;
- Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Ważne

Najniższa i najwyższe stopy procentowe składki dla grup działalności nie zmienią się od 1 kwietnia 2024 r. w porównaniu do aktualnych przepisów i wynosić będą: 0,67% - najniższa stopa procentowa, natomiast najwyższa 3,33%.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopu procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2024 r. [Tabela]. Projekt załącznika do nowego rozporządzenia 

 

 

Lp.

 

 

Grupy działalności

 

 Kod PKD*

 

 

 Kategorie ryzyka

 

 

 Stopy procentowe składki (%)

 

12345

 

1

 

 

 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

 

 

A-01

 

 

5

 

 

 1,47

 

 

2

 

 

 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

 

 

A-02

 

 

6

 

 

 1,73

 

 

3

 

 

 Rybactwo

 

 

A-03

 

 

 4

 

 

 1,20

 

 

4

 

 

 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

 

 

B-05

 

 

 12

 

 

 3,33

 

 

5

 

 

 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

 

 

 B-06

 

 

 6

 

 

 1,73

 

 

6

 

 

 Górnictwo rud metali

 

 

 B-07

 

 

8

 

 

 2,26

 

 

7

 

 

 Pozostałe górnictwo i wydobywanie

 

 

 B-08

 

 

 6

 

 

 1,73

 

 

8

 

 

Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

 

 

B-09

 

 

 12

 

 

 3,33

 

 

9

 

 

Produkcja artykułów spożywczych

 

 

 C-10

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

10

 

 

 Produkcja napojów

 

 

 C-11

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

11

 

 

 Produkcja wyrobów tytoniowych

 

 

 C-12

 

 

4

 

 

1,20

 

 

12

 

 

 Produkcja wyrobów tekstylnych

 

 

C-13

 

 

 4

 

 

 1,20

 

 

13

 

 

Produkcja odzieży

 

 

 C-14

 

 

2

 

 

 0,67

 

 

14

 

 

 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

 

 

 C-15

 

 

 3

 

 

 0,93

 

 

15

 

 

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

C-16

 

 

 6

 

 

 1,73

 

 

16

 

 

 Produkcja papieru i wyrobów z papieru

 

 

C-17

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

17

 

 

 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

 

C-18

 

 

 3

 

 

 0,93

 

 

18

 

 

 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

 

 

C-19

 

 

5

 

 

 1,47

 

 

19

 

 

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

 

 

 C-20

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

20

 

 

 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 

 

 C-21

 

 

 

 

0,93

 

 

21

 

 

 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

 

 

C-22

 

 

 5

 

 

1,47

 

 

22

 

 

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

 

 

C-23

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

23

 

 

Produkcja metali

 

 

C-24

 

 

6

 

 

 1,73

 

 

24

 

 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

 

 

 C-25

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

25

 

 

 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

 

 

 C-26

 

 

3

 

 

 0,93

 

 

26

 

 

 Produkcja urządzeń elektrycznych

 

 

 C-27

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

27

 

 

 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 C-28

 

 

 5

 

 

1,47

 

 

28

 

 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

 

 

 C-29

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

29

 

 

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 

 

C-30

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

30

 

 

Produkcja mebli

 

 

 C-31

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

31

 

 

Pozostała produkcja wyrobów

 

 

C-32

 

 

4

 

 

1,20

 

 

32

 

 

 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

 

 

 C-33

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

33

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

 

D-35

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

34

 

 

 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 

 

E-36

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

35

 

 

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 

 

 E-37

 

 

 5

 

 

 1,47

 

 

36

 

 

 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

 

 

 E-38

 

 

6

 

 

1,73

 

 

37

 

 

 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 

 

 E-39

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

38

 

 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 

 

 F-41

 

 

 3

 

 

 0,93

 

 

39

 

 

 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 

 

 F-42

 

 

 5

 

 

1,47

 

 

40

 

 

 Roboty budowlane specjalistyczne

 

 

F-43

 

 

 3

 

 

0,93

 

 

41

 

 

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

 

 

G-45

 

 

 2

 

 

0,67

 

 

42

 

 

 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 

 G-46

 

 

3

 

 

 0,93

 

 

43

 

 

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 

 

G-47

 

 

 3

 

 

0,93

 

 

44

 

 

Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 

 

H-49

 

 

3

 

 

 0,93

 

 

45

 

 

Transport wodny

 

 

 H-50

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

46

 

 

 Transport lotniczy

 

 

H-51

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

47

 

 

 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

 

 

H-52

 

 

 4

 

 

 1,20

 

 

48

 

 

Działalność pocztowa i kurierska

 

 

 H-53

 

 

 4

 

 

 1,20

 

 

49

 

 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

 

 I

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

50

 

 

 Informacja i komunikacja

 

 

 J

 

 

 2

 

 

0,67

 

 

51

 

 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

 

 

 K

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

52

 

 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 

L

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

53

 

 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 

 

M

 

 

 2

 

 

0,67

 

 

54

 

 

Wynajem i dzierżawa

 

 

 N-77

 

 

 3

 

 

0,93

 

 

55

 

 

 Działalność związana z zatrudnieniem

 

 

N-78

 

 

 3

 

 

0,93

 

 

56

 

 

 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 

 

 N-79

 

 

2

 

 

0,67

 

 

57

 

 

 Działalność detektywistyczna i ochroniarska

 

 

 N-80

 

 

3

 

 

 0,93

 

 

58

 

 

Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 

 

 N-81

 

 

 4

 

 

1,20

 

 

59

 

 

Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

 N-82

 

 

2

 

 

 0,67

 

 

60

 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

 O,U

 

 

 2

 

 

0,67

 

 

61

 

 

Edukacja

 

 

 P

 

 

 3

 

 

 0,93

 

 

62

 

 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 

 

Q

 

 

4

 

 

 1,20

 

 

63

 

 

 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

 

 

 R

 

 

 2

 

 

 0,67

 

 

64

 

 

Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

 

 

 S,T

 

 

2

 

 

 0,67

 

*    Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440, z 2020 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 2668).

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

oprac. Paweł Huczko

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

REKLAMA