Kategorie

Przykład wspólnego rozliczenia z małżonkiem na PIT-36

Anna Welsyng
Anna Welsyng
Radca prawny i doradca podatkowy. Prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowo-księgowej firm i innych podatników. Autorka kilkuset publikacji o tematyce podatkowej.
Tomasz Król
Ekspert podatkowy
Wspólne rozliczenia z małżonkiem na PIT-36; PIT 2011 / 2012
Wspólne rozliczenia z małżonkiem na PIT-36; PIT 2011 / 2012
Małżeństwo Monika i Tomasz Korzeniowscy postanowili za 2011 rok rozliczyć się wspólnie. Mają ku temu wszelkie prawa. Po pierwsze ich małżeństwo i zarazem wspólność majątkowa trwały przez cały 2011 rok. Ponadto żadne z małżonków nie prowadzi działalności opodatkowanej ryczałtem, kartą podatkową, podatkiem liniowym ani tym bardziej podatkiem tonażowym. Każda z ww. form opodatkowania wykluczałaby możliwość wspólnego rozliczenia.

Pan Tomasz Korzeniowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej). Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Na podstawie danych wynikających z księgi pan Korzeniowski ustalił wysokość dochodu z działalności. Jego przychody wyniosły 60 000 zł, a koszty ich uzyskania 30 000 zł.

W związku z tym jego dochód z działalności to 30 000 zł. Pan Korzeniowski tytułem zaliczek odprowadził w trakcie 2011 r. kwotę 3600 zł. Dodatkowo osiągnął dochody z umowy o pracę oraz umowy o dzieło. Składki na ubezpieczenie społeczne pan Korzeniowski opłaca z umowy o pracę.

Pani Monika Korzeniowska w 2011 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę u dwóch pracodawców. Dodatkowo pracowała na podstawie umowy o dzieło.

Za 2011 r. pan Korzeniowski rozliczy się wspólnie z żoną. Ponieważ pan Korzeniowski osiąga dochody z działalności opodatkowane na zasadach ogólnych, małżonkowie złożą swoje zeznanie na formularzu PIT-36.

W poprzednich latach wypełnianie PIT-36 rozpoczynaliśmy od wpisania własnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W 2012 r. została wprowadzona zasada, że NIP ujawniają osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Od 1 stycznia 2012 r. ustawodawca zlikwidował NIP nadany osobom fizycznym objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Dla tych podatników jedynym identyfikatorem wykazywanym w zeznaniach podatkowych jest NIP. W pozostałych przypadkach podatnik ujawnia PESEL. Dlatego w 17-ej wersji PIT-36 PESEL wpisuje się zamiennie z NIP w poz. 1 i 2 formularza.

POLECAMY: NIP 2012 - zmiany od A do Z

I. Obliczenie dochodu Tomasza Korzeniowskiego

Dochody z działalności gospodarczej:

1) Przychody: 60 000 zł (rubryka 51)

2) Koszty uzyskania przychodów: 30 000 zł (rubryka 52)

3) Dochód: 30 000 zł (rubryka 53)

4) Zaliczki na podatek dochodowy: 3600 zł (rubryka 55)

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku: 2506,3 zł.

Dochody ze stosunku pracy:

Z informacji PIT-11 przekazanych przez firmę XYZ wynika, że pan Tomasz Korzeniowski ze stosunku pracy osiągnął:

1) Przychody: 36 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 34 665 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 2388 zł,

Kwoty te pan Korzeniowski wpisze odpowiednio do rubryk: 43, 44, 45 oraz 47 formularza PIT-36.

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 4935,60 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 2407,49 zł.

Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pan Korzeniowski osiągnął:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 72)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 73)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 74)

4) Pobrana zaliczka: 1350 zł (rubryka 76).

Po podsumowaniu kwot dotyczących wszystkich źródeł przychodów pan Tomasz Korzeniowski wykaże:
A) Przychody: 111 000 (rubryka 82),
B) Koszty uzyskania przychodów: 38 835 zł (rubryka 83),
C) Dochód: 72 165 zł (rubryka 84),
D) Zaliczki: 7338 zł (rubryka 85).

Pan Korzeniowski może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4935,60 zł (rubryka 137).

Jego dochód po odliczeniu składek wyniesie 67 229,40 zł (rubryka 141).


II. Obliczenie dochodu pani Moniki Korzeniowskiej

Dochody ze stosunku pracy (I pracodawca – firma Alfa):

Z informacji PIT-11 przekazanej przez firmę Alfa wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 30 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 28 665 zł,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 1860 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 4113 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 2006,24 zł.

Dochody ze stosunku pracy (II pracodawca – firma Beta):

Z informacji PIT-11 przekazanej przez firmę Beta wynika, że pani Monika Korzeniowska z umowy o pracę z tym pracodawcą osiągnęła:

1) Przychody: 18 000 zł,

2) Koszty uzyskania przychodów: 1335 zł,

3) Dochód: 16 665 zł ,

4) Zaliczka na podatek dochodowy: 792 zł,

5) Składki na ubezpieczenie społeczne: 2467,80 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru - podlegające odliczeniu od podatku): 1203,75 zł.

Tak więc podsumowując obie umowy o pracę Pani Monika Korzeniowska osiągnęła z tych tytułów 48 000 zł przychodów

Łącznie kwota kosztów potrąconych przez obu pracodawców wynosi 2670 zł. Jest więc wyższa od ustawowego limitu wynoszącego 2002,05 zł. Dlatego pani Korzeniowska musi ograniczyć je do wysokości tego limitu. Zatem w rubryce 87 uwzględni tylko kwotę 2002,05 zł.

ZOBACZ TAKŻE: Druki PIT 2011/2012

Po odliczeniu kosztów jej dochód z umów o pracę wyniesie 45 997,95 zł (rubryka 88).

Suma zaliczek pobranych przez obu pracodawców jako płatników w ciągu 2011 roku wyniosła 2652 zł. Ich kwotę pani Korzeniowska wykaże w rubryce 90.

Dochody z umowy o dzieło:

Z umowy o dzieło podlegającej prawu autorskiemu pani Monika Korzeniowska osiągnęła:

1) Przychody: 15 000 zł (rubryka 115)

2) Koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane 50%): 7500 zł (rubryka 116)

3) Dochód: 7500 zł (rubryka 117)

4) Pobrana zaliczka: 1350 zł (rubryka 119)

W sumie za 2011 rok pani Monika Korzeniowska wykaże (praca + dzieło):

A) Przychody: 63 000 (rubryka 125)
B) Koszty uzyskania przychodów: 9502,05 zł (rubryka 126)
C) Dochód: 53 497,95 zł (rubryka 127)
D) Pobrane zaliczki: 4002 zł (rubryka 128).

Pani Korzeniowska może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6580,80 zł (rubryka 138).

Jej dochód po odliczeniu składek wyniesie 46 917,15 zł (rubryka 142).


III. Odliczenia małżonków od dochodu

Państwo Korzeniowscy zamierzają skorzystać z przysługujących im odliczeń. W tym celu wypełnią załączniki do zeznania rocznego na formularzach PIT/O, w których wykażą wysokość odliczanych kwot.

W części B załącznika PIT/O państwo Korzeniowscy wykażą przysługujące im odliczenia od dochodu. Jako pierwszą odliczą dokonaną darowiznę dla Fundacji Mam Marzenie w kwocie 2500 zł. Kwotę tą pan Tomasz wpisze w rubryce 11 załącznika PIT/O. Podlega ona odliczeniu w całości, gdyż nie przekracza ustawowego limitu wynoszącego 6% dochodu.

Pani Monika przekazała natomiast darowiznę na budowę kościoła w wysokości 1500 zł (rubryka 12 i w części D załącznika PIT/O). Jako darowiznę na cele kultu religijnego także odliczy ją w całości z uwagi na nieprzekroczenie 6% limitu dochodu.

Państwo Korzeniowscy korzystają również ze stałego dostępu do sieci Internet w miejscu swojego zamieszkania. Opłaty poniesione na ten cel wyniosły w 2011 r. 2280 zł. Są więc wyższe od ustawowego limitu odliczenia wynoszącego dla każdego z małżonków odrębnie 760 zł. Dlatego państwo Korzeniowscy ograniczą odliczenie do kwoty przysługującego im limitu (wynoszącego w sumie dla obojga małżonków 1520 zł).

Pan Tomasz Korzeniowski kwotę odliczenia w wysokości przysługującego mu limitu (tj. 760 zł) wpisze w rubryce 19 załącznika PIT/O, a pani Monika Korzeniowska identyczną kwotę (czyli również 760 zł) wpisze w rubryce 20.

Jako przedsiębiorca pan Tomasz Korzeniowski poniósł w 2011 r. wydatki na nabycie nowych technologii. Zakupił bowiem na potrzeby własnej firmy najnowsze oprogramowanie sterujące procesami technologicznymi za kwotę 40 000 zł. Z tego tytułu może odliczyć od podstawy opodatkowania do 50% poniesionych wydatków. Pan Tomasz odliczy więc kwotę 20 000 zł, wpisując ją do rubryki 21 załącznika PIT/O.

Łączną kwotę odliczeń w wysokości 23 260 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 28 załącznika PIT/O i rubryce 143 zeznania PIT-36. Natomiast jego żona przysługujące jej odliczenia w łącznej kwocie 2260 zł wykaże w rubryce 29 załącznika PIT/O i przeniesie ją do rubryki 144 zeznania PIT-36.

Łączny dochód małżonków Korzeniowskich po odliczeniach wynosi 88 626,55 zł (rubryka 165).

IV. Obliczenie podatku

Ponieważ państwo Korzeniowscy wybrali wspólne rozliczenie, to podstawę obliczenia podatku stanowi połowa ich łącznego dochodu, czyli po zaokrągleniu 44 313 zł (rubryka 168).

Podatek wynosi 14 840, 64 zł (rubryka 169  i 173).

V. Odliczenia od podatku

Tomasz Korzeniowski od tego podatku odliczy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2506,3 zł (odliczenie max w ramach limitu 7,75% podstawy wymiaru), którą jako przedsiębiorca opłacał do ZUS.

Oprócz tego odliczy składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone przez pracodawcę jako płatnika (2407,49 zł). Łączną kwotę odliczenia z tego tytułu w wysokości 4913,79 zł pan Korzeniowski wykaże w rubryce 174.

Monika Korzeniowska wykaże w poz. 175 łączną kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych przez płatników na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wysokość kwoty do odliczenia ustali sumując kwoty składek z poszczególnych informacji PIT-11.

Ulga na dzieci

Państwo Korzeniowscy wychowują dwoje dzieci. Mają zatem prawo skorzystać z ulgi na wychowanie dzieci (tzw. ulga prorodzinna. Przysługujące im do odliczenia kwoty wykażą najpierw w rubrykach 35 i 36 załącznika PIT/O, a następnie przeniosą je do zeznania rocznego.

POLECAMY: Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2011 / 2012

Tomasz Korzeniowski wpisze w poz. 35 kwotę 1112,04 zł, a przenosząc ją następnie do zeznania rocznego PIT-36 wpisze ją w rubryce 178.

Identyczną kwotę w poz. 36 załącznika PIT/O wpisze Monika Korzeniowska. Następnie przeniesie tą kwotę do zeznania rocznego, wpisując ją w PIT-36 w rubryce 179.

Po dokonaniu powyższych odliczeń podatek wyniesie 4492,78 zł (rubryka 183). Po zaokrągleniu kwota podatku wyniesie 4493 zł. Zostanie ona wykazana w poz. 184 formularza PIT-36.

Ponieważ kwota zaliczek na podatek dochodowy wykazana w poz. 85 i 128 wyniosła łącznie 11 340 zł (rubryka 189), u państwa Korzeniowskich wystąpi nadpłata podatku za 2011 r. w wysokości 6847 zł (poz. 204).

Tomasz Korzeniowski jako przedsiębiorca opłacał samodzielnie zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej (kwartalnie). Wpłacone zaliczki (w rozbiciu na poszczególne kwartały) wykaże dodatkowo w części N.1 zeznania PIT-36 w poz. 255, 256, 261, 264.

O załącznikach do składanego zeznania państwo Korzeniowscy poinformują urząd skarbowy w części R, wpisując w rubrykach 306 i 310 cyfrę 1.

1%

Państwo Korzeniowscy chcą przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku. Aby umożliwić urzędowi skarbowemu przekazanie tej kwoty w swoim imieniu, w części P formularza PIT-36:

- w rubryce 301 podadzą jej numer KRS, natomiast
- w rubryce 302 wskażą wysokość przekazywanej kwoty – do wysokości limitu wynoszącego 1% podatku należnego, wykazanego w rubryce 184 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Jak przekazać 1% PIT organizacji pożytku publicznego

Małżonkowie składają zeznanie roczne osobiście, dlatego swoje podpisy złożą (odpowiednio) w rubrykach 320 i 321 formularza PIT-36.

Wypełniony PIT-36 s. 1

Wypełniony PIT-36 s. 2

Wypełniony PIT-36 s. 3

Wypełniony PIT-36 s. 4

Wypełniony PIT-36 s. 5

Wypełniony PIT-36 s. 6


Wypełniony PIT/O s. 1

Wypełniony PIT/O s. 2

Wypełniony PIT/O s. 3


Wypełniony PIT/B s. 1

Wypełniony PIT/B s. 2

Podstawa prawna: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 (tekst jednolity) ze zmianami.

Aktualizacja styczeń 2012 - Tomasz Król

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  18 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.