REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Tarcza Finansowa 2.0 - rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa 2.0 - rozliczenie i umorzenie subwencji
Tarcza Finansowa 2.0 - rozliczenie i umorzenie subwencji

REKLAMA

REKLAMA

Tarcza Finansowa 2.0 - rozliczenie i umorzenie subwencji. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) udzielił wyjaśnień odnośnie zasad i warunków rozliczania i umarzania subwencji finansowej udzielanej mikro- małym i średnim przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Występują pewne różnice między rozliczeniem i umarzaniem subwencji udzielonych Mikrofirmom a przyznanym MŚP.

Subwencja z Tarczy Finansowej 2.0

Rządowy program „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm 2.0" jest programem wprowadzonym w celu wsparcia finansowego mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ponieśli straty finansowe na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Głównym celem Tarczy Finansowej 2.0. jest udostępnienie mikro- małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z określonych branż preferencyjnego finansowania, aby zapewnić płynność i stabilność finansową w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Autopromocja

Więcej na ten temat:
Tarcza Finansowa 2.0 - zasady ogólne, definicje, warunki, beneficjenci
Tarcza Finansowa 2.0 - kody PKD, rodzaje działalności objętych wsparciem
Tarcza Finansowa 2.0 rozszerzona o 9 branż

Instrumentem finansowym przewidzianym przez Tarczę Finansową 2.0. jest subwencja finansowa PFR. Subwencja finansowa udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej, której zawarcie przez przedsiębiorcę jest konieczne i niezbędne dla otrzymania subwencji finansowej. Subwencja finansowa będzie miała charakter bezzwrotny, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w Programie.

Zasady umorzenia subwencji finansowej dla Mikrofirm

Subwencja finansowa z Tarczy Finansowej 2.0 w przypadku Mikrofirmy podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

1) utrzymanie działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku o subwencję finansową do 31 grudnia 2021 r. (w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja) oraz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) utrzymanie średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020.

W sytuacji, gdy średnioroczne zatrudnienie Mikrofirmy w roku 2020 różni się od liczby Osób Zatrudnionych, na które beneficjent otrzymał subwencję finansową, przyjmuje się, że średnioroczne zatrudnienie Mikrofirmy za rok 2020 odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych, na które została udzielona subwencja finansowa.

Warunek utrzymania średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 w porównaniu do średniorocznego zatrudnienia w roku 2020 uważa się za niespełniony w sytuacji, gdy Mikrofirma zmieniła podstawę zatrudnienia ze stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny dla więcej niż 30% Osób Zatrudnionych, na które udzielona została subwencja finansowa.

Według definicji przyjętej na potrzeby Tarczy Finansowej 2.0. „Mikrofirma” - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawo Przedsiębiorców, który na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku Pracowników na ten dzień, na dzień 31 lipca 2020 r., zatrudnia, co najmniej 1 Pracownika oraz nie więcej niż 9 Pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz jego roczny obrót netto za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

Jak obliczane jest średnioroczne zatrudnienie na potrzeby ustalenia wysokości umorzenia subwencji finansowej dla Mikrofirmy?

Średnioroczne zatrudnienie ustalane na potrzeby określenia wysokości umorzenia subwencji finansowej dla Mikrofirmy obliczane jest według następującego wzoru:

gdzie m1 do m12 – odpowiada liczbie Osób Zatrudnionych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

Jak zostanie rozliczone subwencja finansowa otrzymana przez Mikrofirmę?

Weryfikacja spełnienia przez Mikrofirmę warunku umorzenia subwencji finansowej zostanie dokonana przez PFR w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. Weryfikacja ta zostanie dokonana w oparciu o informacje przekazane do PFR przez organy publiczne, w tym ZUS (nie wymaga to złożenia oświadczenia przez Mikrofirmę).

Informacja o wysokości umorzenia subwencji finansowej wraz z informacją o kwocie subwencji finansowej podlegającej zwrotowi zostanie przekazana Mikrofirmie poprzez:

- bankowość elektroniczną banku, za pośrednictwem którego Mikrofirma otrzymała subwencję finansową,

- wiadomość wysłaną przez PFR na adres poczty elektronicznej wskazany przez Mikrofirmę w umowie subwencji finansowej lub

- za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych.

Mikrofirma zobowiązana jest do zwrotu nieumorzonej części subwencji finansowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PFR informacji, o której mowa powyżej.

Zawieszenie prowadzenia działalności przez Mikrofirmę a subwencja finansowa

Otrzymana przez Mikrofirmę subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Otrzymana przez Mikrofirmę subwencja finansowa będzie również podlegać zwrotowi w całości w przypadku otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy) bądź otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

W każdej z powyższych sytuacji Mikrofirma będzie zobowiązana do zwrotu subwencji finansowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przesłanki uzasadniającej obowiązek zwrotu subwencji finansowej.

Czy dla umorzenia subwencji finansowej konieczne jest utrzymanie w zatrudnieniu tych samych pracowników?

Nie. Na potrzeby badania przesłanek umorzenia subwencji finansowej bierze się pod uwagę średnioroczną liczbę Osób Zatrudnionych (średnie zatrudnienie).

Należy także zwrócić uwagę, że warunek utrzymania średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 w porównaniu do średniorocznego zatrudnienia w roku 2020 uważa się za niespełniony w sytuacji, gdy Mikrofirma zmieniła podstawę zatrudnienia ze stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny dla więcej niż 30% Osób Zatrudnionych, na które udzielona została subwencja finansowa.

Jakiego rodzaju forma zatrudnienia jest brana pod uwagę do wyliczenia stanu zatrudnienia na potrzeby weryfikacji przesłanek umorzenia subwencji finansowej dla Mikrofirm?

Na potrzeby weryfikacji przesłanek umorzenia subwencji dla Mikrofirmy przez Osobę Zatrudnioną rozumie się osobę fizyczną:

- która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub

- współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych), za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne według stanu na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

Warunek utrzymania średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 w porównaniu do średniorocznego zatrudnienia w roku 2020 uważa się za niespełniony w sytuacji, gdy Mikrofirma zmieniła podstawę zatrudnienia ze stosunku pracy na stosunek cywilnoprawny dla więcej niż 30% Osób Zatrudnionych, na które udzielona została subwencja finansowa.

 Jak traktowana jest sytuacja, w której pracownik dobrowolnie zrezygnuje z pracy w Mikrofirmie (tj. gdy kwestia utrzymania zatrudnienia nie zależy wyłącznie od pracodawcy)?

Kwestia formy rozstania z pracownikiem, jak i strony inicjującej takie rozstanie, nie ma znaczenia dla badania przesłanek umorzenia subwencji finansowej. Ponadto należy zwrócić uwagę, że bierze się pod uwagę średnioroczną liczbę Osób Zatrudnionych.

Zasady umorzenia subwencji finansowej dla MŚP - wyjaśnienia PFR

Otrzymana przez MŚP subwencja finansowa podlega umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • utrzymania działalności gospodarczej na 31 grudnia 2021 r., rozumianego jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. (w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja);
 • rozliczenia nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 października 2021 r., jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r. oraz
 • Koszty Stałe oraz wysokość Przychodów wskazane we Wniosku przez MŚP, będące podstawą wyliczenia kwoty subwencji finansowej, zostały podane zgodnie z rzeczywistym stanem.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 - definicja Kosztów Stałych

Warto zaznaczyć, że wg definicji przyjętej na potrzeby Tarczy Finansowej 2.0. „MŚP” - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców:
- który na 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku Pracowników na ten dzień, na dzień 31 lipca 2020 r., zatrudnia, co najmniej 1 Pracownika oraz nie więcej niż 249 Pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) oraz jego roczny obrót netto za rok 2019 nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR,
- który nie jest Mikrofirmą.

Jak będzie rozliczona subwencja finansowa MŚP?

MŚP zobowiązane jest, w terminie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. rozliczyć otrzymaną subwencję finansową poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie rozliczenia subwencji finansowej.

Rozliczenie subwencji finansowej, zostanie dokonane przez MŚP za pośrednictwem platformy elektronicznej, przy czym szczegółowe informacje w zakresie rozliczenia subwencji finansowej przez MŚP zostaną przedstawione przez PFR.

W sytuacji, gdy w wyniku złożenia oświadczenia o rozliczeniu, o którym mowa powyżej:

 1. MŚP ustali, że w momencie składania wniosku uprawnione było do uzyskania subwencji finansowej w wyższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana, MŚP nie będzie uprawnione do żądania wypłaty dodatkowej kwoty subwencji finansowej albo
 1. MŚP ustali, że w momencie składania wniosku uprawnione było do subwencji finansowej w niższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana (uwzględniając rzeczywiste dane dotyczące Kosztów Stałych oraz rzeczywiste dane dotyczące spadku Przychodów), MŚP będzie zobowiązane, niezależnie od jego pozostałych obowiązków wynikających z umowy subwencji finansowej i Regulaminu, do dokonania na rzecz PFR zwrotu subwencji finansowej w części przekraczającej kwotę subwencji finansowej, do której MŚP było uprawnione, przy czym umorzeniu w takiej sytuacji podlega część subwencji finansowej niepodlegająca zwrotowi.

W przypadku niezłożenia przez MŚP oświadczenia o rozliczeniu subwencji w terminie do 31 stycznia 2022 r., PFR uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku MŚP będzie zobowiązane do niezwłocznego zwrotu całej kwoty subwencji finansowej.

Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy subwencji finansowej zostanie udostępnione beneficjentowi w:

  1. bankowości elektronicznej banku,
  1. za pośrednictwem innych bezpiecznych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez bank do komunikacji ze swoimi klientami (np. w postaci wiadomości e-mail lub SMS) lub
  1. w inny sposób pozwalający beneficjentowi zapoznać się z wypowiedzeniem,

i stanie się skuteczne z chwilą tego udostępnienia.

PFR zweryfikuje oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej złożone przez MŚP, w szczególności w oparciu o dane uzyskane od Ministra Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej, nie później niż w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Jeżeli w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez PFR okaże się, że MŚP rozliczyło subwencję finansową w sposób nieprawidłowy lub nie dokonało zwrotu nadwyżki subwencji finansowej, MŚP będzie zobowiązane do niezwłocznego zwrotu całej kwoty subwencji finansowej. W przypadku, gdy kwota nadwyżki subwencji finansowej, która powinna zostać zwrócona przez beneficjenta będzie, w ocenie PFR, nieznaczna, PFR może odstąpić od żądania zwrotu całej kwoty subwencji finansowej.

Zawieszenie prowadzenia działalności MŚP - co z subwencją finansową?

Otrzymana przez MŚP subwencja finansowa podlega zwrotowi w całości w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie od dnia otrzymania subwencji finansowej do 31 grudnia 2021 r.

Otrzymana przez MŚP subwencja finansowa będzie również podlegać zwrotowi w całości w przypadku otwarcia likwidacji (jeżeli dotyczy) bądź otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w każdym czasie licząc od dnia otrzymania subwencji finansowej do dnia 31 grudnia 2021 r.

W każdej z powyższych sytuacji MŚP będzie zobowiązane do zwrotu subwencji finansowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przesłanki uzasadniającej obowiązek zwrotu subwencji finansowej.

Czy spadek średniego zatrudnienia w MŚP wpłynie na kwotę zwracanej subwencji finansowej?

W przypadku MŚP utrzymanie średniego zatrudnienia nie jest warunkiem umorzenia subwencji finansowej.

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA