Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wpływ Polskiego Ładu na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej – alternatywne formy prowadzenia działalności

Wpływ Polskiego Ładu na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej – alternatywne formy prowadzenia działalności
Wpływ Polskiego Ładu na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej – alternatywne formy prowadzenia działalności
1 października 2021 r. Sejm uchwalił tzw. Polski Ład, przewidujący liczne zmiany w prawie podatkowym oraz w obciążeniach składką zdrowotną. Obecnie projektem ustawy zajmuje się Senat. Projektowane zmiany uderzają przede wszystkim w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych. W związku z tym przedsiębiorcy zastanawiają się, jakie działania mogą podjąć, aby zneutralizować wpływ nowych regulacji, które zwiększą nałożone na nich obciążenia publicznoprawne od 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład – zmiany dotyczące składki zdrowotnej

Obecnie podatnik prowadzący działalność gospodarczą opłaca zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku, w 2021 r. składka wynosi 381,81 zł), którą może odliczyć od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (zatem efektywne obciążenie składką zdrowotną wynosi 53,03 zł).

Jak wynika z projektu Polskiego Ładu:

 1. zlikwidowana zostanie możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku;
 2. dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych liniowo podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowić dochód, a stawka składki będzie wynosić 4,9% (w przypadku opodatkowania wg skali składka wynosić będzie 9%).

Dochód na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej będzie obliczany zgodnie z dochodem obliczanym na potrzeby podatku PIT. Przykładowo, jeżeli dochód z działalności gospodarczej wyniesie 1.000.000 zł, składka zdrowotna dla podatnika opodatkowanego liniowo z tego tytułu wyniesie 49.000 zł i nie będzie podlegać odliczeniu od podatku PIT.

Jeżeli w danym miesiącu podatnik nie wykazuje dochodu (lub jest on niższy niż minimalne wynagrodzenie), składkę oblicza się od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo wprowadzona zostanie zasada, że wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej będzie mógł być złożony w terminie do końca miesiąca upływającego po terminie do złożenia deklaracji PIT (a więc do końca maja następnego roku). Po upływie tego terminu roszczenie o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej wygasa. Oznacza to, że jeżeli przez część roku opłacano za poszczególne miesiące składkę zdrowotną od dochodu, a następnie ponoszono wyższe koszty i składka ustalona od dochodu rocznego jest niższa niż suma składek za poszczególne miesiące, to brak złożenia wniosku o nadpłatę w terminie do końca maja roku następnego wiązać się będzie z brakiem możliwości odzyskania tej nadpłaty.

Podatnicy opodatkowani wg skali będą mogli skorzystać z kwoty wolnej w wysokości 30.000 zł, a próg podatkowy zostanie podniesiony do 120.000 zł. Ponadto możliwe będzie skorzystanie z tzw. ulgi dla klasy średniej, jeśli dochód w danym roku wynosi pomiędzy 68.412 zł a 133.692 zł. Wyższa kwota wolna, podwyższony próg skali podatkowej i ulga dla klasy średniej mają zneutralizować brak możliwości odliczenia od dochodu składki zdrowotnej oraz obliczanie jej od dochodu.

Powyższe zmiany powodują, że dla większej niż dotychczas liczby podatników opłacalny będzie wybór opodatkowania wg skali zamiast opodatkowania liniowego (obecnie próg ten wynosi przy dochodzie brutto ok. 10.000 zł miesięcznie, po wprowadzeniu Polskiego Ładu będzie to ok. 13.000 zł brutto miesięcznie).

Należy mieć na uwadze, że jeżeli dochody z działalności gospodarczej przekraczają 1.000.000 zł, nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana daniną solidarnościową wg stawki 4% (art. 30h ustawy PIT).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dla wielu podatników korzystniejsze od opodatkowania na zasadach ogólnych może okazać się przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacić będą zryczałtowaną składkę zdrowotną w wysokości zryczałtowanej, obliczanej od 60%, 100% lub 180% podstawy wymiaru (przeciętnego wynagrodzenia), w zależności od wysokości rocznych przychodów; jeżeli roczne przychody nie przekroczą 60.000 zł, składka będzie wynosić ok. 300 zł miesięcznie); jeśli przekroczę ten próg, a nie przekroczą 300.000 zł, składka wyniesie ok. 510 zł miesięcznie, a powyżej 300.000 zł – ok. 920 zł miesięcznie.

Kolejną korzyścią jest możliwość skorzystania z niższych stawek podatku. Wysokość stawki zależy od rodzaju działalności, z której osiągane są przychody. Określa je art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przykładowo, stawka dla wolnych zawodów (np. adwokaci, architekci, lekarze) stawka wynosi 17%; dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton stawka wynosi 5,5%; z tytułu najmu lub dzierżawy – 8,5%, a od nadwyżki ponad 100.000 zł – 12,5%.

Niektóre grupy podatników nie mogą wybrać opodatkowania ryczałtem; wyłącznie w tym zakresie wynikają z art. 8 ustawy. chodzi m.in. o podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym. Z ryczałtu nie mogą też skorzystać podatnicy podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyska przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro, lub uzyska przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła 2 000 000 euro.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Podstawą opodatkowania jest przychód, podatnik nie może zatem rozpoznawać kosztów uzyskania przychodów.  Decyzja o tym, czy korzystniejsze jest opodatkowanie na zasadach ogólnych czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zależy zatem od wysokości ponoszonych przez podatnika kosztów oraz od przedmiotu działalności, od którego zależy stawka podatku ryczałtowego.

Przychody opodatkowane ryczałtem nie podlegają opodatkowaniu daniną solidarnościową.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek transparentnych podatkowo może być zmiana formy prowadzenia działalności na spółkę z o.o. Dochód spółki podlega opodatkowaniu stawką 19% CIT, jednak możliwe jest również opodatkowana stawką 9%, jeśli spółka osiąga przychody poniżej 2.000.000 euro (mały podatnik). Z obniżonej stawki nie mogą korzystać spółki powstałe w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności lub spółki transparentnej podatkowo, a także jeżeli do takiej spółki wniesiono na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro (w roku w którym podatnik został utworzony lub w roku następnym) – prawo do stosowania stawki 9% powstaje w drugim z kolei roku po utworzeniu podatnika.

Udziałowiec sp. z o.o. nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i składce zdrowotnej, chyba że spółka z o.o. jest jednoosobowa; w takim wypadku składka zdrowotna jest zryczałtowana (wg Projektu Polskiego Ładu będzie to ok. 500 zł miesięcznie).

Wypłata dywidendy ze spółki z o.o. podlega opodatkowaniu wg stawki 19%, a więc ma miejsce podwójne opodatkowanie. Aby tego uniknąć, możliwa jest wypłata udziałowcowi będącemu jednocześnie członkiem zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Wynagrodzenie takie stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu. Obecnie członek zarządu pełniący funkcję na podstawie uchwały o powołaniu nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Polski Ład przewiduje objęcie wynagrodzenia składką zdrowotną w wysokości 9%. Wynagrodzenie takie opodatkowane jest wg skali podatkowej, a więc jeśli przekroczy 120.000 zł w ciągu roku, nadwyżka będzie opodatkowana stawką 32%.

Spółka z o.o. jest więc korzystna dla podatników, dla których ryczałt byłby nieopłacalny z uwagi na wysokie koszty ponoszone w ramach działalności, a także dla podatników, którzy planują pozostawienie środków w spółce na dalszy rozwój działalności, np. zakup środków trwałych. W przypadku JDG dochód byłby opodatkowany zarówno podatkiem dochodowym wg stawki 19% (lub wg skali) oraz składką zdrowotną 4,9% (lub 9%). W spółce z o.o. zysk zostawiony w spółce podlega opodatkowaniu wyłącznie stawką 9%, jeśli spółka jest małym podatnikiem, lub stawką 19%.

Możliwe jest również rozwiązanie, w którym działalność zostanie przeniesiona do spółki z o.o., a udziałowiec będzie prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, świadcząc usługi na rzecz spółki. Rozwiązanie to jest opłacalne w przypadku, gdy działalność wiąże się z ponoszeniem kosztów, przez co opodatkowanie całej działalności ryczałtem byłoby nieopłacalne.

Przykład: podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, z której osiąga przychody roczne w wysokości 5.000.000 zł oraz ponosi koszty w wysokości 4.000.000 zł, a więc dochód podatnika wynosi 1.000.000 zł. Po wejściu w życie Polskiego Ładu, w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym, podatnik powinien zapłacić 190.000 zł PIT oraz 49.000 zł składki zdrowotnej. W przypadku opodatkowania ryczałtem, podatnik zapłaciłby PIT wg stawki 5,5% od przychodu (275.000 zł) oraz zryczałtowaną składkę zdrowotną (ok. 11.000 zł). W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki z o.o., podatnik mógłby świadczyć na rzecz tej spółki np. usługi polegające na organizacji zaopatrzenia, negocjowaniu umów, weryfikacji dostawców – opodatkowane stawką 8,5% w wysokości 500.000 zł rocznie. Spółka zatem zapłaciłaby 9% CIT od 500.000 zł (5.000.000 – 4.500.000) zł, tj. 45.000 zł, natomiast udziałowiec zapłaciłby 42.500 zł ryczałtu oraz ok. 11.000 zł składki zdrowotnej.

Zamiast zatem wypłacić dywidendę opodatkowaną stawką 19%, która nie jest dla spółki kosztem, możliwa jest wypłata wynagrodzenia pomniejszającego dochód spółki oraz opodatkowana niższą stawką po stronie udziałowca.

Świadcząc usługi na rzecz spółki będącej podmiotem powiązanym, należy pamiętać, że ustalone warunki, w szczególności wynagrodzenie, muszą mieć charakter rynkowy. W przeciwnym wypadku organ może dokonać szacowania dochodu stronie, która go zaniżyła (np. po stronie spółki, jeśli ustalone wynagrodzenie stanowiące koszt uzyskania przychodu będzie zbyt wysokie – art. 11c ust. 2 ustawy CIT). W takim wypadku istnieje ryzyko wymierzenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 10% zaniżenia podstawy opodatkowania (art. 58a § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej). W przypadku przekroczenia ustawowych progów, mogą powstać dodatkowe obowiązku dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Po wejściu w życie Polskiego Ładu wynagrodzenie z tytułu takich usług będzie mogło być całkowicie wyłączone z kosztów uzyskania przychodów jako ukryta dywidenda, jeśli przekroczy zysk brutto spółki.

Polski Ład przewiduje wyłącznie z kosztów uzyskania spółki tzw. ukrytej dywidendy, tj. wynagrodzenia wypłacone podmiotowi powiązanemu, jeżeli:

 1. wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub
 2. racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem, lub
 3. koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

Pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

Przykład: spółka z o.o. osiągnęła zysk brutto w wysokości 20.000 zł oraz poniosła wydatki z tytułu najmu powierzchni biurowej (stanowiącej składnik majątku prywatnego udziałowca jeszcze przed utworzeniem spółki) w wysokości 70.000 zł. Ponieważ wydatek z tego tytułu przekracza zysk spółki, zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów.

Regulacje dot. ukrytej dywidendy obowiązywać mają od 1 stycznia 2023 r.

Jeżeli spółka nie zatrudnia pracowników ani zleceniobiorców, a usługi są świadczone przez udziałowca bez wynagrodzenia otrzymywanego od spółki, po stronie spółki może powstać przychód z nieodpłatnych świadczeń w wysokości ich wartości rynkowej.

Spółka z o.o. może być zatem formą zoptymalizowania obciążeń podatkowych, a także umożliwia ograniczenie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością (brak możliwości egzekwowania długów spółki z majątku prywatnego udziałowca). Należy mieć jednak na uwadze projektowane regulacje dotyczące ukrytej dywidendy.

Spółka komandytowa

Alternatywą dla spółki z o.o. jest spółka komandytowa. W spółce komandytowej musi być co najmniej dwóch wspólników – komplementariusz prowadzący sprawy spółki i ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania oraz komandytariusz, który nie prowadzi spraw spółki i odpowiada jedynie do wysokości sumy komandytowej.

Od 2021 r. spółka komandytowa jest podatnikiem CIT (opodatkowana stawką 9% lub 19%, analogicznie jak sp. z o.o.), w związku z tym w przypadku wypłaty zysku wspólnikowi dochodzi do podwójnego opodatkowania. Komplementariuszowi przysługuje jednak na podstawie art. 30a ust. 6a ustawy PIT prawo do pomniejszenia podatku od przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach spółki o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki. Oznacza to, że podatek CIT zapłacony przez spółkę pomniejsza podatek PIT komplementariusza z tytułu wypłaconego mu zysku za dany rok.

Przykład: Spółka komandytowa w roku 2022 osiągnęła zysk w wysokości 100.000 zł, który opodatkowała stawką 9% (podatek CIT do zapłaty: 9000 zł). Cały zysk po opodatkowaniu (91.000 zł) przeznaczyła do wypłaty wspólnikom, z czego komplementariusz (sp. z o.o.) otrzymał 1% (910 zł). Komplementariusz od zysku powinien odprowadzić CIT w wysokości 19% (19% z 910 zł = 173 zł)Komplementariusz może odliczyć od podatku który powinien zapłacić (173 zł zł) kwotę podatku zapłaconego przez spółkę komandytową w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w zysku spółki. Spółka komandytowa zapłaciła 9000 zł podatku, komplementariusz może odliczyć 1% tej kwoty, czyli 90 zł.

W efekcie komplementariusz zapłaci podatek w wysokości 83 zł (173 zł – 90 zł). Gdyby spółka komandytowa opodatkowana była stawką 19%, komplementariusz nie zapłaciłby podatku PIT.

Co istotne, wspólnicy spółki komandytowej po wejściu w życie Polskiego Ładu nie będą płacić składki zdrowotnej obliczanej od dochodu, ale w wysokości zryczałtowanej (ok. 500 zł miesięcznie).

Ponadto dochody ze spółki komandytowej nie są opodatkowane daniną solidarnościową.

Spółka komandytowa pozwala zatem komplementariuszom na efektywne opodatkowanie w wysokości 19%, bez konieczności opłacania składki zdrowotnej obliczanej od dochodu.

Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Z kolei nierezydent może podlegać opodatkowaniu w Polsce m.in. z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski, w tym poprzez położony na jej terytorium zagraniczny zakład.

Sama rejestracja działalności gospodarczej za granicą nie wystarczy do tego, aby nie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Dochody z tej działalności mogą być opodatkowane w Polsce, jeżeli podatnik nie zmieni rezydencji podatkowej (a więc jego centrum interesów osobistych pozostanie w Polsce – np. dom, rodzina), bądź też jeżeli zmieni rezydencję, ale składniki związane z prowadzoną działalnością pozostaną w Polsce (np. zakład produkcyjny).

Jeśli Polska podpisała z państwem, w którym ma być zarejestrowana działalność, umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, możliwe będzie zastosowanie art. 7 tej umowy, zgodnie z którym zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w tym państwie, w którym podatnik jest rezydentem, chyba że działalność w drugim państwie prowadzona jest poprzez zagraniczny zakład. Jeżeli podatnik posiada zagraniczny zakład w państwie innym niż państwo rezydencji podatkowej, możliwe jest opodatkowanie dochodów przez oba państwa, zaś sposób unikania podwójnego opodatkowania zależy od umowy (metoda wyłączenia z opodatkowania w państwie rezydencji dochodów uzyskanych przez zagraniczny zakład lub metoda opodatkowania tych dochodów w państwie rezydencji z prawem odliczenia podatku zapłaconego w państwie prowadzenia zakładu).

Ponadto zmiana rezydencji podatkowej lub przeniesienie poza Polskę składników majątkowych (w wyniku czego Polska traci w całości lub części prawo do opodatkowania przychodu ze zbycia tych składników) może wiązać się z podatkiem od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), zgodnie z art. 30da ustawy PIT.

W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków w przypadku zmiany rezydencji podlegają tylko składniki majątku stanowiące: ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, udziały w spółce, akcje i inne papiery wartościowe, pochodne instrumenty finansowe oraz tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Przepisy dot. exit tax stosuje się jeżeli łączna wartość rynkowa składników majątkowych przekracza 4.000.000 zł. Podstawą opodatkowania jest nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ponad kwotę stanowiącą koszt uzyskania przychodu, który przysługiwałby w przypadku jego zbycia. Exit tax nie podlegają nieruchomości oraz środki pieniężne.

Alternatywnym rozwiązaniem jest założenie spółki za granicą. Co do zasady spółka podlega opodatkowaniu w państwie rejestracji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy CIT, jeśli jednak podatnik ma miejsce zarządu na terytorium Polski, może podlegać opodatkowaniu w Polsce, pomimo posiadania siedziby za granicą. Jak przyjmuje się w orzecznictwie, miejsce faktycznego zarządu to miejsce, w którym odbywa się faktyczne zarządzanie i kontrola nad spółką, miejsce, w którym podejmowane są decyzje na najwyższym szczeblu w sprawach zasadniczych dla spółki, miejsce mające zasadnicze znaczenie dla zarządzania spółką z ekonomicznego i funkcjonalnego punktu widzenia. Oznacza to, że jeżeli członek zarządu przebywa na stale w Polsce, możliwe będzie uznanie, że spółka zagraniczna posiada miejsce zarządu w Polsce i tutaj powinna być opodatkowana (z uwzględnieniem regulacji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli zostały zawarte z danym państwem). Polski Ład przewiduje rozszerzenie pojęcia miejsca zarządu – zgodnie z planowanymi zmianami, podatnik ma miejsce zarządu w Polsce, m.in. gdy na jej terytorium są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika na podstawie w szczególności: umowy, pełnomocnictw lub powiązań.

Zakładając spółkę za granicą należy mieć również na uwadze przepisy dot. zagranicznych jednostek kontrolowanych. Jeżeli polski rezydent podatkowy posiada udziały w takiej spółce, to dochód takiej spółki w części przypadającej na udziały polskiego rezydenta (nie wypłacony w formie dywidendy) może być opodatkowany jako dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej. W szczególności dotyczy to spółek zakładanych w tzw. rajach podatkowych lub państwach, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku państw, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowanie udziałowca podatkiem od zagranicznych jednostek kontrolowanych zależy od tego, czy podatek płacony w państwie siedziby jest niższy, niż podatek który byłby zapłacony w Polsce, a także od źródeł przychodów tej spółki (działalność operacyjna czy pasywne źródła przychodu jak dywidendy, prawa autorskie, odsetki). Przepisów o zagranicznej jednostce kontrolowanej nie stosuje się, jeśli spółka ma siedzibę w UE lub EOG i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą (nie zwalnia to jednak z prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek).

Może się zatem okazać, że korzyść wynikająca z niższych stawek podatku za granicą może być pozorna, z uwagi na wyżej opisane ryzyka.

Podsumowanie

Projektowane zmiany w ramach Polskiego Ładu uderzą najbardziej w przedsiębiorców opodatkowanych wg skali lub liniowo, osiągających wysokie dochody, z uwagi na brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, która będzie obliczana od dochodu. Wybór alternatywnej formy prowadzenia działalności zależy od przedmiotu prowadzonej działalności oraz struktury przychodów i kosztów; każdorazowo zmiana formy prowadzonej działalności powinna być poprzedzona analizą potencjalnych ryzyk podatkowych, np. w zakresie tzw. ukrytej dywidendy.

AUTOR: Maciej Wilczyński – radca prawny, doradca podatkowy (Axelo Prawo i Podatki dla Biznesu).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź >>
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Komplet Polski Ład - Jak przygotować się do zmian 2022 PREMIUM
Tylko teraz
349,00 zł
614,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(60)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Polski Dziad
  2021-10-31 06:54:35
  Polski Dziad - załatwia na amen działalność gospodarczą. Co za idiota to wymyślił. Zamiast załatwić kasę z Unii i dołożyć ledwie zipiącymi przedsiębiorstwom to następuje ich dożynanie . Państwo socjalistyczne znowu i bieda , bieda , bieda.
  10
 • Michu
  2021-10-31 07:28:12
  Tak to jest, kiedy wybiera się przy urnie spadkobierców bolszewii, komuny. Ludzie z PiSu mają ogromną miętę do PRLu. Choć w sumie chyba nawet za komuny nie było takiej pogardy dla przedsiębiorców. Dojadą nas do gleby...a patola i warstwa socjalna będzie brylować.
  13
 • Grabarz
  2021-10-31 06:57:49
  Czyli, jak chcesz handlować znicziczmi pod cmentarzem to musisz wykupić pełen pakiet księgowości w Dilote, zatrudnić na pełen etat kancelarię Gietrycha i na wszelki wypadek wyzbyć się całości majątku na wnuki, bo jak przyjdzie kontrola to jesteś w czarnej ****** To jest czarna dziura, podatkowa ktora zniszczy 40 lat małej przedsiębiorczości z której ten kraj żyje.
  2
 • ***** ***
  2021-10-31 08:05:10
  **** złodzieje dorżną przedsiębiorców do końca!
  2
 • Gosc
  2021-10-31 07:42:18
  Zamiast uprościć podatki,to jest coraz gorzej, przecież to jakiś dżungla, pora umierać nie da się żyć w takim kraju.
  1
 • Verayher
  2021-10-31 09:00:55
  Dlaczego w całym artykule manipulujecie nazwami? Nie ma już stawek podatkowych 17 i 32, są stawki podatkowe: 26%, 41% i 45%. To, że fragment haraczu nazwie się składką, nnie zmienia faktu, że jest to podatek od dochodu. Stąd stwierdzenie, że próg podatkowy zmienia się z 86 tys. na 130 tys. jest ordynarną manipulacją, bo tamten próg dotyczył stawki 18,25% a obecny dotyczy 26%.
  3
  pokażodpowiedzi (1)
 • Lorien
  2021-10-30 22:05:38
  Czyli zrobili tak, że trzeba będzie kręcić "lody", no i gitara
  7
 • Olo
  2021-10-31 09:23:22
  Złodzieje pisowscy
  1
 • Maria
  2021-10-31 13:56:14
  Ja się zastanawiam czemu ten rząd ma jeszcze jakiegokolwiek poparcie. Niszczą wszystko. Teoretycznie to prawica powinna chronić interesy przedsiębiorców ale ci znowu są najbardziej zajęci kto z kim sypia, jeden wielki cyrk
  2
  pokażodpowiedzi (1)
 • Niko
  2021-10-31 08:47:19
  Bandyci
  1
 • BM
  2021-10-31 09:54:35
  Jak w PRL, kasta rządząca i reszta w szarej biedzie. Tak łatwiej rządzić...
  0
 • Mk
  2021-10-31 09:03:20
  Tyle pieniedzy dla służby zdrowia, czyli w końcu nie będzie protestów lekarzy a wszyscy przedsiębiorcy będą leczeni po za kolejnością. Czy może będzie po staremu.
  1
  pokażodpowiedzi (2)
 • ghost1981
  2021-10-31 04:07:14
  skoro tak to cena usług x 3 a jak braknie razy 1p0
  1
 • Olo
  2021-10-31 13:45:56
  A, ja m w ***** dalsze prowadzenie działalności.Zawieszam działalność i ode robić dzieci,bo PIS tylko dzieciorobom pomaga.
  0
 • Ruda
  2021-11-01 06:54:40
  Żeby jednym dać, trzeba innym zabrac. Rozdawnictwo kosztem ludzi pracujacych ciężko. To nie polski ład. To zniszczenie działalności gospodarczej drobnych przedsiębiorców Oni najmniej korzystają z NFZ ale najwięcej będą łożyć na tą instytucję. Brak słów.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Piszczałka
  2021-10-31 15:46:51
  Wielu mikroprzedsiebiorców nie płaci teraz na ryczałcie podatków, gdyż składka zdrowotna pokrywa cały podatek. Od przyszłego roku niższa składka zdrowotna przy małych obrotach + podatek = większe koszty prowadzenia działalności ( to jest to historyczne obniżenie podatków ) brawo pis. Kolejny raz ręce same się składają by bić brawo. " Helikopter money " - M.Inflawiecki
  4
 • Noone
  2021-10-31 15:07:19
  Czyli od nowego roku robimy na czarno. Jak tak to tak.
  0
 • Jo
  2021-11-01 07:09:19
  Czyli budowlani krusowcy dalej będą robili roboty za gotówkę, bez faktur, budowali domy bogaczom, zmieniali auta co pół roku i śmiali się z reszty płacących podatki i zdrowotne. Pisowy ład.
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Koronowirus
  2021-10-31 19:14:24
  Tylko Konfederacja !!!
  30
 • Marcin
  2021-11-01 05:39:56
  Składka zdrowotna to w praktyce podatek na lekarzy... Płacisz i gucio z tego masz
  3
 • Robson
  2021-10-31 05:57:41
  Jestem na ryczałcie, przychód ponad 500000 czyli wedle nowych stawek podstawa wymiaru składki 180% czyli 920zl. Jest to wysokość składki tylko za mnie czy za pracowników też tyle? Nigdzie nie mogę doczytać na ten temat
  5
  pokażodpowiedzi (2)
 • 13 grudnia spałem do południa
  2021-11-02 19:38:57
  To nie jest składka zdrowotna, za którą nic nie idzie - a nazwijmy rzecz po imieniu - to jest najzwyklejszy DOMIAR !!!! TAK BYŁO W KOMUNIE !!!!
  0
 • sadm1
  2021-11-01 19:10:48
  Skur...syny. Tyle w temacie. Oznacza to kolejny wzrost cen towarów, usług, wszystkiego. To co zapłacą przedsiębiorcy więcej w prosty sposób powędruje w podwyżki w taki czy inny sposób. Nie każdy prowadząc działalność gospodarczą będzie robił szacher macher aby płacić mniej ponieważ zwyczajnie się to nie opłaca...
  0
 • jajco
  2021-10-31 21:48:42
  JarosłW wspaniały to ma łeb....jak koń i taki sam polot.
  1
 • Karolka
  2021-11-02 21:17:52
  To uproszczenie podatków, aby były przejrzyste dla każdego i ta obniżka z 17 na 26, nie śniła się nawet zwolennikom PIS. Tylko pamiętajmy o tym, przy następnych wyborach. Wychodzi na to,że każda partia najpierw przez pierwszą kadencję urabia elektorat, a przez drugą łupie aż wióry lecą. PO już na tym pojechało. Teraz będą następni.
  0
 • Ree
  2021-11-01 13:39:25
  Naprawde płakać sie chce nad tym krajem. Mam nadzieję że nie dożyje rozbiorów.
  0
 • Felek 40 butelek
  2021-11-01 20:27:11
  A co wy bogaci tak kasy zalujecie ja mam 4 dzieci i powiem wam ze za 500 plus razy 4 to jest dwa tysiace to ja juz miesiaca pod sklepem przezyc nie moge a kumplom to juz nic nie stawiam bo nie ma z czego to nie zalujcie grosza zebym tak po 700 dostal na dziecko to mi sie bendzie lepiej wiodlo
  2
 • Pinokaczka
  2021-11-01 20:14:35
  Super to kiedy ten rozbior polski bo podkarpacie chce do putina tam bendzie 100razy lepiej niz tu chyba ty lko u czingdonhija w koreji jest gozej
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Bogusław Twardy
  2021-10-31 18:02:21
  Panie radco i doradco a karcie podatkowej to nic pan nie napiszesz?
  1
  pokażodpowiedzi (2)
 • Dino
  2021-11-02 10:34:05
  Je...ać PO i ryzawego lisa Tuseka😂😂😂
  10
 • Honorata
  2021-11-01 10:02:55
  Nic nie zrozumiałam
  0
  pokażodpowiedzi (3)
 • Osama bis
  2021-11-01 20:18:42
  Dobrze dobrze kaczorku gol tak dalej niepokornych a szybko zbiezesz kase na te twoje wieze bende mial wtedy co robic
  0
 • Pablo escobar
  2021-11-02 15:25:51
  Czyli co najlepiej walic partyzantke i sie dobrze ukrywac kraj ku temu sprzyja he he
  0
 • MR
  2021-11-06 11:45:51
  ryczałt dla lekarzy wynosi 14% a nie 17%
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Dino
  2021-11-02 10:33:03
  Ja na tym łedzie korzystam i to dosc dobrze,jak do tej pory tylko mnie okradali złodzieje
  0
 • ZZ
  2021-11-12 10:16:37
  Jeśli nie ma dochodu z działalności płacimy składkę zdrowotną od najniższego wynagrodzenia, ale te 9% od brutto czy netto?
  0
 • Grzegorz
  2021-11-17 17:58:30
  Czy emeryci którzy dodatkowo prowadzą działalność gospodaczą płacą drugi raz składkę zdrowotną ???
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
1 sty 2000
3 gru 2021
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Raje podatkowe - gdzie można się ukryć przed fiskusem?
Raje podatkowe. Wiele państw zwalcza raje podatkowe. Te jednak istnieją. Takim rajem może okazać się konto założone w małym banku w USA. Czy optymalizacja podatkowa w raju podatkowym jest legalna?
Wzór e-Faktury udostępniony na ePUAP
Wzór e-Faktury. Ministerstwo Finansów poinformowało, że na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT). Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury. e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
Zmiany w TAX FREE dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku
TAX FREE - zmiany od 2022 roku. Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to nowe korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.
Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Prokuratorzy mieli łatwy dostęp do dowodów
Spółka na Malcie a kłopoty Dody. Dziennikarze śledczy pracujący przy Panama Papers przez wiele lat musieli ślęczeć nad tonami dokumentów, żeby znaleźć choćby nitkę, która miała poprowadzić ich do celu, czyli ujawnieniu afer polityków czy celebrytów. W przypadku Dody polska prokuratura musiała tylko wejść do internetu. Później śledczy mieli już prostą drogę do postawienia artystce i jej byłemu mężowi zarzutów ukrywania majątku przed inwestorami i niespłacenia należności związanych z powstaniem filmu „Dziewczyny z Dubaju”.
Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu
Działy specjalne produkcji rolnej 2022 - normy szacunkowe dochodu. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r. Normy te będą niższe o ok. 2,1% od obowiązujących w 2021 roku. Sprawdźmy jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2022 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym.
Kasy fiskalne bez drukarki w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług
Kasy fiskalne bez drukarki. Kasy fiskalne (rejestrujące) stosowane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży (np. w samoobsługowych i automatycznych myjniach samochodowych) nie będą musiały mieć drukarki. Tak zakłada projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących opublikowany 2 grudnia 2021 r. Nowe przepisy mają wejść w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.
PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza?
PIT-11 za 2021 rok - jaka wersja formularza? Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać informację PIT-11 za rok 2021 - tylko w wersji 27, a informację PIT-40A/11A za rok 2021 - tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach, które nie uwzględniają wprowadzonych zmian.
Prywatna składka zdrowotna = prywatna opieka medyczna
Prywatna składka zdrowotna. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach – korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników.
Kary za niewłaściwe oznaczanie żywności „bio” i „eko” od 2022 roku
Oznaczanie żywności „bio” i „eko”. Od 2022 roku w Polsce zaczną obowiązywać przepisy dotyczące produkcji i certyfikacji wyrobów ekologicznych. Producenci będą musieli się liczyć z karami za niewłaściwe użycie oznaczeń „bio” lub „eko”, wprowadzanie konsumentów w błąd i fałszywe stylizowanie swoich wyrobów na ekologiczne. – Dzięki temu będziemy mieć pewność, że produkty w sklepach faktycznie pochodzą z rolnictwa ekologicznego. Rzadziej natkniemy się też na takie, które ekologiczne tylko udają – mówi dr Małgorzata Pietras-Szewczyk z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Dziś wiele firm wykorzystuje w swoich przekazach do konsumentów swoje proekologiczne inicjatywy, ale często są one pozorne.
Składka zdrowotna za grudzień 2021 r. opłacona w styczniu 2022 r. nie podlega odliczeniu
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona w styczniu 2022 roku za grudzień 2021 roku nie będzie podlegała odliczeniu na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.
Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.) – powoli w górę
Oprocentowanie lokat (listopad/grudzień 2021 r.). Banki po raz pierwszy od bardzo dawna zaczynają podwyższać oprocentowanie depozytów (lokat). Na razie są to dopiero pierwsze niewielkie zmiany, ale można oczekiwać ich kontynuacji.
Pożyczka pomiędzy przedsiębiorcami a PCC – czy znaleziono rozwiązanie zagadki?
Umowa pożyczki, co do zasady, podlega opodatkowaniu PCC. Stawka opodatkowania wynosi w tym przypadku 0,5% podstawy opodatkowania.
Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]
Karta podatkowa 2022 - stawki [Tabele]. Minister Finansów obwieścił stawki karty podatkowej na 2022 rok. Stawki wzrosną o ok. 4,2% w porównaniu do obowiązujących w 2021 roku - proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się przepisy dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy - obowiązujące w 2022 roku. Niestety od 2022 roku nie będzie już można wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej jako nowej formy opodatkowania. Od 2022 roku będą mogli płacić kartę podatkową tylko ci podatnicy, którzy płacili ją w 2021 roku.
Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną
Obniżka podatków na energię elektryczną, paliwa silnikowe, gaz i energię cieplną. W dniu 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministra Finansów dotyczący zmian w akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt ten przewiduje obniżkę stawek podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, brak podatku od energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, a także brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw. Ponadto w przygotowywanym rozporządzeniu Minister Finansów obniży w I kwartale 2022 r. stawki VAT na dostawy gazu (z 23% do 8%), energii elektrycznej (z 23% do 5%) oraz energii cieplnej z 23% do 8%.
Stawka opłaty OZE w 2022 roku
Stawka opłaty OZE w 2022 roku. W 2022 roku stawka opłaty OZE wyniesie 90 groszy za MWh - poinformował 30 listopada 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki (URE). Będzie ponad dwukrotnie niższa niż w 2021 roku (2,20 zł za MWh).
Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2022 roku - zasady, logowanie, rodzaje uprawnień
Korzystanie z KSeF. Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur od 2022 roku. Rozporządzenie to określi rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, sposoby nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień, sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.
Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Co się bardziej opłaci?
Leasing samochodów a wynajem długoterminowy w 2022 roku. Zmiany podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie spowodują, że leasing stanie się dla przedsiębiorcy o ok. 20% droższy niż wynajem długoterminowy – obliczyli eksperci Carsmile. Ta rewolucyjna zmiana powinna skutkować wzrostem popularności abonamentów samochodowych w najbliższych latach. Za sprawą korzyści podatkowanych leasing był do tej pory numerem jeden, jeśli chodzi o finansowanie zakupu nowych aut, czy skończy się era jego dominacji?
Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT
Fikcyjny dostawca na fakturze a prawo do odliczenia VAT. Podatnik VAT, który świadomie wskazał na fakturze fikcyjnego dostawcę (tj. podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą nabytych towarów) - nie może odliczyć VAT związanego z nabyciem dostarczonych mu towarów. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 11 listopada 2021 r. (sygn. C‑281/20).
Procedura OSS - czy na fakturach trzeba umieścić numer BDO?
Procedura OSS a numer BDO na fakturze. Obowiązek wpisu do rejestru BDO mają m.in. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, przedsiębiorcy wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe oraz przedsiębiorcy wytwarzający odpady. Czy na fakturach w procedurze OSS trzeba umieszczać numer BDO?
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu - rozliczenie VAT
Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu a VAT. Wraz z rozwojem obrotu handlowego w ramach Unii Europejskiej podatnicy coraz częściej dokonują nabycia nowych środków transportu (głównie samochodów) od podmiotów z innych krajów członkowskich. Jak taką transakcję rozliczyć w VAT i ująć w JPK_VAT?
Certyfikacja produktu a podatek u źródła
Certyfikacja produktu a podatek u źródła. Posiadanie różnego rodzaju certyfikatów potwierdzających jakość oferowanych produktów sprawia, że potencjalni klienci bardzie przychylnie patrzą na oferowane na rynku przez podatnika dobra. Nic więc dziwnego, że coraz więcej spółek zabiega o pozyskanie określonego certyfikatu. Jest to jednak poprzedzone najczęściej przeprowadzeniem przez niezależny podmiot procesu certyfikacji, w ramach którego badane jest spełnienie określonych norm przez dostarczany na rynek produkt. Z kolei finalne uzyskanie certyfikatu wiąże się zazwyczaj z ponoszeniem pewnych periodycznych opłat za korzystanie z niego. Warto zatem wiedzieć, że zarówno opłaty z tytułu usługi certyfikacji, jak i z tytułu samego korzystania z certyfikatu, co do zasady, nie są objęte opodatkowaniem podatkiem u źródła.
Stawka 0% VAT na żywność - brak zgody Komisji Europejskiej
Stawka 0% VAT na żywność. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest aktualnie niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. Zawsze gdy Polska wnioskowała o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne.
Zwrot VAT w 2022 roku - nowe skrócone terminy (40 dni i 15 dni)
Zwrot VAT w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe skrócone terminy zwrotu VAT. Zwrot VAT w terminie 40 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT, która określa zasady wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Oraz zwrot VAT w terminie 15 dni, wprowadzany nowelizacją ustawy o VAT w ramach programu rządowego „Polski Ład”.
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku - nowelizacja rozporządzenia
Zmiany w JPK_VAT od 2022 roku. Z uwagi na to, że od początku 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzone zostaną nowe, skrócone terminy zwrotu VAT, konieczna jest również zmiana przepisów rozporządzenia dotyczącego JPK_VAT. Chodzi o dostosowanie zakresu deklaracji podatkowych i ewidencji, tak aby możliwe było składanie przez podatników deklaracji w wykazanym podatkiem do zwrotu w proponowanych skróconych terminach. Poza tym w rozporządzeniu dot. JPK_VAT wprowadzone zostaną zmiany upraszczające oraz doprecyzowujące. Minister Finansów przygotował już projekt rozporządzenia zmieniającego.
O podatkach w Polskim Ładzie pół żartem, pół serio
W dniu 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) została opublikowana ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe. Co mogło być genezą takich zmian?