Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prezenty świąteczne a kwestie podatkowe w ujęciu kompleksowym

 KOGNITARIAT
Biuro podatkowo-finansowe
Prezenty świąteczne a kwestie podatkowe w ujęciu kompleksowym/fot. Fotolia
Prezenty świąteczne a kwestie podatkowe w ujęciu kompleksowym/fot. Fotolia
Paczki świąteczne wydawane pracownikom oraz dla członków ich rodzin mogą mieć charakter świadczenia regulaminowego, które może być ustanowione przez pracodawcę w drodze regulacji wewnętrznych, tj. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), ale też ustawy Kodeks pracy (k.p.), informującego o zapewnieniu przez pracodawcę świadczeń materialnych i bytowych pracownikom, stosownie do posiadanych możliwości pracodawcy; czy też na podstawie regulacji związkowych (z funduszy związkowych), o ile takie związki i fundusze są u pracodawcy tworzone.

Paczki świąteczne wydawane pracownikom, tak samo jak świadczenia pieniężne wydawane zgodnie z regulaminem ZFŚS oraz funduszy związkowych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 380 zł rocznie.

Tu należy jedynie mieć na uwadze, że owe 380 zł dotyczy wszystkich otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych w ciągu roku od pracodawcy (świadczeń wypłacanych w danym roku), niezależnie od tego w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) je otrzymuje. Co nie mniej istotne, w przypadku ZFŚS, wysokość przyznawanych świadczeń rzeczowych nie może być przyznawana przez pracodawcę każdemu pracownikom „po równo”, a jedynie według kryterium socjalnego.

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Co do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, tego typu świadczenia nie podlegają naliczeniom składek na rzecz ZUS (są wyłączone) o ile są to świadczenia rzeczowe, finansowane z ww. środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.

Z kolei zakup i wydawanie paczek świątecznych pracownikom ze środków obrotowych pracodawcy, tak samo bonów (towarowych), talonów i innych podobnych znaków (podlegających wymianie na towary lub usługi) powoduje, że cała ich wartość stanowić będzie przychód dla pracownika i wykazanie tego przychodu na liście wynagradzania, a tym samym do naliczenia składek do ZUS.

Paczki świąteczne a przychód u pozostałych osób

U pozostałych osób nie będących pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy, będą one podstawą do ich opodatkowania jako świadczenia w naturze, a przypadający na nich z tego tytułu przychód, należałoby wykazać w informacji PIT-8C. Osoby te obowiązane byłyby wówczas kwoty wynikające z otrzymanych informacji wykazać w zeznaniach rocznych i opodatkować wraz z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej.

Zasady opodatkowania wygranej lub darmowego prezentu

Co do współpracowników (np. zleceniobiorców), otrzymane paczki świąteczne, bony, nagrody pieniężne, podlegają opodatkowaniu oraz będą stanowić podstawą do naliczania składek do ZUS.

Paczki świąteczne a koszty podatkowy dla pracodawcy

Co do kosztów podatkowych pracodawcy, to odpisy na ZFŚS są kosztem podatkowym, tym samym wydatki z niego poczynione nie mogą już być kosztem podatkowym. Oznacza to, że wszystkie wydatki finansowane ze środków ZFŚS, w tym zakup towarów składających się na paczki świąteczne, nie będą stanowić wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu, gdyż wcześniej odpisy na ten fundusz były kosztem podatkowym. Analogicznie, w przypadku częściowego finansowania ze środków ZFŚS, do kosztów uzyskania przychodu nie może być zaliczona ta część, która podlegała finansowaniu z ZFŚS.

W przypadku osób niebędących pracownikami, wydanie im paczek świątecznych co do zasady nie stanowi podstawy zaliczenia poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Jednak, o ile będziemy mieli do czynienia z należnym im wynagrodzeniem (w przypadku zleceniobiorców), może to być kosztem podatkowym przedsiębiorcy podatnika.

Dofinansowanie wycieczki z ZFŚS bez PIT po stronie pracownika

Powyższe może dotyczyć sytuacji przekazania paczki świątecznej zleceniobiorcy, wówczas, o ile w umowie znajdzie się zapis, że świadczenie rzeczowe stanowić będzie formę wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, świadczenie takie będzie dla przekazującego kosztem podatkowym a dla zleceniobiorcy przychodem. O ile ww. zapisu nie będzie w umowie, to wartości paczki świątecznej nie będzie można uznać za zapłatę wykonanego zlecenia, traci ono wówczas charakter świadczenia rzeczowego w rozumieniu przepisów podatkowych i nie będzie kosztem podatkowym, a pozostanie przychodem do opodatkowania dla zleceniobiorcy.

Podobna sytuacja dotyczy wynagrodzenia osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osoby prawne z tytułu pełnionych przez nich funkcji. W tym przypadku również, o ile tylko będzie to wynikać z umowy (że wypłata wynagrodzenia może być realizowana również w formie rzeczowej), to owo dodatkowe świadczenie w postaci rzeczowej będzie formą wynagrodzenia, a tym samym będzie mogło być kosztem uzyskania przychodu dla wypłacającego.

Jakim dokumentem rozliczyć przekazanie prezentu kontrahentowi spoza UE

Z kolei menedżerowie kontraktowi muszą mieć podobny zapis, z tym że bezpośrednio w umowie kontaktowej, a wówczas możliwy będzie zaliczenie wydatków poniesionych na zakup paczek świątecznych jako koszt uzyskania przychodu.

Imprezy świąteczno-noworoczne organizowane przez pracodawców

O ile pracodawca zapewnia spożywanie posiłków na takich imprezach, ale bez możliwości ich indywidualnego przypisania do poszczególnych osób, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Jest to wynikiem utrwalonego już orzecznictwa administracyjnego, wskazującego, że wartość zjedzonych potraw i wypitych napojów nie wyznacza podstawy opodatkowania, o ile nie można ustalić precyzyjnie wartości takiego spożycia, nie jest to już traktowane jako przysporzenie, tym samym przychód tu nie powstanie. 

Pomimo że w stosunku do pracowników uczestniczących w takiej imprezie jest tak, że dla podatku PIT nie ustala się wartości, to jednak może być tak, że o ile wartość finansowanych przez pracodawcę w miesiącu posiłków, udostępnianych pracownikom do spożycia, w przeliczeniu na jednego pracownika, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu nie przekroczy kwoty 190 zł, nie będzie taki wydatek podlegał naliczaniu składek na rzecz ZUS, a contrario ponad tę kwotę będzie podlegał oskładkowaniu.

Koszty podatkowe pracodawcy

Podobnie, z uwagi na jednolitą już linię orzeczniczą, organy podatkowe przestały kwestionować tego typu wydatki jako nie będące kosztem podatkowym pracodawcy - tym samym, taki wydatek będzie kosztem podatkowym.

Zapomogi dla pracowników w okresie przedświątecznym

Tutaj należy mieć na uwadze, że tylko w sytuacji, gdy stan danego pracownika w wyniku długotrwałej choroby, ulegnie pogorszeniu lub też taki pracownik opiekuje się w sposób długotrwały chorymi członkami jego rodziny, będącymi na jego utrzymaniu, pracodawca może wypłacić wówczas takiemu pracownikowi zapomogę. Oczywiście charakter świąteczny ma tu znaczenie drugorzędne, gdyż zawsze muszą być spełnione ww. warunki zdrowotne i socjalne czy losowe takiego pracownika, tym niemniej warto o tym wiedzieć.

O ile będą spełnione ww. warunki, wówczas taka zapomoga, wypłacana bez względu na źródło jej finansowania (czy to ze środków ZFŚS, czy z uwagi na regulamin wewnętrzny danego pracodawcy będzie wypłacona ze środków obrotowych), zawsze będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych u otrzymującego ją pracownika do kwoty 2.280 zł w roku podatkowym.

Tego typu zapomoga korzysta również ze zwolnienia z podstawy naliczania składek na rzecz ZUS.

Zapomoga z funduszy związkowych

Z kolei typowo świąteczną (z uwagi na zbliżające się Święta) może być zapomoga dla związkowców, o ile tylko będzie wypłacana z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej - pracownikom należącym do tej organizacji - jej wysokość nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 638 zł.

Podatek VAT naliczony

Od zakupów sfinansowanych ze środków ZFŚS podatnikowi nie przysługuje prawo rozliczenia VAT naliczonego. Pracodawca, który de facto jedynie administruje środkami funduszu - nie działa jako podatnik VAT wykonujący czynności opodatkowane, a zatem nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego.

O ile usługa zorganizowania imprezy świątecznej integracyjnej będzie przy tym usługą kompleksową, a więc będzie organizowana przez podmiot zewnętrzny, ze środków obrotowych podatnika (będzie tam zarówno usługa gastronomiczna jak i hotelowa), wówczas pracodawca może odliczyć całość VAT, wynikającego z takiej faktury (również w zakresie usług gastronomicznych i noclegowych), o ile te ostatnie dwie nie będą miały przeważającego charakteru w stosunku do usługi organizacji imprezy integracyjnej. Taka usługa nie będzie w stosunku do pracownika świadczeniem usługi nieodpłatnej, a zatem nie powstanie obowiązek naliczania i odprowadzania podatku VAT należnego od udziału pracownika, tak samo członka jego rodziny, czy osób towarzyszących.

Należy oczywiście mieć tu na uwadze, że o ile podatnik prowadzi działalność zarówno podlegającą opodatkowaniu VAT, jak i zwolnioną z podatku, jest on obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi.

W przypadki zakupów towarów na tworzenie paczek świątecznych ze środków obrotowych podatnika – można odliczać 100% podatku VAT, z tym że przy przekazywaniu prezentów należy wówczas wykazywać VAT należny, poza przypadkami prezentów o niewielkiej wartości.     

Prezenty o małej wartości

Co do paczek świątecznych, a więc i towarów do nich kupowanych (oczywiście ze środków obrotowych), należy wiedzieć, że o ile będą to prezenty dla jednej osoby o łącznej wartości ceny jednostkowej nabycia (koszt wytworzenia) nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł netto (w przedziale 10,01 do 100 zł), wówczas, o ile dodatkowo zaprowadzimy ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób którym przekazuje się owe towary (prezenty/nagrody), pozwoli to uniknąć rozliczania podatku VAT należnego od przekazanych towarów, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia tego podatku przy ich zakupie. O ile nie będzie prowadzona ewidencja przekazań lub towary będą droższe niż 100 zł netto, trzeba będzie je opodatkować podatkiem VAT należnym i wykazać w ewidencji.

O ile będą to prezenty o wartości do 10 zł netto (czyli cena jednostkowa nabycia, koszt wytworzenia tych towarów świątecznych nie przekroczy 10 zł netto), wówczas od ich zakupu możemy odliczyć podatek VAT, a przy ich przekazywaniu nie mamy obowiązku odprowadzać podatku VAT należnego oraz nie musimy prowadzić żadnej ewidencji ich przekazania. Tutaj jest pewnego rodzaju ciekawostka. O ile bowiem jedna osoba otrzyma np. dwa lub więcej towary świąteczne (np. w zestawie), których cena jednostkowa nie przekracza 10 zł netto, to takie przekazanie również nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, nawet gdyby było ich np. 20 lub więcej, z tym że o cenie jednostkowej nie większej niż 10 zł netto każdego z tych towarów.

Podstawa prawna:

 • art. 8 ust 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (u.z.f.ś.s)
 • art. 2, 9, 94 i 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (k.p.)
 • art. 16 ust 1 pkt 9 i 38a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) art. 11 12, 21 ust 1 pkt 67, art. 23 ust 1 pkt 7 i art. 42 (u.p.d.o.f.)
 • art. 735 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (k.c),
 • par 2 ust 1 pkt11, 19 i 22 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r.u.e.r.)
 • art. 7 ust 2 i 4 art. 8 ust 2 i art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT)

Autor: Michał Kaczmarski, ekspert podatkowy z biura księgowego KOGNITARIAT Sp. z o.o.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.