| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ABC > PIT 2009 - zmiany dla przedsiębiorców

PIT 2009 - zmiany dla przedsiębiorców

Efektem tegorocznych prac nad zmianami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ustawa z 6 listopada 2008 r. Nie wprowadza ona rewolucji w zakresie tego podatku, ale z pewnością wiele spraw porządkuje i wprowadza kilka korzystnych dla podatników rozwiązań. Należy również zwrócić uwagę na rozwiązania niekorzystne, ponieważ to one tak naprawdę decydują o dolegliwości podatku. Jedno nie ulega wątpliwości, zapoznanie się z tymi zmianami jest dla przedsiębiorców praktycznie obowiązkiem.

Podmioty powiązane

W przepisie dotyczącym szacowania dochodów podmiotów powiązanych wprowadzono nowe rozwiązanie, które ma na celu uregulowanie w przepisach polskiego prawa zasad prowadzenia postępowania porozumiewawczego oraz arbitrażowego, w związku z przystąpieniem Polski do Konwencji zawartej 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków powiązanych (zwana konwencją arbitrażową) oraz przyjęciem przez Radę Unii Europejskiej kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie konwencji arbitrażowej, stanowiącego zobowiązanie polityczne skierowane do państw członkowskich UE.

Rozwiązanie to sprowadza się do obowiązku korekty dochodów, jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego. W takim przypadku w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, taką korektę przewidują.

Korekta dochodów służy określeniu dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym odpowiadałyby warunkom transakcji między podmiotami.

Ryczałt od zleceń

Nowelizacja przewiduje 18-proc. zryczałtowany podatek od przychodów wymienionych w art. 13 pkt 2 i 5-9 u.p.d.o.f. Do przychodów tych zalicza się:

1) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

2) przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,

3) przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych, zlecił wykonanie określonych czynności, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

4) przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

5) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

- właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

6) przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zryczałtowany podatek dotyczy uzyskiwanych przez osobę fizyczną, niebędącą pracownikiem płatnika, małych kwot, które miesięcznie nie mogą u danego płatnika przekroczyć 200 zł. W praktyce opodatkowanie ryczałtem będzie dotyczyć drobnych umów-zleceń, umów o dzieło czy też wynagrodzeń za pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich.

Powrót do tego rozwiązania przyczyni się do zlikwidowania obowiązku wystawiania przez niektórych płatników dużej liczby deklaracji podatkowych.

Zagraniczne składki ZUS

Na mocy nowelizacji wprowadzono możliwość odliczania od dochodu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zapłaconych przez podatnika w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii, pod warunkiem że składki te nie zostały odliczone od dochodu lub podatku w państwie należącym do UE, EOG oraz Szwajcarii, gdzie podatnik wykonywał działalność. Analogiczne rozwiązania wprowadzono dla odliczenia od podatku składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w państwie należącym do UE, EOG oraz w Szwajcarii.

Zmiana ta została „wymuszona” orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2007 r. (sygn. K 18/06), który uznał polskie przepisy ograniczające prawo odliczenia unijnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za niezgodne z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Odliczenie zagranicznych składek stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał te składki. Odliczenie jest możliwe, pod warunkiem że nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

Odliczenie zagranicznych składek stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r.

Możliwość odliczenia zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) i ubezpieczenie zdrowotne (od podatku) spowodowała wiele zmian porządkowych w przepisach u.p.d.o.f. w zakresie zaliczek i rozliczenia rocznego podatku.

Zaliczki zakładów aktywności zawodowej

Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) prowadzący zakład aktywności zawodowej całość środków uzyskanych z tytułu zwolnień od podatków, opłat oraz wpływów z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej przekazuje wyłącznie na zakładowy fundusz aktywności (nie przekazuje 10 proc. na PFRON). Stąd wprowadzono w u.p.d.o.f. zmianę porządkującą, która zwalnia z obowiązku przekazywania zaliczek od wynagrodzeń pracowników w zakładzie aktywności zawodowej, w 10 proc. części na PFRON. Takiego obowiązku nie przewiduje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a przepis podatkowy wprowadzał w tym zakresie niepotrzebne rozbieżności interpretacyjne. Obecnie zakłady aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od dochodów ze stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - przekazują na zakładowy fundusz aktywności,

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - przekazują na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zmiany w PIT-11

Pierwsza ze zmian w PIT-11 polega na umożliwieniu wykazania w tej informacji dochodów zwolnionych od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Druga zmiana polega na likwidacji obowiązku sporządzania rocznych informacji PIT-11 w trakcie roku podatkowego, jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w trakcie roku. Zmiana ta będzie korzystna głównie dla agencji pracy tymczasowej, które w trakcie roku zatrudniają kilka razy te same osoby fizyczne i po ustaniu każdej umowy o pracę były obowiązane do sporządzenia informacji PIT-11, co powodowało, że sporządzały kilka tysięcy takich informacji. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu płatnik, któremu obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w trakcie roku podatkowego, będzie sporządzać informację PIT-11 w trakcie tego roku jedynie na wniosek podatnika. Informację należy sporządzić w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli podatnik, np. pracownik, nie wystąpi z wnioskiem o sporządzenie informacji w trakcie roku, płatnik wystawi ją do końca lutego następnego roku.

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK