Kategorie

PIT-11 - najważniejsze zasady i typowe sytuacje

PIT-11 zasady, kazusy 2011 / 2012
PIT-11 zasady, kazusy 2011 / 2012
Nie wystarczy umieć wypełnić formularz informacji PIT-11. Trzeba jeszcze wiedzieć jak postąpić z tą informacją w wielu sytuacjach jakie niesie życie. Informację PIT-11 należy co do zasady sporządzić najpóźniej do końca lutego roku następującym po roku podatkowym (art. 39 ust. 1 ustawy o PIT). Ale jeżeli pracownik rozstał się z zakładem pracy w trakcie roku, to płatnik musi wydać PIT-11 wcześniej na wniosek pracownika.

PIT-11 – najczęściej zadawane pytania

Mówi się w takich sytuacjach, że obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ustał w ciągu roku podatkowego. Przykładowo pracownik odszedł z pracy (za wypowiedzeniem, porozumieniem stron lub dyscyplinarnie), czy przeszedł na emeryturę.

Wtedy zakład pracy (płatnik) na pisemny wniosek pracownika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania go podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 39 ust. 2 ustawy o PIT).

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

W sytuacji gdy płatnik, sporządzający PIT-11 zgodnie z art. 39 ustawy o PIT, zaprzestaje działalności przed końcem lutego następnego roku, nie ma obowiązku z złożenia PIT-11 do dnia zaprzestania działalności.

Jedynie w przypadku, gdy płatnikiem od przychodów ze stosunku pracy jest osoba prawna lub spółka osobowa wówczas powinna wystawić PIT-11 do dnia ustania bytu prawnego, zaprzestania działalności.

Płatnik, który dokonywał wypłat świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o PIT ( np. umowa zlecenia) i zaprzestał działalności przed końcem lutego następnego roku, musi przesłać informację PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu przed zakończeniem działalności.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Informację PIT-11 sporządza się tylko wówczas, gdy płatnik nie dokonuje rocznego obliczenia podatku (PIT-40) (art. 39 ust. 1 ustawy o PIT).

Informację PIT-11 sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz płatnik przekazuje podatnikowi, drugi przesyła do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika (pracownika, zleceniobiorcy itd.), a trzeci pozostawia u siebie w aktach.

Jak wypełnić PIT-11

Śmierć podatnika

Reklama

1. W przypadku śmierci podatnika płatnik jest zobowiązany sporządzić i przekazać informację PIT-11 tylko właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Płatnik może taką informację przekazać współmałżonkowi zmarłego podatnika, który ma zgodnie z ustawą możliwość dokonania wspólnego rozliczenia ze zmarłym współmałżonkiem i dane zawarte w PIT-11 są mu do tego niezbędne. W informacji wykazuje tylko świadczenia wypłacone lub postawione pracownikowi do dyspozycji do dnia śmierci.

2. W sytuacji, gdy po śmierci pracownika pracodawca realizuje świadczenia przynależne zmarłemu pracownikowi – zastosowanie będzie miał zapis art. 631 § 2 kodeksu pracy. Z jego treści wynika, iż prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika na małżonka oraz inne osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wypłacane na rzecz tych osób stanowią dla nich przychody z praw majątkowych od których płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Informacja PIT-11 wystawiana będzie więc na osobę uprawnioną do otrzymania wypłaty (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu i ulgi).

W przypadku braku wyżej wskazanych osób prawa te wchodzą do spadku wówczas płatnik nie pobiera zaliczki i nie sporządza informacji PIT-11.

Ustanie w trakcie roku podatkowego stosunku pracy i ewentualne zawarcie z tym samym pracownikiem nowej umowy o pracę

Reklama

Płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11 w przypadku ustania w ciągu roku podatkowego obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jedynie na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku płatnik sporządza i przekazuje podatnikowi PIT-11.

Tak samo obowiązek wystawienia informacji PIT-11 nie wystąpi po ustaniu zatrudnienia i ponownym zawarciu kolejnej umowy o pracę. Płatnik w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządza jedną informację o dochodach za cały rok podatkowy obejmujący wszystkie dochody z umowy o pracę osiągnięte u tego płatnika.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy po każdym ustaniu stosunku pracy pracownik złoży w/w wniosek, wówczas w terminie 14 dnia od dnia jego złożenia płatnik ma obowiązek wystawienia PIT-11. 

Jeżeli płatnik po wystawieniu (na wniosek) PIT-11 ponownie zatrudni na umowę o pracę pracownika, to wystawia kolejną informację PIT-11 za pozostały okres zatrudnienia, bez obowiązku korygowania poprzednio wystawionej deklaracji (w takim przypadku będą wystawione dwie deklaracje PIT-11 za każdy okres zatrudnienia).

Przejęcie zakładu pracy

W sytuacji, gdy nastąpi przejęcie zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy nowy podmiot przejmuje obowiązki płatnika i na nim będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 za cały rok podatkowy uwzględniającej również okres zatrudnienia pracownika w przejętym zakładzie pracy.

Urlop wychowawczy pracownika

Jeżeli pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskał w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby wystawiania informacji PIT- 11.

Formularze PIT


Urlop bezpłatny

1. Jeżeli pracownik w trakcie roku podatkowego przechodzi na urlop bezpłatny, to nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 po wypłacie wynagrodzenia za ostatni miesiąc wykonywania pracy, bowiem brak podstaw do stwierdzenia, że ustał obowiązek poboru zaliczek – pracownik jest nadal zatrudniony i obowiązek poboru zaliczek w każdej chwili może zaistnieć. 

2. Jeżeli pracownik był na urlopie bezpłatnym przez cały rok podatkowy i nie uzyskał w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-11.

Jaki PIT powinienem wypełnić

Pracownicy są oddelegowani do krajów, w których umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją lub metodę proporcjonalnego odliczenia

- należy wykazać przychody (dochody) uzyskane (zarówno w kraju jak i za granicą - od pracodawcy) przez pracowników oddelegowanych do kraju, z którym zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę zaliczenia – odpowiednio w pozycji 36 i 38,

- nie należy wykazywać podatku zapłaconego za granicą,

- należy wykazać odprowadzone do polskiego ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (z wyjątkiem obliczonych od dochodu zwolnionego od opodatkowania czyli m.in. od diet, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT),

- w pozycji 36 należy wykazać przychód po uwzględnieniu zwolnienia wynikającego z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- w pozycji 76 należy wykazać wysokość składek na ubezpieczenie społeczne podlegających odliczeniu, a więc zapłacone do polskiego systemu jak i systemu UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej. Odpowiednio w poz. 77 należy wykazać składki na zagraniczne ubezpieczenia społeczne, (patrz. objaśnienia do poz. 76 pkt 4 i 5),

- w pozycji 78 należy wykazać wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, a więc polskiego systemu jak systemu UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. Odpowiednio w poz.79 należy wykazać składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne. (patrz. objaśnienia do poz. 76 pkt 4 i 5)

Dodatkowo, w załączeniu do informacji PIT-11 płatnik może (przepisy podatkowe nie nakładają na niego żadnego obowiązku w tym zakresie) przekazać pracownikowi informację: o wysokości podatku zapłaconego za granicą (w przypadku metody odliczenia proporcjonalnego).

Jeżeli pracownik uzyskał w danym roku tylko dochody za granicą, w kraju w którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją i w trakcie roku podatkowego płatnik nie miał obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kolumnie „e” poz. 38 należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, tj. uzyskanych za granicą przez pracowników oddelegowanych do krajów, z którymi zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją.

Dochody zwolnione w informacji PIT-11

W PIT-11 nie uwzględnia się przychodów, dochodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyjątek dotyczy dwóch rodzajów przychodów zwolnionych z podatku, tj.:

- przychodów pochodzących z tzw. środków pomocowych, tj. bezzwrotnej pomocy zagranicznej - zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT (poz. 81 formularza),

- otrzymywanych z zagranicy rent inwalidzkich z tytułu inwalidztwa wojennego, kwot zaopatrzenia przyznanych ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, rent wypadkowych osób, które stały się inwalidami w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej - zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o PIT (poz. 80 formularza).

Informacja PIT-R jako załącznik do PIT-11

Do informacji PIT-11 dołącza się załącznik PIT-R "Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich". Dotyczy on przychodów wskazanych w art. 13 pkt 5 i 6 ustawy o PIT (m.in. biegłych sądowych, członków komisji rad gminnych, miejskich, sejmików samorządowych) opodatkowanych i wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i 17 ustawy o PIT.

Dochody wolne od podatku tj. diety i inne należności za czas podróży służbowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT) oraz diety stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - zwolnione do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT), wykazywane są w PIT-R oddzielnie (w rubrykach c i d części D).

Dochodów wolnych wykazanych w załącznika PIT-R nie przenosi się do informacji PIT-11. Natomiast w poz. 58 formularza PIT-11 wykazuje się te przychody, które są opodatkowane, czyli przychody wykazane w poz. 80 formularza PIT-R.

O tym, czy do PIT-11 jest dołączany PIT-R, płatnik zawiadamia organ podatkowy przez zaznaczenie właściwego kwadratu w poz. 82 formularza PIT-11.

Jeżeli wypłacane przez płatnika należności z wyżej wymienionych tytułów mieszczą się w kwotach wolnych od podatku, to płatnik nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Sporządza tylko informację PIT-R.

Jak wypełnić PIT-11 - rubryka po rubryce

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Kwota wolna od podatku 30 tys. zł, kwota zmniejszająca podatek 5100 zł - PIT 2022

  Kwota wolna od podatku 2022. W opublikowanym 26 lipca br. projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się m.in. nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w PIT - 30 tys. zł - dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej. Taka kwota wolna od podatku w PIT uzyskana będzie dzięki podwyższeniu kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł). Ministerstwo Finansów wskazuje, że to europejski poziom kwoty wolnej od podatku, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy większa kwota wolna niż jeszcze pięć lat temu. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT.

  Ulga dla klasy średniej w PIT (ulga dla pracowników) od 2022 roku

  Ulga dla klasy średniej. W skierowanym 26 lipca br. do konsultacji projekcie nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) znalazła się nowa ulga podatkowa w PIT - tzw. ulga dla klasy średniej. Ministerstwo Finansów wskazuje, że w celu ochrony klasy średniej projekt nie tylko przewiduje podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, ale również ulgę podatkową dla pracowników. Ulga ta ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. obok innych zmian w PIT. Na czym ma polegać ulga dla klasy średniej?

  Źródła dochodów Unii Europejskiej - zasoby własne UE

  Źródła dochodów Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do budżetów krajowych, budżet UE jest budżetem inwestycyjnym i nie może wykazywać deficytu. Unia Europejska osiągnęła kompromis ws. wiążącego harmonogramu wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Jakie nowe źródła dochodów zyska Unia?

  Podatki 2022 - kto zyska na zmianach podatkowych

  Polski Ład - kto zyska na zmianach podatkowych. Podwyżka kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. 26 lipca 2021 r. rozpoczęły się konsultacje pakietu zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów planuje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Co się zmieni w podatkach od 2022 roku? Kto zyska a kto straci na tych zmianach?

  Zmiany w PIT od 2022 roku - projekt, szczegóły, nowe ulgi

  Zmiany w PIT od 2022 roku. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 26 lipca 2021 r. szczegółowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr UD260). Tego samego dnia gotowy projekt nowelizacji wielu przepisów podatkowych został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten stanowi część zmian legislacyjnych w ramach Polskiego Ładu. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów oraz Prezesa Rady Ministrów zmiany w PIT mają wejść w życie od początku 2022 roku. Jakie zmiany w PIT są zapisane w tym projekcie?

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.