| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ujmować koszty w rachunkowości

Jak ujmować koszty w rachunkowości

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą określić, w jaki sposób będą ewidencjonować koszty działalności operacyjnej. Stosowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pozwoli rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Pozostałe koszty operacyjne
Warto zauważyć, że z kosztami operacyjnymi związane jest również konto zespołu 7 „Pozostałe koszty operacyjne”. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości za tego typu koszty uważa się koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności dotyczące:
- działalności socjalnej,
- zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także utrzymywania i zbycia nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji,
- odpisu należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,
- utworzenia rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
- odpisów aktualizujących wartość aktywów z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,
- odszkodowań, kar i grzywien,
- przekazania nieodpłatnie lub w formie darowizny rzeczowych lub pieniężnych aktywów trwałych i obrotowych.
Konto „Pozostałe koszty operacyjne” może być zastąpione bardziej szczegółową ewidencją. Jednym z takich kont może być konto 766 „Wartość sprzedanych i zlikwidowanych niefinansowych aktywów trwałych”. Służy ono do ewidencji wartości księgowej netto, sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych lub zlikwidowanych niefinansowych składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, praw stanowiących inwestycje. W ciężar tego konta ujmuje się również koszty poniesione w związku z ich zbyciem lub likwidacją. Ewidencja rozchodu sprzedanych środków trwałych będzie przedstawiona następująco: strona Wn konta 050 „Odpisy umorzeniowe środków trwałych” - w wartości dotychczasowego umorzenia, strona Wn konta 766 „Wartość sprzedanych i zlikwidowanych niefinansowych aktywów trwałych” - w wartości dotychczas nieumorzonej, strona Ma konta 010 „Środki trwałe” - w wartości początkowej.
Kolejnym wyodrębnionym kontem może być 767 „Odpis z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych”, które służy do ewidencji odpisów aktualizujących zmniejszających wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie utraty ich wartości użytkowej przed ich pełnym zamortyzowaniem. Zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości odpisu dokonuje się również w przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego. Przykładowo odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości w przypadku inwestycji w nieruchomości należy zaewidencjonować: strona Wn konta 767 „Odpis z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych”, strona Ma konta 046 „Umorzenie i odpisy aktualizujące inwestycje w nieruchomości”.
Koszty finansowe
Oprócz kosztów działalności operacyjnej danej firmy spółka może ponosić tzw. koszty finansowe. Z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości pośrednio wynika, że koszty takie stanowią w szczególności: odsetki, straty ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Wyjątek stanowią tylko odsetki, prowizje i ujemne różnice kursowe od zobowiązań związanych z finansowaniem przede wszystkim środków trwałych w budowie, środków trwałych i wartości niematerialnych. Konto 756 „Koszty finansowe” obciąża m.in. wartość sprzedanych długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych - według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ewidencja takiej operacji może przebiegać w następujący sposób:
- wartość długoterminowych aktywów pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, np. strona Wn konta 757 „Wartość zbytych inwestycji w cenach nabycia” (koszty finansowe), strona Ma 039 konta „Inne inwestycje długoterminowe”
- równoległe przeniesienie dokonanych uprzednio odpisów aktualizujących: strona Wn konta 079 „Aktualizacja innych inwestycji długoterminowych”, strona Ma konta 039 „Inne inwestycje długoterminowe”
- przychód uzyskany ze zbycia: strona Wn konta 130 „Rachunek bankowy”, strona Ma konta 753 „Przychody ze zbycia inwestycji” (przychody finansowe).
W ciężar tego konta odnosi się również:
- odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek z wyjątkiem tych dotyczących środków trwałych w budowie i ich ulepszeń,
- dyskonta lub odsetki z wyemitowanych przez jednostkę obligacji i innych papierów wartościowych,
- odsetki z tytułu nieterminowej regulacji zobowiązań wobec budżetu (np. urzędu skarbowego, ZUS).
reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »