Kategorie

Dodatkowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych

Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
Artur Tim
Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik
Dodatkowe obowiązki związane z przewozem towarów wrażliwych
ShutterStock
W dniu 18 kwietnia weszła w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708), zwana „pakietem przewozowym”. W ocenie twórców ma ona stanowić skuteczny mechanizm przeciwdziała procederowi, jakim jest wyłudzanie przez nieuczciwych podatników podatku VAT i akcyzy w przypadku obrotu tzw. towarami wrażliwymi (m.in. alkohol, paliwa, susz tytoniowy). Realizacja zamierzenia będzie możliwa za sprawą szeregu obowiązków nałożonych na podmioty uczestniczące w przewozie towarów – zarówno jako wysyłający, odbierający, jak również jako przewoźnicy.

Jakie towary objęte są pakietem przewozowym

Ustawa znajduje zastosowanie do tzw. towarów wrażliwych, do których zalicza się susz tytoniowy, alkohol, paliwo oraz ich pochodne, enumeratywnie wskazane przez ustawodawcę w art. 3 ust. 2 pakietu przewozowego. Przykładowo, do katalogu tego zaliczono: olej napędowy, alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu większej bądź równej 80 % objętości, rozpuszczalniki. Należy jednak podkreślić, iż objęcie towarów wrażliwych monitorowaniem powinno być każdorazowo badane w odniesieniu do specyfiki przedsiębiorstwa – reguła ta doznaje licznych wyjątków, których opisanie wykracza poza zakres artykułu.

Katalog towarów wrażliwych ma tylko z pozoru zamknięty charakter - możliwe jest bowiem rozszerzenie stosowania ustawy także na inne wyroby, jeśli pojawi się „uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogące powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków”.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Obowiązki wprowadzone ustawą

Zapobieganie wyłudzeniom oraz monitorowanie przewozu towarów będzie realizowane poprzez nałożenie następujących obowiązków na podmioty uczestniczące w przewozie towarów wrażliwych:

 • zgłoszenie przewozu towarów do rejestru,
 • uzyskanie numeru referencyjnego i przekazania go przewoźnikowi,
 • uaktualnianie danych zawartych w zgłoszeniu.

Podmioty objęte nową regulacją

Wskazane wyżej obowiązki odnoszą się do bardzo szerokiego katalogu podmiotów, spośród których kluczowe znaczenie ma prowadzenie przez nich działalności gospodarczej. I tak, na gruncie ustawy, można wyróżnić trzy kategorie najważniejszych uczestników przewozu towarów, tj.:

 • podmiot wysyłający, którym, zgodnie z art. 2 pkt 7 pakietu przewozowego, jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca:
  • dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT:
   • ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku gdy jest dostawcą towaru, a po jego wydaniu jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,
   • uprawniona do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu - w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów,
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT
  • eksportu towarów w rozumieniu ustawy o VAT 

 • przewoźnik rozumiany jako osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca przewóz towarów.

 • podmiot odbierający, czyli osoba fizyczna albo prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ich importu lub nabycia w przypadku dostawy w rozumieniu ustawy o VAT
Reklama

Aby sprawdzić, czy dany podmiot posiada status wysyłającego, odbierającego czy przewoźnika – ze względu na kluczowe znaczenie prowadzenia przez niego działalności gospodarczej - wystarczy sprawdzić, czy widnieje on w rejestrze CEIDG lub KRS.

Najważniejsze obowiązki nałożone zostały na podmiot wysyłający, który inicjuje przewóz towarów. Zgodnie z art. 5. pakietu, przed rozpoczęciem przewozu towarów jest on zobowiązany do przesłania zgłoszenia do rejestru za pomocą systemu SENT, uzyskania dla niego specjalnego numeru referencyjnego, który ważny jest jedynie przez 10 dni oraz przekazania go przewoźnikowi.

System SENT dostępny jest po adresem: https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze

Na podmiot odbierający nałożono analogiczne obowiązki w przypadku importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ważność numeru referencyjnego można sprawdzić w systemie SENT za pomocą formularza  „sprawdź status zgłoszenia przewozu". Aby tego dokonać należy wpisać numer referencyjny oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Nawet jeśli podmiot odbierający odbiera towar własnym transportem z miejsca składowania, to i tak on dokonuje zgłoszenia a nie podmiot wysyłający.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

Polecamy: Biuletyn VAT

Przewoźnik po otrzymaniu numeru referencyjnego, ale przed rozpoczęciem dostawy jest zobligowany do uzupełnienia zgłoszenia i przekazania kierującemu pojazdem numeru referencyjnego, dokumentu zastępującego zgłoszenie i potwierdzającego przyjęcie tego dokumentu.

Jeśli kierujący nie otrzyma tych dokumentów, musi odmówić przewozu towarów. Jeśli mimo to podejmie się go, naraża się na nałożenie na niego kar pieniężnych.

Po dostarczeniu towarów do podmiotu odbierającego, musi on zgłosić w systemie jego odbiór, najpóźniej następnego dnia po dokonaniu dostawy. Dokonanie zgłoszenia jest możliwe dopiero po uprzednim otrzymaniu numeru referencyjnego i specjalnego klucza w postaci elektronicznego kodu umożliwiającego dostęp do zgłoszenia.

Podmiot odbierający odmawia przyjęcia dostawy. Wobec tego powinien odnotować ten fakt w systemie. Ustawa nakłada na niego obowiązek potwierdzenia dostawy towaru, jednak w pozycji „UWAGI” musi wówczas wpisać, iż odmówił przyjęcia towaru.


Skutki naruszenia obowiązków

Reklama

Jeśli w toku kontroli okaże się, że nie dokonano zgłoszenia przewozu towarów, to może on być kontynuowany dopiero po przesłaniu zgłoszenia odpowiednio przez podmiot wysyłający lub odbierający albo przewoźnika i uzyskaniu numeru referencyjnego. Brak dostarczenia wymaganych dokumentów spowoduje zatrzymanie towaru lub środka transportu. Z kolei, w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w zgłoszeniu, np. niedowagi towarów, możliwe będzie nałożenie tzw. zamknięcia urzędowego i nałożenia na przewoźnika kaucji w wysokości 1000 zł.

Za niezgłoszenie przez odpowiedni podmiot danych, które na mocy ustawy mają obowiązek wpisać do systemu, grozi kara pieniężna w wysokości 20 000 zł bądź wyższej. Jeśli podmioty te naruszą jedynie obowiązek aktualizacyjny, kara wynosić będzie 10 000 zł.

Przepisy odnoszące się do kar wejdą w życie dopiero z dniem 1 maja 2017 r., co uzasadnione jest tym, by przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z nowowprowadzonymi przepisami.

Serwis Biznes

Podsumowanie

Wprowadzenie przepisów dosyć restrykcyjnie regulujących monitorowanie drogowego transportu towarów jest rozwiązaniem zasługującym na aprobatę z punktu widzenia interesów fiskalnych struktur publicznoprawnych. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że przepisy te wypełniają lukę, której istnienie ułatwiało nielegalny obrót paliwem czy alkoholem pochodzącym z kradzieży bądź uzyskanym w wyniku innego procederu o charakterze przestępczym. Należy jednak podkreślić, że ustawa została wprowadzona bez zachowania należytego okresu vacatio legis oraz podjęcia działań informacyjnych, umożliwiających uczestnikom obrotu gospodarczego skuteczne przygotowanie się do nowej regulacji. Tym samym dotkliwe sankcje mogą spotkać również uczciwych przedsiębiorców, którzy zaniechają wypełniania obowiązków poprzez przeoczenie.

O tym, jak w rzeczywistości będą egzekwowane nowe obowiązki i czy wpłyną na zmniejszenie skali oszustw podatkowych przekonamy się w miarę upływu czasu. Dziś można jednak zauważyć, że ustawa nie reguluje wielu kwestii, m.in. związanych z kolizją drogową i uszkodzeniem lub unicestwieniem towaru czy też procedurą zwrotu towaru w przypadku odmowy jego odbioru i w tym zakresie należy postulować nowelizację przepisów.

Podstawa prawna: Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708)

Artur Tim prawnik w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group w Łodzi

Agnieszka Hałaczkiewicz prawnik w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group w Łodzi

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 maja 2021
  Zakres dat:

  Prawie 20 mln e-PITów za 2020 rok - nowy rekord

  e-PIT za 2020 rok. Ministerstwo Finansów poinformowało, że 19,6 mln deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. złożono elektronicznie, z czego ponad połowę (10,1 mln) przez usługę Twój e-PIT. Tylko 2,1 mln zeznań rocznych zostało przesłanych w wersji papierowej. Dużą popularnością cieszy się cały serwis e-Urząd Skarbowy, do którego logowano się już 26,3 mln razy. Klientom e-Urzędu Skarbowego Ministerstwo Finansów i KAS udostępniły kolejną usługę – możliwość złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

  Jak złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

  ZAW-NR - jak złożyć zawiadomienie przez e-Urząd Skarbowy? Kto może złożyć zawiadomienie? Ile czasu ma podatnik na złożenie ZAW-NR w czasie trwania COVID-19? Jak wypełnić ZAW-NR?

  VAT od taksy notarialnej - RPO dostrzega błędną praktykę notariuszy

  VAT od taksy notarialnej. W odpowiedzi na zgłoszenie redakcji portalu INFOR.pl, Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował 12 maja 2021 r. pismo do Prezesa Krajowej Rady Notarialnej. Zdaniem RPO powszechna praktyka doliczania podatku VAT od taksy notarialnej budzi poważne zaniepokojenie. Obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzenia notariusza mające bez wątpienia charakter gwarancyjny i ochronny przemawiają, w opinii RPO, przeciwko dopuszczalności doliczania do wynagrodzenia notariusza stawki podatku od towarów i usług. Rzecznik zaprezentował w piśmie do Prezesa KRN obszerną argumentację prawną opartą zarówno o obowiązujące przepisy, jak i orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

  Nowy Ład - prezentacja, założenia

  Nowy Ład. Prezentacja nowego programu, czyli Nowego Ładu, zgodnie z planem nastąpi w sobotę (15 maja) - oświadczył wicepremier Jacek Sasin. Nowy Ład ma zawierać m.in. zmiany w systemie podatkowym.

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych - nowe logo na 25-lecie

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP). Samorząd doradców podatkowych w Polsce świętuje swoje 25-lecie prezentując nowe logo organizacji. Nowy znak doradców został wybrany w drodze konkursu, który wygrało studio graficzne Podpunkt. Jego autorką jest Zuza Charkiewicz.

  PKPiR – co warto wiedzieć?

  KPiR – kiedy można stosować? Jak zgłosić i jak prawidłowo prowadzić KPiR? Kiedy KPiR jest nierzetelna? Kiedy struktura JPK_PKPiR na żądanie organu podatkowego? Jak wygląda KPiR?

  Data minimalnej trwałości żywności a termin przydatności do spożycia - czym się różnią?

  Data minimalnej trwałości żywności. Wielu konsumentów nie rozróżnia umieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych daty minimalnej trwałości żywności i terminu przydatności do spożycia. To jeden z powodów marnowania (wyrzucania) żywności, która jest nadal zdatna do spożycia. Zgodnie z unijnym prawem od końca marca 2021 roku w obrocie niekomercyjnym mogą się znaleźć produkty po upływie daty minimalnej trwałości podanej na opakowaniu. Kolejne planowane kroki w tej walce dotyczą również rozszerzenia listy produktów zwolnionych z obowiązku podawania daty minimalnej trwałości lub nawet zupełnej rezygnacji z jej podawania i pozostania tylko przy terminie przydatności do spożycia, czyli przy sformułowaniu „należy spożyć do”.

  Amazon wygrywa z Brukselą spór o podatki

  Amazon i 250 milionów euro zaległych podatków. Amazon wygrywa spór z Komisją Europejską w sprawie zapłaty zaległych podatków.

  Zmiana umowy w czasie COVID-19 – klauzula rebus sic stantibus

  Zmiana umowy w czasie COVID-19. Kodeks cywilny zawiera instrument prawny (klauzulę) zwany z łac. rebus sic stantibus, który dopuszcza możliwość ingerencji sądu w treść zawartej umowy, gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków wykonanie umowy (spełnienie świadczenia) byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Jak zastosować klauzulę rebus sic stantibus z powodów wywołanych pandemią COVID-19?

  Jak odzyskać podatek od nieruchomości po wyroku TK?

  Podatek od nieruchomości. W dniu 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla przedsiębiorców wyrok (sygn. SK 39/19) w sprawie podatku od nieruchomości. Termin na wznowienie postępowania podatkowego już upłynął Pozostają jednak inne możliwości odzyskania zapłaconego podatku od nieruchomości w związku z tym orzeczeniem. Kogo dotyczy wyrok? Wprost: osób fizycznych i przedsiębiorców. Jednak ze względu na treść jego uzasadnienia i użyte przez sąd sformułowanie ma również zastosowanie do „innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.”

  Czy ulga termomodernizacyjna obejmuje wydatki na dom w budowie?

  Ulga termomodernizacyjna. Wydatki poniesione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie nie mogą być uwzględniane w ramach ulgi. Dlaczego?

  PIT złożony po terminie - zasady, skutki, ulgi, odsetki, czynny żal

  PIT złożony po terminie. Na podstawie ustawy o PIT podatnicy są obowiązani składać zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (w tym PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Wyjątkami są tu deklaracja PIT-16A i deklaracja PIT-19A (składane do końca stycznia - a w 2021 roku wyjątkowo do 1 lutego) oraz zeznanie ryczałtowców PIT-28 (składanie od 15 lutego do końca tego miesiąca - w 2021 r. wyjątkowo do 1 marca 2021 r.).

  Brakuje specjalistów od Przemysłu 4.0

  Przemysł 4.0 - największym problemem jest tu nie COVID-19, a brak dostępu do kadr wykwalifikowanych we wdrażaniu rozwiązań nowoczesnego przemysłu. Już przed pandemią ich brakowało, a teraz praktycznie zniknęli z rynku - alarmują eksperci.

  Tarcza PFR 1.0 - umorzone subwencje bez podatku

  Tarcza Finansowa PFR 1.0. Firmy, którym Polski Fundusz Rozwoju umorzy subwencję, nie będą musiały płacić od umorzonej kwoty podatku – przyznał rząd w aktualizacji programu konwergencji. Zdaniem ekspertów nie trzeba też będzie korygować kosztów uzyskania przychodów.

  Otwarcie gospodarki - MŚP potrzebują gotówki

  Otwarcie gospodarki. W 2020 roku majowe zdejmowanie zakazów gospodarczych zwiększyło liczbę faktur wystawianych przez MŚP o 30%. Zanim jednak przelewy wpłynęły na konta, przedsiębiorcy znaleźli się w martwym punkcie. – w tym roku biznes też błaga o pieniądze. Znoszenie obostrzeń powoduje gwałtowny wzrost zapotrzebowania przedsiębiorców na finansowanie – firmy potrzebują gotówki, żeby wystartować.

  Lokalna dokumentacja cen transferowych – co warto wiedzieć?

  Lokalna dokumentacja cen transferowych. Kiedy należy przygotować lokalną dokumentację cen transferowych? Jakie elementy składowe powinna zawierać?

  Nowoczesny księgowy - co to znaczy?

  Nowoczesny księgowy. Jeszcze pod koniec XX. wieku osoba wykonująca zawód księgowego kojarzyła się przede wszystkim z zapracowaną starszą panią w okularach, liczącą coś na kalkulatorze i alergicznie reagującą na kolejnych petentów. Ponad ćwierć wieku temu dział księgowości w firmach nie miał nawet większego znaczenia, aż do 1994 roku i momentu ogłoszenia ustawy o rachunkowości. Dziś stereotyp nudnej księgowej jest już dawno nieaktualny, a na taką ścieżkę kariery coraz częściej decydują się także panowie - z danych CashDirector SA. wynika, że już 37% pracowników to mężczyźni, natomiast 63% to kobiety. Różnica ta zmniejsza się z roku na rok.

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek

  Podział majątku wspólnego małżonków a podatek. Małżonkowie, którzy dokonują podziału małżeńskiego majątku wspólnego (tzw. ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej) mają wątpliwości, czy od tego podziału muszą zapłacić podatek.

  System e-TOLL. Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne

  Ulga podatkowa na urządzenia lokalizacyjne (e-TOLL). Resort finansów proponuje przewoźnikom ulgę podatkową dotyczącą urządzeń lokalizacyjnych wykorzystywanych w nowym systemie poboru opłat drogowych e-TOLL.

  Uczestnictwo w strukturze cash poolingu – skutki w VAT

  Cash pooling a VAT. Czym jest cash pooling? Jakie skutki na gruncie przepisów dot. VAT wywołuje uczestnictwo w strukturze cash poolingu?

  Rozliczenie straty podatkowej w CIT – zmiany od 2021 roku

  Rozliczenie straty podatkowej. Rok 2021 przyniósł zmiany w zakresie podatkowego rozliczenia starty. Z jednej strony, dzięki przepisom tarcz antykryzysowych, podatnicy mogą rozliczyć stratę za 2020 rok z dochodem osiągniętym w 2019 r. Z drugiej, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyniosła ograniczenie w możliwości rozliczenia straty przy tzw. połączeniu odwrotnym spółek.

  Stypendia sportowe z wynagrodzeniem - obowiązki ZUS

  ZUS. Umowa o pracę i stypendia sportowe, a obowiązki wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – w świetle orzeczenia NSA.

  Gwarancje finansowe dla leasingu - korzystne finansowanie dla MŚP

  Leasing. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Paneuropejskim Funduszem Gwarancyjnym. Dotyczy ona nowej portfelowej linii gwarancyjnej leasingu z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Łączny limit gwarancji to 4,5 mld zł. Oznacza to możliwość realizacji finansowania dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 5,6 mld zł.

  Amortyzacja. Faktury z pominięciem split payment

  Amortyzacja a split payment. Czy podatnik może zaliczyć do kosztów działalności poprzez odpisy amortyzacyjne tę część wydatków, która została przeznaczona na budowę pomieszczenia biurowego, a za które faktury zostały opłacone z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, mimo że przewyższają wartość 15 000 zł brutto i obejmują usługi, które są zawarte w załączniku nr 15 ustawy o VAT?

  Nowy Ład. Zmiany w klinie podatkowym

  Nowy Ład a klin podatkowy. Obecnie nie ma w planach zmian w podatkach VAT i CIT, w tzw. Nowym Ładzie będą zaproponowane zmiany w klinie podatkowym - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.