reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Nowe wzory formularzy CIT od 1 grudnia 2019 r.

Nowe wzory formularzy CIT od 1 grudnia 2019 r.

Od 1 grudnia 2019 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w zakresie wzorów formularzy zeznań rocznych składanych przez podatników CIT. Oprócz aktualizacji funkcjonujących już wzorów wprowadzone zostaną także trzy nowe formularze, tj. do rozliczania exit tax (CIT/PM), ulgi IP BOX (CIT/IP) oraz walut wirtualnych (CIT/WW).

Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2337), które wejdzie w życie 1 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie ma na celu dostosowanie formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych do zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., wynikających m.in. z ustawy z dnia 23 października 2018  r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159) , ustawy z dnia 23 października 2018  r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193)  a także ustawy z dnia 9 listopada 2018  r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Dostosowanie polega m.in. na dodaniu nowych rubryk pozwalających na poinformowanie o wyborze wpłaty zaliczek kwartalnych i uproszczonych, a także o wyborze lub rezygnacji z metody ustalania różnic kursowych. Nowe rubryki będą pozwalały również na wyliczenie podatku przez korzystających z preferencyjnej 9-proc. stawki CIT.

Oprócz aktualizacji istniejących już wzorów pojawiły się także zupełnie nowe wzory formularzy, tj. w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków, dochodów ze sprzedaży walut wirtualnych oraz ulgi IP BOX.

Nowe wzory mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r. 2. Przy czym, płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2018 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Rozporządzenie określa następujące wzory formularzy, tj.:

1) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R);

2) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR);

3) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R);

4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z);

5) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R);

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB);

8) oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5);

9) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O);

10) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D);

11) informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7);

12) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R);

13) informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR);

14) informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT);

15) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8S);

16) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8SP);

17) informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK);

18) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM);

19) informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP);

20) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW).

Zobacz: Wzory nowych formularzy CIT określone rozporządzeniem

W efekcie wejścia w życie nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1268 oraz z 2019 r. poz. 570).

Formularz CIT/PM

Informacja CIT/PM będzie składana przez podatnika przenoszącego składnik majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:

1) przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa;

2) przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności;

3) przeniesienie następuje w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów kapitałowych określonych prawem Unii Europejskiej dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Polecamy: PODATKI 2020 – Komplet

W takiej sytuacji podatnik obowiązany będzie zadeklarować wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie roczne, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz CIT/IP

Informacja CIT/IP będzie składana przez podatnika osiągającego dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych (kwalifikowane IP) i opodatkowującego te dochody 5% stawką podatku.

W załączniku CIT/IP podatnik wykaże m.in.:

- kwalifikowane IP, z których osiąga dochód/ponosi stratę,

- dochód obliczony odrębnie dla każdego kwalifikowanego IP,

- łączną sumę dochodów z IP opodatkowaną stawką 5%,

- dochód z kwalifikowanego IP, który nie podlega opodatkowaniu stawką 5% i który będzie podlegał doliczeniu do dochodu w zeznaniu podatkowym,

- podatek należny z kwalifikowanego IP do przeniesienia do CIT-8/CIT-8AB.

Podatnik będzie mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego, poprzez złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, w którym osiągnął dochód z kwalifikowanego IP.

Formularz CIT/WW

Informacja CIT/WW będzie składana przez podatnika ponoszącego w roku podatkowym wydatki bezpośrednio na nabycie walut wirtualnych lub osiągającego w roku podatkowym przychody/dochody z odpłatnego zbycia takich walut.

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2337.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama