zamknij okno Następny artykuł

Czy praca na część etatu uznawana jest za praktykę w księgowości

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Vademecum » Doskonalenie zawodu » Vademecum księgowego

Jak uzyskać certyfikat księgowy?

Zobacz artykuły na temat: rachunkowość zatrudnienie
Ostatnia aktualizacja: 2007-07-26
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych? Czy osoba ze średnim wykształceniem może zdobyć taki certyfikat bez konieczności zdawania egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów? Czy można uniknąć konieczności zdawania egzaminu odpowiednio uzupełniając wykształcenie? Jak długi staż pracy w księgowości konieczny jest do uzyskania certyfikatu?

Zasady uzyskiwania certyfikatu księgowego określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. Nr 120, poz. 1022 z późn.zm.). Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia Minister Finansów wydaje certyfikat księgowy osobom fizycznym, które:

1) złożyły oświadczenie, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych, nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,

2) spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

b) udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

c) udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Z powyższego przepisu wynika, że osoba ze średnim wykształceniem nie ma możliwości uzyskania certyfikatu księgowego bez zdawania egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Zdawania egzaminu mogą natomiast uniknąć osoby z wyższym wykształceniem - w tym celu powinny one ukończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości organizowane przez szkołę wyższą uprawnioną, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. Aby jednak uzyskać certyfikat bez egzaminu, konieczne jest odbycie trzyletniej praktyki w księgowości. W przypadku osób zdających egzamin wystarczająca jest praktyka dwuletnia.

Warto zaznaczyć, że niektóre osoby uznaje się za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności ubiegania się o certyfikat księgowy. Chodzi tu o osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Aby uzyskać certyfikat księgowy, konieczne jest udokumentowanie odpowiedniej praktyki w księgowości. W myśl § 4 rozporządzenia za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej - następujących czynności:

• prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
• wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

• sporządzanie sprawozdań finansowych.

Za praktykę uznaje się również udział w badaniu sprawozdania finansowego pod nadzorem biegłego rewidenta.

Osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgowy lub o zakwalifikowanie do egzaminu składają do Ministra Finansów, za pośrednictwem Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów:

1) podanie o wydanie certyfikatu księgowego lub o zakwalifikowanie do egzaminu, zawierające następujące dane: numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie praktyki w księgowości,

3) oświadczenie, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych oraz że nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,

4) dokumenty, w tym dyplom lub świadectwo, potwierdzające posiadane wykształcenie.

Od podania i załączników do podania nie uiszcza się opłaty skarbowej (dotyczy dokumentów składanych po 1 stycznia 2007 r.). Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być uwierzytelnione przez notariusza. Podanie o zakwalifikowanie do egzaminu składa się nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu. Podanie złożone po upływie wymaganego terminu jest kwalifikowane na kolejny egzamin. Osoba zakwalifikowana do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną w wysokości 480 zł.


Sebastian Zagórski

Podstawa prawna:

§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. Nr 120, poz. 1022 z późn.zm.).
Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar Fiona Maphona

  Fiona Maphona 2013-07-13 20:27

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  25 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Projekt ten zakłada zasadnicze zmiany w przepisach regulujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.  Każdy (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,  niekaralność w zakresie określonych przestępstw i ubezpieczenie OC) będzie mógł usługowo prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe dla klientów i udzielać im porad podatkowych. Zniknie certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający obecnie do usługowego prowadzenia ksiąg. Czytaj więcej na Infor.pl: http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/141403,Deregulacja-uslugowego-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-2013.html#ixzz2YxXcmCnX

 • avatar

  Aniego 2012-01-18 22:22

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Złożyłam 22 grudnia 2011 i czekam...co to za pierdoły powyżej.

 • avatar

  ola 2011-11-22 14:35

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Podchodziłam do egzaminu 2 razy i nie zaliczyłam bloku z rachunkowości czy ktos ma jakies zadania

 • avatar

  krzysio 2011-10-31 08:48

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Mam ukończone studia wyższe na kierunku finase, ubezpieczenia, bankowość pozatym pracuje od 5 lat w urzędzie skarbowym. Czy mogę ubiegać się o certyfikat księgowego? I czy było by to z egzaminem czy bez?

 • avatar

  eto_ja 2011-08-31 19:04

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  czy to prawda że na podst. ukonczonych studiów (bez zdawania egzaminu ) jeszcze tylko przez rok ma być wydawany certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg?czy cos Wam na ten teamta wiadomo?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?