| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Zatrudnianie i zwalnianie > Roszczenia pracownika dotyczące świadectwa pracy

Roszczenia pracownika dotyczące świadectwa pracy

Nie budzi wątpliwości obowiązek pracodawcy do wydania świadectwa pracy po rozwiązaniu lub w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

Ustawodawca zastrzegł dodatkowy zapis, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą [vide art. 97 § 13 k.p.]. Niniejsza norma wyraża zasadę uprzywilejowania pracownika i podkreśla istotny charakter tego dokumentu.

Zgodnie z utartym stanowiskiem nauki prawa jak i judykatury, świadectwo pracy co prawda dla pracownika jest ważnym dokumentem, ale zawiera ono jedynie oświadczenia wiedzy pracodawcy. Świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę nie jest dokumentem w rozumieniu art. 244 k.p.c. Stanowi ono dokument prywatny, o którym mowa w art. 245 k.p.c. i jest wyłącznie dowodem na to, że pracodawca podpisał oświadczenie stanowiące treść tego świadectwa. Dokumentem urzędowym świadectwo nie jest nawet wówczas, gdy zostaje wydane przez urząd administracji państwowej [tak w A. Sobczyk, Komentarz do art. 97 Kodeksu pracy, Legalis 2018; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25.11.1997 r. sygn. akt III AUa 897/97 OSA 1998, Nr 1, poz. 4; czy wyrok Sadu Najwyższego z dnia 20.2.1991 r., sygn. akt I PR 422/90, Legalis].

Polecamy: Umowy terminowe. Jak zatrudniać pracowników

Polecamy: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne problemy

W § 2 artykułu 97 Kodeksu pracy wskazuje się, że w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Pracownikowi z którym rozwiązano stosunek pracy, (lub z którym stosunek wygasł) przysługują m.in. roszczenia o:

 • Wydanie świadectwa pracy;
 • Sprostowanie treści świadectwa pracy;
 • Naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy

Na mocy dyspozycji paragrafu 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku, w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1289) wskazać należy, że pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) albo doręcza je w inny sposób. Uchybienie tego terminu materializuje po stronie pracownika roszczenie o wydanie świadectwa pracy.

Zgodnie z dyspozycją art. 97 § 2(1) k.p. pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Zgodnie z art. 99 k.p., pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni [vide art. 99 § 2 k.p.] Orzeczenie o odszkodowaniu
w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa [vide art. 99 § 3 k.p.].

Odszkodowanie to oblicza się według zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 Nr 62, poz. 289, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 927), czyli przy uwzględnieniu zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy [vide z § 2 ust. 1 pkt 9 ww. Rozporządzenia].

Zgodnie ze stanowiskiem K. Walczaka wyrażonym w komentarzu do art. 99 Kodeksu pracy, pracodawca poniesie określone w komentowanym przepisie konsekwencje jeżeli wystąpią równocześnie trzy przesłanki:

 1. pracodawca nie wydał wcale albo nie wydał w terminie (tj. niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy), albo wydał niewłaściwe świadectwo pracy;
 2. pracownik poniósł szkodę majątkową polegającą na utracie:
  1. wynagrodzenia, które mógłby otrzymać, gdyby podjął pracę po otrzymaniu prawidłowego świadectwa pracy,
  2. świadczeń przewidzianych w ustawie z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia
   i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.);
 3. szkoda pracownika powstała w związku z nieprawidłowym działaniem pracodawcy. Przy czym żądanie wydania lub sprostowania świadectwa pracy nie jest przesłanką dochodzenia przez pracownika naprawienia szkody z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy [wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2004 roku, sygn. akt II PK 36/04, OSNP 2005, Nr 8, poz. 106].

Serwis Kadry

Za stanowiskiem Sądu Najwyższego wskazać należy, że pracownik może, na podstawie art. 471 k.c.w zw. z art. 300 k.p., dochodzić dodatkowo od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy innej, niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy. Poniesiona przez niego "inna szkoda" może polegać, np. na odmowie przyznania mu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w związku z brakiem w świadectwie pracy informacji o okresie pracy w szczególnych warunkach [Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2004 roku, sygn. akt II PK 36/04 OSNP 2005, Nr 8, poz. 106].

Mateusz Pergałowski, adwokat

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »