REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

PIT-11 w 2023 roku – do kiedy, jaki wzór, treść, jak wypełnić

 e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
PIT-11 w 2023 roku
PIT-11 w 2023 roku
Ministerstwo Finansów

REKLAMA

REKLAMA

PIT-11 jest informacją o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku. PIT-11 to również nazwa formularza służącego do złożenia powyższej informacji. Jakie informacje zawiera PIT-11, kiedy jest składany, przez kogo i jakie konsekwencje grożą za jego brak?

Jakie informacje trzeba wskazać w PIT-11?

PIT-11 to deklaracja, która składa się z 14 części oznaczonych kolejnymi literami alfabetu od „A” do „I”. W tamach tego dokumentu w części wstępnej podatnik powinien podać identyfikator podatkowy, rok którego informacja o przychodach dotyczy, oraz numer takiej informacji.

Kolejne części kształtują się następująco:

REKLAMA

Autopromocja
 • W części „A” podaje się miejsce (urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja) oraz cel jej złożenia (złożenie informacji lub korekta informacji).
 • W części „B” należy podać dane identyfikacyjne składającego.
 • Część „C” została przeznaczona do identyfikacji (dane identyfikacyjne) i wskazania adresu zamieszkania podatnika.
 • Część „D” to informacja o kosztach uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
 • Część „E” dotyczy dochodów podatnika, pobranych zaliczek, oraz pobranych składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Część „F” to miejsce na wskazanie wysokości przychodów określonych art. 20 ust.1  Ustawy o PIT.
 • W części „G” znajdzie się informacja o przychodach zwolnionych od podatku, załączniku oraz o pobranych przez płatnika składkach: na ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych.
 • W części „H” znajduje się podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.
 • Część ostatnia „I” to miejsce na podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 20 ust. 1. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

PIT-11 wysyłany w 2023 roku (za 2022 rok) – jaka wersja formularza

W trakcie roku podatkowego 2022 Ministerstwo udostępniło dwie wersje formularza PIT-11 o kolejnych numerach: 28 i 29 (PIT-11(28), PIT-11(29)). Należy więc wyjaśnić, że PIT-11 w wersji 28 miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku i obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku, natomiast PIT-11 (wersja 29) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 roku, i obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wersję formularza w jego papierowej (tradycyjnej wersji) sprawdzić można na dole każdej strony obok oznaczenia (nazwy) druku np. PIT-11(29).

Jako podstawę prawną formularza podać należy art. 35 ust. 6   , art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą"; art. 35a ust. 5 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.

PIT-11 - do kiedy?

PIT-11 składa się zasadniczo w trzech terminach.

 • Pierwszy i podstawowy to termin do końca stycznia następującego po danym roku podatkowym i jest to termin obowiązujący do informacji składanych do urzędu skarbowego.
 • Drugi termin to termin do końca lutego następującego po danym roku podatkowym i jest to termin na złożenie PIT dla podatnika (np. pracownika).
 • Natomiast ostatni (trzeci) rodzaj terminu obowiązuje w przypadku jeżeli w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników, o których mowa w art. 39 ust. 1 Ustawy o PIT, do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio końcem lutego roku następującego po danym roku podatkowym.

Wyciąg z przepisów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 39 ust. 1:

Płatnicy, o których mowa w art. 32, art. 33 i art. 35, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46, 74, 148 i 152-154. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Czy PIT-11 rozlicza się automatycznie?

PIT-11 jako formularz składany przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędących płatnikami: rolników, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej nie jest składany automatycznie. Jednak po tym jak płatnik (np. pracodawca) złoży dla danego podatnika PIT-11 (np. dla pracownika) to po spełnieniu określonych warunków, ten podatnik może zostać rozliczony na podstawie PIT 11 automatycznie.

Deklarację PIT otrzymuje podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Kiedy nie trzeba rozliczać PIT-11?

Brak konieczności rozliczenia PIT 11 dotyczy przede wszystkim osób, które po prostu nie osiągają przychodów, mogą to być również osoby będące na utrzymaniu małżonka, czy studenci będący na utrzymaniu rodziny. Istnieją również przypadki, kiedy podatnik osiąga przychody, a jednak kiedy PIT-11 nie będzie obowiązkowy do rozliczenia.
Najczęściej taka sytuacja dotyczy osób które rozliczają organy takie jak ZUS oraz KRUS, taka sytuacja może dotyczyć na przykład emerytów.  Mogą mieć miejsce również sytuacje tzw. minimalnych zarobków oraz deklaracji PIT 11 zerowych, w których złożenie deklaracji może nie być obowiązkowe. Dotyczy to na przykład sytuacji współpracy w ramach umowy zlecenia lub dzieła o wartości do 200 zł brutto, oraz studentów, którzy korzystają z tak zwanego zerowego PIT dla młodych. Niemniej w takich przypadkach dla bezpieczeństwa część firm i tak wystawia tak zwane PIT-11 zerowe (również dla studentów). W każdej jednak sytuacji rekomendowane jest zweryfikowanie wszystkich warunków umożliwiających zwolnienie z obowiązku rozliczenia PIT-11.

Jak rozliczyć PIT-11 (krok po kroku)?

PIT-11 i jego rozliczenie należy podzielić na dwa etapy – po pierwsze przekazania informacji do urzędu skarbowego, po drugie przekazania do podatnika. Płatnik ma obowiązek rozliczenia PIT i złożenia go do urzędu skarbowego w formie elektronicznej, natomiast do podatnika może przekazać go nadal również w formie tradycyjnej (czyli papierowej). 

Do prawidłowego rozliczenia PIT-11 przez płatnika konieczne są więc zasadniczo trzy kroki:

 • Krok 1: Najpierw płatnik powinien przygotować formularz PIT-11 (może to zrobić samodzielnie lub w specjalnej aplikacji do przygotowywania PIT);
 • Krok 2:  Do końca stycznia płatnik powinien złożyć  informację PIT-11 do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (chyba, że zaistnieją wyjątki innego terminu), ponownie może to zrobić samodzielnie przez specjalne bramki zapewnione przez Ministerstwo lub za pomocą specjalnych aplikacji do rozliczenia PIT;
 • Krok 3: Do końca lutego podatnik powinien przekazać informację PIT-11 do podatników - w formie elektronicznej lub papierowej (chyba, że zaistnieją wyjątki innego terminu).

Jaka kara dla pracodawcy za brak PIT-11?

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie jest wykroczeniem, za którego popełnienie kary ustawodawca wskazał w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z art. 56 § 4 w zw. z 56 § 3 i art. 48 kks za niezłożenie PIT-11 w terminie grozi odpowiedzialność w postaci grzywny.

Wyciąg z przepisów:

Kodeks karny skarbowy art. 56:

§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Kodeks karny skarbowy art. 48:

§ 1. Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej.

§ 2. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 3. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 4. Wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

§ 5. W razie zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia skarbowego, zgodnie z art. 244-248 Kodeksu postępowania karnego, na poczet orzeczonej kary grzywny sąd zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności, zaokrąglając do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny karze grzywny w wysokości od jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą grzywny.

Źródła opracowania

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 350) z późniejszymi zmianami;
 • Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930) z późniejszymi zmianami.

Rozlicz swój PIT już dziś

PIT-11
Ministerstwo Finansów
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

Zwrot podatku z Irlandii. Kto może dostać? Jak uzyskać?

Irlandia nadal jest popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej dla Polaków. Tym bardziej zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi poniżej informacjami na temat rozliczenia podatku w tym kraju.

Spory skok inflacji w lipcu 2024 r. Na jesieni już 4%. Powodem wzrost cen gazu i energii elektrycznej

W lipcu wzrost rachunków za gaz i energię elektryczną podbije inflację o 1,3-1,5 pkt. proc. – czytamy w komentarzu ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka do poniedziałkowych danych GUS. Zdaniem ekonomistów PKO BP może to być nawet +2 pkt proc. W opinii ekonomistów PKO BP trend spadkowy inflacji bazowej wyczerpuje się i jesienią możemy zobaczyć jej nieznaczny wzrost, ponownie do ok. 4 proc. rdr.

Dlaczego księgowość wciąż jest pewnym wyborem? Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje

Księgowość jest nadal pewnym wyborem. Po pierwsze, potrzeba prowadzenia rachunkowości jest niezmienna. Niezależnie od tego, jak rozwija się technologia, firmy zawsze będą potrzebować wykwalifikowanych osób do zarządzania swoimi finansami. Po drugie, księgowość to dziedzina, która stale ewoluuje, mimo nowych technologii i sztucznej inteligencji.

REKLAMA

Skarbówka gorliwie kontroluje podatek u źródła (WHT). WSA w Warszawie: zabezpieczenie „na zapas” wykluczone

Rozliczenia w podatku u źródła (WHT) w ostatnich latach są obiektem wzmożonego zainteresowania organów podatkowych. Oprócz wszczynania kontroli podatkowych czy celno-skarbowych wobec płatników, organy dokonują bardziej dotkliwych i niekorzystnych działań, takich jak chociażby wszczynanie postępowań karnoskarbowych czy wydawanie decyzji zabezpieczających. Często te dodatkowe działania podejmowane są jedynie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia i wydłużenia czasu na wydanie decyzji. Takie działania organów podlegają jednak kontroli sądowej, czego wyraz dał WSA w Warszawie w wyroku z 22 lutego 2024 r., sygn. III SA/Wa 2564/23.

Nowa era fundacji rodzinnych w Polsce: wyzwania i korzyści po roku funkcjonowania

W ciągu roku od wprowadzenia przepisów o fundacjach rodzinnych, powstało ich ponad tysiąc, a setki innych czekają na rejestrację. Niemniej jednak, w tym okresie pojawiły się pewne aspekty wymagające poprawy.

Rzecznik MŚP: Liczne małe firmy nie udźwigną kosztów podwyżki płacy minimalnej od 2025 roku. Upadną lub zawieszą działalność

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia 2025 r. ma wynosić ponad 4,6 tys. złotych brutto, sprawi, że wielu małych firm nie będzie stać na zatrudnianie pracowników - poinformowała PAP rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców Agnieszka Majewska.

Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

REKLAMA

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

REKLAMA