Kategorie

Leasing operacyjny w PIT

Leasing operacyjny w PIT
Przepis art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) reguluje skutki podatkowe umowy leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny charakteryzuje się w głównej mierze tym, że opłaty dokonywane przez korzystającego w całości stanowią u niego koszt uzyskania przychodu (z zastrzeżeniem, że korzystający nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) oraz przychód podatkowy u finansującego. Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych przedmiotu umowy leasingu.

Minimalny okres leasingu operacyjnego

Warunkiem uznania umowy leasingu za leasing operacyjny jest m.in. to, że umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, a w przypadku gdy korzystający jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą - okres umowy leasingu nie może być krótszy niż:

 • 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
 • 5 lat, w sytuacji gdy przedmiotem umowy są nieruchomości.

W przypadku umowy leasingu zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ustawa nie określa minimalnej długości jej trwania, lecz stanowi, że umowa ma być zawarta na czas oznaczony.

Opłaty leasingowe

Kolejnym warunkiem, który musi spełniać umowa, aby jej strony mogły czerpać z korzyści podatkowych leasingu operacyjnego, jest, aby suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny podatek VAT, nie była niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu. W skład ww. sumy opłat zaliczamy:

 • raty leasingowe,
 • czynsz inicjalny,
 • określoną w umowie wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu jego trwania (o ile strony przewidziały taką możliwość w umowie).

Zgodnie z art. 23j ust. 2 ustawy o PIT do sumy opłat nie zalicza się:

 • płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,
 • podatków, w przypadku których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie,
 • kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu.
Reklama

Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawarła umowę leasingu samochodu osobowego o wartości początkowej 50 000 zł. Normatywnym okresem amortyzacji środków trwałych jest okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych. Dla samochodów osobowych stawka amortyzacji określona w Wykazie stawek amortyzacyjnych wynosi 20%. Oznacza to, że normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat. Aby na podstawie umowy leasingu opłaty ustalone w tej umowie można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy, wystarczy, by umowa została zawarta na dwa lata (40% × 5 lat), a suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiadała co najmniej wartości początkowej środka trwałego - tj. 50 000 zł.

Od 2013 r. przepis art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przewiduje rozwiązanie dotyczące sytuacji zawarcia przez strony kolejnej umowy leasingu dotyczącej tego samego składnika majątkowego. Wówczas suma ustalonych opłat leasingowych musi odpowiadać co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia tej następnej umowy. W stanie prawnym sprzed 2013 r. suma opłat w przypadku ponownej umowy musiała odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu na dzień zawarcia pierwszej umowy leasingu.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Moment zaliczania opłat z umowy leasingu do kosztów

Moment, w którym podatnik może ująć ponoszone w związku umową leasingu opłaty do kosztów, nie został wprost określony w art. 23b ustawy o PIT. W związku z tym należy w takim przypadku stosować ogólne zasady potrącania kosztów, zawarte w art. 22 ustawy o PIT.

Wstępna opłata leasingowa

Reklama

Wstępna opłata leasingowa dotycząca przedmiotu leasingu jest również nazywana w umowach leasingowych "opłatą przygotowawczą" lub "czynszem inicjalnym". Leasingobiorca ma obowiązek jednorazowego uiszczenia wpłaty na poczet opłaty wstępnej przy zawieraniu umowy leasingu na rzecz leasingodawcy. Czynność ta musi nastąpić przed momentem wydania przedmiotu leasingu.

Nie ma wątpliwości co do możliwości zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów. Jednak pojawiały się wątpliwości co do określenia momentu, w którym opłata powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Początkowo organy podatkowe w swoich interpretacjach prezentowały stanowisko, z zgodnie z którym wstępna opłata ma pośrednio charakter kosztu i mimo że jest podnoszona jednorazowo, koszt jej poniesienia należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe nie znajdowało jednak potwierdzenia w orzecznictwie sądów administracyjnych (m.in. w wyrokach: WSA we Wrocławiu z 5 października 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 633/09, WSA w Krakowie z 23 września 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1076/09, NSA z 19 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1731/08, NSA z 23 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1733/08, NSA z 18 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 864/10).

Wstępna opłata leasingowa ma charakter odrębny i bezzwrotny w stosunku do rat leasingowych uiszczanych w okresie ich trwania. Wobec tego wstępną opłatę leasingową należy wiązać nie z umową leasingu w kontekście całego okresu jej trwania, ale jedynie z momentem jej zawarcia.

NSA:

Zaliczenie wstępnej opłaty leasingowej do kosztów:(...) W płaszczyźnie podatkowej wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Dotyczy ona bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu. (Wyrok NSA z 17 maja 2011 r., sygn. akt II FSK59/10)

MF:

Zaliczenie wstępnej opłaty leasingowej do kosztów:(...) W związku z planowanym zawarciem umowy leasingu operacyjnego, Spółka będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości około 650 000,00 EUR, która stanowi wynagrodzenie leasingodawcy i jest warunkiem przystąpienia do umowy leasingu.

Opłata wstępna - mająca charakter czynszu inicjalnego - zostanie wniesiona przez Spółkę jednorazowo i ma charakter samoistny oraz bezzwrotny. W szczególności opłata ta w żaden sposób nie będzie powiązana z przyszłymi miesięcznymi opłatami, które Spółka będzie zobowiązana wnosić w poszczególnych okresach z tytułu korzystania z przedmiotu umowy leasingowej. Jednocześnie Spółka nie podjęła decyzji, czy dla celów bilansowych poniesione koszty z tytułu opłaty wstępnej rozpozna w czasie, czy też proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. (...) Zdaniem Zainteresowanych przedstawiona w opisanym zdarzeniu przyszłym opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami (tzw. kosztem pośrednim) i powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo zgodnie z regulacjami art. 22 ust. 5c i 5d ustawy o PIT, niezależnie od sposobu rozliczenia tej opłaty dla celów bilansowych.

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat ukształtowała się jednolita linia interpretacyjna - prezentowana zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne - zgodnie z którą wstępna opłata leasingowa (pierwsza opłata leasingowa, czynsz inicjalny), mająca charakter samoistny i bezzwrotny, nieprzypisana do poszczególnych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy, warunkująca zawarcie umowy leasingu, stanowi koszt jednorazowy w dacie poniesienia i nie trzeba jej rozliczać w kosztach podatkowych proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.

Stanowisko takie potwierdzają liczne interpretacje indywidualne. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 kwietnia 2016 r., sygn. IPPB6/451032/164/AG, wskazał, że: "wstępna opłata leasingowa warunkuje zawarcie umowy, czyli należy ją powiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia. Dotyczy ona nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Zatem nie jest opłatą dotyczącą całego okresu trwania umowy leasingu. Stąd opłata ta jest wydatkiem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu. Dlatego też nie ma obowiązku rozliczania jej proporcjonalnie do okresu trwania umowy. W związku z tym wstępną opłatę leasingową należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia". (Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.116.2017.1.KS)

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe powinni rozliczyć opłatę wstępną proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu, jeżeli ten sposób rozliczania opłaty w księgach rachunkowych przewiduje ich polityka rachunkowa.


Raty leasingowe

Jednym z istotnych elementów umowy leasingu operacyjnego jest to, że przez cały okres jej trwania przedmiot leasingu stanowi własność finansującego. W związku z tym korzystający nie może dokonywać jego amortyzacji. Korzyść podatkową stanowi dla niego możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poszczególnych rat leasingowych. Zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlega zarówno część kapitałowa raty, jak i jej część odsetkowa.

Przykład

Czynny podatnik VAT wziął w leasing samochód ciężarowy. W styczniu 2019 r. otrzymał fakturę z ratą leasingową na kwotę 2000 zł netto (VAT naliczony 460 zł). Faktura została wystawiona 27 stycznia 2019 r., data sprzedaży - luty 2019 r. W ramach rozliczeń VAT podatnik odliczył kwotę 460 zł. Kwotę netto podatnik zaliczył do kosztów w dacie wystawienia faktury, tj. 27 stycznia 2019 r., poprzez wpis do kolumny 13 pkpir.

Lp.

Data zdarzenia gospodarczego

Nr dowodu księgowego

Opis zdarzenia gospodarczego

Pozostałe

wydatki

Razem wydatki (12+13)

gr

gr

-1 -

- 2 -

- 3 -

- 6 -

- 13 -

-14 -

42

27.01.2019

F 123/01/2019

Leasing operacyjny

2000

00

2000

00

Pozostałe koszty leasingu

Leasingobiorca ma prawo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bieżące wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu samochodu mogą to być np. wydatki na paliwo, naprawy czy ubezpieczenie.

Wcześniejsze zakończenie leasingu

Różne okoliczności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej niejednokrotnie powodują, że umowa leasingu operacyjnego zostaje rozwiązana przed wskazanym terminem jej trwania. Utrwalona linia orzecznicza organów podatkowych wskazuje, że w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy leasingu podatnicy będący stronami umowy nie mają obowiązku dokonywania korekty kosztów lub przychodów wynikających z dotychczasowych rat leasingowych.

MF:

Brak obowiązku korekty kosztów po wcześniejszym zakończeniu leasingu: (...) Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł w dniu 22 stycznia 2016 r. umowę leasingu operacyjnego na okres 3 lat. Przedmiotem leasingu jest naczepa - cysterna do przewozu paliw płynnych. Rata wstępna wynosiła 45% wartości naczepy, zaś opcja wykupu wynosi 20%. Opłata wstępna, jak i raty leasingowe zaliczone zostały w koszty. W roku 2017 Wnioskodawca planuje wykupić naczepę. Po wykupieniu naczepa będzie stanowiła środek trwały firmy Wnioskodawcy. (...)

Regulacje zawarte w art. 23a-m, 23l ustawy o PIT nie określają skutków podatkowych rozwiązania umowy przed czasem oznaczonym w umowie leasingowej. Odnoszą się tylko do rozporządzania przedmiotem leasingu po upływie okresu podstawowego oraz w trakcie trwania umowy. Zatem w sytuacji, gdy w czasie krótszym od okresu podstawowego nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego, która w momencie zawarcia spełnia wymienione warunki do uznania jej za umowę leasingu, określone w art. 23b ust. 1 ustawy o PIT, nie skutkuje to obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłatę rat leasingowych. Ma tu zastosowanie zasada kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu określona w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. (...)

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz cytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu operacyjnego, która została zawarta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów o opłaty z tytułu umowy leasingu, które poniesione zostały do dnia rozwiązania umowy.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 lutego 2017 r., nr ITPB1.4511.998.2016.1.AK).

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: PIT 2019. Komentarz

PIT 2019. Komentarz

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.