| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Jak ubiegać się o ulgi w spłacie podatków

Zgodnie z regulacjami Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek przedsiębiorcy, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w szczególności w formie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia zobowiązania podatkowego. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą wymaga zastosowania regulacji dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Pomoc de minimis

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą być przyznawane również w ramach pomocy de minimis, która podobnie jak pomoc w ramach wyłączeń grupowych nie podlega obowiązkowi notyfikacji KE. Pomoc de minimis stanowi istotną formę wsparcia dla przedsiębiorców. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnotowego do pomocy de minimis określa, że pomoc de minimis to wsparcie do wysokości 200 tys. euro, jakie przedsiębiorca otrzymuje w ciągu trzech kolejnych lat (w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro). Do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, a także pomocy indywidualnej zatwierdzonych przez KE, jak również pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych zgodnie z warunkami określonymi we właściwych rozporządzeniach. Udzielenie pomocy de minimis następuje na wniosek przedsiębiorcy, niezależnie od jego wielkości.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis musi przedstawić wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy. Organ podatkowy przyznając pomoc de minimis powinien poinformować przedsiębiorcę, że pomoc ma charakter de minimis oraz zażądać informacji o udzieleniu tego rodzaju pomocy w ciągu ostatnich trzech lat.

Do wydawania zaświadczeń zobowiązany jest podmiot udzielający pomocy. Zasady wydawania zaświadczeń w sprawie pomocy de minimis reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. Zaświadczenia te wydawane są z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis, a w przypadku pomocy:

l udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją, w dniu jej wydania,

l w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej, przy czym podatnik może wystąpić o wydanie zaświadczenia przed upływem tego terminu.

Wydane zaświadczenie zawiera m.in. datę wydania, pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej, określenie beneficjenta pomocy, dzień udzielenia pomocy publicznej oraz jej wartość brutto w złotych i w euro.

Warto również wspomnieć, że obecnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie niektórych ulg w ramach pomocy de minimis. Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki udzielania pomocy w postaci ulg, których zasady są określone m.in. w art. 44 ust. 7a-7j ustawy o PIT, art. 25 ust. 11-16 ustawy o CIT oraz art. 21 ust. 6-13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

KIEDY UBIEGAĆ SIĘ O ULGĘ

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma prawo ubiegać się o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

KTO UDZIELA ULGI

Podmiotami udzielającymi pomocy mogą być wszystkie podmioty, które udzielają ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej, w tym:

l naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji,

l dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako: organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, organ pierwszej instancji na podstawie odrębnych przepisów lub organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji,

l samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

reklama

Źródło:

INFOR

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »