REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-11 w 2023 roku – do kiedy, jaki wzór, treść, jak wypełnić

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
PIT-11 w 2023 roku
PIT-11 w 2023 roku
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

PIT-11 jest informacją o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku. PIT-11 to również nazwa formularza służącego do złożenia powyższej informacji. Jakie informacje zawiera PIT-11, kiedy jest składany, przez kogo i jakie konsekwencje grożą za jego brak?

Jakie informacje trzeba wskazać w PIT-11?

PIT-11 to deklaracja, która składa się z 14 części oznaczonych kolejnymi literami alfabetu od „A” do „I”. W tamach tego dokumentu w części wstępnej podatnik powinien podać identyfikator podatkowy, rok którego informacja o przychodach dotyczy, oraz numer takiej informacji.

Kolejne części kształtują się następująco:

Autopromocja
 • W części „A” podaje się miejsce (urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja) oraz cel jej złożenia (złożenie informacji lub korekta informacji).
 • W części „B” należy podać dane identyfikacyjne składającego.
 • Część „C” została przeznaczona do identyfikacji (dane identyfikacyjne) i wskazania adresu zamieszkania podatnika.
 • Część „D” to informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
 • Część „E” dotyczy dochodów podatnika, pobranych zaliczek, oraz pobranych składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Część „F” to miejsce na wskazanie wysokości przychodów określonych art. 20 ust.1  Ustawy o PIT.
 • W części „G” znajdzie się informacja o przychodach zwolnionych od podatku, załączniku oraz o pobranych przez płatnika składkach: na ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych.
 • W części „H” znajduje się podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.
 • Część ostatnia „I” to miejsce na podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 20 ust. 1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

PIT-11 wysyłany w 2023 roku (za 2022 rok) – jaka wersja formularza

W trakcie roku podatkowego 2022 Ministerstwo udostępniło dwie wersje formularza PIT-11 o kolejnych numerach: 28 i 29 (PIT-11(28), PIT-11(29)). Należy więc wyjaśnić, że PIT-11 w wersji 28 miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku i obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku, natomiast PIT-11 (wersja 29) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 roku, i obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wersję formularza w jego papierowej (tradycyjnej wersji) sprawdzić można na dole każdej strony obok oznaczenia (nazwy) druku np. PIT-11(29).

Jako podstawę prawną formularza podać należy art. 35 ust. 6   , art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą"; art. 35a ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.

PIT-11 - do kiedy?

PIT-11 składa się zasadniczo w trzech terminach.

 • Pierwszy i podstawowy to termin do końca stycznia następującego po danym roku podatkowym i jest to termin obowiązujący do informacji składanych do urzędu skarbowego.
 • Drugi termin to termin do końca lutego następującego po danym roku podatkowym i jest to termin na złożenie PIT dla podatnika (np. pracownika).
 • Natomiast ostatni (trzeci) rodzaj terminu obowiązuje w przypadku jeżeli w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy o PIT, do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio końcem lutego roku następującego po danym roku podatkowym.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 39 ust. 1:

Płatnicy, o których mowa w art. 32, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74, 148 i 152-154. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Czy PIT-11 rozlicza się automatycznie?

PIT-11 jako formularz składany przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędących płatnikami: rolników, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nie jest składany automatycznie. Jednak po tym jak płatnik (np. pracodawca) złoży dla danego podatnika PIT-11 (np. dla pracownika) to po spełnieniu określonych warunków, ten podatnik może zostać rozliczony na podstawie PIT 11 automatycznie.

Deklarację PIT otrzymuje podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Kiedy nie trzeba rozliczać PIT-11?

Brak konieczności rozliczenia PIT 11 dotyczy przede wszystkim osób, które po prostu nie osiągają przychodów, mogą to być również osoby będące na utrzymaniu małżonka, czy studenci będący na utrzymaniu rodziny. Istnieją również przypadki, kiedy podatnik osiąga przychody, a jednak kiedy PIT-11 nie będzie obowiązkowy do rozliczenia.
Najczęściej taka sytuacja dotyczy osób które rozliczają organy takie jak ZUS oraz KRUS, taka sytuacja może dotyczyć na przykład emerytów.  Mogą mieć miejsce również sytuacje tzw. minimalnych zarobków oraz deklaracji PIT 11 zerowych, w których złożenie deklaracji może nie być obowiązkowe. Dotyczy to na przykład sytuacji współpracy w ramach umowy zlecenia lub dzieła o wartości do 200 zł brutto, oraz studentów, którzy korzystają z tak zwanego zerowego PIT dla młodych. Niemniej w takich przypadkach dla bezpieczeństwa część firm i tak wystawia tak zwane PIT-11 zerowe (również dla studentów). W każdej jednak sytuacji rekomendowane jest zweryfikowanie wszystkich warunków umożliwiających zwolnienie z obowiązku rozliczenia PIT-11.

Jak rozliczyć PIT-11 (krok po kroku)?

PIT-11 i jego rozliczenie należy podzielić na dwa etapy – po pierwsze przekazania informacji do urzędu skarbowego, po drugie przekazania do podatnika. Płatnik ma obowiązek rozliczenia PIT i złożenia go do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, natomiast do podatnika może przekazać go nadal również w formie tradycyjnej (czyli papierowej). 

Autopromocja

Do prawidłowego rozliczenia PIT-11 przez płatnika konieczne są więc zasadniczo trzy kroki:

 • Krok 1: Najpierw płatnik powinien przygotować formularz PIT-11 (może to zrobić samodzielnie lub w specjalnej aplikacji do przygotowywania PIT);
 • Krok 2:  Do końca stycznia płatnik powinien złożyć  informację PIT-11 do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (chyba, że zaistnieją wyjątki innego terminu), ponownie może to zrobić samodzielnie przez specjalne bramki zapewnione przez Ministerstwo lub za pomocą specjalnych aplikacji do rozliczenia PIT;
 • Krok 3: Do końca lutego podatnik powinien przekazać informację PIT-11 do podatników - w formie elektronicznej lub papierowej (chyba, że zaistnieją wyjątki innego terminu).

Jaka kara dla pracodawcy za brak PIT-11?

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie jest wykroczeniem, za którego popełnienie kary ustawodawca wskazał w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z art. 56 § 4 w zw. z 56 § 3 i art. 48 kks za niezłożenie PIT-11 w terminie grozi odpowiedzialność w postaci grzywny.

Wyciąg z przepisów:

Kodeks karny skarbowy art. 56:

§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Kodeks karny skarbowy art. 48:

§ 1. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 3. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 4. Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

§ 5. W razie zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia skarbowego, zgodnie z art. 244-248 Kodeksu postępowania karnego, na poczet orzeczonej kary grzywny sąd zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny karze grzywny w wysokości od jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą grzywny.

Źródła opracowania

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 350) z późniejszymi zmianami;
 • Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) z późniejszymi zmianami.

Rozlicz swój PIT już dziś

PIT-11
Ministerstwo Finansów
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Rejestracja spółki z o.o.
  2023-01-12 13:29:15
  Chcesz prowadzić własną firmę - zapraszamy do współpracy! W Twoim imieniu założymy spółkę - niczym nie musisz się przejmować! rejestracja-spolki-zoo pl
  1
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

MF ujawniło plany dotyczące podatku Belki - nie zostanie zniesiony, a jedynie zmodyfikowany

Nie będzie całkowitego zniesienia podatku Belki, a jedynie modyfikacja obowiązujących przepisów. Tak wynika z wypowiedzi Jarosława Nenemana, wiceministra finansów. Co czeka inwestorów i oszczędzających?

VAT 2024: czy ujemny podatek należny zwiększa podatek naliczony?

Należy wprowadzić przepis prawa o charakterze uściślającym, który w art. 29a ustawy o VAT dotyczącego podstawy opodatkowania, oraz w art. 86 ustawy o VAT wprowadzi uprawnienie do rozliczania w czasie ujemnego podatku należnego oraz nakaz takiego rozliczania ujemnego podatku naliczonego – postuluje prof. dr hab. Witold Modzelewski

Dlaczego gospodarka strefy euro słabnie wobec USA od czasu wprowadzenia waluty euro?

W ciągu 25 lat od wprowadzenia euro przewaga gospodarcza Stanów Zjednoczonych nad strefą euro zwiększyła się niemal trzykrotnie. W 1999 r. roku, kiedy wprowadzono walutę euro, gospodarka USA była o 11% większa niż gospodarka strefy euro pod względem parytetu siły nabywczej. Od tego czasu różnica ta wzrosła do 30% - piszą eksperci Allianz Trade w obszernym opracowaniu Allianz Research: „Europa wydaje się pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi na wielu frontach” w lutym 2024 r.

Masz czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją? Opłaca się teraz sprzedać i kupić nowe takie same

Czteroletnie obligacje indeksowane inflacją otrzymają w marcu 2024 r. oprocentowanie niższe niż Ministerstwo Finansów oferuje za nowe papiery tego samego typu. Ze strony inwestorów racjonalnym działaniem byłoby umorzenie starszych serii i zakup nowych papierów. Konwersja może dotyczyć papierów o wartości około…  84 mld zł. Tak radzi w komentarzu z 23 lutego 2024 r. Emil Szweda z Obligacje.pl,

Ile wynosi obecnie stopa bezrobocia? Co pokazują dane GUS?

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,4% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż miesiąc wcześniej - tak wynika z danych GUS. Na przełomie lutego i marca stopa bezrobocia może sięgać 5,4% - 5,5% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 – 850 tys. osób.

REKLAMA