zamknij okno Następny artykuł

Błędny wynik za ubiegłe lata należy skorygować

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość organizacji non-profit » Rachunkowość

Jak sporządzić bilans oraz rachunek zysków i strat wspólnoty mieszkaniowej

Zobacz artykuły na temat: bilans sprawozdanie finansowe
Ostatnia aktualizacja: 2008-01-24
Autor: Aleksander Zawadzki
Źródło: Rachunkowość Organizacji Non-Profit nr 1 z dnia 2008-01-01

Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) jest zestawieniem przychodów, kosztów, zysków i strat osiągniętych i poniesionych w trakcie całego roku obrachunkowego. W związku z przyjętą zasadą memoriału przychodami wspólnoty mieszkaniowej będą należne (a nie zapłacone - zgodnie z metodą kasową) wpłaty członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Według uowl płatności dotyczące każdego miesiąca stają się wymagalne 10. dnia każdego miesiąca. Nieuregulowanie przez członka wspólnoty płatności w oznaczonym terminie powoduje powstanie zaległości.

Termin płatności kosztów związanych z zarządem nieruchomością wspólną jest uzależniony od umów podpisanych przez zarządcę w imieniu wspólnoty. Niezapłacenie ich w oznaczonym terminie powoduje powstanie zobowiązań.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wspomnianego wcześniej rozporządzenia z 15 listopada 2001 r. w bilansie wykazuje się informacje o stanie aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego zamieszczone w tabeli "Bilans".

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do tego rozporządzenia w rachunku wyników wykazuje się przychody i zyski oraz koszty i straty za poprzedni i bieżący rok obrotowy.

Rachunek zysków i strat

A. Przychody z działalności statutowej

I. Składki brutto określone statutem

II. Inne przychody określone statutem

B. Koszty realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)

D. Koszty administracyjne:

1. Zużycie materiałów i energii

2. Usługi obce

3. Podatki i opłaty

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5. AmortyzacjaStrona
« 1
2
3
4
5
6 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?