Kategorie

Jak wypełnić PIT-11?

PIT-11 - jak wypełnić 2013 / 2014
PIT-11 - jak wypełnić 2013 / 2014
PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy powinna zostać sporządzona przez płatników i przesłana podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym dla tych podatników do końca lutego następnego roku podatkowego.

Jak wypełniać PIT-11 w przypadku braku danych

Podmioty przygotowujące PIT-11 za rok 2015 powinny skorzystać z formularza PIT-11 w wersji nr 23, który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2015 r. Wzór formularza PIT-11(23) obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2014 r., powinny w 2014 r. skorzystać z wersji nr 21 tego druku - obowiązującej od 1 stycznia 2015 r., którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2014 r. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 17 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1634). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 r.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Formularze PIT

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2013 r., powinny w 2014 r. skorzystać z wersji nr 20 tego druku - obowiązującej od 26 września 2013 r., którą stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2013 r. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 6 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1054). Rozporządzenie to weszło w życie 26 września 2013 r.

Podmioty przygotowujące PIT-11 za 2012 r., powinny w 2013 r. skorzystać z wersji nr 19 tego druku - tej samej, która dotyczyła dochodów i pobranych zaliczek w roku 2011. Wzór ten znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 9 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1514). Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2012 r.

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

Wzór PIT-11 określony w załączniku do ww. rozporządzenia stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1 stycznia 2011 r. , chyba, że przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (czyli przed 1 stycznia 2012 r.) informacja PIT-11 została złożona (doręczona) na formularzu dotychczasowym (wersja 18). W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Wersja 18PIT-11(18) – obowiązywała w 2011 roku i miała zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2011 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 25 poz. 131). Ale wypełniając PIT-11 w 2012 i 2013 roku trzeba się posłużyć ww. wersją 19.

Do wykazania dochodów i pobranych zaliczek w 2010 roku służyła wersja nr 17 formularza PIT-11(17), która obowiązywała od 1 stycznia 2009 r. do końca 2010 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. Nr 235 poz. 1591).

Za jaki okres wystawia się PIT-11 – poz. 4 formularza - wpisujemy tylko rok

1. Przepisy nie precyzują jaki okres należy ująć w informacji PIT-11.

Może to więc być okres:
- wynikający z umowy o pracę, jeżeli wynagrodzenie jest płatne do końca każdego miesiąca, lub
- okres faktycznej wypłaty, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu.

Pracownik był zatrudniony do końca czerwca, płatnik wypłaca ostatnie wynagrodzenie w lipcu: PIT-11 może być wystawiony za okres luty – lipiec  - ale wpisać można obecnie tylko rok - wcześniej przed 2012 r. można było wpisać dokładnie od konkretnego dnia, do konkretnego dnia.

2. Jeżeli pracownik jest na urlopie wychowawczym i nie ustał stosunek pracy, to informację PIT-11 należy wystawić za cały okres zatrudnienia w danym roku (np. od 01.01- 31.12.2010 r., jeżeli podatnik był zatrudniony przez cały rok podatkowy), mimo, że pracownik otrzymywał wynagrodzenie tylko przez kilka pierwszych miesięcy roku podatkowego.

Czy trzeba wystawiać PIT-11 po śmierci pracownika

Gdyby pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskałby w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby sporządzania informacji PIT- 11

3. Jeżeli osoba zatrudniona jest na podstawie np. umowy zlecenia, a następnie zostaje zawarta z tą osobą umowa o pracę, to informację PIT-11 należy wystawić za cały rok podatkowy np. od 01.01-31.12.2010 r.

Część. A. Miejsce i cel składania informacji PIT-11 – poz. 5-6 formularza

1. PIT-11 wystawiany dla podatnika będącego rezydentem RP (nieograniczony obowiązek podatkowy) – Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (to miejsce, które zostało podane w zgłoszenie identyfikacyjnym NIP – 3) – art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42e ust. 6 ustawy o PIT.

W przypadku osób bezdomnych – będzie to ten US, na którego obszarze działania podatnik najczęściej przebywa - § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005r., Nr 165 poz. 1371 z późn.zm.).

2. PIT- 11 wystawiany dla podatnika będącego nierezydentem RP (ograniczony obowiązek podatkowy – Urząd Skarbowy właściwy w sprawach opodatkowaniu osób zagranicznych ustalony ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania płatnika – art. 39 ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy o PIT w związku z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych.

3. W pozycji 6 formularza zaznaczamy kwadrat 1 (jeżeli składamy pierwszy raz tą informację za dany rok) albo kwadrat 2 (jeżeli popełniliśmy błąd za pierwszym razem i składamy korektę informacji PIT-11 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty).

Ogólne zasady wystawiania PIT-11 i najczęstsze problemy

Część B. Dane płatnika (poz. 7-9) i część C. Dane podatnika (poz. 10-27)

Wypełnienie tych rubryk nie powinno sprawić nikomu żadnych trudności. Dane takie jak NIP, PESEL i inne dane osobowe podatnika powinny zostać zebrane wcześniej – już na etapie zawierania umowy.

PIT-11 można wysłać przez system e-deklaracje

Część. D. Informacja o kosztach uzyskania przychodu - patrz dalej s. 2

PRZYCHODY ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 29)

1. Należy wykazać świadczenia wypłacone pracownikowi (np. obciążenie rachunku bankowego pracodawcy) lub postawione do jego dyspozycji (np. postawienie do dyspozycji w kasie) w danym roku podatkowym.

2. W sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia następuje np. na przełomie okresów rozliczeniowych (miesiąca, roku), a wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy pracownika – przychód powstanie w dniu, w którym zostaje obciążony rachunek pracodawcy.

Przykładowo pracodawca składa dyspozycję przelewu 30 grudnia, jego rachunek zostaje obciążony 31 grudnia natomiast na koncie pracownik wynagrodzenia zaksięgowano 3 stycznia następnego roku. Przychód u podatnika powstanie w dniu 31 grudnia.

3. Gdyby pracownikowi zostało w kasie postawione do dyspozycji wynagrodzenie w danym dniu (np. pracodawca dokonuje wypłat zawsze 27-go dnia miesiąca), a pracownik nie zgłosił się po odbiór wynagrodzenia – przychód i tak powstaje w tym dniu.

Wynagrodzenie zostało postawione do dyspozycji w kasie w dniu 27.12 2014 roku; pracownik odebrał je dopiero w dniu 04.01.2015 roku; pracodawca winien je wykazać jako przychód roku 2015.

4. Tak samo będzie, w przypadku zgonu pracownika, któremu zakład pracy postawił (przed śmiercią) do dyspozycji wynagrodzenie, a pracownik go nie odebrał.

5. W przypadku umorzenia np. pożyczki udzielonej pracownikowi przychód powstanie w miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie. Kwotę tę należy doliczyć do innych przychodów ze stosunku pracy i od łącznej sumy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

PRZYCHODY ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 34)

Wykazujemy przychody, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu.

Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy (stosunku służbowego) sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak wynikać, jaka część tego wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.” - wyrok NSA z 22.02.2002, SA/Sz 1966/99.

Ustawa o PIT


KOSZTY uzyskania przychodu ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pozycja 28

Tu trzeba zaznaczyć jeden z 4 kwadratów w zależności od tego ile umów o pracę ma podatnik i czy korzysta z podwyższonych kosztów.

Kwadrat nr 1 – z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) - art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 2 – z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) – art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 3 – z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT,

Kwadrat nr 4 - z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT.

Od kogo powinieneś dostać PIT-11

Przykładowe sytuacje:

1. Jeżeli podatnik jest związany z tym samym zakładem pracy dwoma stosunkami pracy – należy zaznaczyć kwadrat nr 2 (więcej niż jeden stosunek pracy),

2. Jeżeli podatnik ma stałe miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, natomiast jego czasowe miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do podwyższonych kosztów (o ile nie otrzymuje dodatku za rozłąkę).

3. Jeżeli podatnik ma stałe miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, natomiast czasowe w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, nie ma prawa do podwyższonych kosztów. W przypadku, gdy pracownik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ale z treści umowy o pracę wynika, że wykonuje pracę w innej miejscowości, stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodu, jeżeli pracownik faktycznie dojeżdża do miejsca wykonywania pracy i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył płatnikowi oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

4. Jeżeli podatnik ma więcej niż jeden stosunek pracy, a tylko w przypadku jednego z nich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością zakładu pracy (miejscem wykonywania pracy wynikającym z umowy o pracę) – należy zaznaczyć kwadrat nr 4, pod warunkiem, że pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył płatnikowi oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

5. Jeżeli podatnik ma więcej niż jeden stosunek pracy i w przypadku każdego z nich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością zakładu pracy (miejscem wykonywania pracy wynikającym z umowy o pracę) a tylko w przypadku jednego zakładu pracy nie dostaje dodatku za rozłąkę, to tenże zakład pracy winien zaznaczyć kwadrat nr 3, pod warunkiem, że otrzyma oświadczenie pracownika, z którego wynika, iż jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

KOSZTY - pozycja 30

1. W sytuacji, gdy płatnik przy obliczaniu miesięcznej zaliczki nie potrąci pełnych kosztów uzyskania w związku z niską kwotą przychodu (ustawowe koszty są wyższe niż kwota otrzymanego przychodu) - w wystawianym PIT-11 może wykazać tylko taką kwotę kosztów jaką faktycznie potrącił. W zeznaniu rocznym podatnik sam uwzględni ustawową (pełną) kwotę kosztów. Takiego samego uwzględnienia winien dokonać płatnik, który będzie sporządzał roczne obliczenie podatku, mimo, że w trakcie roku potrącił niższą kwotę kosztów (PIT- 40). Nie wykazujemy straty w PIT-11.

2. Jeżeli stosunek pracy ustał, a zakład pracy wypłaca zaległe wynagrodzenie lub jakieś inne należne świadczenie powstałe z tytułu byłego stosunku pracy (13. pensja, premia, wyrównanie) - koszty uzyskania również przysługują.

3. W sytuacji, gdy pracownik ma należność za pracę płaconą z dołu - np. umowa o pracę obejmuje okres od stycznia do marca, a wynagrodzenie płacone jest w okresie luty-kwiecień – płatnik w PIT–11 winien wykazać koszty uzyskania przychodu tylko za trzy miesiące. Nie ma bowiem podstaw do zastosowania kosztów uzyskania przychodu za okres od miesiąca zatrudnienia do miesiąca włącznie, w którym wypłacane jest świadczenie za ostatni miesiąc (czyli w tym przypadku nie ma prawa do kosztów uzyskania przychodu za 4 miesiące).

4. Jeżeli pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia na bieżąco (np. z powodu kłopotów płatniczych, zmiany terminu wypłat), to kumulując wynagrodzenie w jednym miesiącu, przy obliczaniu zaliczki może potrącić tylko kup za jeden miesiąc (pracodawca może w ciągu roku uwzględnić koszty tylko w tym miesiącu, w którym wypłacał wynagrodzenie).

Jednakże w związku z tym, że koszty należne są za ten okres, kiedy pracownik wykonywał pracę (koszty uzyskania są bowiem związane bezpośrednio ze świadczeniem pracy przez pracownika wynikającym z umowy), to przy obliczaniu podatku za cały rok podatkowy zakład pracy powinien uwzględnić przysługujące pracownikowi koszty uzyskania również za te miesiące, w których pracownik świadczył pracę (mimo, iż nie otrzymywał wynagrodzenia). Również podatnik, który sam będzie dokonywał rocznego rozliczenia, ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić pełne – ustawowe koszty.

5. Jako, że za czas niezdolności pracownika do pracy w związku z chorobą, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracodawca wypłaca wynagrodzenie ze stosunku pracy (art. 92 kodeksu pracy), to przy obliczaniu zaliczki winien zastosować koszty uzyskania przychodu.

Kosztów takich nie ma prawa potrącić za miesiąc, w którym wypłaca tylko zasiłek chorobowy (należny za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego).

KOSZTY - pozycja 35

Jeżeli pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie w związku z korzystaniem z przysługujących mu praw autorskich – to prócz kosztów wykazanych w poz. 30 należy również wskazać 50% koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT). Dotyczyć to może np. wykładowców na uczelniach, informatyków, dziennikarzy.

DOCHÓD ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych - pozycja 31

Jest to różnica między przychodami oraz kosztami uzyskania. W części tej wykazuje się także dochody, od których podatnik nie pobrał zaliczek, np. ze względu na decyzję urzędu skarbowego o zaniechaniu poboru zaliczek.

DOCHÓD zwolniony od podatku - pozycja 32

W kolumnie e należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W kwocie przychodów w części E, nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

W kolumnie e zostanie wykazany dochód w sytuacji gdy, zakład pracy wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, którego oddelegował do pracy za granicą, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwalnia taki dochód z opodatkowania w Polsce.

ZALICZKA pobrana przez płatnika - pozycja 33

Przepisy nałożyły na zakłady pracy, jako płatników obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują w tych zakładach przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ustawy o PIT) obliczone zgodnie z art. 32 ustawy o PIT, a ponadto:

1. Jeżeli pracodawca wypłaca zaległe wynagrodzenie po ustaniu stosunku pracy, to przy obliczaniu zaliczki ma prawo potrącić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tzw. kwoty wolnej), o ile pracownik nie zmienił oświadczenia co do potrącania kwoty wolnej. Wypłacane świadczenie to należność związana ze stosunkiem pracy więc zachowuje tutaj moc oświadczenie złożone przez pracownika.

2. Tak samo pracodawca potrąca 1/12 kwoty wolnej przy wypłacie – po ustaniu stosunku pracy – jakiejkolwiek należności ze stosunku pracy.

3. W sytuacji, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi tylko świadczenie w naturze, winien uprzednio pobrać od podatnika środki pieniężne na należną zaliczkę (mimo braku wyraźnego uregulowania w ustawy o PIT), bowiem obowiązek poboru zaliczki istnieje nadal.

4. Zaliczka winna być wykazana w kwocie pomniejszonej o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika (z uwzględnieniem limitu przysługującego odliczenia – art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o PIT).

UMOWA ZLECENIA (O DZIEŁO) - pozycja 49

Pracodawca winien wykazać przychody własnego pracownika uzyskane od pracodawcy m.in. w związku z zawartymi z nim umowami zlecenia czy o dzieło, jak również przychody osób nie będących pracownikami w związku z zawartymi z nimi w/w umowami.

W poz. tej należy wykazać przychody do których nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT.


PRAWA MAJĄTKOWE - pozycja 57

1. Prawa majątkowe ze stosunku pracy wypłacane po śmierci pracownika jego małżonkowi lub innym osobom uprawnionym do renty (wypłata na podstawie art. 631 kodeksu pracy).

2. Udziały wypłacane po śmierci członka spółdzielni osobie wskazanej przez członka w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni (wypłata na podstawie art. 16 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - pozycja 70

1. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, potrącone przez płatnika a finansowane z dochodu podatnika (w wysokości 9,76% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 6,5% na rentowe i 2,45% na chorobowe).

2. Wykazaniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie wykazujemy składek:
1) których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
2) odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2.

Składki mogą być odliczane pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

3. W pozycji tej nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

4. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych od dochodów opodatkowanych za granicą, z wyjątkiem składek obliczonych od części wynagrodzenia pracownika, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy, np. diety art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, oraz gdy podstawą obliczenie jest dochód, od którego zaniechano poboru podatku.

5. Wykazaniu podlegają składki zapłacone za granicą (UE, EOG, Konfederacja Szwajcarska), z wyjątkiem tych składek, których podstawą wymiaru jest dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz odliczonych w innym państwie UE EOG Konfederacji Szwajcarskiej.

Pozycja 71

Należy wykazać zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika składki na zagraniczne ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o PIT (patrz pkt 4 i 5 objaśnień do pkt 76 formularza).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - pozycja 72 formularza

1. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko pobrane w roku podatkowym przez płatnika. W pozycji tej nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Składka ta wynosi 9% podstawy jej wymiaru, ale - zgodnie z zastrzeżeniem zapisanym w art. 27b ust. 2 ustawy o PIT,, iż kwota tej składki, o którą pomniejsza się podatek, nie może przekraczać 7,75% podstawy jej wymiaru - odliczenie jest odpowiednio niższe.

Wykazaniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie wykazujemy:
1) składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
2) gdy składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a.

Składki mogą być odliczane gdy istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

2. Analogicznie jak w pkt 4 i 5 poz. 76 formularza

Pozycja 73

Należy wykazać zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. (patrz. pkt 4 i 5 objaśnień do pkt 76 formularza).

PODPIS płatnika lub osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku lub pełnomocnika płatnika – część G formularza PIT-11

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, to podaje imię i nazwisko oraz składa podpis (i pieczątkę firmową).

Jeśli jest to osoba prawna to podaje w tych pozycjach imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa (art. 31) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dnia od dnia, w którym wyznaczono inną osobę. 

Doradca podatkowy może podpisywać deklarację, o ile powierzono mu obowiązki związane z obliczeniem podatku (art. 31 Op). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy, zgodnie z art. 40 ustawy o doradztwie podatkowym, jest jednocześnie obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego:
- firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje,
- miejsce jego wykonywania,
- podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

Informację PIT-11 sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz płatnik przekazuje podatnikowi, drugi przesyła do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika (pracownika, zleceniobiorcy itd.), a trzeci pozostawia u siebie w aktach.

Małe firmy mają czas do końca stycznia na wysłanie urzędowi papierowych PIT-11 i PIT 8C

Zmiany dla płatników od 1 stycznia 2015 r.

Warto też pamiętać o ogólnych zasadach wystawiania informacji PIT-11 i niektórych typowych kazusach.

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.