| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Leasing operacyjny w PIT

Leasing operacyjny w PIT

Przepis art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) reguluje skutki podatkowe umowy leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny charakteryzuje się w głównej mierze tym, że opłaty dokonywane przez korzystającego w całości stanowią u niego koszt uzyskania przychodu (z zastrzeżeniem, że korzystający nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) oraz przychód podatkowy u finansującego. Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych przedmiotu umowy leasingu.

Minimalny okres leasingu operacyjnego

Warunkiem uznania umowy leasingu za leasing operacyjny jest m.in. to, że umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, a w przypadku gdy korzystający jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą - okres umowy leasingu nie może być krótszy niż:

  • 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy są podlegające amortyzacji rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne,
  • 5 lat, w sytuacji gdy przedmiotem umowy są nieruchomości.

W przypadku umowy leasingu zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej ustawa nie określa minimalnej długości jej trwania, lecz stanowi, że umowa ma być zawarta na czas oznaczony.

Opłaty leasingowe

Kolejnym warunkiem, który musi spełniać umowa, aby jej strony mogły czerpać z korzyści podatkowych leasingu operacyjnego, jest, aby suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny podatek VAT, nie była niższa od wartości początkowej przedmiotu leasingu. W skład ww. sumy opłat zaliczamy:

  • raty leasingowe,
  • czynsz inicjalny,
  • określoną w umowie wartość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu jego trwania (o ile strony przewidziały taką możliwość w umowie).

Zgodnie z art. 23j ust. 2 ustawy o PIT do sumy opłat nie zalicza się:

  • płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe, o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,
  • podatków, w przypadku których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie,
  • kaucji określonej w umowie leasingu wpłaconej finansującemu.

Osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą zawarła umowę leasingu samochodu osobowego o wartości początkowej 50 000 zł. Normatywnym okresem amortyzacji środków trwałych jest okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych. Dla samochodów osobowych stawka amortyzacji określona w Wykazie stawek amortyzacyjnych wynosi 20%. Oznacza to, że normatywny okres amortyzacji wynosi 5 lat. Aby na podstawie umowy leasingu opłaty ustalone w tej umowie można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorcy, wystarczy, by umowa została zawarta na dwa lata (40% × 5 lat), a suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny VAT, odpowiadała co najmniej wartości początkowej środka trwałego - tj. 50 000 zł.

Od 2013 r. przepis art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przewiduje rozwiązanie dotyczące sytuacji zawarcia przez strony kolejnej umowy leasingu dotyczącej tego samego składnika majątkowego. Wówczas suma ustalonych opłat leasingowych musi odpowiadać co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia tej następnej umowy. W stanie prawnym sprzed 2013 r. suma opłat w przypadku ponownej umowy musiała odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu na dzień zawarcia pierwszej umowy leasingu.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Moment zaliczania opłat z umowy leasingu do kosztów

Moment, w którym podatnik może ująć ponoszone w związku umową leasingu opłaty do kosztów, nie został wprost określony w art. 23b ustawy o PIT. W związku z tym należy w takim przypadku stosować ogólne zasady potrącania kosztów, zawarte w art. 22 ustawy o PIT.

Wstępna opłata leasingowa

Wstępna opłata leasingowa dotycząca przedmiotu leasingu jest również nazywana w umowach leasingowych "opłatą przygotowawczą" lub "czynszem inicjalnym". Leasingobiorca ma obowiązek jednorazowego uiszczenia wpłaty na poczet opłaty wstępnej przy zawieraniu umowy leasingu na rzecz leasingodawcy. Czynność ta musi nastąpić przed momentem wydania przedmiotu leasingu.

Nie ma wątpliwości co do możliwości zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów. Jednak pojawiały się wątpliwości co do określenia momentu, w którym opłata powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Początkowo organy podatkowe w swoich interpretacjach prezentowały stanowisko, z zgodnie z którym wstępna opłata ma pośrednio charakter kosztu i mimo że jest podnoszona jednorazowo, koszt jej poniesienia należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Stanowisko prezentowane przez organy podatkowe nie znajdowało jednak potwierdzenia w orzecznictwie sądów administracyjnych (m.in. w wyrokach: WSA we Wrocławiu z 5 października 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 633/09, WSA w Krakowie z 23 września 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1076/09, NSA z 19 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1731/08, NSA z 23 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1733/08, NSA z 18 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 864/10).

Wstępna opłata leasingowa ma charakter odrębny i bezzwrotny w stosunku do rat leasingowych uiszczanych w okresie ich trwania. Wobec tego wstępną opłatę leasingową należy wiązać nie z umową leasingu w kontekście całego okresu jej trwania, ale jedynie z momentem jej zawarcia.

NSA:

Zaliczenie wstępnej opłaty leasingowej do kosztów:(...) W płaszczyźnie podatkowej wstępna opłata leasingowa powinna zostać zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie. Dotyczy ona bowiem nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego, skoro od jej uiszczenia uzależnione jest zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu. (Wyrok NSA z 17 maja 2011 r., sygn. akt II FSK59/10)

MF:

Zaliczenie wstępnej opłaty leasingowej do kosztów:(...) W związku z planowanym zawarciem umowy leasingu operacyjnego, Spółka będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości około 650 000,00 EUR, która stanowi wynagrodzenie leasingodawcy i jest warunkiem przystąpienia do umowy leasingu.

Opłata wstępna - mająca charakter czynszu inicjalnego - zostanie wniesiona przez Spółkę jednorazowo i ma charakter samoistny oraz bezzwrotny. W szczególności opłata ta w żaden sposób nie będzie powiązana z przyszłymi miesięcznymi opłatami, które Spółka będzie zobowiązana wnosić w poszczególnych okresach z tytułu korzystania z przedmiotu umowy leasingowej. Jednocześnie Spółka nie podjęła decyzji, czy dla celów bilansowych poniesione koszty z tytułu opłaty wstępnej rozpozna w czasie, czy też proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu. (...) Zdaniem Zainteresowanych przedstawiona w opisanym zdarzeniu przyszłym opłata wstępna jest kosztem uzyskania przychodu innym niż koszt bezpośrednio związany z przychodami (tzw. kosztem pośrednim) i powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo zgodnie z regulacjami art. 22 ust. 5c i 5d ustawy o PIT, niezależnie od sposobu rozliczenia tej opłaty dla celów bilansowych.

Wnioskodawcy zwracają uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat ukształtowała się jednolita linia interpretacyjna - prezentowana zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy administracyjne - zgodnie z którą wstępna opłata leasingowa (pierwsza opłata leasingowa, czynsz inicjalny), mająca charakter samoistny i bezzwrotny, nieprzypisana do poszczególnych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy, warunkująca zawarcie umowy leasingu, stanowi koszt jednorazowy w dacie poniesienia i nie trzeba jej rozliczać w kosztach podatkowych proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.

Stanowisko takie potwierdzają liczne interpretacje indywidualne. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 kwietnia 2016 r., sygn. IPPB6/451032/164/AG, wskazał, że: "wstępna opłata leasingowa warunkuje zawarcie umowy, czyli należy ją powiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, co z momentem jej zawarcia. Dotyczy ona nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Zatem nie jest opłatą dotyczącą całego okresu trwania umowy leasingu. Stąd opłata ta jest wydatkiem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu. Dlatego też nie ma obowiązku rozliczania jej proporcjonalnie do okresu trwania umowy. W związku z tym wstępną opłatę leasingową należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia". (Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 czerwca 2017 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.116.2017.1.KS)

Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe powinni rozliczyć opłatę wstępną proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu, jeżeli ten sposób rozliczania opłaty w księgach rachunkowych przewiduje ich polityka rachunkowa.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »