Kategorie

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zwrotu akcyzy

Mariański Group
Profesjonalizm & Pasja
Dawid Tomaszewski
Radca prawny
Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zwrotu akcyzy
Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zwrotu akcyzy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 19 września 2017 r. potwierdził stanowisko podatnika, że niezgodne z prawem UE są przepisy, które ograniczają możliwość wnioskowania o zwrot akcyzy tylko przez podatnika i pierwszego pośrednika w łańcuchu dostaw.

Zarys stanu faktycznego sprawy

Spółka, której działalności dotyczył przedmiotowy spór, zajmowała się nabywaniem produktów z akcyzą zapłaconą na terytorium RP, nie będąc przy tym podmiotem płacącym akcyzę (podatnik), ani nie nabywając tych produktów bezpośrednio od podmiotu płacącego akcyzę (bezpośredni nabywca od podatnika akcyzy). Osią sporu było rozstrzygnięcie kwestii, czy spółka ma prawo do żądania zwrotu akcyzy, zapłaconej na terytorium kraju i po ich dostawie wewnątrzwspólnotowej lub eksporcie, przy zachowaniu wszelkich wymogów dokumentacyjnych w sytuacji, gdy w łańcuchu transakcji nie działa jako podatnik ani bezpośredni nabywca od podatnika podatku akcyzowego.

Stanowisko spółki

Zdaniem Spółki w zarysowanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym będzie ona uprawniona do zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium Polski w cenie nabycia wyrobów akcyzowych mimo, że nie jest podatnikiem albo podmiotem, który nabył wyroby akcyzowe od podatnika i dokona ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu.

Polecamy:  Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Stanowisko organu interpretacyjnego

Minister Finansów w wydanej na rzecz spółki interpretacji indywidualnej nie zgodził się z takim stanowiskiem. Odwołał się do ustawy z 2008 r. o podatku akcyzowym, a konkretnie jej art. 82 ust. 1 i 2. Zdaniem organu interpretacyjnego pozwalają one na uzyskanie zwrotu akcyzy jedynie podatnikowi, który dokonał wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych oraz podmiotowi, który nabył wyroby akcyzowe oraz tego podatnika, zatem a contrario nie są do tego uprawnione inne podmioty.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Spółka nie zgodziła się z takim poglądem Ministra Finansów, w związku z czym sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Reklama

Problematyki tej Sąd nie mógł rozstrzygnąć bez zbadania kwestii czy doszło do sprzeczności przepisów prawa krajowego z przepisami Dyrektywy Rady nr 2008/118/WE. Z jednej strony Spółka podnosiła, że polskie przepisy nieprawidłowo implementowały regulacje z dyrektywy horyzontalnej. Było to wsparte twierdzeniem, że art. 33 ust. 1 i 6 zawiera szerszy krąg podmiotów niż zostało to wskazane w polskiej ustawie o podatku akcyzowym, co w konsekwencji narusza cel określony w dyrektywie Rady.

Zupełnie inaczej twierdził organ interpretacyjny, twierdząc że nie zachodzi sprzeczność między przepisami unijnymi, a krajowymi. Potwierdza to jego zdaniem ustanowione w dyrektywie wymaganie skutecznej weryfikacji zasadności wniosków o zwrot akcyzy i zapobieganie nadużyciom, czego zdaniem organu przejawem jest właśnie ograniczenie podmiotowe do zwrotu akcyzy.

WSA w Bydgoszczy, po rozpatrzeniu argumentów obu stron, przyznał rację Spółce. Jego zdaniem z żadnego przepisu dyrektywy nie wynika ograniczenie podmiotowe do zwrotu akcyzy, a swoboda rozwiązań polskiego ustawodawcy została ograniczona do modyfikacji procedur zwrotu i umorzenia oraz mechanizmów utrudniających nadużycia w zakresie zwrotu podatku – co nie obejmuje wyznaczania węższego kręgu podmiotów uprawnionych do zwrotu akcyzy.

Zdaniem WSA w Bydgoszczy, zdecydowana większość norm zawartych w dyrektywie nr 2008/118/WE ma charakter jasny i bezwarunkowy. W związku z niekwestionowanymi w doktrynie i orzecznictwie zasadami nadrzędności prawa wspólnotowego nad krajowym oraz zasadą bezpośredniego skutku tego prawa, Sąd uznał, że należy bezpośrednio powoływać się na przepisy dyrektywy, zamiast na krajowe przepisy w zakresie podatku akcyzowego.

Przełamanie linii orzeczniczej sądów administracyjnych

Reklama

Orzecznictwo sądowoadministracyjne, choć wpierw pozostające w rozłamie pomiędzy poglądem prezentowanym przez skarżącą, a utrzymywanym przez organ interpretacyjny zostało ustalone na poziomie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z zapatrywaniami spółki. Tak między innymi słusznie w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2017 r. sygn. akt I GSK 2260/15 podniesiono, że nie można dokonywać wykładni przepisów dyrektywy „wbrew zapisom” art. 82 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ naruszałoby to istotę i moc wiążącą dyrektywy. Konieczność takiego rozstrzygnięcia wynika także z analizy Preambuły Dyrektywy, przewidującej konieczność ustalenia tożsamych definicji i warunków wymagalności – z tego powodu na poziomie EU należy doprecyzować kto jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego. Podkreślono, że zastosowanie polskich przepisów nt. podatku akcyzowego doprowadziłoby do dwukrotnego zapłacenia podatku, bez możliwości uzyskania jego zwrotu w państwie, gdzie wyrób nie został przeznaczony do konsumpcji. 

Jednocześnie bez rozpatrzenia problematyki możliwości bezpośredniego stosowania prawa UE te rozważania były bezprzedmiotowe. Sąd analizując przepisy unijne i orzecznictwo wypracowane przez Trybunał Sprawiedliwości UE, stwierdził że dyrektywa może być, a nawet powinna bezpośrednio stosowana w takim przypadku. W doktrynie podnosi się, że jednostki mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy przyznające im uprawnienia, jeśli spełnione są dwa warunki:

 • przepisy dyrektywy są jasne i bezwarunkowe;
 • państwo członkowskie EU nie transponowało dyrektywy do własnego systemu prawnego bądź dokonało niewłaściwej transpozycji.

Wyrok ten jest kolejnym potwierdzeniem dokonującego się przełamania linii orzeczniczej. Wcześniej istniejąca linia orzecznicza sądów administracyjnych miała odmienny charakter, dowodem czego są wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Krakowa z 8 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 1267/15 czy Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 284/13 i z 27 kwietnia 2012 r. sygn. akt I GSK 738/11. Odmienna była argumentacja, gdyż sądy podnosiły iż z przepisu Dyrektywy nie wynika, że nie można unormować danej kwestii, tak jak w art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.


Dziś linia orzecznicza ulega pozytywnej zmianie, w kierunku respektującym normy prawa Unii Europejskiej. Jest to niewątpliwie korzystne dla przedsiębiorców, których działalność polega na obrocie wyrobami akcyzowymi. Pozbawienie ich możliwości wnioskowania o zwrot zapłaconej akcyzy na wcześniejszych etapach obrotu prowadziłoby bowiem do podwójnego opodatkowania bez żadnego uzasadnienia prawnego, a tym bardziej ekonomicznego.

Źródła:

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2017 r. sygn. akt I SA/Bd 655/17

- Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2017 r. sygn. akt I GSK 2260/15

Dawid Tomaszewski, aplikant radcowski w Departamencie Kontroli Podatkowych w Mariański Group Kancelarii  Prawno-Podatkowej

Łukasz Porada, praktykant w Departamencie Kontroli Podatkowych w Mariański Group Kancelarii  Prawno-Podatkowej

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.