Kategorie

Podatki dochodowe w dobie epidemii – aktualne problemy i wyzwania

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Podatki dochodowe w dobie epidemii – aktualne problemy i wyzwania /shutterstock
Podatki dochodowe w dobie epidemii – aktualne problemy i wyzwania /shutterstock
shutterstock
W czasie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi i odroczenia w zakresie płatności podatku dochodowego. Dzięki przepisom kolejnych wersji Tarczy Antykryzysowej niektóre obowiązki fiskalne uległy przesunięciu, nowe regulacje umożliwiają ponadto przedsiębiorcom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których nie uwzględniali dotychczas w rozliczeniach CIT i PIT. Niektóre problemy związane z kalkulacją podatku dochodowego pozostają aktualne, inne zaś w obliczu zmieniających się okoliczności gospodarczych wymagają dodatkowej analizy i rewizji dotychczasowego podejścia.

Konieczność weryfikacji dokumentacji cen transferowych (TP)

Reklama

Nieprawidłowości dotyczące określenia warunków transakcji między podmiotami powiązanymi (ceny transferowe, TP) mogą skutkować wymierzeniem wobec podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego, jak również dotkliwymi sankcjami karnoskarbowymi. Minęły już czasy, gdy ceny transferowe były hermetycznym zagadnieniem, pozostającym poza zainteresowaniem organów skarbowych z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Obecnie kwestie te są przedmiotem licznych kontroli fiskusa, a w resorcie finansów powołano w celu ich koordynacji eksperckie departamenty. W obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej problematyka dokumentacji cen transferowych nabiera szczególnego znaczenia.

Realia ekonomiczne, w oparciu o które powiązane podmioty dokonują uzgodnień dotyczących m.in. podziału kosztów i ryzyka strat w zakresie nabywanych od siebie towarów i usług, znajdują odzwierciedlenie w sporządzanej dla celów podatku dochodowego dokumentacji TP. Światowa pandemia COVID-19 i wywołane nią spowolnienie gospodarcze znacząco wpływają na relacje biznesowe, jak i koniunkturę. W konsekwencji dotychczas uzgodnione warunki transakcji mogą rozmijać się z rzeczywistością rynkową uniemożliwiając osiągnięcie planowanych zysków, a w wielu przypadkach generować straty większe niż pierwotnie zakładane. Coraz więcej przedsiębiorstw będzie musiało dokonać rewizji obowiązujących zasad podziału ryzyka i amortyzowania strat finansowych w grupie. Ponadto z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne część produkcji będzie niejednokrotnie przenoszona do innych jurysdykcji, w wyniku czego zmianie ulegnie stosowany łańcuch dostaw. Tym samym powstanie konieczność sporządzenia dokumentacji TP dla transakcji z nowymi, wcześniej nieuwzględnionymi w danym modelu biznesowym, podmiotami powiązanymi.

Reklama

Nowe realia gospodarcze, a w konsekwencji  zmiana poziomu zysków i strat ponoszonych przez powiązanych przedsiębiorców skutkować będą zatem koniecznością ponownego przeprowadzenia analiz porównawczych („benchmarking”) dla określenia cen rynkowych, ustalenia nowych warunków transakcji, a następnie weryfikacji sporządzonej dokumentacji cen transferowych stosowanych w operacjach między powiązanymi podmiotami.

Weryfikując warunki transakcji należy wziąć pod uwagę, że operacje generujące w ubiegłych latach zyski, w bieżącym okresie mogą w wyniku kryzysu gospodarczego skutkować stratą. Tym samym podmioty dotychczas nieobjęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji TP mogą być zobowiązane do jej posiadania. Najważniejszą kwestią jest, to aby uzgodnione warunki transakcji odpowiadały realiom rynkowym. Zahamowanie i spadek wydajności produkcji, obniżenie rentowności biznesu, a w konsekwencji wzrost kosztów ponoszonych przez dany podmiot w grupie będą wpływać na zyskowność transakcji między powiązanymi podmiotami. Należy zatem zadbać o wyczerpujące udokumentowanie uzgodnionych warunków i poparcie ich finansowymi analizami przeprowadzonymi w oparciu o bieżące wskaźniki rynkowe. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że organy podatkowe będą kwestionować zasady rozliczeń przyjętych między powiązanymi stronami, porównując je z rynkowymi warunkami stosowanymi między podmiotami niezależnymi, a weryfikację przeprowadzać w okresie późniejszym z perspektywy aktualnej sytuacji gospodarczej.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy uzgodnione warunki transakcji objęte były uprzednimi porozumieniami z administracją skarbową (APA), a realia będące podstawą tych uzgodnień w skutek kryzysu gospodarczego uległy zmianie, ochrona wynikająca z takich porozumień może zostać istotnie osłabiona.

Podatek „u źródła” (WHT) ciągle problematyczny

Resort finansów rozpoczął prace nad projektem rozporządzenia ponownie przesuwającego w czasie nowe zasady poboru podatku „u źródła” od wypłat należności określonych w art. 21 ustawy o CIT (analogicznie art. 41 ust. 12 ustawy o PIT)  oraz dywidend. Planowane regulacje dotyczące min. obowiązku poboru podatku od wymienionych płatności w przypadku, gdy przekraczają one 2 mln PLN -  bez możliwości zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki zostały już dwukrotnie odroczone (najbliższy termin przesunięcia upływa w dniu 30 czerwca br.). Gdyby weszły w życie, płatnicy zobowiązani byliby pobierać WHT od wypłacanych należności bez możliwości niepobrania podatku bądź zastosowania zwolnień lub obniżonych stawek przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania lub obowiązujących przepisach. Dopiero w dalszej kolejności podatnicy lub płatnicy, którzy ponieśli ekonomiczny ciężar podatku mogliby ubiegać się o zwrot wpłaconej daniny. Biorąc jednak pod uwagę panujący kryzys gospodarczy oraz postulowane przez podatników zmiany (min. ograniczenie stosowania nowych przepisów jedynie do płatności pasywnych z jednoczesnym wyłączeniem usług niematerialnych) wejście w życie nowych zasad poboru WHT, w praktyce problematyczne i budzące liczne wątpliwości, zostaną najprawdopodobniej ponownie odłożone do końca roku.

Podatnicy dokonując płatności w dalszym ciągu są jednak zobowiązani dochować należytej staranności w weryfikacji, czy podmiot, na rzecz którego dokonują wypłaty należności jest ich rzeczywistym beneficjentem, tj. czy m.in. prowadzi rzeczywistą, zgodną z realiami ekonomicznymi działalność gospodarczą w miejscu swojej siedziby i nie jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu płatności. Kwestia ta była już wielokrotnie przedmiotem sporów między podatnikami a organami skarbowymi, zwłaszcza w sytuacji gdy beneficjent płatności jest spółką holdingową, której działalność nie wymaga złożonej infrastruktury (np. biurowej), a osoby nią zarządzające w wielu przypadkach nie są w jej siedzibie fizycznie obecne. Jakkolwiek z uwagi na panującą sytuację można spodziewać się łagodniejszego podejścia organów podatkowych do tego zagadnienia, problemu nie należy bagatelizować. W sytuacji, gdy podmiot otrzymujący płatność nie zostanie uznany za jej rzeczywistego beneficjenta podatnicy narażeni są bowiem na zakwestionowanie prawa do zastosowania preferencji w zakresie WHT. Dodatkowym problemem w sytuacji, gdy administracje podatkowe wielu państw przeszły w tryb pracy rotacyjnej lub zdalnej może być uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej takiego podmiotu. Posiadanie stosownego dokumentu jest bowiem w świetle obowiązujących przepisów warunkiem zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku „u źródła” należnego z tytułu dokonywanych płatności.

Analizując kwestię WHT od płatności z tytułu nabywanych od podmiotów powiązanych usług (np. informatycznych czy finansowych) warto również przy okazji zastanowić się, czy uwzględnienie ich w kosztach uzyskania przychodu podlegać będzie limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Brak uwzględnienia niektórych wypłat w kalkulacji limitu KUP może bowiem skutkować zaniżeniem należnego podatku, a w konsekwencji koniecznością zapłaty zidentyfikowanej przez organy podatkowe zaległości wraz z odsetkami.

Nowe możliwości w zakresie kosztów uzyskania przychodów

Przepisy Tarczy Antykryzysowej umożliwiły podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na cele walki z koronawirusem:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Możliwa do odliczenia kwota jest zróżnicowana w zależności od momentu dokonania darowizny:

 • w przypadku dokonania darowizny do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w przypadku dokonania darowizny w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • w przypadku dokonania darowizny od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Antykryzysowe regulacje rozszerzyły także możliwość skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej (B+R) oraz tzw. IP Box. Ulga B+R pozwala na uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów dla celów podatkowych, poniesionych i już uwzględnionych w KUP, wydatków kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Z kolei ulga IP Box polega na możliwości objęcia dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, np. patentów, stawką podatku dochodowego w wysokości 5%.

Nowe ułatwienie wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową polega na prawie do uwzględnienia wymienionych ulg już w zaliczkach na podatek dochodowy, podczas gdy, co do zasady są one ujmowane w rozliczeniu rocznym. Warunkiem skorzystania z ulgi B+R na nowych zasadach jest, aby celem działalności badawczo-rozwojowej było opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, natomiast przesłanką zastosowania IP Box - aby dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej były wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19.

Z uwagi na bardzo ogólne sformułowanie powyższych kryteriów, podatnicy z jednej strony mają szerokie możliwości skorzystania z ustawowych ulg, z drugiej zaś mogą mieć poważne wątpliwości z określeniem, czy poniesione przez nich wydatki spełniają warunki uprawniające do skorzystania z ulg B+R i IP Box. Należy zatem gruntownie przeanalizować zakres prowadzonej działalności (w tym rodzaje poniesionych kosztów) i zastanowić się, czy skorzystanie z ułatwień będzie w danej sytuacji możliwe. Z uwagi na brak precyzyjnego uregulowania tej kwestii, dobrym rozwiązaniem będzie z pewnością zabezpieczenie interesów podatnika poprzez wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację prawa podatkowego.

Adam Klęczar
Radca prawny

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.