Kategorie

Odwołanie od decyzji podatkowej – wzór, treść, podstawa prawna

e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Odwołanie od decyzji podatkowej – wzór, treść, podstawa prawna
Odwołanie od decyzji podatkowej. Jedną z kluczowych zasad postępowania administracyjnego jest zasada dwuinstancyjności, wyrażona wprost w art. 15 k.p.a., gdzie ustawodawca stwierdził, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przechodząc na grunt przepisów stricte podatkowych, w art. 220 Ordynacji podatkowej ustawodawca potwierdził, że od decyzji organu podatkowego (decyzja pierwszej instancji) służy odwołanie. Istota tego rozwiązania polega na możliwości skorzystania z dwukrotnego rozpatrzenia tej samej sprawy i wydania rozstrzygnięcia przez dwa różne organy. Wiedząc o tym uprawnieniu strona, która nie zgadza się z treścią wydanej wobec niej decyzji podatkowej, może więc wnieść odwołanie. Jak prawidłowo przygotować taki dokument? Na co zwrócić uwagę? Gdzie szukać informacji oraz wskazówek?

Odwołanie od decyzji podatkowej - podstawy prawne

Kodeks postępowania administracyjnego

Podstawy postępowania administracyjnego w zakresie odwołań, znalazły się w art. 15 i 16 kpa - są to zasady ogólne, następnie rozszerzane w innych ustawach szczególnych. Normy k.p.a. stwierdzają, że postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, ale przepis szczególny może wpływać na to rozwiązanie (może stanowić inaczej). Decyzje od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji (lub nie służy od nich wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), są ostateczne. Ponownie, uchylenie lub ich zmiana, a także ewentualne stwierdzenie nieważności czy wznowienie postępowania, może znaleźć się w innych przypadkach (w tym w uregulowaniach szczególnych).

Ordynacja podatkowa

Postępowanie podatkowe, zobowiązania podatkowe i informacje podatkowe, normuje ustawa Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej normami, od decyzji podatkowej pierwszej instancji można się odwołać. Zgodnie z ogólną normą, właściwym do odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia, ale w przypadkach decyzji (pierwszej instancji) wydanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora Izby Administracji Skarbowej, samorządowe kolegium odwoławcze, naczelnika urzędu celno-skarbowego, decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej - odwołanie rozpatrzy ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Po zakończonym trybie administracyjnym, decyzje mogą być jednak zaskarżane do sądu administracyjnego. Zasadniczo, główne normy postępowania sądowego w tym zakresie, będzie normowała ustawa prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi. Decyzje, których nie można zaskarżyć do sądu są ostateczne.

Zasadnicze elementy, treść i termin odwołania

Zakres i treść odwołania od decyzji podatkowej został wskazany przez ustawodawcę w art. 222 Ordynacji podatkowej, gdzie wskazał, że odwołanie powinno zawierać:

 1. Zarzuty przeciw decyzji;
 2. Określać istotę żądania będącego przedmiotem odwołania;
 3. Określać zakres żądania będącego przedmiotem odwołania;
 4. Wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

W praktyce, pojawiają się wątpliwości przy konstruowaniu treści odwołania - co i jaki sposób należy opisać. Poza przepisami prawa, dobrym źródłem praktycznej wiedzy może być orzecznictwo – Sądy w swoich wyrokach niejednokrotnie wskazują, jak przygotować prawidłowe odwołanie i co warto w nich opisać. Jednym z najnowszych z nich, jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 2 lutego 2021 r. (II FSK 2744/18), w którym Sąd podkreślił wagę precyzyjnego sformułowania odwołania:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 2 lutego 2021

wyciąg z orzeczenia teza (aktualna):

Faktycznym skutkiem wniesienia nieprecyzyjnego i niejasnego odwołania bywa często jego niekorzystne, w relacji do źle sformułowanych bądź ukrytych roszczeń strony, załatwienie. Z tego powodu, nie można wymagań wynikających z art. 222 o.p. uważać wyłącznie za zbędną i uciążliwą formalistykę, a tym bardziej ignorować ich wnosząc ogólnikowe, nieprecyzyjne, nie zawierające istotnej treści odwołania, których uzasadnieniem bywa niekiedy tylko zasadniczo nieskuteczne prawnie wyrażenie subiektywnego uczucia niezadowolenia, czy też skrzywdzenia decyzją w sprawie podatkowej.

W praktyce warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, związanych z czterema głównymi elementami odwołania od decyzji:

 1. Zarzuty

Zarzuty należy rozumieć w szerokim znaczeniu, w tym sensie, że mogą odnosić się zarówno do samej decyzji, jak i do poprzedzającego ją postępowania podatkowego.

 1. Istota żądania

Odwołujący musi wskazać, jakie chciałby uzyskać rozstrzygnięcie. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego zostały określone wprost w art. 233 ordynacji podatkowej i wskazują przede wszystkim możliwości:

 • uchyla decyzję organu pierwszej instancji i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję - umarza postępowanie w sprawie;
 • uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości.
 1. Zakres żądania

Odwołujący musi wskazać, czy odwołuje się od decyzji w całości, czy w części – a jeżeli w części, to w jakiej części.

 1. Dowody

Gospodarzem postępowania podatkowego jest organ. Ustawodawca zdecydował więc, że Strona ma wskazać dowody – a nie koniecznie je przedstawić osobiście.  Dobrym przykładem może być konieczność przesłuchania świadka czy uzyskania dokumentu będącego w posiadaniu innego podmiotu – Strona wskazuje te dowody, ale to organ będzie dokonywać tych czynności, czy uzyskiwać je w praktyce.

Sposób wniesienia odwołania

Odwołanie należy wnieść do właściwego organu odwoławczego, ale za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję. Oznacza to w praktyce, że w główce pisma należy wskazać jako adresata organ odwoławczy i dodać dopisek za pośrednictwem organu pierwszej instancji, a przesyłkę wysłać do organu pierwszej instancji.

Termin

Zasadniczo odwołanie od decyzji podatkowej, na gruncie art. 223 Ordynacji podatkowej, wynosi 14 dni od doręczenia stronie decyzji lub zawiadomienia określonego w art. 103 § 1.

Wzór odwołania od decyzji podatkowej

W każdej indywidualnej sprawie, odwołanie powinno być dostosowane do konkretnego przypadku. Można jednak wskazać pewien zasadniczy schemat dokumentu, z którego mogą skorzystać podatnicy.

Miejscowość, data

Dane dotyczące podatnika

Imię Nazwisko

Adres

Dane organu II instancji
(w niektórych przypadkach tego samego organu)

za pośrednictwem (jeżeli dotyczy)

Dane organu I instancji

Numer sprawy / decyzji

ODWOŁANIE

od decyzji z dnia ... takiego i takiego organu (tutaj wpisać dane organu)

w przedmiocie ...

Ja niżej podpisany/a … (imię i nazwisko) na podstawie art. 220 § 1, art. 222 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (uwaga podstawy odwołania mogą różnić się w zależności od konkretnej sprawy)

 niniejszym wnoszę odwołanie od decyzji z dnia ... wydanej przez ... w przedmiocie... odebraną w dniu ... (tutaj uwaga na termin do odwołania)

i zaskarżam niniejszą decyzję...  (tutaj wpisać zakres żądania – w całości lub w określonej części)

zarzucając organowi pierwszej instancji ... (tutaj wpisać zarzuty)

i na tej podstawie wnoszę o ... (tutaj wpisać istotę żądania)

UZASADNIENIE

... tutaj podać odpis sprawy, wyliczenie błędów organu ich analizę oraz uzasadnienie wniosków wraz z opisem dowodów

podpis

załączniki:

- odpowiednia liczba odpisów

- inne

Źródła opracowania:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 tj. z dnia 2020.07.31) (zwana dalej „Ordynacja podatkowa”);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 tj. z dnia 2020.02.18) (zwana dalej „kpa” lub „k.p.a”);
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2019.2325 tj. z dnia 2019.11.28) (zwana dalej "ppsa");
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. II SA/Wa 24/16 Istota zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (teza aktualna LEX nr 2137451);
 • Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2021 r. II FSK 2744/18 (teza aktualna).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?