| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Dokumentacja i rozliczanie > Nowe wzory formularzy CIT od 1 grudnia 2019 r.

Nowe wzory formularzy CIT od 1 grudnia 2019 r.

Od 1 grudnia 2019 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w zakresie wzorów formularzy zeznań rocznych składanych przez podatników CIT. Oprócz aktualizacji funkcjonujących już wzorów wprowadzone zostaną także trzy nowe formularze, tj. do rozliczania exit tax (CIT/PM), ulgi IP BOX (CIT/IP) oraz walut wirtualnych (CIT/WW).

Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2337), które wejdzie w życie 1 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie ma na celu dostosowanie formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych do zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r., wynikających m.in. z ustawy z dnia 23 października 2018  r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2159) , ustawy z dnia 23 października 2018  r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193)  a także ustawy z dnia 9 listopada 2018  r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).

Dostosowanie polega m.in. na dodaniu nowych rubryk pozwalających na poinformowanie o wyborze wpłaty zaliczek kwartalnych i uproszczonych, a także o wyborze lub rezygnacji z metody ustalania różnic kursowych. Nowe rubryki będą pozwalały również na wyliczenie podatku przez korzystających z preferencyjnej 9-proc. stawki CIT.

Oprócz aktualizacji istniejących już wzorów pojawiły się także zupełnie nowe wzory formularzy, tj. w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków, dochodów ze sprzedaży walut wirtualnych oraz ulgi IP BOX.

Nowe wzory mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r. 2. Przy czym, płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2018 r., do osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

Rozporządzenie określa następujące wzory formularzy, tj.:

1) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R);

2) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR);

3) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R);

4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z);

5) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R);

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB);

8) oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5);

9) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O);

10) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D);

11) informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7);

12) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R);

13) informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR);

14) informacji o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT);

15) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8S);

16) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8SP);

17) informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK);

18) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT/PM);

19) informacji o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (CIT/IP);

20) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia wirtualnych walut (CIT/WW).

Zobacz: Wzory nowych formularzy CIT określone rozporządzeniem

W efekcie wejścia w życie nowego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1268 oraz z 2019 r. poz. 570).

Formularz CIT/PM

Informacja CIT/PM będzie składana przez podatnika przenoszącego składnik majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas określony, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy, gdy:

1) przeniesienie tego składnika majątku związane jest bezpośrednio z polityką zarządzania płynnością przedsiębiorstwa podatnika położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium innego państwa;

2) przeniesienie papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności;

3) przeniesienie następuje w celu spełnienia ostrożnościowych wymogów kapitałowych określonych prawem Unii Europejskiej dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Polecamy: PODATKI 2020 – Komplet

W takiej sytuacji podatnik obowiązany będzie zadeklarować wartość rynkową składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie roczne, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz CIT/IP

Informacja CIT/IP będzie składana przez podatnika osiągającego dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych (kwalifikowane IP) i opodatkowującego te dochody 5% stawką podatku.

W załączniku CIT/IP podatnik wykaże m.in.:

- kwalifikowane IP, z których osiąga dochód/ponosi stratę,

- dochód obliczony odrębnie dla każdego kwalifikowanego IP,

- łączną sumę dochodów z IP opodatkowaną stawką 5%,

- dochód z kwalifikowanego IP, który nie podlega opodatkowaniu stawką 5% i który będzie podlegał doliczeniu do dochodu w zeznaniu podatkowym,

- podatek należny z kwalifikowanego IP do przeniesienia do CIT-8/CIT-8AB.

Podatnik będzie mógł skorzystać z preferencyjnego opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego, poprzez złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy, w którym osiągnął dochód z kwalifikowanego IP.

Formularz CIT/WW

Informacja CIT/WW będzie składana przez podatnika ponoszącego w roku podatkowym wydatki bezpośrednio na nabycie walut wirtualnych lub osiągającego w roku podatkowym przychody/dochody z odpłatnego zbycia takich walut.

Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2337.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »