Kategorie

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych CFC a optymalizacja podatkowa

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? /Fot. Fotolia
Kontrolowane spółki zagraniczne CFC objęte opodatkowaniem – czy to koniec optymalizacji? /Fot. Fotolia
Dochody zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC), zgodnie ze mianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., podlegają opodatkowaniu. Celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest przeciwdziałanie mechanizmom umożliwiającym opodatkowanie dochodu w kraju o korzystniejszych zasadach opodatkowania. Czy oznacza to koniec optymalizacji podatkowej?

Wykorzystanie rajów podatkowych jako metody odciążenia podatnika pod względem podatkowym to jeden ze sposobów optymalizacji. Atrakcyjność oazy podatkowej polega na dochowaniu na jej terytorium tajemnicy handlowej i bankowej, istnieniu możliwości rozwoju działalności dzięki panującym tam jasnym zasadom podatkowym, a przede wszystkim jak stwierdził S. Starchild to kraje, w których nie tylko system prawny, ale również tradycja, system podatkowy i porozumienia z podmiotami spoza granic danego państwa umożliwiają zredukowanie obciążeń podatkowych. Dlaczego więc w praktyce korzystając z takiej możliwości, narażamy się na ryzyko?

Międzynarodowe planowanie podatkowe – bo tak należy określić złożoność powyższego mechanizmu – to synonim pojęcia unikania opodatkowania, a od tego dzieli nas już tylko krok do granicy legalności. Trzeba więc postępować ostrożnie. Kluczem do sukcesu są oczywiście przepisy, a właściwie ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce.

Kontrolowane spółki zagraniczne (CFC) - zasady opodatkowania

Dochody zagranicznych spółek kontrolowanych CFC, czyli Controlled foreign corporation zgodnie z treścią odpowiednio art. 24a w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 30f w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają opodatkowaniu. Ideą zmian wprowadzonych przez ustawę zmieniająca z dnia 29 sierpnia 2014r. jest przeciwdziałanie mechanizmom umożliwiającym opodatkowanie dochodu w kraju o korzystniejszych zasadach opodatkowania, niż te obowiązujące w kraju rezydencji.

Czym są zagraniczne spółki kontrolowane?

Zagraniczna spółka to osoba prawna, spółka kapitałowa w organizacji, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inna niż spółka niemająca osobowości prawnej, a także spółka niemająca osobowości prawnej mająca jednocześnie siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Ponadto spełniają również kryterium, zgodnie z którym nie mają w Polsce siedziby ani zarządu , a w których podatnik posiada  udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Zagraniczna spółka kontrolowana to:

1. Zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6, czyli w tzw. raju podatkowym, albo

2. Zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane powyżej, z którym:

a)  Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo

b)  Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej

- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo

3. Zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

a)  w spółce tej podatnik mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, , posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,

b)  co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej,
w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,

c)  co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 (tj. 19 %), lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Polecamy produkt: Podatki 2015 - komplet

Już na pierwszy rzut oka widać, że w przypadku pkt 1 i 2 kwestia udziału podatnika w spółce czy rodzaju osiąganych przez niego dochodów nie jest istotna. To właściwie najsurowszy wymiar wprowadzonej zmiany, bowiem roczny dochód spółki, która ma siedzibę w raju podatkowym niezależnie od posiadanych w niej przez podatnika udziałów będzie w całości podlegał opodatkowaniu.


Czym jest dochód CFC?

Istotne jest ustalenie, co należy rozumieć przez dochód CFC. Jest nim bowiem uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich. Jednakże możliwe jest odliczenie kwoty dywidend otrzymanych przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej, czy też kwoty z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej

Jakie obowiązki ciążą na CFC?

Wreszcie czas na obowiązki. Oczywiście podstawowy obowiązek to sam fakt opodatkowania dochodów CFC według 19 % stawki. Ponadto koniecznym jest prowadzenie stosownej ewidencji, dzięki której organy podatkowe będą mogły czuwać nad prawidłowością naszych kalkulacji. W następstwie powyższego należy również składać zeznanie podatkowe pit/cit wskazujące dochód CFC w danym roku podatkowym. Kolejnym nowym obowiązkiem jest również prowadzenie rejestru zagranicznych spółek, które posiadają siedzibę w raju podatkowym lub w kraju, z którym ani Polska, ani UE nie zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych, a także dla tych spółek w których podatnik posiada udział na poziomie 25 % minimum. Zarówno przywołana ewidencja, jak i rejestr zagranicznych spółek winny być przedstawione przez podatnika w terminie 7 dni w sytuacji, gdy organy podatkowe zażądają ich przedłożenia. Konsekwencją braku współpracy na tym polu jest możliwość oszacowania dochodu.

Regulacje CFC - niezgodne z Konstytucją i prawem UE?

Czy jest możliwa optymalizacja?

Ustawa zmieniająca nie przekreśliła całkowicie możliwości optymalizacji. Istnieją bowiem pewne wyłączenia, które przewidział ustawodawca.

1. Grunt to rzeczywista działalność

Otóż główną przesłanką zastosowania przepisów dotyczących opodatkowania dochodów CFC jest walka ze sztucznymi konstrukcjami, których jedynym celem jest uniknięcie zapłaty podatku w kraju. Co to oznacza dla podatnika? Jeśli masz do czynienia z zagraniczną spółką kontrolowaną,która jest rezydentem podatkowym kraju UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzi rzeczywistą działalność w państwie rezydencji, w zasadzie możesz zapomnieć o wskazanych powyżej obowiązkach. Zaskoczony? Gdzie jest haczyk? Zastanów się jak wykazałbyś, że Twoja działalność jest realna? Zapewne myślisz, że to proste, ale czy aby na pewno nie zawahałeś się chociaż na chwilę? Oczywiście ustawodawca uspokaja i wylicza co przykładowo jest istotne przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą:

a)  zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;

b)  zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

c)  istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;

d)  zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;

e)  zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.


2. Limit przychodów

Okazuje się, że koszty administracyjne stają się Naszym sprzymierzeńcem, bowiem dzięki konieczności ich redukcji wprowadzono limit przychodów na poziomie nie przekraczającym 250.000 euro dla wszystkich spółek, a to dobra wiadomość dla podatników prowadzących działalność na mniejszą skalę, bowiem nie przekraczając wskazanego limitu nie są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego. Co prawda wciąż należy prowadzić stosowne ewidencje i rejestr, jednakże to nieporównywalne obciążenie.

3. Wymiana informacji podatkowych i limit dochodów

Jeśli zagraniczna spółka kontrolowana ma siedzibę poza UE lub EOG i rzecz jasna prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, dochód nie przekroczy 10% przychodów, a ponadto istnieje możliwość wymiany informacji podatkowych z państwem rezydencji spółki, wówczas również śmiało można zapomnieć o opodatkowaniu. Jednakże podobnie jak w opisywanym powyżej wyłączeniu – nadal pozostaje konieczność wykonywania obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych.

Kto może odczuć wejście w życie przepisów o CFC?

Podsumowując warto zatem zwrócić uwagę, że ustawodawca nie odniósł się m.in. do spółek , które mają siedzibę lub zarząd w tzw. „raju podatkowym” oraz spółek z którymi ani Polska, ani też UE nie zawarły umowy o wymianie informacji podatkowych w kontekście posiadania przez podatnika udziałów w innej spółce, która powiązana jest właśnie z jedną z wyżej opisanych, wówczas bowiem mamy do czynienia jedynie z udziałem pośrednim, który oceniać należy przez pryzmat takich przesłanek jak 25% praw głosu, 50% przychodów z tzw. dochodów pasywnych, czy siedziba lub zarząd w kraju, w którym stawka opodatkowania kształtuje się poniżej 14,25% . Natomiast z uwagi na liczne wątpliwości powstające już na etapie tworzenia zmian, ustawodawca pozostawił wskazówki pomocne przy ustaleniu, czy w konkretnej sytuacji działalność jest rzeczywiście prowadzona. Jednakże przydatność i jasność takich przykładowych wyliczeń najprawdopodobniej zderzy się boleśnie z rzeczywistością na gruncie orzecznictwa.

Marta Mikosz

Specjalista z zakresu prawa podatkowego. Związana z Kancelarią Ślązak, Zapiór i Wspólnicy, gdzie jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę klientów, w szczególności w zakresie związanym z prowadzeniem postępowań podatkowych oraz administracyjnych, a także w ramach kontroli podatkowej i skarbowej.

Autorka bloga na temat zmian, obowiązków oraz uprawnień, a przede wszystkim możliwości, jakie daje prawo podatkowe osobom prawnym i fizycznym – www.opodatkowany.pl

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.