| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Przychody i dochód > Wydanie majątku likwidowanej spółki wspólnikom – skutki w CIT

Wydanie majątku likwidowanej spółki wspólnikom – skutki w CIT

W sytuacji przekazania majątku likwidacyjnego wspólnikom, spółka nie uzyskuje żadnego definitywnego przysporzenia od swoich wspólników. Trudno tu mówić o ekwiwalentności świadczeń czy w ogóle o zobowiązaniu w rozumieniu cywilistycznym.

Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 11 kwietnia 2017 r., III SA/Wa 377/16.

Sprawa dotyczyła spółki, której wspólnicy zdecydowali, że w przyszłości podejmą uchwałę o jej likwidacji. W wyniku likwidacji spółki, po zakończeniu jej działalności, a w szczególności po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, majątek spółki zostanie podzielony pomiędzy udziałowców. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, w tym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, a przed wykreśleniem spółki z rejestru, w majątku spółki mogą się znajdować: udziały lub akcje, papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomości, środki trwałe.

Spółka, reprezentowana przez likwidatorów, wyda składniki majątku swoim udziałowcom w naturze. Wydanie składników majątkowych udziałowcom nastąpi w okresie licząc od dnia następującego po dniu, na który zostało sporządzone sprawozdanie likwidacyjne do dnia złożenia do sądu wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała:

1) Czy w razie likwidacji spółki, po jej stronie powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku CIT w związku z wydaniem przez spółkę udziałowcom składników majątku.

Alternatywnie, w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie oznaczone nr 1:

2) Jeśli zdaniem organu w razie likwidacji spółki po stronie spółki powstanie przychód i obowiązek zapłaty podatku CIT w związku z wydaniem udziałowcom składników majątku, kto będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku z tego tytułu, jeśli w dacie płatności podatku spółka będzie już wykreślona z rejestru?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że brak podstawy prawnej dla uznania, że po stronie likwidowanej spółki w związku z przekazaniem udziałowcowi majątku likwidacyjnego powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Odnosząc się do pytania nr 2 spółka wskazała, że nie sposób przyjąć, że racjonalny ustawodawca nakazałby zapłatę podatku przez likwidowaną spółkę kapitałową od ostatniego zdarzenia kończącego jej byt prawny, jakim jest wydanie majątku pozostałego po likwidacji i spłacie zobowiązań likwidowanej spółki. Co istotne nie byłoby już podatnika (w dacie płatności podatku byłby już wykreślony przez KRS), gdyż wydanie majątku poprzedzi bezpośrednio wykreślenie spółki z rejestru spółek.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że opodatkowanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych na poziomie wspólnika spółki kapitałowej, np. z tytułu dywidendy czy wynagrodzenia za umorzone udziały albo ich zbycia w celu umorzenia, nie sprzeciwia się opodatkowaniu samej spółki z tytułu zbycia składnika majątku na rzecz jej udziałowca. W ocenie organu, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. przekazanie składników majątku spółki wspólnikom w związku z likwidacją spółki będzie wiązało się z powstaniem przychodu po stronie spółki na podstawie art. 14a ustawy o CIT. Ponadto, przyjęcie argumentu spółki, że w dacie płatności podatku nie byłoby już podatnika, gdyż wydanie majątku poprzedzi bezpośrednio wykreślenie spółki z rejestru spółek, doprowadziłoby do sytuacji, w której spółka nie mogłaby wypełnić również innego, a bezspornie ciążącego na niej obowiązku – płatnika podatku dochodowego powstałego po stronie jej udziałowca z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego.

WSA w Warszawie nie przychylił się jednak do stanowiska organu. Podkreślił jednak, że stanowisko sądów jest w tej materii niejednolite. Za poglądem wyrażanym przez organ podatkowy przemawiają np. wyroki WSA w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Bd 719/16) albo WSA w Łodzi z dnia 17 listopada 2016 r. (sygn. I SA/Łd 743/16). Istnieje też grupa orzeczeń, w których uznano, że wydanie składników majątku likwidowanej spółki jej wspólnikom nie jest objęte zakresem zastosowania art. 14a ustawy o CIT. Do tych orzeczeń należą m.in. wyroki WSA w Warszawie z 27 lutego 2017 r.,III SA/Wa 400/16, WSA w Krakowie z 19 października 2016 r., I SA/Kr 976/16 oraz WSA w Łodzi z 19 kwietnia 2016 r., I SA/Łd 146/16. Sąd rozpoznając tę sprawę uznał za uzasadnione opowiedzenie się za tą linią orzeczniczą.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »