reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Wypłata wynagrodzenia prokurentowi rezydentowi Hiszpanii – obowiązki w PIT

Wypłata wynagrodzenia prokurentowi rezydentowi Hiszpanii – obowiązki w PIT

Wynagrodzenia wypłacane przez spółkę polskiego prawa prokurentowi rezydentowi podatkowemu w Hiszpanii będą podlegały opodatkowaniu tylko w Hiszpanii. Spółka powinna jednak sporządzić i przekazać prokurentowi, jak i urzędowi skarbowemu, informację PIT-8C.

Powyższa wykładnia przepisów prawa podatkowego znajduje potwierdzenie w wydanej przez Krajową Informację Skarbową interpretacji indywidualnej z dnia 1 grudnia 2016, sygn. 0461-ITPB4.4511.740.2016.1.KK

Sporządzona została ona na wniosek spółki polskiego prawa handlowego, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP. Zarząd Spółki ma zamiar ustanowić wynagrodzenie dla prokurenta z tytułu pełnionej przez niego funkcji w spółce (prokura) bez nawiązywania jakiegokolwiek stosunku pracy. Podstawą wypłaty ww. wynagrodzenia będzie uchwała Zarządu Spółki określająca jego wysokość oraz sposób wypłaty.

Prokurent posiada obywatelstwo polskie, a jednocześnie jest rezydentem podatkowym w Hiszpanii z uwagi na scentralizowanie ośrodka interesów życiowych: ścisłe powiązania osobiste (zamieszkanie i rodzina) oraz gospodarcze (stosunek pracy). Prokurent dostarczył do wnioskodawcy swój certyfikat rezydencji podatkowej.

Prokurent w dalszym ciągu będzie kontynuował zatrudnienie (umowa o pracę) w spółce prawa hiszpańskiego mającej siedzibę w Hiszpanii i w dalszym ciągu wraz z rodziną będzie zamieszkiwał w Hiszpanii. W Polsce pojawiał się będzie sporadycznie w razie wystąpienia potrzeby osobistego stawiennictwa w okresie nieprzekraczającym 183 dni w roku. Spółka hiszpańska, w której zatrudniony jest prokurent jest jednym ze wspólników wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem wnioskodawca wyraził swoje wątpliwości co do kwestii: jak zaklasyfikować wynagrodzenie wypłacane prokurentowi; czy wynagrodzenie to będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce oraz czy będzie miał jakieś obowiązki informacyjne względem podatnika i/lub właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zdaniem wnioskodawcy, wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta, które będzie wypłacane na podstawie uchwały Zarządu Spółki w 2017 r. należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł - na podstawie przepisu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, że nie ma tu zastosowania art. 13 pkt 8 oraz art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawcy, spółka nie jest zobowiązana do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanego prokurentowi wynagrodzenia. Ma natomiast obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanych przez prokurenta przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją prokurentowi oraz Urzędowi Skarbowemu, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W odpowiedzi urząd dokonując analizy stanu prawnego uznał stanowisko spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jako słuszne.

Do jakiej kategorii dochodów zalicza się wynagrodzenie za sprawowanie funkcji prokurenta?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

  • pkt 2 działalność wykonywana osobiście,
  • pkt 9 inne źródła.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Innymi źródłami przychodów zakwalifikowanymi w art. 13 do działalności wykonywanej osobiście są m.in. przychody z usług na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze w sytuacjach określonych w ustawie.

Z kolei art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uznaje przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Prokura, jak stanowi art. 1091 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r., poz. 380), jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym.

W przedstawionym powyżej zdarzeniu, prokurent powołany przez wnioskodawcę na podstawie uchwały zarządu będzie otrzymywał wynagrodzenie bez nawiązywania jakiegokolwiek stosunku pracy. Oznacza to, że przychodu z tytułu wykonywania prokury nie można zaliczyć do przychodu ze źródła omówionego w art. 13 pkt 8 ustawy. Spółka nie będzie bowiem zawierała z prokurentem umów zlecenia bądź umów o dzieło. Brak jest również podstaw do zastosowania art. 13 pkt 7 ustawy stanowiącym o przychodach otrzymanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych lub innych organów stanowiących osób prawnych. Prokura jak już zostało powyżej napisane jest pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo jest umocowaniem wyłącznie do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz osoby je dającej. Nie jest to powołanie do organów spółki.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Prawidłową kwalifikacją jest zaliczenie omawianych przychodów do wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy przychodów z innych źródeł.

Katalog przychodów z innych źródeł zawarty w art. 20 ust. 1 jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania w szczególności. Wyliczenie zawarte w tym art. jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym zakres art. 20 ust. 1 ww. ustawy obejmuje także kwotę wypłaconego wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta.

Czy spółka jest zobowiązana do poboru zaliczek na PIT?

Obowiązki spółek polskiego prawa handlowego jako płatnika dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla prokurenta, będącego rezydentem podatkowym w Hiszpanii należy określić z uwzględnieniem postanowień umowy z dnia 15 listopada 1979 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. 1982, Nr 17, poz. 127)

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama