Kategorie

Przychody pracowników z programów motywacyjnych – opodatkowanie PIT

Deloitte
Audyt, konsulting, zarządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne
Przychody pracowników z programów motywacyjnych – opodatkowanie PIT
Przychody pracowników z programów motywacyjnych – opodatkowanie PIT
Fotolia
Programy motywacyjne oparte na akcjach są popularną formą premiowania pracowników – zwłaszcza w firmach międzynarodowych, gdzie często stanowią część globalnego planu akcyjnego. W ramach pracowniczych programów motywacyjnych pracownicy nabywają akcje po preferencyjnych cenach (niższych niż rynkowe) bądź też nieodpłatnie. W świetle kształtującej się najnowszej linii orzeczniczej w zakresie PIT, udział pracowników w programach motywacyjnych opartych o pracownicze opcje na akcje lub inne preferencyjne sposoby nabycia akcji (np. akcje zastrzeżone) może w niektórych przypadkach przestać być atrakcyjny.

PIT od przychodów pracowników z programów motywacyjnych - stanowisko organów podatkowych

Właściwe określenie skutków podatkowych uczestnictwa w programie motywacyjnym na gruncie polskiego prawa podatkowego może budzić wątpliwości, zwłaszcza w świetle niejednoznacznego podejścia organów podatkowych i sądów.

Pierwsze zróżnicowanie w traktowaniu tego typu przychodów występuje na gruncie samych przepisów podatkowych mających zastosowanie do przychodu z tytułu preferencyjnego nabycia akcji, jako że odmiennie traktują one pracowników, którzy otrzymują akcje emitowane przez spółki mające siedzibę w jednym z państw UE lub EOG oraz tych nabywających akcje spółek z siedzibami w innych krajach. W gorszym położeniu znajdują się pracownicy otrzymujący akcje spółek spoza UE lub EOG, zgodnie bowiem z art. 24 ust. 12a Ustawy o PIT nie mogą skorzystać z zasady określonej w art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, z którego wynika, że dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Dopiero w momencie zbycia akcji dochodzi do opodatkowania dochodu podatkiem od zysków kapitałowych.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Reklama

Kolejne rozbieżności pojawiają się na etapie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu preferencyjnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego. Generalnie nie budzi wątpliwości fakt, że przychód nie powstanie w momencie przyznania pracownikom opcji lub akcji zastrzeżonych. Nie ma ponadto wątpliwości, co do tego, że przychód powstanie w momencie zbycia akcji objętych przez pracownika w ramach realizacji opcji czy akcji zastrzeżonych.

Natomiast podejście organów podatkowych oraz sądów administracyjnych jest rozbieżne w kwestii powstania przychodu w momencie realizacji opcji lub akcji zastrzeżonych, czyli w chwili, z którą pracownik nabywa akcje na preferencyjnych zasadach. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których nie ma zastosowania wspomniany wyżej art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT pozwalający na przesunięcie momentu opodatkowania do chwili zbycia akcji, np. w przypadku gdy pracownicy nabywają akcje spółki spoza UE lub EOG. Zgodnie z najczęściej spotykanym stanowiskiem Ministra Finansów nieodpłatne nabycie akcji, do których nie ma zastosowanie art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT, rodzi obowiązek zapłaty podatku od różnicy między rynkową ceną akcji a ceną zapłaconą przez pracownika (w przypadku globalnych planów motywacyjnych przychód ten jest klasyfikowany przez Ministra jako przychód z innych źródeł lub jako przychód z realizacji instrumentów pochodnych). Natomiast sądy administracyjne niejednokrotnie przychylały się do stanowiska, że nieodpłatne lub częściowo odpłatne nabycia akcji nie rodzi skutków podatkowych, gdyż te mogą się pojawić dopiero w momencie zbycia akcji (np. wyrok NSA z 21 lipca 2016 r., sygn. II FSK 1725/14), niezależnie od możliwości zastosowania powołanego wyżej przepisu.

Reklama

Opodatkowanie dochodu na etapie preferencyjnego nabycia akcji wiąże się z określonymi konsekwencjami również na etapie ich zbycia. Co do zasady bowiem będziemy wówczas mieć do czynienia z dwoma momentami opodatkowania, co może rodzić ryzyko podwójnego opodatkowania przychodu z tytułu nabycia akcji, o ile dochód opodatkowany na etapie otrzymania lub preferencyjnego nabycia akcji nie zostanie potraktowany jako koszt uzyskania przychodu w momencie ich zbycia. Dotychczas sądy generalnie dostrzegały ten problem i w swoich orzeczeniach wskazujących na przesunięcie momentu opodatkowania do chwili zbycia akcji, uzasadniały to właśnie uniknięciem potencjalnego ryzyka podwójnego opodatkowania.. Niemniej jednak ostatnie wyroki wskazują na zmianę w dotychczasowej linii orzeczniczej.

W wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r (sygn. II FSK 668/14) dotyczącym stanu faktycznego, w którym moment preferencyjnego nabycia akcji został uznany za przychód z realizacji instrumentu pochodnego, NSA orzekł, że trudno jest mówić w omawianym przypadku o podwójnym opodatkowaniu, gdyż mogłoby ono mieć miejsce w przypadku podwójnego opodatkowania tym samym podatkiem dochodu uzyskanego z tego samego źródła. Tymczasem, realizacja instrumentu pochodnego (tj. preferencyjne nabycie akcji w wyniku realizacji opcji lub akcji ograniczonych) oraz zbycie akcji otrzymanych w wyniku realizacji tego instrumentu to, według NSA, dwa odrębne źródła przychodów .

Kluczowa w tym kontekście jest kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji wartości przychodu uzyskanego w momencie preferencyjnego nabycia akcji, który został już opodatkowany na etapie realizacji opcji lub akcji ograniczonych. W cytowanym powyżej wyroku NSA stwierdza, że koszty uzyskania przychodu należy przyporządkować do tego źródła przychodów, z którymi dane wydatki są związane. Tak więc, pracownik nie będzie generalnie mógł zaliczyć wcześniej opodatkowanego przychodu osiągniętego w momencie realizacji instrumentu do kosztów uzyskania przychodu z późniejszej sprzedaży akcji, jako że zdaniem NSA ustawodawca celowo (bowiem art. 30b nie odsyła do art. 22 ust. 1d) wyłączył ten koszt w Ustawie o PIT.

Prezentowane podejście było generalnie kwestionowane przez sądy. Dla przykładu, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 lutego 2014 r (sygn. II FSK 347/12), podwójne opodatkowanie dochodu z tego samego źródła (przychód z kapitałów pieniężnych) narusza konstytucyjną zasadę równości. Jednak w wyroku z dnia 13 kwietnia 2016 r NSA prezentuje zgoła odmienne stanowisko podkreślając, że dokonana wykładnia nie skutkuje naruszeniem wyrażonej w art. 32 Konstytucji zasady równości, gdyż o nierównym traktowaniu można mówić tylko wówczas, gdy podmioty wyróżnione tą samą cechą nie są jednakowo traktowane.

Przychody z programów motywacyjnych opodatkowane podwójnie?

Przedstawione powyżej podejście może prowadzić do opodatkowania przychodu z tytułu udziału w programach motywacyjnych dwukrotnie: po raz pierwszy w momencie realizacji opcji lub akcji ograniczonych i nabycia akcji na preferencyjnych zasadach, a po raz drugi w momencie odpłatnego zbycia akcji (tak orzekał NSA w wyrokach z dnia 9 czerwca 2016 – sygn. II FSK 1401/14 oraz 16 czerwca 2016 – sygn. II FSK 1163/14). W tym miejscu należałoby wskazać, że ostatnie orzeczenia sądów mogą wskazywać na zmianę dotychczas, jak się wydawało, ukształtowanej linii orzeczniczej.

Tym samym udział w programach motywacyjnych opartych na realizacji opcji i akcji zastrzeżonych w postaci otrzymania lub preferencyjnego nabycia akcji może przestać opłacać się pracownikom, o ile nie dojdzie w ich przypadku do przesunięcia momentu opodatkowania do chwili zbycia akcji na podstawie art. 24 ust. 11 Ustawy o PIT.

Powyższe oznacza, że przepisy Ustawy o PIT w połączeniu z przedstawioną nową linią orzeczniczą stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji pracowników otrzymujących akcje emitowane przez spółki mające siedzibę w jednym z państw spoza obszarów UE i EOG.

W świetle powyższego, dla tych grup pracowników bardziej atrakcyjne mogą stać się programy bazujące na pochodnych instrumentach finansowych realizowanych w gotówce, przy założeniu prawidłowej konstrukcji takich programów. W ich przypadku dochodziłoby do opodatkowania podatkiem od zysków kapitałowych (19%) tylko w jednym momencie, tj. w chwili realizacji instrumentu pochodnego w gotówce.

Kamila Walczak, Konsultant w warszawskim biurze Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
169,00 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  31 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.