REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatki dochodowe w dobie epidemii – aktualne problemy i wyzwania

EMPIRIUM Jaroń Klęczar spółka cywilna
DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI
Podatki dochodowe w dobie epidemii – aktualne problemy i wyzwania /shutterstock
Podatki dochodowe w dobie epidemii – aktualne problemy i wyzwania /shutterstock
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W czasie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi i odroczenia w zakresie płatności podatku dochodowego. Dzięki przepisom kolejnych wersji Tarczy Antykryzysowej niektóre obowiązki fiskalne uległy przesunięciu, nowe regulacje umożliwiają ponadto przedsiębiorcom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których nie uwzględniali dotychczas w rozliczeniach CIT i PIT. Niektóre problemy związane z kalkulacją podatku dochodowego pozostają aktualne, inne zaś w obliczu zmieniających się okoliczności gospodarczych wymagają dodatkowej analizy i rewizji dotychczasowego podejścia.

Konieczność weryfikacji dokumentacji cen transferowych (TP)

Nieprawidłowości dotyczące określenia warunków transakcji między podmiotami powiązanymi (ceny transferowe, TP) mogą skutkować wymierzeniem wobec podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego, jak również dotkliwymi sankcjami karnoskarbowymi. Minęły już czasy, gdy ceny transferowe były hermetycznym zagadnieniem, pozostającym poza zainteresowaniem organów skarbowych z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Obecnie kwestie te są przedmiotem licznych kontroli fiskusa, a w resorcie finansów powołano w celu ich koordynacji eksperckie departamenty. W obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej problematyka dokumentacji cen transferowych nabiera szczególnego znaczenia.

REKLAMA

Autopromocja

Realia ekonomiczne, w oparciu o które powiązane podmioty dokonują uzgodnień dotyczących m.in. podziału kosztów i ryzyka strat w zakresie nabywanych od siebie towarów i usług, znajdują odzwierciedlenie w sporządzanej dla celów podatku dochodowego dokumentacji TP. Światowa pandemia COVID-19 i wywołane nią spowolnienie gospodarcze znacząco wpływają na relacje biznesowe, jak i koniunkturę. W konsekwencji dotychczas uzgodnione warunki transakcji mogą rozmijać się z rzeczywistością rynkową uniemożliwiając osiągnięcie planowanych zysków, a w wielu przypadkach generować straty większe niż pierwotnie zakładane. Coraz więcej przedsiębiorstw będzie musiało dokonać rewizji obowiązujących zasad podziału ryzyka i amortyzowania strat finansowych w grupie. Ponadto z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne część produkcji będzie niejednokrotnie przenoszona do innych jurysdykcji, w wyniku czego zmianie ulegnie stosowany łańcuch dostaw. Tym samym powstanie konieczność sporządzenia dokumentacji TP dla transakcji z nowymi, wcześniej nieuwzględnionymi w danym modelu biznesowym, podmiotami powiązanymi.

REKLAMA

Nowe realia gospodarcze, a w konsekwencji  zmiana poziomu zysków i strat ponoszonych przez powiązanych przedsiębiorców skutkować będą zatem koniecznością ponownego przeprowadzenia analiz porównawczych („benchmarking”) dla określenia cen rynkowych, ustalenia nowych warunków transakcji, a następnie weryfikacji sporządzonej dokumentacji cen transferowych stosowanych w operacjach między powiązanymi podmiotami.

Weryfikując warunki transakcji należy wziąć pod uwagę, że operacje generujące w ubiegłych latach zyski, w bieżącym okresie mogą w wyniku kryzysu gospodarczego skutkować stratą. Tym samym podmioty dotychczas nieobjęte obowiązkiem sporządzenia dokumentacji TP mogą być zobowiązane do jej posiadania. Najważniejszą kwestią jest, to aby uzgodnione warunki transakcji odpowiadały realiom rynkowym. Zahamowanie i spadek wydajności produkcji, obniżenie rentowności biznesu, a w konsekwencji wzrost kosztów ponoszonych przez dany podmiot w grupie będą wpływać na zyskowność transakcji między powiązanymi podmiotami. Należy zatem zadbać o wyczerpujące udokumentowanie uzgodnionych warunków i poparcie ich finansowymi analizami przeprowadzonymi w oparciu o bieżące wskaźniki rynkowe. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że organy podatkowe będą kwestionować zasady rozliczeń przyjętych między powiązanymi stronami, porównując je z rynkowymi warunkami stosowanymi między podmiotami niezależnymi, a weryfikację przeprowadzać w okresie późniejszym z perspektywy aktualnej sytuacji gospodarczej.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że w sytuacji, gdy uzgodnione warunki transakcji objęte były uprzednimi porozumieniami z administracją skarbową (APA), a realia będące podstawą tych uzgodnień w skutek kryzysu gospodarczego uległy zmianie, ochrona wynikająca z takich porozumień może zostać istotnie osłabiona.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatek „u źródła” (WHT) ciągle problematyczny

Resort finansów rozpoczął prace nad projektem rozporządzenia ponownie przesuwającego w czasie nowe zasady poboru podatku „u źródła” od wypłat należności określonych w art. 21 ustawy o CIT (analogicznie art. 41 ust. 12 ustawy o PIT)  oraz dywidend. Planowane regulacje dotyczące min. obowiązku poboru podatku od wymienionych płatności w przypadku, gdy przekraczają one 2 mln PLN -  bez możliwości zastosowania zwolnienia lub obniżonej stawki zostały już dwukrotnie odroczone (najbliższy termin przesunięcia upływa w dniu 30 czerwca br.). Gdyby weszły w życie, płatnicy zobowiązani byliby pobierać WHT od wypłacanych należności bez możliwości niepobrania podatku bądź zastosowania zwolnień lub obniżonych stawek przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania lub obowiązujących przepisach. Dopiero w dalszej kolejności podatnicy lub płatnicy, którzy ponieśli ekonomiczny ciężar podatku mogliby ubiegać się o zwrot wpłaconej daniny. Biorąc jednak pod uwagę panujący kryzys gospodarczy oraz postulowane przez podatników zmiany (min. ograniczenie stosowania nowych przepisów jedynie do płatności pasywnych z jednoczesnym wyłączeniem usług niematerialnych) wejście w życie nowych zasad poboru WHT, w praktyce problematyczne i budzące liczne wątpliwości, zostaną najprawdopodobniej ponownie odłożone do końca roku.

Podatnicy dokonując płatności w dalszym ciągu są jednak zobowiązani dochować należytej staranności w weryfikacji, czy podmiot, na rzecz którego dokonują wypłaty należności jest ich rzeczywistym beneficjentem, tj. czy m.in. prowadzi rzeczywistą, zgodną z realiami ekonomicznymi działalność gospodarczą w miejscu swojej siedziby i nie jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu płatności. Kwestia ta była już wielokrotnie przedmiotem sporów między podatnikami a organami skarbowymi, zwłaszcza w sytuacji gdy beneficjent płatności jest spółką holdingową, której działalność nie wymaga złożonej infrastruktury (np. biurowej), a osoby nią zarządzające w wielu przypadkach nie są w jej siedzibie fizycznie obecne. Jakkolwiek z uwagi na panującą sytuację można spodziewać się łagodniejszego podejścia organów podatkowych do tego zagadnienia, problemu nie należy bagatelizować. W sytuacji, gdy podmiot otrzymujący płatność nie zostanie uznany za jej rzeczywistego beneficjenta podatnicy narażeni są bowiem na zakwestionowanie prawa do zastosowania preferencji w zakresie WHT. Dodatkowym problemem w sytuacji, gdy administracje podatkowe wielu państw przeszły w tryb pracy rotacyjnej lub zdalnej może być uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej takiego podmiotu. Posiadanie stosownego dokumentu jest bowiem w świetle obowiązujących przepisów warunkiem zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku „u źródła” należnego z tytułu dokonywanych płatności.

Analizując kwestię WHT od płatności z tytułu nabywanych od podmiotów powiązanych usług (np. informatycznych czy finansowych) warto również przy okazji zastanowić się, czy uwzględnienie ich w kosztach uzyskania przychodu podlegać będzie limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Brak uwzględnienia niektórych wypłat w kalkulacji limitu KUP może bowiem skutkować zaniżeniem należnego podatku, a w konsekwencji koniecznością zapłaty zidentyfikowanej przez organy podatkowe zaległości wraz z odsetkami.

Nowe możliwości w zakresie kosztów uzyskania przychodów

Przepisy Tarczy Antykryzysowej umożliwiły podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn, zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych, przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na cele walki z koronawirusem:

  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą;
  • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Możliwa do odliczenia kwota jest zróżnicowana w zależności od momentu dokonania darowizny:

  • w przypadku dokonania darowizny do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
  • w przypadku dokonania darowizny w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
  • w przypadku dokonania darowizny od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Antykryzysowe regulacje rozszerzyły także możliwość skorzystania z ulgi badawczo rozwojowej (B+R) oraz tzw. IP Box. Ulga B+R pozwala na uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów dla celów podatkowych, poniesionych i już uwzględnionych w KUP, wydatków kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Z kolei ulga IP Box polega na możliwości objęcia dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, np. patentów, stawką podatku dochodowego w wysokości 5%.

Nowe ułatwienie wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową polega na prawie do uwzględnienia wymienionych ulg już w zaliczkach na podatek dochodowy, podczas gdy, co do zasady są one ujmowane w rozliczeniu rocznym. Warunkiem skorzystania z ulgi B+R na nowych zasadach jest, aby celem działalności badawczo-rozwojowej było opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, natomiast przesłanką zastosowania IP Box - aby dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej były wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19.

Z uwagi na bardzo ogólne sformułowanie powyższych kryteriów, podatnicy z jednej strony mają szerokie możliwości skorzystania z ustawowych ulg, z drugiej zaś mogą mieć poważne wątpliwości z określeniem, czy poniesione przez nich wydatki spełniają warunki uprawniające do skorzystania z ulg B+R i IP Box. Należy zatem gruntownie przeanalizować zakres prowadzonej działalności (w tym rodzaje poniesionych kosztów) i zastanowić się, czy skorzystanie z ułatwień będzie w danej sytuacji możliwe. Z uwagi na brak precyzyjnego uregulowania tej kwestii, dobrym rozwiązaniem będzie z pewnością zabezpieczenie interesów podatnika poprzez wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację prawa podatkowego.

Adam Klęczar
Radca prawny

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Są już propozycje nowych definicji budynku i budowli, na potrzeby podatkowe. Jest temat garaży wielostanowiskowych

Mamy już propozycje nowych definicji budynku i budowli oraz rozwiązanie kwestii opodatkowania garaży wielostanowiskowych. Zmiany zawiera projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw, który został właśnie opublikowany na stronach rządowych.

Przedsiębiorca wydaje pieniądze na edukację i szkolenia. Kiedy może te wydatki zaliczyć do kosztów podatkowych firmy?

Czy przedsiębiorca może zaliczyć różnoraki wydatki edukacyjne i szkoleniowe do kosztów uzyskania przychodów? Przedsiębiorca może bowiem podjąć naukę w celu rozpoczęcia wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zdobycia przewagi konkurencyjnej w ramach już wykonywanej. Nierzadko również dochodzi do otwierania nowej gałęzi prowadzonej działalności. Idąc tym samym tropem można spotkać się ze szkoleniami dla pracowników oraz współpracowników, które mogą okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż poszukiwanie nowych specjalistów. Co na ten temat sądzą organy podatkowe?

Chińskie platformy marketplace podbijają europejski rynek i logistykę e-commerce. Jakie skutki Europie i Polsce?

Na platformach e-commerce typu marketplace dokonywanych jest ok. 35% globalnych zakupów online, a według wyliczeń ChannelX w 2027 r. będzie to już 60% ogółu e-handlu. W Chinach 80% całkowitej e-sprzedaży to transakcje w serwisach działających właśnie w tym modelu. Azjatyckie platformy szturmem zdobyły Europę napędzając przy tym sektor logistyczny, także w Polsce.

Korekta składki zdrowotnej – ostateczny termin mija 1 lipca [komunikat ZUS]

ZUS informuje, że za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2023 r. płatnicy składek mieli obowiązek złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Korektę dokumentów, w których wskazali podstawy wymiaru i należne składki mogli przekazać do ZUS do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie złożyli takiego wniosku, to korekty mogą dostarczyć najpóźniej do 1 lipca.

REKLAMA

Od 1 lipca 2024 r. wyższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców [tzw. Mały ZUS - składki preferencyjne]

Od 1 lipca 2024 r. wzrosną preferencyjne składki ZUS przedsiębiorców (tzw. Mały ZUS), których podstawa nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia. Spowodowane jest to wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca br. do kwoty 4300 zł brutto.

Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejny podatnik wygrywa w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

REKLAMA

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

REKLAMA