Kategorie

Prezenty świąteczne a kwestie podatkowe w ujęciu kompleksowym

KOGNITARIAT
Biuro podatkowo-finansowe
Prezenty świąteczne a kwestie podatkowe w ujęciu kompleksowym/fot. Fotolia
Paczki świąteczne wydawane pracownikom oraz dla członków ich rodzin mogą mieć charakter świadczenia regulaminowego, które może być ustanowione przez pracodawcę w drodze regulacji wewnętrznych, tj. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), ale też ustawy Kodeks pracy (k.p.), informującego o zapewnieniu przez pracodawcę świadczeń materialnych i bytowych pracownikom, stosownie do posiadanych możliwości pracodawcy; czy też na podstawie regulacji związkowych (z funduszy związkowych), o ile takie związki i fundusze są u pracodawcy tworzone.

Paczki świąteczne wydawane pracownikom, tak samo jak świadczenia pieniężne wydawane zgodnie z regulaminem ZFŚS oraz funduszy związkowych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie.

Tu należy jedynie mieć na uwadze, że owe 380 zł dotyczy wszystkich otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych w ciągu roku od pracodawcy (świadczeń wypłacanych w danym roku), niezależnie od tego w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) je otrzymuje. Co nie mniej istotne, w przypadku ZFŚS, wysokość przyznawanych świadczeń rzeczowych nie może być przyznawana przez pracodawcę każdemu pracownikom „po równo”, a jedynie według kryterium socjalnego.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Reklama

Co do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, tego typu świadczenia nie podlegają naliczeniom składek na rzecz ZUS (są wyłączone) o ile są to świadczenia rzeczowe, finansowane z ww. środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Z kolei zakup i wydawanie paczek świątecznych pracownikom ze środków obrotowych pracodawcy, tak samo bonów (towarowych), talonów i innych podobnych znaków (podlegających wymianie na towary lub usługi) powoduje, że cała ich wartość stanowić będzie przychód dla pracownika i wykazanie tego przychodu na liście wynagradzania, a tym samym do naliczenia składek do ZUS.

Paczki świąteczne a przychód u pozostałych osób

U pozostałych osób nie będących pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy, będą one podstawą do ich opodatkowania jako świadczenia w naturze, a przypadający na nich z tego tytułu przychód, należałoby wykazać w informacji PIT-8C. Osoby te obowiązane byłyby wówczas kwoty wynikające z otrzymanych informacji wykazać w zeznaniach rocznych i opodatkować wraz z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej.

Zasady opodatkowania wygranej lub darmowego prezentu

Co do współpracowników (np. zleceniobiorców), otrzymane paczki świąteczne, bony, nagrody pieniężne, podlegają opodatkowaniu oraz będą stanowić podstawą do naliczania składek do ZUS.

Paczki świąteczne a koszty podatkowy dla pracodawcy

Reklama

Co do kosztów podatkowych pracodawcy, to odpisy na ZFŚS są kosztem podatkowym, tym samym wydatki z niego poczynione nie mogą już być kosztem podatkowym. Oznacza to, że wszystkie wydatki finansowane ze środków ZFŚS, w tym zakup towarów składających się na paczki świąteczne, nie będą stanowić wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu, gdyż wcześniej odpisy na ten fundusz były kosztem podatkowym. Analogicznie, w przypadku częściowego finansowania ze środków ZFŚS, do kosztów uzyskania przychodu nie może być zaliczona ta część, która podlegała finansowaniu z ZFŚS.

W przypadku osób niebędących pracownikami, wydanie im paczek świątecznych co do zasady nie stanowi podstawy zaliczenia poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Jednak, o ile będziemy mieli do czynienia z należnym im wynagrodzeniem (w przypadku zleceniobiorców), może to być kosztem podatkowym przedsiębiorcy podatnika.

Dofinansowanie wycieczki z ZFŚS bez PIT po stronie pracownika

Powyższe może dotyczyć sytuacji przekazania paczki świątecznej zleceniobiorcy, wówczas, o ile w umowie znajdzie się zapis, że świadczenie rzeczowe stanowić będzie formę wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, świadczenie takie będzie dla przekazującego kosztem podatkowym a dla zleceniobiorcy przychodem. O ile ww. zapisu nie będzie w umowie, to wartości paczki świątecznej nie będzie można uznać za zapłatę wykonanego zlecenia, traci ono wówczas charakter świadczenia rzeczowego w rozumieniu przepisów podatkowych i nie będzie kosztem podatkowym, a pozostanie przychodem do opodatkowania dla zleceniobiorcy.

Podobna sytuacja dotyczy wynagrodzenia osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osoby prawne z tytułu pełnionych przez nich funkcji. W tym przypadku również, o ile tylko będzie to wynikać z umowy (że wypłata wynagrodzenia może być realizowana również w formie rzeczowej), to owo dodatkowe świadczenie w postaci rzeczowej będzie formą wynagrodzenia, a tym samym będzie mogło być kosztem uzyskania przychodu dla wypłacającego.

Jakim dokumentem rozliczyć przekazanie prezentu kontrahentowi spoza UE

Z kolei menedżerowie kontraktowi muszą mieć podobny zapis, z tym że bezpośrednio w umowie kontaktowej, a wówczas możliwy będzie zaliczenie wydatków poniesionych na zakup paczek świątecznych jako koszt uzyskania przychodu.

Imprezy świąteczno-noworoczne organizowane przez pracodawców

O ile pracodawca zapewnia spożywanie posiłków na takich imprezach, ale bez możliwości ich indywidualnego przypisania do poszczególnych osób, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Jest to wynikiem utrwalonego już orzecznictwa administracyjnego, wskazującego, że wartość zjedzonych potraw i wypitych napojów nie wyznacza podstawy opodatkowania, o ile nie można ustalić precyzyjnie wartości takiego spożycia, nie jest to już traktowane jako przysporzenie, tym samym przychód tu nie powstanie. 

Pomimo że w stosunku do pracowników uczestniczących w takiej imprezie jest tak, że dla podatku PIT nie ustala się wartości, to jednak może być tak, że o ile wartość finansowanych przez pracodawcę w miesiącu posiłków, udostępnianych pracownikom do spożycia, w przeliczeniu na jednego pracownika, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu nie przekroczy kwoty 190 zł, nie będzie taki wydatek podlegał naliczaniu składek na rzecz ZUS, a contrario ponad tę kwotę będzie podlegał oskładkowaniu.

Koszty podatkowe pracodawcy

Podobnie, z uwagi na jednolitą już linię orzeczniczą, organy podatkowe przestały kwestionować tego typu wydatki jako nie będące kosztem podatkowym pracodawcy - tym samym, taki wydatek będzie kosztem podatkowym.

Zapomogi dla pracowników w okresie przedświątecznym

Tutaj należy mieć na uwadze, że tylko w sytuacji, gdy stan danego pracownika w wyniku długotrwałej choroby, ulegnie pogorszeniu lub też taki pracownik opiekuje się w sposób długotrwały chorymi członkami jego rodziny, będącymi na jego utrzymaniu, pracodawca może wypłacić wówczas takiemu pracownikowi zapomogę. Oczywiście charakter świąteczny ma tu znaczenie drugorzędne, gdyż zawsze muszą być spełnione ww. warunki zdrowotne i socjalne czy losowe takiego pracownika, tym niemniej warto o tym wiedzieć.

O ile będą spełnione ww. warunki, wówczas taka zapomoga, wypłacana bez względu na źródło jej finansowania (czy to ze środków ZFŚS, czy z uwagi na regulamin wewnętrzny danego pracodawcy będzie wypłacona ze środków obrotowych), zawsze będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych u otrzymującego ją pracownika do kwoty 2.280 zł w roku podatkowym.

Tego typu zapomoga korzysta również ze zwolnienia z podstawy naliczania składek na rzecz ZUS.

Zapomoga z funduszy związkowych

Z kolei typowo świąteczną (z uwagi na zbliżające się Święta) może być zapomoga dla związkowców, o ile tylko będzie wypłacana z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej - pracownikom należącym do tej organizacji - jej wysokość nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Podatek VAT naliczony

Od zakupów sfinansowanych ze środków ZFŚS podatnikowi nie przysługuje prawo rozliczenia VAT naliczonego. Pracodawca, który de facto jedynie administruje środkami funduszu - nie działa jako podatnik VAT wykonujący czynności opodatkowane, a zatem nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

O ile usługa zorganizowania imprezy świątecznej integracyjnej będzie przy tym usługą kompleksową, a więc będzie organizowana przez podmiot zewnętrzny, ze środków obrotowych podatnika (będzie tam zarówno usługa gastronomiczna jak i hotelowa), wówczas pracodawca może odliczyć całość VAT, wynikającego z takiej faktury (również w zakresie usług gastronomicznych i noclegowych), o ile te ostatnie dwie nie będą miały przeważającego charakteru w stosunku do usługi organizacji imprezy integracyjnej. Taka usługa nie będzie w stosunku do pracownika świadczeniem usługi nieodpłatnej, a zatem nie powstanie obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT należnego od udziału pracownika, tak samo członka jego rodziny, czy osób towarzyszących.

Należy oczywiście mieć tu na uwadze, że o ile podatnik prowadzi działalność zarówno podlegającą opodatkowaniu VAT, jak i zwolnioną z podatku, jest on obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi.

W przypadki zakupów towarów na tworzenie paczek świątecznych ze środków obrotowych podatnika – można odliczać 100% podatku VAT, z tym że przy przekazywaniu prezentów należy wówczas wykazywać VAT należny, poza przypadkami prezentów o niewielkiej wartości.     

Prezenty o małej wartości

Co do paczek świątecznych, a więc i towarów do nich kupowanych (oczywiście ze środków obrotowych), należy wiedzieć, że o ile będą to prezenty dla jednej osoby o łącznej wartości ceny jednostkowej nabycia (koszt wytworzenia) nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł netto (w przedziale 10,01 do 100 zł), wówczas, o ile dodatkowo zaprowadzimy ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób którym przekazuje się owe towary (prezenty/nagrody), pozwoli to uniknąć rozliczania podatku VAT należnego od przekazanych towarów, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia tego podatku przy ich zakupie. O ile nie będzie prowadzona ewidencja przekazań lub towary będą droższe niż 100 zł netto, trzeba będzie je opodatkować podatkiem VAT należnym i wykazać w ewidencji.

O ile będą to prezenty o wartości do 10 zł netto (czyli cena jednostkowa nabycia, koszt wytworzenia tych towarów świątecznych nie przekroczy 10 zł netto), wówczas od ich zakupu możemy odliczyć podatek VAT, a przy ich przekazywaniu nie mamy obowiązku odprowadzać podatku VAT należnego oraz nie musimy prowadzić żadnej ewidencji ich przekazania. Tutaj jest pewnego rodzaju ciekawostka. O ile bowiem jedna osoba otrzyma np. dwa lub więcej towary świąteczne (np. w zestawie), których cena jednostkowa nie przekracza 10 zł netto, to takie przekazanie również nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, nawet gdyby było ich np. 20 lub więcej, z tym że o cenie jednostkowej nie większej niż 10 zł netto każdego z tych towarów.

Podstawa prawna:

 • art. 8 ust 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (u.z.f.ś.s)
 • art. 2, 9, 94 i 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (k.p.)
 • art. 16 ust 1 pkt 9 i 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) art. 11 12, 21 ust 1 pkt 67, art. 23 ust 1 pkt 7 i art. 42 (u.p.d.o.f.)
 • art. 735 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (k.c),
 • par 2 ust 1 pkt11, 19 i 22 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r.u.e.r.)
 • art. 7 ust 2 i 4 art. 8 ust 2 i art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)

Autor: Michał Kaczmarski, ekspert podatkowy z biura księgowego KOGNITARIAT Sp. z o.o.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lokaty bankowe – czerwiec 2021

  Lokaty bankowe. Przez ostatnie 10 lat średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło z ok. 4% prawie do zera. Z wielu lokat z oprocentowaniem na poziomie promili wyróżniają się te dające wciąż procenty.

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

  Nieważność decyzji administracyjnych - nowelizacja kpa. 24 czerwca 2021 r. Sejm przyjął zmianę przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego nakazującego uznawanie decyzji administracyjnej za nieważną z powodu "rażącego naruszenia prawa" - bez względu na fakt, jak dawno ją wydano. Według uchwalonej przez Sejm nowelizacji, jeśli upłynęło 30 lat, to nie będzie już możliwości postępowania ws. nieważności decyzji.

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego - rozliczenie VAT

  Nieodpłatne przekazanie samochodu firmowego do majątku osobistego lub członkom rodziny podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT, gdy od jego zakupu odliczyliśmy całość lub część VAT. W związku z tym na podatnika są nakładane obowiązki. Trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli aktualną cenę rynkową. Ponadto przekazanie to musi być odpowiednio udokumentowane i oznaczone w JPK_V7. Podatnik może odzyskać również część nieodliczonego VAT, gdy przekazanie odbywa się w okresie korekty.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.