Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zmieni się system wydawania certyfikatów księgowych

Agnieszka Pokojska
Agnieszka Pokojska
Od stycznia 2009 r. w ustawie o rachunkowości pojawią się po raz pierwszy przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MICHAŁ KOŁOSOWSKI

biegły rewident, dyrektor departamentu audytu w Warszawie, członek zarządu Europejskiego Centrum Audytu


Czy nadal będzie można uzyskać certyfikat księgowego bez zdawania egzaminu?

W ustawie z 18 marca 2008 r. wprowadzającej zmiany do ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) pojawił się nowy rozdział nr 8a w całości poświęcony usługowemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Wprowadzono wiele wymagań weryfikujących umiejętności kandydatów do otrzymania certyfikatu księgowego, w tym obowiązkowy egzamin. Zgodnie z art.76b ust. 1 ustawy, minister finansów będzie wydawał certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej spełniającej warunki minimum dwuletniej praktyki w księgowości, posiadania co najmniej średniego wykształcenia, a także co ważne, złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminu. W obecnym kształcie przepisów zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 120, poz. 1022 z póź. zm.) wydanym stosownie do regulacji zawartych w art. 81 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, wymóg egzaminu został określony jedynie w stosunku do osób, które nie posiadały wyższego magisterskiego wykształcenia zdobytego na kierunku ekonomicznym ze specjalnością rachunkowość, bądź magisterskiego zdobytego na innym kierunku, a uzupełnionego studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości. Osoby posiadające wyżej wymienione wykształcenie wyższe oraz trzyletnią praktykę w księgowości mogą uzyskać certyfikat księgowego bez egzaminu. Nowe regulacje zawierają jednak przepisy przejściowe i zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z 18 marca 2008 r. osoby, które do 30 czerwca 2010 r. złożą wnioski o wydanie certyfikatu księgowego i spełniają warunki zgodne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem z 18 lipca 2002 r., tzn. posiadają odpowiednią praktykę i wykształcenie, będą mogły uzyskać certyfikat bez potrzeby zdawania egzaminu.

Czy więc do 30 czerwca 2010 r. warunki ubiegania się o uprawnienia pozostają bez zmian?

Przepis art. 2 ust. 5 ustawy z 18 marca 2008 r. dotyczący ubiegania się o certyfikat na zasadach określonych w rozporządzeniu z 18 lipca 2002 r. odnosi się jedynie do osób, które spełniają warunki określone w paragrafie 3. ust. 1 pkt 2 a i b tego rozporządzenia. W odniesieniu do pozostałych przypadków, ustawa z 18 marca 2008 r. reguluje je w art. 2 ust. 1, 2 i 4. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych przepisach złożone wnioski o wydanie certyfikatu księgowego do 31 grudnia 2008 r. rozpatrywane będą w trybie przewidzianym w art. 81 ust. 2 pkt 5 obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości, czyli zgodnie z rozporządzeniem z 18 lipca 2002 r. Osoby, które mają zamiar podchodzić do egzaminu księgowego według zasad określonych w rozporządzeniu ministra finansów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości, muszą złożyć wnioski o zakwalifikowanie się do niego najpóźniej do 30 września 2008 r. Ponadto przepisy przejściowe wskazują, że jeżeli osoby, które zostały zakwalifikowane do egzaminu, nie przystąpią do niego do 31 grudnia 2008 r., będą kwalifikowane do egzaminu oraz będą zdawać go już w formie nowej przewidzianej przepisami ustawy o rachunkowości uwzględniającej zmiany z 18 marca 2008 r.

Jakie kryteria zmienią się w ubieganiu się o egzamin?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów osoba zamierzająca ubiegać się o przystąpienie do egzaminu umożliwiającego jej uzyskanie certyfikatu księgowego powinna, zgodnie z par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r., do wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu zawierającego dane osobowe załączyć również dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej praktyki w księgowości oraz świadectwa i dyplomy dokumentujące posiadane wykształcenie. Składane kopie wymaganych dokumentów należy w myśl paragrafu 5 ust. 4 poświadczyć u notariusza. W art. 76d ust. 2 ustawy z 18 marca 2008 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości jako warunki konieczne do spełnienia, aby można było zakwalifikować się do egzaminu, wymienia się pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z tych praw, a także brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w art. 9 ustawy o rachunkowości. Ponadto warunkiem koniecznym do spełnienia jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Inaczej rzecz ujmując, zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o rachunkowości przewidują, że do egzaminu może zostać zakwalifikowana osoba, która nie posiada żadnej praktyki w księgowości, a także nie posiada odpowiedniego wykształcenia, gdyż nie zostało to określone jako wymóg dla zakwalifikowania się do egzaminu.

 

Jaki będzie sposób wydawania certyfikatu w przypadku zdawania egzaminu w przyszłym roku?

Wszystkie szczegółowe kryteria dotyczące wydawania certyfikatów zostaną uregulowane w nowym rozporządzeniu, które zgodnie z przepisami ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości musi zostać wydane do 31 grudnia 2008 r. Warto również zauważyć, że art. 76i znowelizowanej ustawy o rachunkowości wymaga, aby nowe przepisy wykonawcze uwzględniały możliwość składania urzędowo poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do zdobycia certyfikatu (np. doświadczenia, wykształcenia). Jest to o tyle istotne, że na mocy aktualnie obowiązujących przepisów wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzane notarialnie.

Z drugiej strony można spodziewać się dodatkowych wymogów. Wynika to z projektu rozporządzenia w tym zakresie, który był publikowany na stronach sejmowych wraz z projektem ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości. Jeżeli nowe rozwiązania wejdą w życie, osoby składające dokumenty w celu otrzymania certyfikatu dodatkowo będą musiały dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem podania w zakresie niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Czy doświadczenie zdobyte w firmie nieprowadzącej pełnych księgowości nie będzie uznawane?

Obecnie za praktykę w księgowości, wymaganą do uzyskania certyfikatu księgowego, zgodnie z par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej - czynności:

• o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o rachunkowości, na zasadach w niej określonych, tj. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; sporządzanie sprawozdań finansowych;

• lub w ramach badania sprawozdania finansowego, pod nadzorem biegłego rewidenta.

Z przepisów rozporządzenia wynika jasno, że praktykę można uzyskać tylko w jednostkach stosujących się do przepisów ustawy o rachunkowości, a więc jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość.

W ustawie z 18 marca 2008 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości pozostawiono te same warunki dotyczące praktyki w oparciu o podmioty funkcjonujące, czyli w zakresie czynności ma to być:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym lub

2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub

3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub

4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Doświadczenie to ma być zdobywane na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy niemniejszym niż 1/2 etatu, także na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Co oznacza termin usługowe prowadzenie ksiąg wg przepisów rozdziału 8a ustawy o rachunkowości?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 76a ust. 1 rozumiemy przez to działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie następujących czynności:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

2) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

3) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych,

5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości

Określenie tak dokładne rodzaju czynności, które rozumiemy przez pojęcie usługowe prowadzenie ksiąg, powinno uprościć zakres praw i obowiązków dla obu stron takich umów, jak również ograniczyć trudności interpretacyjne dotyczące terminu usługowe prowadzenie ksiąg.

Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 18 marca 2008 r. prowadzący usługowo księgi są również uprawnieni do wykonywania działalności, która obejmuje:

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

2) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Jak widać, jest to prawne usankcjonowanie zezwalające na wykonywanie przez osoby prowadzące usługowo księgi rachunkowe również czynności z zakresu doradztwa podatkowego.

Rozmawiała AGNIESZKA POKOJSKA

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Koszty 2022 po zmianach. Poradnik Gazety Prawnej 1/2022 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
  Krajowy System e-Faktur a praca księgowych - co się zmieni
  W ciągu najbliższych tygodni Rada UE, na wniosek polskiego rządu, ma wydać decyzję wykonawczą w sprawie wprowadzenia w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na razie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale na wiosnę 2023 ma się stać obowiązkowe. Czy nowy typ dokumentów – faktura ustrukturyzowana – będzie wyzwaniem dla księgowych? Jak wpłynie na ich pracę?
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?
  Jak inwestować w akcje? Porady dla początkujących
  Inwestowanie w akcje to temat – rzeka, którego wyczerpać się nie da. Z jednej strony taka aktywność nie jest oficjalnie formą hazardu jednak od strony psychologicznej takie skojarzenie jest uzasadnione. Żadna wiedza ekonomiczna nie gwarantuje zysku lub uniknięcia straty. Jednak jeśli zastosujemy podstawowe zasady rozsądku, to pojawi się możliwość pewnego urozmaicenia oraz emocji analogicznych do wygrywania na loterii, oczywiście na mniejszą skalę. Najważniejsze jest traktowanie jak punktu odniesienia pewnego pojęcia z zakresu nauk społecznych – „dające się zaakceptować ryzyko”.
  Płatności online w sklepie internetowym i ich rola w prowadzeniu e-biznesu
  Metody płatności w sklepach internetowych stanowią ważny czynnik przy podejmowa-niu decyzji o zakupach. Kupujący najchętniej finalizują transakcje sposobami, które zna-ją i darzą zaufaniem. Gdy nie ma ich w ofercie sprzedawcy, mogą nawet rezygnować z zakupu, porzucając koszyk z wybranymi towarami.
  Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej - 53 proc. kredytów udzielonych w PKO BP w marcu
  W I kwartale 2022 roku udział w sprzedaży przez PKO BP kredytów hipotecznych ze stałą stopą procentową osiągnął poziom 38 proc., a w samym marcu udział ten wynosił 53 proc. - podał 19 maja bank. Tego samego dnia wiceminister rozwoju Olga Semeniuk poinformowała, że trwają rozmowy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów.
  KO: proponujemy wprowadzenie obligacji NBP
  Proponujemy wprowadzenie obligacji detalicznych NBP, oprocentowanych tak jak stopa inflacji - mówili w środę posłowie KO: Katarzyna Lubnauer i Dariusz Rosati. Ich zdaniem dzięki temu przestanie spadać wartość oszczędności obywateli, a banki będą zmuszone do podniesienia oprocentowania lokat
  Zmiana zasad poboru zaliczek PIT od 1 lipca 2022 r.
  Nowelizacja Polskiego Ładu ma wejść w życie 1 lipca 2022 r. Zmianie ulegną między innymi zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy PIT. Co czeka podatników?