Kategorie

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy w koszty?

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Kiedy ekwiwalent za niewykorzystany urlop ująć w kosztach?
Kiedy ekwiwalent za niewykorzystany urlop ująć w kosztach?
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po miesiącu, w którym ustał stosunek pracy oznacza, że świadczenie to wypłacane jest po terminie. W konsekwencji, zgodnie z przepisami podatkowymi, może być zaliczone do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym zostało wypłacone, a nie w miesiącu, za który jest należne. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w kosztach podatkowych

Sprawa momentu uznania za koszt podatkowy po stronie pracodawcy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i innych świadczeń pracowniczych wypłaconych pracownikom za ostatni miesiąc stosunku pracy była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 24204.

Poseł Paweł Bejda skierował niniejszą interpelację w związku ze zgłoszeniami kierowanymi przez zaniepokojonych podatników, dotyczącymi momentu uznania za koszt podatkowy po stronie pracodawcy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i innych świadczeń pracowniczych wypłaconych pracownikom za ostatni miesiąc stosunku pracy.

Uwagi ogólne zawarte w interpelacji:

zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

 • pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
 • pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Powyższe oznacza, że prawo do urlopu jest prawem niezbywalnym, a pracodawca zobowiązany jest do planowania pracy w taki sposób, aby pracownik miał możliwość jego wykorzystania w przysługującym mu wymiarze (zasadniczo 20 lub 26 dni).

Urlopu wypoczynkowego należy więc udzielić pracownikowi „w naturze” (pracownik powinien go po prostu wykorzystać), a jedynym odstępstwem od tej zasady jest wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Niniejszą kwestię uregulowano w przepisach prawa pracy, tj. art. 171 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

 • w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania, lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny,
 • pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę, zawartej z tym samym pracodawcą, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Wydatek związany z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stanowi dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów.

Reklama

Przedmiotowe ekwiwalenty podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na tych samych zasadach, jak wynagrodzenia ze stosunku pracy. Ekwiwalenty te stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, o ile zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi, ww. ekwiwalenty podlegają ujęciu w kosztach podatkowych w miesiącu, w którym zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika. Powyższe wynika z art. 15 ust. 4g oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, ze zm.), (dalej: „ustawa o CIT”) i odpowiednio art. 22 ust. 6ba i art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.) (dalej: „ustawa o PIT”).

Reklama

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop stanowi w rozumieniu przepisów przychód ze stosunku pracy i zgodnie z tym obowiązkowo podlega oskładkowaniu.

Przepisy Kodeksu pracy nie określają terminu, w którym należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jednak w orzecznictwie sądowym ugruntowany jest pogląd, że pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop, w ostatnim dniu zatrudnienia. Nie ma w tym przypadku znaczenia termin wypłaty wynagrodzenia określony w wewnętrznych regulaminach firmy. Terminy wypłaty wynagrodzenia dotyczą osób, które pozostają z pracodawcą w stosunku pracy. Podkreślono to w wyroku Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00): "Prawo pracownika do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w całości lub części urlop wypoczynkowy powstaje w dniu rozwiązania umowy o pracę – zdarzenia uniemożliwiającego realizację prawa do urlopu wypoczynkowego w naturze (art. 171 § 1 pkt 1 KP). W tym też dniu prawo do urlopu w naturze przekształca się w jego pieniężny ekwiwalent. Ekwiwalent przysługuje za urlopy nieprzedawnione w chwili powstania do niego prawa".

Takie samo stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 1 marca 2017 r. (II BP 11/15) "Z przepisu art. 171 § 1 k.p. w sposób nie budzący wątpliwości można wywieść, że prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Zdarzenie to należy postrzegać jako „oznaczenie” terminu w rozumieniu art. 455 k.c. Z datą zakończenia zatrudnienia nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, z punktu widzenia stron staje się zatem jasne, że jego rozliczenie może mieć miejsce wyłącznie przez zapłatę ekwiwalentu. Pracodawca powinien go wypłacić, a pracownik ma prawo wystąpić do sądu o jego zasądzenie. Oznacza to, że z dniem rozwiązania umowy o pracę sytuacja prawna stron w kwestii ekwiwalentu za urlop staje się klarowna, nie ma zatem żadnych przeciwwskazań, aby bezczynność pracownika lub pracodawcy nie rodziła konsekwencji prawnych (w interesie pracodawcy w postaci rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a na rzecz pracownika przez naliczanie ustawowych odsetek)".

Zgodnie z art. 85 Kodeksu pracy - wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

W praktyce również większość regulaminów wynagradzania obowiązujących u pracodawców przewiduje wypłatę wynagrodzenia za pracę do 10 dnia miesiąca następnego, a postanowienia te dotyczą zarówno wynagrodzenia w trakcie istnienia stosunku pracy, jak i za ostatni miesiąc jego istnienia wypłacane już po ustaniu stosunku pracy. Taka praktyka wynika między innymi z powodów technicznych i informatycznych i kłopotów jakie dla pracodawcy zwłaszcza zatrudniającego wielu pracowników stanowiłoby rozliczanie osobno wynagrodzeń pracowników, których stosunek pracy ustał w danym miesiącu, jak i pracowników, których stosunek pracy jest kontynuowany.

Przepisy Kodeksu pracy nie ustalają jednak wprost daty obowiązku wypłaty wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania miesiąca. W świetle wskazanego orzecznictwa sądowego termin wypłaty przewidziany w treści umowy lub regulaminu wynagradzania nie obowiązuje po ustaniu stosunku pracy, gdyż postanowienia umowy/regulaminu regulują sytuację aktualnych, a nie byłych pracowników.

Takie stanowisko przyjmuje również minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17841 z dnia 16 września 2010 roku wskazała: „(...) Dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być również, moim zdaniem, dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Ustanie zatrudnienia oznacza bowiem zerwanie dotychczasowej więzi prawnej między stronami stosunku pracy i zobowiązuje je do wzajemnego ˝rozliczeniu się˝ z obowiązków wynikających z zakończonej umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Ponieważ wynagrodzenie należy się pracownikowi, nie zaś byłemu pracownikowi, jestem zdania, że w przypadku ustania zatrudnienia wypłaty wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, już po ustaniu zatrudnienia, jest, moim zdaniem, możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego do dnia ustania zatrudnienia nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych”.

Mając powyższe na uwadze wydaje się, iż przyjąć należy, iż terminem wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń pracowniczych za miesiąc, w którym doszło do rozwiązania stosunku pracy jest dzień ustania tego stosunku, a nie określony w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy (regulaminach wynagradzania) termin wypłaty wynagrodzenia za pracę w trakcie istnienia stosunku pracy. W praktyce jednak w większości przypadków wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy byłym pracownikom jest dość powszechnie wypłacane wraz z wynagrodzeniem aktualnych pracowników, tj. do 10 dnia miesiąca następującego.

Powyższe budzi jednak wątpliwości co do momentu ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy (w świetle przytoczonych na wstępie przepisów ustawy PIT/CIT) kosztów świadczeń pracowniczych (w tym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) wypłaconych przez pracodawcę byłym pracownikom za miesiąc, w którym doszło do ustania stosunku pracy, w sytuacji gdy wypłacone one zostały wraz z wynagrodzeniami pracowników kontynuujących zatrudnienie zgodnie z postanowieniami obowiązującego u pracodawcy regulaminu wynagradzania, tj. do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego.

Poseł zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Czy w sytuacji, gdy obowiązujące u pracodawcy przepisy wewnętrzne (np. regulamin wynagradzania) przewidują termin wypłaty wynagrodzenia za pracę (i innych świadczeń pracowniczych) do 10 dnia kalendarzowego miesiąca następującego i w ty samym terminie pracodawca wypłaca również ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i inne świadczenia pracownicze pracownikom, których stosunek pracy ustał w danym miesiącu - przedmiotowe wydatki podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy w miesiącu ustania stosunku pracy, tj. w miesiącu za który są należne, czy też w miesiącu kolejnym, w którym zostają faktycznie wypłacone pracownikom w terminie wynikającym z przepisów regulaminu wynagradzania (mimo, iż w świetle wskazanego orzecznictwa sądowego powinny być one wypłacane w dniu ustania stosunku pracy, a nie według określonych w regulaminie wynagradzania zasad wypłaty świadczeń pracowniczych dla pracowników nadal zatrudnionych?
 2. Czy minister finansów planuje podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie przepisów prawa podatkowego w celu uchylenia opisanych wątpliwości i doprecyzowania, iż świadczenia pracownicze należne za miesiąc, w którym ustał stosunek pracy podlegają ujęciu w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy za miesiąc za który są należne, tj. ostatni miesiąc zatrudnienia tylko jeśli zostaną wypłacone w tym miesiącu, lub też wydanie interpretacji ogólnej dotyczącej opisanej sytuacji?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop - kiedy w kosztach?

Jak wyjaśnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski, z treści interpelacji wynika, że kwestia terminu w jakim ekwiwalent za niewykorzystany urlop powinien być wypłacony nie została uregulowana w obowiązujących przepisach z zakresu prawa pracy. Potwierdza to między innymi orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak i stanowisko Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17841 z dnia 16 września 2010 roku, na które powołuje się w swoim wystąpieniu pan poseł.

W piśmie z 1 lipca 2021 r. znak sprawy: DPP-III.054.8.2021 Pani Iwona Michałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, ustosunkowując się do interpelacji pana posła przedstawiła następujące wyjaśnienia:

"Zgodnie z art. 171 § 1 Kodeksu pracy1 w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Prawo do ekwiwalentu pracownik nabywa w dacie ustania stosunku pracy. Z tym dniem prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w ekwiwalent za urlop. Potwierdza to także orzecznictwo sądowe. Na przykład w wyroku z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00), Sąd Najwyższy stwierdził, że z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe. Także w wyroku z dnia 1 marca 2017 r. (II BP 11/15) Sąd Najwyższy przyjął, że z przepisu art. 171 § 1 k.p. w sposób niebudzący wątpliwości można wywieść, że prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Zdarzenie to należy postrzegać jako „oznaczenie" terminu w rozumieniu art. 455 k.c. Z datą zakończenia zatrudnienia nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, z punktu widzenia stron staje się zatem jasne, że jego rozliczenie może mieć miejsce wyłącznie przez zapłatę ekwiwalentu. Pracodawca powinien go wypłacić, a pracownik ma prawo wystąpić do sądu o jego zasądzenie. Oznacza to, że z dniem rozwiązania umowy o pracę sytuacja prawna stron w kwestii ekwiwalentu za urlop staje się klarowna, nie ma zatem żadnych przeciwwskazań, aby bezczynność pracownika lub pracodawcy nie rodziła konsekwencji prawnych (w interesie pracodawcy w postaci rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a na rzecz pracownika przez naliczanie ustawowych odsetek).

Dodatkowo pragnę dodać, że w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego nie budzi także wątpliwości, jaki jest termin wypłaty niektórych innych należności przewidzianych przepisami prawa pracy jak odprawa pieniężna przewidziana przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nieleżących po ich stronie czy odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę (art. 361 k.p.). W obu przypadkach prawo do tych świadczeń staje się wymagalne w dniu rozwiązania stosunku pracy, a więc także i w tym dniu powinno być spełnione, poprzez wypłatę świadczeń uprawnionemu pracownikowi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1999 r., I PKN 320/99; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1990 r., I PR 297/90).

W świetle powyższego wyrażam pogląd, że dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być również dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę, w tym nabytego z tym dniem ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Nie ma przy tym znaczenia, że u danego pracodawcy termin wypłaty wynagrodzenia jest inny (późniejszy) niż dzień ustania stosunku pracy. Najczęściej dotyczy to sytuacji gdy rozwiązanie stosunku pracy ma miejsce ostatniego dnia miesiąca a wypłata wynagrodzenia jest ustalona na pierwsze 10 dni kolejnego miesiąca. W takich przypadkach pracodawca powinien odpowiednio wcześniej podjąć stosowne działania w celu przygotowania i dokonania takiej wypłaty w dniu ustania stosunku pracy".

Odnosząc powyższe do skutków podatkowych w zakresie daty poniesienia kosztu podatkowego, zauważyć należy, że przepisy prawa podatkowego mają w tym zakresie charakter wtórny. Jednocześnie podkreślić też należy, że są one jednoznaczne i nie wymagają zmiany.

Mianowicie, jak stanowią przepisy ustawy PIT2, oraz ustawy CIT3, należności ze stosunku pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy.

Podkreślić również należy, że norma ta dotyczy wszystkich należności ze stosunku pracy (wynagrodzenia zasadniczego, premii, nagród, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop), niezależnie od tego czy należne są w trakcie trwania stosunku pracy, czy też w związku z zakończeniem stosunku pracy.

Tworzenie dodatkowej normy, która miałaby dotyczyć wyłącznie świadczeń związanych ze stosunkiem pracy w związku z jego ustaniem nie jest więc uzasadnione.

Przepisy podatkowe nie mogą natomiast określać, nawet pośrednio terminu, w jakim powinna nastąpić wypłata jakichkolwiek świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym tych należnych za ostatni miesiąc zatrudnienia. Te kwestie mogą regulować wyłącznie przepisy z zakresu prawa pracy.

Z tych względów, trudno również znaleźć uzasadnienie dla wydania w tym przedmiocie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, gdyż nie mogłaby ona rozstrzygać, kiedy powinna nastąpić wypłata określonych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, a tego zdaje się dotyczą opisane w interpelacji wątpliwości.

Biorąc pod uwagę powołane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz przedstawione wyżej stanowisko Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii uznać należy, że wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po miesiącu, w którym ustał stosunek pracy oznacza, że świadczenie to wypłacane jest po terminie. W konsekwencji, zgodnie z przepisami podatkowymi, może być zaliczone do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym zostało wypłacone, a nie w miesiącu, za który jest należne.

_______________________

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

2 Art. 12, art. 22 ust. 6ba oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.).

3 Art. 15 ust. 4g oraz art.16 ust. 1 pkt 57 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  30 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?