Kategorie

Zmiany w LIBOR i WIBOR w 2021 roku - nowelizacja rozporządzenia BMR

Zmiany w LIBOR i WIBOR w 2021 roku - nowelizacja rozporządzenia BMR
Fotolia
Komisja Europejska pracuje nad nowelą rozporządzenia BMR, dotyczącą zniknięcia m.in. kluczowego wskaźnika referencyjnego, co wymusiła perspektywa zaprzestania wyliczania szeregu stawek LIBOR z końcem 2021 r. W Polsce, po dostosowaniu WIBOR-u do rozporządzenia BMR, rynek będzie musiał zmierzyć się z kwestią rozwoju wskaźników alternatywnych.
Reklama

Pod koniec lipca 2020 r. Komisja Europejska przesłała do konsultacji propozycje zmian w unijnym rozporządzeniu BMR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych (...)), które odnoszą się do nieuregulowanej do tej pory sytuacji zniknięcia kluczowego wskaźnika referencyjnego. Zmiany wymusiła perspektywa opuszczenia UE przez Wielką Brytanię oraz zapowiedzi brytyjskiego nadzoru i zaprzestaniu publikacji szeregu stawek LIBOR z końcem 2021 r.

„Lipcowe propozycje KE dotyczące zdarzenia zniknięcia wskaźnika referencyjnego będą miały duży wpływ na cały światowy rynek wskaźników. W związku z Brexitem, stawki LIBOR dla wszystkich walut, nie tylko dla GBP, przestaną być publikowane w nieodległej przyszłości. Na taką okoliczność KE przygotowała propozycję dodania do rozporządzenia BMR nowego artykułu 23a, który reguluje zasady zastąpienia znikającego wskaźnika – odbywałoby się to automatycznie w umowach z klientami” – powiedział PAP Biznes Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związku Banków Polskich.
Według nowego art. 23a, KE będzie mogła wskazać zastępczy wskaźnik referencyjny w miejsce wskaźnika referencyjnego, który nie będzie już publikowany, jeżeli „zaprzestanie tej publikacji mogłoby spowodować istotne zakłócenia w funkcjonowaniu rynków finansowych w Unii”.

Choć nowe regulacje nie odnoszą się wprost do zaniku publikacji wskaźnika kluczowego (należy do nich oprócz LIBORu również WIBOR), to zapisy noweli oraz jej uzasadnienie jednoznacznie wskazują właśnie na problem zaniku tej kategorii wskaźnika.

„Mając na uwadze, że LIBOR nie będzie dłużej wskaźnikiem kluczowym w rozumieniu Rozporządzenia BMR od pierwszego stycznia 2021 r. (data Brexitu – PAP), właściwe jest wejście w życie niniejszych przepisów bez opóźnienia” – napisano w preambule projektu noweli.

Istotnym aspektem nowych rozwiązań jest to, że stosowanie zastępczego wskaźnika w umowach będzie obowiązywać odgórnie („z mocy prawa”), dzięki czemu nie zajdzie konieczność podpisywania dodatkowych aneksów lub modyfikacji już istniejących umów, co z kolei obniży ryzyko prawne w postaci ewentualnych procesów sądowych.

W ocenie KE, możliwość zastąpienia wskaźnika z mocy prawa pomoże uniknąć sytuacji, w której jedna ze stron umowy „odmawia wykonania zobowiązań umownych lub ogłasza złamanie klauzuli umownej w rezultacie dyskontynuacji benchmarku, którego zanik mógłby spowodować istotne zakłócenia w funkcjonowaniu rynków finansowych w Unii”.

Jeziolowicz wyjaśnia, że jeżeli chodzi o procedurę wyboru zastępczego wskaźnika, to KE wydaje akt delegowany, który wskazuje, jaki wskaźnik zastępuje znikający benchmark.

Reklama

„Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, nie ma implementacji do prawa krajowego, więc z punktu widzenia polskiej legislacji, myślę że nie byłoby problemu z nowymi rozwiązaniami. Oczywiście w naszym kraju sprawa nie dotyczy wyłącznie stawek LIBOR w umowach o kredyty hipoteczne w CHF, ale też obejmuje inne umowy odwołujące się do LIBORu także w kontekście innych walut. Nowe propozycje KE to z punktu widzenia relacji banków z klientami dobry ruch, dający pewność i przewidywalność” – powiedział.

Przy wyznaczaniu zastępczego wskaźnika Komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje grup roboczych dotyczące stóp wolnych od ryzyka, działających przy bankach centralnych dla walut, których dotyczy konkretny wskaźnik.

„Kategoria wskaźnika zastępczego jest inna niż alternatywnego (replacement vs alternative benchmark). Choć nie ma tego napisanego w projekcie rozporządzenia, zastępczy wskaźnik może być nie tylko jednym z dostępnych obecnie na rynku wskaźników, ale też może to być wskaźnik +sztucznie+ wytworzony, specjalnie na potrzeby konkretnego znikającego wskaźnika” – wskazuje Jeziolowicz.

Odgórne obowiązywanie wskaźnika zastępczego dotyczyć będzie wszystkich umów, które obejmuje rozporządzenie BMR, także tych sprzed wejścia rozporządzenia w życie (1 stycznia 2018 r.). Umowy zawarte przed 2018 r., dotyczące kredytów hipotecznych i konsumenckich, nie zawierają zapisów odnoszących się do postępowania w przypadku zniknięcia wskaźnika referencyjnego, o który opiera się umowa. Według obowiązujących obecnie przepisów, gdyby doszło do zniknięcia benchmarku w takiej umowie, trzeba byłoby ją zmienić, np. dodając aneks. Nowe rozwiązania mają na celu wypełnienie także tej luki prawnej.

Nowe regulacje nie będą miały natomiast zastosowania do umów, które zawierają klauzule awaryjne („fall-back”), zapewniające kontynuację umowy w przypadku wygaśnięcia benchmarku.

Rozporządzenie BMR ustanowiło od 1 stycznia 2018 r. nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR, oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego. Zgodnie z BMR w metodologii wyznaczania nowych stawek w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku, a dopiero później - w przypadku ich braku - wartość kwotowań (tzw. metoda kaskadowa).

Dwa kierunki poszukiwania alternatywnych wskaźników referencyjnych w Polsce

Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia BMR podmioty nadzorowane, które stosują wskaźnik referencyjny, powinny sporządzić rzetelne plany określające działania, które podjęłyby na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego (w Polsce WIBOR). Jeżeli jest to możliwe i zasadne, plany takie powinny wskazywać jeden lub kilka alternatywnych wskaźników referencyjnych. Plany powinny zostać uwzględnione w umowach z klientami.

W Polsce, po dostosowaniu WIBOR-u do rozporządzenia BMR, rynek będzie musiał zmierzyć się z kwestią rozwoju wskaźników alternatywnych.

„Rynek wskaźników alternatywnych, których wprowadzenie przewiduje rozporządzenie BMR, wciąż jest +płytki+ w całej Europie, nie jest to wyłącznie polski problem. Na rynku europejskim wciąż nie ma idealnych wskaźników alternatywnych do wszystkich wskaźników podstawowych. Rynek wskaźników dopiero się tworzy. ESMA zarejestrowała już kilka z nich, jednak nie każdy jest uniwersalny i może zastępować dowolny inny wskaźnik. W Polsce jest to realny problem na przyszłość po wydaniu przez KNF decyzji ws. administrowania WIBOR-em dostosowanym do BMR (prawdopodobnie IV kw. br. – PAP)” – powiedział Jeziolowicz.

Z informacji PAP Biznes wynika, że na początku sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. indeksów alternatywnych, działającego przy Ministerstwie Finansów. Zespół zajmować się ma m.in. wypracowaniem standardu rynkowego w zakresie kryteriów procedury wyboru wskaźnika alternatywnego.

Prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda powiedział PAP Biznes, że bardzo ważne jest, aby Polska znalazła się na mapie krajów, które aktywnie poszukują wskaźnika alternatywnego.

"Wyraża się to m.in. w istnieniu grupy roboczej na szczeblu krajowym. Dobrze się stało, że Ministerstwo Finansów zainicjowało taką grupę na początku sierpnia br. z udziałem instytucji państwowych oraz podmiotów rynkowych. Rynek się zmienia, kanały transferu płynności również i ze względu na potrzebę gwarantowania stabilności systemu finansowego, należy w szerokim gronie szukać rozwiązania, czyli też innymi słowy koncepcji oraz przede wszystkim źródła informacji na temat aktywnego rynku, które zapewnią największą reprezentatywność wskaźnikom stosowanym w umowach z konsumentami oraz w instrumentach finansowych. Mamy w Polsce ten komfort, że WIBOR nie znika w takim trybie w jakim zniknąć ma LIBOR, co daje czas na spokojną pracę nad wskaźnikiem alternatywnym" - powiedział Minda.

Jeziolowicz wskazuje, że w Polsce można wskazać na dwa ogólne kierunki poszukiwań wskaźników alternatywnych.

„Z jednej strony mamy wskaźniki GPW Benchmark, bazujące na „rozszerzonym” WIBOR-ze (WIRF, WIRD) oraz na stawce overnight (WIBON ), które mogą potencjalnie stać się wskaźnikami alternatywnymi, gdyby banki chciały je wykorzystywać. Drugi obszar - to wskaźnik WKF opracowywany przez Instytut Rynków Finansowych, który mógłby być stosowany przez określoną grupę banków (poniżej sumy bilansowej 4 mld zł według metody)” – dodał.

WKF może zostać pierwszym oficjalnym wskaźnikiem alternatywnym w Polsce. KNF poinformowała na początku sierpnia, że najpóźniej w IV kw. 2020 r. podejmie decyzje dotyczące wniosków GPW Benchmark i Instytutu Rynku Finansowego ws. zgody na administrowanie stawkami, odpowiednio, WIBOR/WIBID oraz WKF, dostosowanymi do rozporządzenia BMR.

GPW Benchmark jako jeden z ewentualnych wskaźników alternatywnych proponowało także Warsaw Repo Rate (WRR), która opierałaby się na transakcjach repo/buy-sell back. Według przyjętej przez rząd Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, transakcje zawierane na rynku regulowanym lub ASO mogłyby być podstawą do wyznaczania indeksów, w tym potencjalnego wskaźnika referencyjnego opartego na stawkach transakcji repo - WRR.

GPW Benchmark (100 proc. udziałów w spółce posiada GPW) jest organizatorem fixingu, na którym ustalane są stawki WIBOR i WIBID. Firma jest odpowiedzialna za opracowanie WIBOR-u, zgodnego z rozporządzeniem BMR, opartego przede wszystkim o transakcje rynkowe. Obecnie WIBOR wyliczany jest na podstawie deklaracji banków.

Wskaźnik WKF, opracowany przez IRF, reprezentuje krańcowy koszt pozyskania niezabezpieczonych funduszy, obliczany na podstawie danych o depozytach przyjętych przed podmioty przekazujące dane. WKF ma obrazować koszt pozyskania finansowania banków o sumie bilansowej mniejszej niż 4 mld złotych (powyżej tej sumy na podmiot naliczany jest podatek bankowy). WKF w 100 proc. oparty jest na danych transakcyjnych (realne transakcje zawarte przez panelistów wskaźnika).

Zdaniem Jeziolowicza, w kontekście wskaźników alternatywnych, jest zdecydowanie zbyt wcześnie, by nawet zaczynać dyskusję o tym jaka będzie przyszłość WIBOR-u.

„Wszystko będzie prawdopodobnie zależeć od tego, jak będą wyglądać wskaźniki alternatywne, które opracowuje GPW Benchmark. Byłbym daleki od stawiania tezy, że WIBOR musi z czasem odejść. Po dostosowaniu tego wskaźnika do BMR kaskada danych obejmuje dość szeroki zakres transakcji i jeżeli transakcyjność WIBOR-u będzie relatywnie wysoka, to może nawet się okazać, że mamy do czynienia z jego +odrodzeniem+. Wszystko zależy od całego zestawu zmiennych i w obliczu pandemii sytuacja jest mocno nieprzewidywalna” – powiedział.

Ekspert dodaje, że w otoczeniu bardzo niskich stóp procentowych, zapowiedź KNF o konieczności uwzględnienia transakcji z sektora przedsiębiorstw w kaskadzie danych w WIBOR-ze „nieco straciła na aktualności”, z uwagi na malejącą transakcyjność na tym rynku.

„Nie wiemy natomiast, jak będzie wyglądać sytuacja za 2 lata (zakładając, że GPW Benchmark do końca 2020 r. otrzyma zgodę na administrowanie WIBOR-em zgodnym z BMR), gdy GPW będzie dokonywać obowiązkowego przeglądu wskaźnika. Nie można przecież wykluczyć, że stopy do tego czasu wzrosną i będzie więcej transakcji” – ocenił.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

asa/ asa/

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  22 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.

  22 czerwca 2021 roku przypada "Dzień Wolności Podatkowej"

  Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku "Dzień Wolności Podatkowej" przypada 22 czerwca w 173. dniu roku. Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy 172 dni z 365, czyli o 12 dni dłużej niż w 2020 r. - poinformowało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha. W 2020 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 10 czerwca, w 2019 roku 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony - nowy obowiązek akcyzowy od 1 lipca 2021 r.

  Rejestracja samochodu ciężarowego do 3,5 tony. Od 1 lipca 2021 r., aby zarejestrować samochód ciężarowy i specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, sprowadzany z innego kraju UE, będziemy musieli przedłożyć w wydziale komunikacji odpowiedni dokument z urzędu skarbowego, który potwierdzi, że nie musimy zapłacić akcyzy od tego samochodu. Jest to nowy obowiązek.

  Stawki VAT w gastronomii - dania na wynos z 5% czy 8% VAT?

  Stawki VAT w gastronomii. Sprzedaż w lokalach gastronomicznych dań na wynos jest dostawą towarów, dlatego mogła być opodatkowana stawką 5% zamiast 8%. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C-703/19, dotyczącej polskiego podatnika. Wyrok ma praktyczne konsekwencje głównie w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Zawiera jednak przydatne wskazówki odnoszące się również do stosowania obecnych przepisów, po wprowadzeniu nowej matrycy stawek VAT.

  Specjalista ds. e-przetargów

  Specjalista ds. e-przetargów. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie procesów zakupowych wśród wykonawców i zamawiających. Nowe prawo pokazuje, że niezbędne jest także posiadanie dodatkowych kompetencji przez specjalistów z tego sektora. Czy można zatem mówić o tworzeniu się nowego stanowiska pracy, które da się określić mianem specjalisty ds. e-przetargów?

  Niższych podatków, stabilnego prawa - czego życzyć przedsiębiorcom?

  Dzień Przedsiębiorcy jest obchodzony w dniu 21 czerwca. Czego można im życzyć? Stabilnego prawa, mniej uciążliwych formalności oraz niższych podatków i składek ZUS – wynika z badania zleconego przez inFakt agencji ARC Rynek i Opinia. Równie ważne jest, aby pomimo niesprzyjających warunków do prowadzenia biznesu nadal odczuwali satysfakcję ze swojej działalności.

  Zamówienia publiczne w 2021 roku - nowe przepisy, problemy wykonawców i zamawiających

  Zamówienia publiczne. Powszechny dostęp do szczepień i stopniowe luzowanie obostrzeń to w końcu czas na odbudowanie gospodarki. Będzie miało to bezpośredni wpływ na wzrost procesów zakupowych, również w sektorze zamówień publicznych. Trudny okres pandemii, szczególnie w pierwszych jej miesiącach, spowolnił lub całkowicie sparaliżował niektóre branże. Zmiany w Prawie zamówień publicznych (Pzp), które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. miały usprawnić procesy zakupowe. Czy zamawiający i wykonawcy są gotowi na zmierzenie się z nową rzeczywistością wynikającą z nowelizacji ustawy?

  Strategia podatkowa a schematy podatkowe

  MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w określonych przypadkach nakładają na podatników obowiązek raportowy, jak również obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

  Franszyza redukcyjna a PIT

  Franszyza redukcyjna a PIT. Czy kwota franszyzy redukcyjnej, która została wypłacona poszkodowanemu przez ubezpieczonego sprawcę szkody jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Ceny transferowe: nowe obowiązki także dla podmiotów niepowiązanych

  Ceny transferowe. W celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa i zarządu przed ryzykiem surowych kar w związku z niewywiązaniem się z obowiązków w zakresie cen transferowych za 2021 r., kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja transakcji jednorodnych. Chodzi o te, których wartość może przekroczyć na koniec roku 500 tys. zł netto. Konieczna jest też implementacja procedury badania rzeczywistego właściciela, np. w formie wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

  Zmiana pracy 2021. Oczekiwania pracowników i możliwości rozwoju

  Rynek pracy 2021. Pandemia koronawirusa nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez geometrycznie rosnące zapotrzebowanie na niektóre specjalizacje, wręcz zaostrzyła walkę o talenty. Przedstawiamy analizę wyników badań przeprowadzonych wśród ponad 3 tys. respondentów z 20 dominujących na rynku pracy branż.

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych - dwa nowe narzędzia fiskusa

  Wyprowadzanie pieniędzy do rajów podatkowych. W 2021 r. w związku z realizacją tzw. transakcji jednorodnej o wartości przekraczającej 500 tys. zł netto, po zakończeniu roku obrotowego konieczne będzie zbadanie, czy kontrahent nie dokonywał jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem rajowym. Jeżeli tak – powstanie domniemanie nakazujące przyjęcie, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym. Wskutek domniemania przedsiębiorca wejdzie w reżim przepisów o cenach transferowych. Oznacza to konieczność wypełnienia szeregu obowiązków sprawozdawczych.

  Wpływ pandemii na dochody firm w Polsce

  Polscy przedsiębiorcy a pandemia. Kryzys wywołany przez COVID-19 obniżył dochody 6 na 10 firm w Polsce i zmniejszył lukę płatniczą. Takie wnioski płyną z raportu ”European Payment Report 2021”. Jak pandemia wpłynęła na biznes w Polsce?

  Podatek u źródła - zmiany od 2022 roku

  Podatek u źródła. Ministerstwo Finansów chce kolejny raz przedłużyć (tym razem do końca 2021 roku) obecne przepisy dot. podatku u źródła (WHT - Withholding Tax). Jednocześnie w Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt kompleksowej nowelizacji przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Projekt ten jest częścią zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2022 roku.

  Podatkowe problemy z dziedziczeniem majątku w USA

  Dziedziczenie majątku w USA a podatki. Polak, który nigdy nie był w USA wpadł w duże długi podatkowe. To dlatego, że był dzieckiem obywatela Stanów Zjednoczonych i jako syn nie płacił w tym kraju podatku dochodowego.

  Pakiet VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r.

  Pakiet VAT e-commerce ma wejść w życiu już od 1 lipca 2021 r. Pojawią się m.in. zmiany w zakresie rozliczania sprzedaży wysyłkowej. Na co powinni przygotować się podatnicy? Jakie nowe przepisy zawiera pakiet VAT e-commerce?

  Umorzone subwencje z Tarczy PFR 1.0 - bez podatku w czerwcu

  Zwolnienie z podatku od umorzonej subwencji PFR. Firmy, którym umorzyliśmy częściowo lub całkowicie subwencje z Tarczy PFR 1.0, nie zapłacą podatku w czerwcu - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.