REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

PIT-11 - najważniejsze zasady i typowe sytuacje

PIT-11 zasady, kazusy 2011 / 2012
PIT-11 zasady, kazusy 2011 / 2012

REKLAMA

REKLAMA

Nie wystarczy umieć wypełnić formularz informacji PIT-11. Trzeba jeszcze wiedzieć jak postąpić z tą informacją w wielu sytuacjach jakie niesie życie. Informację PIT-11 należy co do zasady sporządzić najpóźniej do końca lutego roku następującym po roku podatkowym (art. 39 ust. 1 ustawy o PIT). Ale jeżeli pracownik rozstał się z zakładem pracy w trakcie roku, to płatnik musi wydać PIT-11 wcześniej na wniosek pracownika.

PIT-11 – najczęściej zadawane pytania

REKLAMA

Autopromocja

Mówi się w takich sytuacjach, że obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ustał w ciągu roku podatkowego. Przykładowo pracownik odszedł z pracy (za wypowiedzeniem, porozumieniem stron lub dyscyplinarnie), czy przeszedł na emeryturę.

Wtedy zakład pracy (płatnik) na pisemny wniosek pracownika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania go podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 39 ust. 2 ustawy o PIT).

Polecamy: PIT 2018. Komentarz

W sytuacji gdy płatnik, sporządzający PIT-11 zgodnie z art. 39 ustawy o PIT, zaprzestaje działalności przed końcem lutego następnego roku, nie ma obowiązku z złożenia PIT-11 do dnia zaprzestania działalności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jedynie w przypadku, gdy płatnikiem od przychodów ze stosunku pracy jest osoba prawna lub spółka osobowa wówczas powinna wystawić PIT-11 do dnia ustania bytu prawnego, zaprzestania działalności.

Płatnik, który dokonywał wypłat świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy o PIT ( np. umowa zlecenia) i zaprzestał działalności przed końcem lutego następnego roku, musi przesłać informację PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu przed zakończeniem działalności.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Informację PIT-11 sporządza się tylko wówczas, gdy płatnik nie dokonuje rocznego obliczenia podatku (PIT-40) (art. 39 ust. 1 ustawy o PIT).

Informację PIT-11 sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz płatnik przekazuje podatnikowi, drugi przesyła do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika (pracownika, zleceniobiorcy itd.), a trzeci pozostawia u siebie w aktach.

Jak wypełnić PIT-11

Śmierć podatnika

1. W przypadku śmierci podatnika płatnik jest zobowiązany sporządzić i przekazać informację PIT-11 tylko właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Płatnik może taką informację przekazać współmałżonkowi zmarłego podatnika, który ma zgodnie z ustawą możliwość dokonania wspólnego rozliczenia ze zmarłym współmałżonkiem i dane zawarte w PIT-11 są mu do tego niezbędne. W informacji wykazuje tylko świadczenia wypłacone lub postawione pracownikowi do dyspozycji do dnia śmierci.

2. W sytuacji, gdy po śmierci pracownika pracodawca realizuje świadczenia przynależne zmarłemu pracownikowi – zastosowanie będzie miał zapis art. 631 § 2 kodeksu pracy. Z jego treści wynika, iż prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika na małżonka oraz inne osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wypłacane na rzecz tych osób stanowią dla nich przychody z praw majątkowych od których płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Informacja PIT-11 wystawiana będzie więc na osobę uprawnioną do otrzymania wypłaty (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu i ulgi).

W przypadku braku wyżej wskazanych osób prawa te wchodzą do spadku wówczas płatnik nie pobiera zaliczki i nie sporządza informacji PIT-11.

Ustanie w trakcie roku podatkowego stosunku pracy i ewentualne zawarcie z tym samym pracownikiem nowej umowy o pracę

REKLAMA

Płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11 w przypadku ustania w ciągu roku podatkowego obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jedynie na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku płatnik sporządza i przekazuje podatnikowi PIT-11.

Tak samo obowiązek wystawienia informacji PIT-11 nie wystąpi po ustaniu zatrudnienia i ponownym zawarciu kolejnej umowy o pracę. Płatnik w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządza jedną informację o dochodach za cały rok podatkowy obejmujący wszystkie dochody z umowy o pracę osiągnięte u tego płatnika.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy po każdym ustaniu stosunku pracy pracownik złoży w/w wniosek, wówczas w terminie 14 dnia od dnia jego złożenia płatnik ma obowiązek wystawienia PIT-11. 

Jeżeli płatnik po wystawieniu (na wniosek) PIT-11 ponownie zatrudni na umowę o pracę pracownika, to wystawia kolejną informację PIT-11 za pozostały okres zatrudnienia, bez obowiązku korygowania poprzednio wystawionej deklaracji (w takim przypadku będą wystawione dwie deklaracje PIT-11 za każdy okres zatrudnienia).

Przejęcie zakładu pracy

W sytuacji, gdy nastąpi przejęcie zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy nowy podmiot przejmuje obowiązki płatnika i na nim będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 za cały rok podatkowy uwzględniającej również okres zatrudnienia pracownika w przejętym zakładzie pracy.

Urlop wychowawczy pracownika

Jeżeli pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskał w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby wystawiania informacji PIT- 11.

Formularze PIT


Urlop bezpłatny

1. Jeżeli pracownik w trakcie roku podatkowego przechodzi na urlop bezpłatny, to nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 po wypłacie wynagrodzenia za ostatni miesiąc wykonywania pracy, bowiem brak podstaw do stwierdzenia, że ustał obowiązek poboru zaliczek – pracownik jest nadal zatrudniony i obowiązek poboru zaliczek w każdej chwili może zaistnieć. 

2. Jeżeli pracownik był na urlopie bezpłatnym przez cały rok podatkowy i nie uzyskał w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-11.

Jaki PIT powinienem wypełnić

Pracownicy są oddelegowani do krajów, w których umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją lub metodę proporcjonalnego odliczenia

- należy wykazać przychody (dochody) uzyskane (zarówno w kraju jak i za granicą - od pracodawcy) przez pracowników oddelegowanych do kraju, z którym zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę zaliczenia – odpowiednio w pozycji 36 i 38,

- nie należy wykazywać podatku zapłaconego za granicą,

- należy wykazać odprowadzone do polskiego ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (z wyjątkiem obliczonych od dochodu zwolnionego od opodatkowania czyli m.in. od diet, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT),

- w pozycji 36 należy wykazać przychód po uwzględnieniu zwolnienia wynikającego z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- w pozycji 76 należy wykazać wysokość składek na ubezpieczenie społeczne podlegających odliczeniu, a więc zapłacone do polskiego systemu jak i systemu UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej. Odpowiednio w poz. 77 należy wykazać składki na zagraniczne ubezpieczenia społeczne, (patrz. objaśnienia do poz. 76 pkt 4 i 5),

- w pozycji 78 należy wykazać wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, a więc polskiego systemu jak systemu UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. Odpowiednio w poz.79 należy wykazać składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne. (patrz. objaśnienia do poz. 76 pkt 4 i 5)

Dodatkowo, w załączeniu do informacji PIT-11 płatnik może (przepisy podatkowe nie nakładają na niego żadnego obowiązku w tym zakresie) przekazać pracownikowi informację: o wysokości podatku zapłaconego za granicą (w przypadku metody odliczenia proporcjonalnego).

Jeżeli pracownik uzyskał w danym roku tylko dochody za granicą, w kraju w którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją i w trakcie roku podatkowego płatnik nie miał obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kolumnie „e” poz. 38 należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, tj. uzyskanych za granicą przez pracowników oddelegowanych do krajów, z którymi zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją.

Dochody zwolnione w informacji PIT-11

W PIT-11 nie uwzględnia się przychodów, dochodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyjątek dotyczy dwóch rodzajów przychodów zwolnionych z podatku, tj.:

- przychodów pochodzących z tzw. środków pomocowych, tj. bezzwrotnej pomocy zagranicznej - zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT (poz. 81 formularza),

- otrzymywanych z zagranicy rent inwalidzkich z tytułu inwalidztwa wojennego, kwot zaopatrzenia przyznanych ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, rent wypadkowych osób, które stały się inwalidami w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej - zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o PIT (poz. 80 formularza).

Informacja PIT-R jako załącznik do PIT-11

Do informacji PIT-11 dołącza się załącznik PIT-R "Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich". Dotyczy on przychodów wskazanych w art. 13 pkt 5 i 6 ustawy o PIT (m.in. biegłych sądowych, członków komisji rad gminnych, miejskich, sejmików samorządowych) opodatkowanych i wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i 17 ustawy o PIT.

Dochody wolne od podatku tj. diety i inne należności za czas podróży służbowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT) oraz diety stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - zwolnione do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT), wykazywane są w PIT-R oddzielnie (w rubrykach c i d części D).

Dochodów wolnych wykazanych w załącznika PIT-R nie przenosi się do informacji PIT-11. Natomiast w poz. 58 formularza PIT-11 wykazuje się te przychody, które są opodatkowane, czyli przychody wykazane w poz. 80 formularza PIT-R.

O tym, czy do PIT-11 jest dołączany PIT-R, płatnik zawiadamia organ podatkowy przez zaznaczenie właściwego kwadratu w poz. 82 formularza PIT-11.

Jeżeli wypłacane przez płatnika należności z wyżej wymienionych tytułów mieszczą się w kwotach wolnych od podatku, to płatnik nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Sporządza tylko informację PIT-R.

Jak wypełnić PIT-11 - rubryka po rubryce

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA