Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zmieni się system wydawania certyfikatów księgowych

Agnieszka Pokojska
Agnieszka Pokojska
Od stycznia 2009 r. w ustawie o rachunkowości pojawią się po raz pierwszy przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

MICHAŁ KOŁOSOWSKI

biegły rewident, dyrektor departamentu audytu w Warszawie, członek zarządu Europejskiego Centrum Audytu


Czy nadal będzie można uzyskać certyfikat księgowego bez zdawania egzaminu?

W ustawie z 18 marca 2008 r. wprowadzającej zmiany do ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694) pojawił się nowy rozdział nr 8a w całości poświęcony usługowemu prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Wprowadzono wiele wymagań weryfikujących umiejętności kandydatów do otrzymania certyfikatu księgowego, w tym obowiązkowy egzamin. Zgodnie z art.76b ust. 1 ustawy, minister finansów będzie wydawał certyfikat księgowy na wniosek osoby fizycznej spełniającej warunki minimum dwuletniej praktyki w księgowości, posiadania co najmniej średniego wykształcenia, a także co ważne, złożenia z pozytywnym wynikiem egzaminu. W obecnym kształcie przepisów zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 120, poz. 1022 z póź. zm.) wydanym stosownie do regulacji zawartych w art. 81 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości, wymóg egzaminu został określony jedynie w stosunku do osób, które nie posiadały wyższego magisterskiego wykształcenia zdobytego na kierunku ekonomicznym ze specjalnością rachunkowość, bądź magisterskiego zdobytego na innym kierunku, a uzupełnionego studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości. Osoby posiadające wyżej wymienione wykształcenie wyższe oraz trzyletnią praktykę w księgowości mogą uzyskać certyfikat księgowego bez egzaminu. Nowe regulacje zawierają jednak przepisy przejściowe i zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z 18 marca 2008 r. osoby, które do 30 czerwca 2010 r. złożą wnioski o wydanie certyfikatu księgowego i spełniają warunki zgodne z obecnie obowiązującym rozporządzeniem z 18 lipca 2002 r., tzn. posiadają odpowiednią praktykę i wykształcenie, będą mogły uzyskać certyfikat bez potrzeby zdawania egzaminu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy więc do 30 czerwca 2010 r. warunki ubiegania się o uprawnienia pozostają bez zmian?

Przepis art. 2 ust. 5 ustawy z 18 marca 2008 r. dotyczący ubiegania się o certyfikat na zasadach określonych w rozporządzeniu z 18 lipca 2002 r. odnosi się jedynie do osób, które spełniają warunki określone w paragrafie 3. ust. 1 pkt 2 a i b tego rozporządzenia. W odniesieniu do pozostałych przypadków, ustawa z 18 marca 2008 r. reguluje je w art. 2 ust. 1, 2 i 4. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych przepisach złożone wnioski o wydanie certyfikatu księgowego do 31 grudnia 2008 r. rozpatrywane będą w trybie przewidzianym w art. 81 ust. 2 pkt 5 obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości, czyli zgodnie z rozporządzeniem z 18 lipca 2002 r. Osoby, które mają zamiar podchodzić do egzaminu księgowego według zasad określonych w rozporządzeniu ministra finansów wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 5 obecnie obowiązującej ustawy o rachunkowości, muszą złożyć wnioski o zakwalifikowanie się do niego najpóźniej do 30 września 2008 r. Ponadto przepisy przejściowe wskazują, że jeżeli osoby, które zostały zakwalifikowane do egzaminu, nie przystąpią do niego do 31 grudnia 2008 r., będą kwalifikowane do egzaminu oraz będą zdawać go już w formie nowej przewidzianej przepisami ustawy o rachunkowości uwzględniającej zmiany z 18 marca 2008 r.

Jakie kryteria zmienią się w ubieganiu się o egzamin?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów osoba zamierzająca ubiegać się o przystąpienie do egzaminu umożliwiającego jej uzyskanie certyfikatu księgowego powinna, zgodnie z par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r., do wniosku o zakwalifikowanie do egzaminu zawierającego dane osobowe załączyć również dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej praktyki w księgowości oraz świadectwa i dyplomy dokumentujące posiadane wykształcenie. Składane kopie wymaganych dokumentów należy w myśl paragrafu 5 ust. 4 poświadczyć u notariusza. W art. 76d ust. 2 ustawy z 18 marca 2008 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości jako warunki konieczne do spełnienia, aby można było zakwalifikować się do egzaminu, wymienia się pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z tych praw, a także brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w art. 9 ustawy o rachunkowości. Ponadto warunkiem koniecznym do spełnienia jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Inaczej rzecz ujmując, zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o rachunkowości przewidują, że do egzaminu może zostać zakwalifikowana osoba, która nie posiada żadnej praktyki w księgowości, a także nie posiada odpowiedniego wykształcenia, gdyż nie zostało to określone jako wymóg dla zakwalifikowania się do egzaminu.

 

Jaki będzie sposób wydawania certyfikatu w przypadku zdawania egzaminu w przyszłym roku?

Wszystkie szczegółowe kryteria dotyczące wydawania certyfikatów zostaną uregulowane w nowym rozporządzeniu, które zgodnie z przepisami ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości musi zostać wydane do 31 grudnia 2008 r. Warto również zauważyć, że art. 76i znowelizowanej ustawy o rachunkowości wymaga, aby nowe przepisy wykonawcze uwzględniały możliwość składania urzędowo poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków niezbędnych do zdobycia certyfikatu (np. doświadczenia, wykształcenia). Jest to o tyle istotne, że na mocy aktualnie obowiązujących przepisów wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzane notarialnie.

Z drugiej strony można spodziewać się dodatkowych wymogów. Wynika to z projektu rozporządzenia w tym zakresie, który był publikowany na stronach sejmowych wraz z projektem ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości. Jeżeli nowe rozwiązania wejdą w życie, osoby składające dokumenty w celu otrzymania certyfikatu dodatkowo będą musiały dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem podania w zakresie niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe oraz za czyny określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Czy doświadczenie zdobyte w firmie nieprowadzącej pełnych księgowości nie będzie uznawane?

Obecnie za praktykę w księgowości, wymaganą do uzyskania certyfikatu księgowego, zgodnie z par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej - czynności:

• o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o rachunkowości, na zasadach w niej określonych, tj. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; sporządzanie sprawozdań finansowych;

• lub w ramach badania sprawozdania finansowego, pod nadzorem biegłego rewidenta.

Z przepisów rozporządzenia wynika jasno, że praktykę można uzyskać tylko w jednostkach stosujących się do przepisów ustawy o rachunkowości, a więc jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość.

W ustawie z 18 marca 2008 r. zmieniającej ustawę o rachunkowości pozostawiono te same warunki dotyczące praktyki w oparciu o podmioty funkcjonujące, czyli w zakresie czynności ma to być:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym lub

2) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub

3) sporządzanie sprawozdań finansowych, lub

4) badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Doświadczenie to ma być zdobywane na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy niemniejszym niż 1/2 etatu, także na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Co oznacza termin usługowe prowadzenie ksiąg wg przepisów rozdziału 8a ustawy o rachunkowości?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 76a ust. 1 rozumiemy przez to działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie następujących czynności:

1) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

2) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

3) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

4) sporządzanie sprawozdań finansowych,

5) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości

Określenie tak dokładne rodzaju czynności, które rozumiemy przez pojęcie usługowe prowadzenie ksiąg, powinno uprościć zakres praw i obowiązków dla obu stron takich umów, jak również ograniczyć trudności interpretacyjne dotyczące terminu usługowe prowadzenie ksiąg.

Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 18 marca 2008 r. prowadzący usługowo księgi są również uprawnieni do wykonywania działalności, która obejmuje:

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

2) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Jak widać, jest to prawne usankcjonowanie zezwalające na wykonywanie przez osoby prowadzące usługowo księgi rachunkowe również czynności z zakresu doradztwa podatkowego.

Rozmawiała AGNIESZKA POKOJSKA

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Diety przedsiębiorcy w transporcie międzynarodowym mogą być kosztem

  Dyrektor KIS potwierdził, że zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców nie wpłynęła na możliwość odliczania diety przez kierowców prowadzących działalność gospodarczą. Diety te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej wysokości określonej przez ministra pracy, zarówno w przypadku krajowych, jak i zagranicznych podróży służbowych.

  Co zrobić, gdy źle przelejesz pieniądze?

  Nieprawidłowe dane w przelewie to nie powód do paniki. Pieniądze wciąż można odzyskać. Jeżeli zdarzy się pomyłka, nie należy czekać. Natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i dowiedz się, co powinieneś zrobić.

  Szansa na obniżkę stóp procentowych w czwartym kwartale tego roku

  Jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, jak kolejny wielki kryzys energetyczny, to inflacja będzie spadała do końca roku i jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku - powiedział premier

  Kwota zwrotów podatkowych za 2022 - ok. 24 mld zł

  Zwroty podatkowe za rok 2022 to kwota ok. 24 mld złotych, a najwyższy zwrot podatku wyniósł 8,6 tys. zł – poinformował w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń. Dla 239,5 tys. podatników korzystne okazało się rozliczenie na warunkach sprzed 1 lipca 2022 r. - dodał.

  Ponad milion złotych! Tyle wyniosła dopłata do składki zdrowotnej pewnego przedsiębiorcy

  22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

  Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci? Co gwarantuje BFG?

  Pensje, emerytury, renty czy stypendia spływają zwykle na nasze rachunki w bankach, gdzie przechowujemy także oszczędności na lokatach lub kontach. Czy w razie upadłości banku pieniądze przepadają bezpowrotnie? Na szczęście nie. Nad pokrzywdzonymi czuwa bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Półprofesjonalny przywóz wyrobów akcyzowych z UE – e-SAD - zmiany w 2023 roku. Dokumentacja, obowiązek podatkowy i inne nowości

  Jakie zmiany przepisów weszły w życie w 2023 roku w zakresie półprofesjonalnego przywozu wyrobów akcyzowych do Polski z innych państw Unii Europejskiej? Co wynika z tych zmian dla praktyki obrotu towarowego? Wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia.

  Gdzie najchętniej korzystamy z płatności odroczonych?

  Według Juniper Research, aktualna liczba ponad 360 milionów użytkowników płatności odroczonych na świecie, wzrośnie do ponad 900 milionów do 2027 roku. Płatności odroczone, które kojarzą się z zakupami w sieci, coraz mocniej zdobywają także offline, zwłaszcza na rynku usług zdrowotnych. 

  Webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” + certyfikat gwarantowany

  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Krajowy System e-Faktur (KSeF) – jak się przygotować do wersji obowiązkowej?” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 15 czerwca 2023 roku. Polecamy!

  Skale podatkowe, kwoty wolne i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą podwyższone o wskaźnik inflacji. Co wynika z projektu rozporządzenia?

  Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym chce podnieść w 2023 roku o wskaźnik inflacji kwoty pieniędzy oraz wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych z podatku od spadków i darowizn i niepodlegających temu podatkowi (kwoty wolne od podatku). Podwyższone będą także przedziały nadwyżki kwot wartości rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, określone w skalach podatkowych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

  Ile pieniędzy potrzeba by założyć startup technologiczny? Milion złotych wystarczy?

  Inwestycja miliona złotych może wydawać się ogromna, ale czy jest wystarczająca, by zbudować przełomowy startup technologiczny? Co można osiągnąć z takim kapitałem i jakie realne oczekiwania powinno się mieć wobec projektu z takim budżetem? A przede wszystkim, jak wygląda prowadzenie takiego startupu w polskich realiach?

  Fiskus chce karać oszukanych zagranicą, sąd przeciw

  Przedsiębiorca wysyła towar, kontrahent nie płaci. Takie przypadki zdarzają się też w handlu zagranicznym. Organy podatkowe niekiedy chcą, aby przedsiębiorca płacił podatek od kwoty, na którą go oszukano.

  Obligacje skarbowe w czerwcu 2023 r. - oferta, oprocentowanie. Preferencyjna cena przy zamianie

  Ministerstwo Finansów przedstawiło czerwcową ofertę i oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych. Posiadacze obligacji, których termin wykupu przypada w czerwcu będą mogli skorzystać z korzystnej oferty przy zamianie tych obligacji na obligacje nowej emisji.

  ZUS: wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na PUE ZUS prawem, nie obowiązkiem. Uwaga! Konieczne potwierdzenie rachunku bankowego

  W komunikacie z 24 maja 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest uprawnieniem płatników składek, a nie obowiązkiem. Wniosek ten można złożyć najpóźniej w czwartek 1 czerwca 2023 r.

  Pracownika po pięćdziesiątce zatrudnię od zaraz. Pracodawcy cenią dojrzałość

  Jaka jest obecnie pozycja pracowników po 50. roku życia na rynku pracy? Czy silvers pracownicy niedługo zdominują miejsca pracy?

  Nierynkowa cena – konsekwencje na gruncie PIT i VAT

  Przepisy regulujące zasadę ceny rynkowej w ustawie o podatku PIT są identyczne jak te, z którymi mamy do czynienia w ustawie o CIT. Ustawa VAT co do zasady, nie przewiduje sankcji za ustalenie ceny odbiegającej od warunków rynkowych. Wyjątek może wystąpić między podmiotami powiązanymi.

  Małe reaktory jądrowe w Polsce. Obajtek: jesteśmy bliscy wskazania pierwszej lokalizacji w okolicach Warszawy

  Daniel Obajtek prezes PKN Orlen poinformował 23 maja 2023 r., że do końca 2023 roku przedstawi 13 potencjalnych lokalizacje dla SMR-ów (tj. małych modułowych reaktorów jądrowych). 7 pierwszych potencjalnych lokalizacji przedstawiono w kwietniu br. Prezes Obajtek stwierdził, że niedługo poinformuje o lokalizacji pierwszego reaktora w okolicach Warszawy.  

  Błędy i braki formalne we wnioskach KRS – skutki dla spółek

  Jakie skutki mają błędy i braki formalne we wnioskach do KRS?

  KSeF 2023/2024. Nowa wersja struktury logicznej e-faktury FA(2) - od 1 września. Wersja robocza już dostępna. Jest harmonogram wdrożenia

  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały 23 maja 2023 r. o publikacji wersji roboczej struktury logicznej e-faktury FA(2). Ta nowa struktura logiczna e-faktury ma obowiązywać od 1 września 2023 r. Zgodnie z założeniami resortu finansów ma ułatwić przygotowanie się podatników do obowiązkowego wystawiania e-faktur przy użyciu KSeF, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

  Delegowanie kierowców w transporcie drogowym - rząd przyjął projekt ustawy. Co się zmieni?

  23 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych.

  Kredyt ekologiczny dla firm – czyli spłacasz mniej niż pożyczasz!

  Od 13 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o kolejny instrument wsparcia dla przedsiębiorców – tak zwany „Kredyt ekologiczny” współfinansowany w ramach Programu 3.1 - „Finansowanie działań promujących ochronę środowiska i klimat” FENG (Fundusze Unijne dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027). 

  Ulga na ekspansję. Czy połączenie spółek wyklucza odliczenie podatkowe?

  Jakie skutki dla skorzystania z ulgi na ekspansję ma połączenie spółek? Czy spółka przejmująca ma prawo do wykorzystania w ramach ulgi na ekspansję aktywa wygenerowanego przez spółkę przejmowaną?

  Zakup okularów dla pracownika a odliczenie VAT

  Czy pracodawca może odliczyć podatek VAT naliczony od okularów korygujących wzrok kupionych przez pracownika a sfinansowanych przez pracodawcę?

  SLIM VAT 3. Kto będzie mógł korzystać z HUB-u paragonowego?

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Ale dopiero od 15 września 2023 r. wejdzie w życie zmiana, która pozwoli na stworzenie systemu dystrybucji paragonów, tzw. HUB-u paragonowego. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?

  SLIM VAT 3 - zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni

  14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Jedną ze nowości jest zmiana warunków otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?