REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Dostęp hurtowy do sieci zbudowanej ze środków KPO/FERC
Dostęp hurtowy do sieci zbudowanej ze środków KPO/FERC
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rok 2023 upłynął pod znakiem śledzenia działań Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako „CPPC”), planowaniem zasięgów sieci możliwych do zrealizowania w ramach dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, wzmożoną pracą nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, cierpliwym oczekiwaniem na ogłoszenie wyników naboru, żeby w końcu – dotrwać do etapu podpisania umowy o dofinansowanie i rozpocząć budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dla wielu operatorów emocje towarzyszące tym wydarzeniom, jak również powodzenie inwestycji nadal spędzają sen z powiek. Natomiast przed operatorami, którzy sami nie stawali w blokach startowych do konkursu o środki na budowę nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, pojawia się pytanie jak będzie wyglądać wspólne funkcjonowanie obu grup w przyszłości.

KPO i Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Co nas czeka w 2024 roku

Rok 2024 przyniesie dla operatorów nowe wyzwania – dla beneficjentów dofinansowań będzie z pewnością czasem wzmożonej pracy nad prawidłową realizacją inwestycji. Nowe możliwości otwierają się również dla pozostałych operatorów, mających na uwadze wspólne koegzystowanie w nowo powstającej infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Autopromocja

Programy - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej jako „KPO”) oraz Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (dalej jako „FERC”) na lata 2021-2027, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i są kontynuacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (dalej jako „POPC”). W ramach zwalczania skutków wywołanych pandemią COVID-19, Unia Europejska przeznaczyła dofinansowanie w wysokości 7.180.813.408,00 zł, na budowę sieci szerokopasmowej na obszarach tzw. białych plam, wyznaczonych w oparciu o dane dostępne w systemie SIDUSIS (strona internetowa: https://internet.gov.pl/). Wśród głównych celów przedsięwzięcia wskazano m.in. poprawę dostępności 5G, zastosowanie technologii o dużej penetracji światłowodu oraz gigabitowy dostęp do Internetu w miejscach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Co ważne, w porównaniu do POPC znacząco zwiększyła się sama skala dofinansowania – w ramach POPC dla I Osi priorytetowej – Powszechnego dostępu do szybkiego Internetu rozdysponowano 1.445.555.812,00 zł, natomiast w ramach naborów KPO/FERC przewidziany budżet dofinansowania jest niemalże pięciokrotnie wyższy.

Warunki dostępu hurtowego do sieci współfinansowanej w ramach KPO/FERC

Zgodnie z dokumentacją konkursową, infrastruktura telekomunikacyjna współfinansowana ze środków pochodzących z KPO/FERC ma zostać wybudowana do 30 czerwca 2026 r. 

Beneficjenci dofinansowania (dalej jako „OSD”) są zobowiązani do podłączenia każdego punktu adresowego oznaczonego jako biała plama, jak również dodatkowych punktów adresowych, których wykonanie zadeklarowali we wniosku o dofinansowanie (tzw. szarych plam). Na terenie infrastruktury OSD (jak również osoby, które nabyły prawa do infrastruktury lub sieci) są zobowiązani do zapewnienia dostępu hurtowego, a więc umożliwienia innym operatorom (dalej jako „OK”) korzystania z wybudowanej w ramach środków unijnych sieci przez okres 10 lat.

W porównaniu do inwestycji realizowanych w ramach POPC, obowiązek zapewnienia dostępu hurtowego do sieci został wydłużony o 3 lata. Dodatkowo, przez czas nieokreślony OSD są zobowiązani do udostępniania infrastruktury pasywnej, do której dostęp powinien być zapewniony na cały okres eksploatacji danych elementów sieci. Szczegółowe zasady współpracy w zakresie dostępu hurtowego pomiędzy OSD a OK, którzy chcą świadczyć usługi telekomunikacyjne na terenach objętych dofinansowaniem, zostały opracowane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W czerwcu 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej UKE został opublikowany dokument pt. Rekomendacja w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC (dalej jako „Rekomendacja UKE”), oparty na Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej jako „Rozporządzenie GBER”). OSD zobowiązani są również do stosowania Wymagań dla sieci KPO/FERC, przygotowanych przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy. Zgodnie z powyższymi dokumentami, na żądanie OK, OSD jest zobowiązany do udostępnienia mu infrastruktury wybudowanej w ramach dofinansowania KPO/FERC w zakresie obejmującym usługi: BSA, dostępu do kanalizacji kablowej, dostęp do ciemnych włókien, LLU, VULA, kolokację, połączenie sieci w trybie kolokacji, podłączenie sieci w trybie liniowym oraz dostęp do podbudowy słupowej, wież i masztów

OSD ma obowiązek zaoferować możliwie najszerszy dostęp do usług aktywnych i pasywnych świadczonych w oparciu o infrastrukturę KPO/FERC, na równych i niedyskryminujących warunkach. Co za tym idzie, za udzielenie dostępu do sieci, OSD nie może naliczyć OK wyższych kosztów wyższych niż te, które sam stosuje wobec własnych abonentów, bezpośrednio świadcząc im usługi bądź cenników mniej korzystnych od oferowanych przedsiębiorstwom zależnym od OSD bądź z nim powiązanym. To samo dotyczy również innych warunków świadczenia usług, co oznacza, że OK może żądać zastosowania wobec niego jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach.

OSD przygotowuje ofertę, w której określa ramowe warunki świadczenia usług oraz współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu hurtowego sieci współfinansowanej ze środków KPO/FERC (w tym m.in. informacje o zasięgu sieci, uwarunkowaniach technologicznych sieci, cenniku, świadczenia asysty przez OSD). Zainteresowani OK będą mogli ją znaleźć na stronie internetowej prowadzonej przez OSD wraz z informacją o innych operatorach zainteresowanych świadczeniem usług za pośrednictwem sieci współfinansowanej ze środków KPO/FERC. Ponadto, po zawarciu umowy OK może zażądać od OSD przestawienia informacji m.in. o wszystkich punktach, w których możliwe jest uzyskanie dostępu do infrastruktury (w tym do wszystkich węzłów, szaf kablowych, studni czy muf kablowych), wskazania parametrów technicznych, listy odcinków kabli telekomunikacyjnych (z uwzględnieniem liczby włókien światłowodowych), kanalizacji kablowej, dostępnej przestrzeni kolokacyjnej i podbudowy słupowej jak również listy urządzeń telekomunikacyjnych kompatybilnych z siecią KPO/FERC, w tym również w formie graficznej, uwzględniającej poszczególne warstwy sieci. Informacje te powinny być cyklicznie aktualizowane przez OSD (do końca czerwca i do końca grudnia każdego roku).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Jak świadczyć usługi za pośrednictwem sieci wybudowanej w ramach funduszy pochodzących z KPO/FERC?

Szczegółowe warunki udzielenia dostępu hurtowego do sieci wybudowanej w ramach dofinansowania KPO/FERC określa umowa pomiędzy OSD a OK, niemniej jednak nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla OK niż wskazane w Rekomendacjach UKE. OSD jest zobowiązany do zapewnienia dostępu hurtowego na zasadach określonych w tym dokumencie pod rygorem wypowiedzenia przez CPPC umowy o dofinansowanie inwestycji. Pierwszym krokiem, który musi wykonać OK mający zamiar świadczyć usługi na terenie sieci powstałej w ramach KPO/FERC, jest złożenie wniosku do właściwego OSD. 

W odpowiedzi na wniosek, OSD powinien wysłać OK umowę o świadczenie usług (bądź odpowiednio wezwać do uzupełnienia braków we wniosku). OK powinien taką umowę opatrzyć podpisem i odesłać w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli strony będą chciały negocjować warunki umowy, jej zawarcie powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych. Umowa pomiędzy OSD a OK jest zawierana na czas nieokreślony, przy czym OSD może wypowiedzieć ją wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia warunków umownych przez OK (np. w przypadku zalegania z opłatami, nieuprawnionego ingerowania w sieć, używania sieci w sposób niezgody z dokumentacją wynikającą z programów pomocowych czy naruszenia parametrów jakościowych świadczonych usług). Zgodnie z Rekomendacjami UKE, OK przysługuje natomiast prawo do wypowiedzenia takiej umowy w każdym przypadku, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

 

Następnie, OK powinien złożyć zamówienie na konkretne usługi, które chce świadczyć - za pośrednictwem sieci OSD. Usługi dostępu do kanalizacji kablowej, ciemnych włókien, podbudowy słupowej, wież i masztów, połączenia sieci w trybie kolokacji bądź w trybie liniowym, mogą być świadczone zarówno przez czas określony jak i nieokreślony. Na podstawie zamówienia, OSD powinien przekazać OK dane konieczne do przygotowania projektu technicznego jak również dokonać rezerwacji zasobów sieciowych (rezerwacja nieodpłatna co do zasady obejmuje okres 60 dni od złożenia zamówienia), po czym powinien rozpocząć świadczenie usługi. Wszelkie prace instalacyjne OK będzie musiał wykonać na własny koszt, co więcej będzie podlegał w tym zakresie kontroli OSD. W przypadku usług BSA, LLA i VULA, składając zamówienie OK wskazuje od razu adres świadczenia usługi jak również określa jej parametry. OSD może odmówić udostępnienia usługi OK wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach, w tym m.in. w przypadku braku wolnych zasobów infrastrukturalnych, rażącego naruszenia umowy przez OK, braku technicznej możliwości świadczenia usług za pośrednictwem sieci. OK i- OSD mogą uzgodnić również któremu z nich będzie przysługiwać prawo własności ONT’ów – na tym też podmiocie będzie ciążył obowiązek instalacji tych urządzań. OK może zostać skontrolowany przez OSD pod względem sposobu wykorzystywania sieci, w szczególności w zakresie zgodności z przeznaczeniem sieci jak również warunków świadczenia usług i niezbędności korzystania z danej usługi przez OK.

 

Sposób wyliczania opłat za poszczególne usługi również nieco różni się od rozwiązania przyjętego w POPC, gdzie „z góry” określone zostały przeliczniki cenowe, którymi OSD byli związani. W obecnym modelu to OSD określa wysokość opłat za świadczone usługi, niemniej jednak oferta przez niego przedstawiona podlega zatwierdzeniu przez Prezesa UKE (z uwzględnieniem cen hurtowych obowiązujących na innych obszarach, cen regulowanych już ustalonych przez właściwy organ bądź orientacji kosztowej i metodyki wymaganych zgodnie z sektorowymi regulacjami). Ponadto, Prezes UKE jest uprawniony do bieżącej kontroli oferty OSD, w szczególności może zobowiązać go do przedłożenia szczegółowych informacji w zakresie stosowanych stawek oraz kalkulacji kosztów w celu zweryfikowania zgodności oferty OSD z Rekomendacjami UKE.

Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie Prezes UKE jest zobowiązany niezwłocznie przekazać do CPPC, co zgodnie z umową o dofinansowanie może stanowić podstawę do jej wypowiedzenia. Ponadto cenniki przedstawiane w ofercie OSD nie powinny zawierać opustów wolumenowych ani zawierać innych mechanizmów, które mogłyby uprzywilejować operatorów bądź poszczególne grupy. W ramach elastyczności cenowej OSD mogą oferować wszystkim OK opusty obliczone na identycznej zasadzie, np. w zależności od okresu obowiązywania umowy, poziomu parametrów jakościowych świadczonych usług. OSD może również zaproponować OK długoterminowe opusty ze względu na niski potencjał popytowy.

 

Podsumowując, powstająca w ramach dofinansowań unijnych infrastruktura telekomunikacyjna z jednej strony może przynieść operatorom nowe możliwości – w szczególności, gdy nie dysponują własną siecią na danym obszarze, umożliwi bowiem świadczenie usług telekomunikacyjnych w nowych miejscach. Pewne wątpliwości mogą pojawić się jednak, gdy na obszarach wytypowanych do wsparcia w ramach dofinansowań z KPO/FERC istnieje już infrastruktura telekomunikacyjna, a zrealizowanie założeń konkursowych będzie wiązało się z niekorzystnym dla obu stron zjawiskiem zdublowania sieci, co było dość częstym problemem w przypadku programu POPC. W przeciwieństwie do poprzedniego programu pomocowego, obecna konstrukcja programów KPO/FERC umożliwia potraktowanie istniejącej w danym punkcie adresowym infrastruktury telekomunikacyjnej jako bariery inwestycyjnej i wyłączenie go z realizowanej inwestycji. Niemniej jednak, uprawnienie to przysługuje wyłącznie OSD i jest uzależnione od indywidualnego oszacowania przez niego potencjału konkurowania o abonentów na obszarze, gdzie istnieje już sieć NGA. Może więc okazać się, że na pewnych obszarach dojdzie jednak do powielenia infrastruktury, również z perspektywy braku możliwości wyłączenia w ramach barier inwestycyjnych punktów adresowych zgłoszonych przez OSD jako inwestycje własne.

Mamy jednakże nadzieję, że dzięki wspólnemu dialogowi uda się wypracować korzystne zarówno dla beneficjentów dofinansowań jak i pozostałych operatorów rozwiązania, a nowo powstająca infrastruktura przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług.

Autor: Wiktoria Burek - aplikantka radcowska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

Zmiany w e-Urzędzie Skarbowym 2024. Nie trzeba już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów poinformowało 17 kwietnia 2024 r., że Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziła nowe funkcjonalności konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Organizacje (np. spółki, fundacje, stowarzyszenia) nie muszą już upoważniać pełnomocników do składania deklaracji drogą elektroniczną (UPL-1), by rozliczać się elektronicznie. Serwis e-Urząd Skarbowy pozwala teraz organizacji na składanie deklaracji podatkowych online bez podpisu kwalifikowanego i bez dodatkowego umocowania dla pełnomocnika.

Rozliczenie PIT emeryta lub rencisty w 2024 roku. Kiedy nie trzeba składać PIT-a? Kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem (także zmarłym) i dlaczego jest to korzystne?

Zbliża się powoli koniec kwietnia a więc kończy się czas na rozliczenie z fiskusem (złożenie PIT-a za 2024 rok). Ministerstwo Finansów wyjaśnia co musi zrobić emeryt albo rencista, który otrzymał z ZUSu lub organu rentowego PIT-40A lub PIT-11A. Kiedy trzeba złożyć PIT-a a kiedy nie jest to konieczne? Kiedy emeryt nie musi zapłacić podatku wynikającego z zeznania podatkowego? Kiedy można się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem i dlaczego jest to korzystne?

MKiŚ: z tytułu plastic tax trzeba będzie zapłacić nawet 2,3 mld zł

Plastic tax. W 2024 roku Polska zapłaci 2,3 mld zł tzw. podatku od plastiku - wynika z szacunków resortu klimatu i środowiska, o których poinformowała w środę wiceminister Anita Sowińska. Dodała, że z tego tytułu za ub.r. zapłacono 2 mld zł.

REKLAMA