REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga rehabilitacyjna - zakup laptopa dostosowanego do niepełnosprawności

Ulga rehabilitacyjna – zakup laptopa dostosowanego do niepełnosprawności
Ulga rehabilitacyjna – zakup laptopa dostosowanego do niepełnosprawności

REKLAMA

REKLAMA

Wydatek poniesiony na zakup laptopa może zostać zaliczony do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej (w deklaracji PIT-37). Pod warunkiem jednak, że będzie stanowił indywidualny sprzęt dostosowany do niepełnosprawności ułatwiający wykonywanie podstawowych czynności życiowych.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 listopada 2018 r., 0112-KDIL3-2.4011.419.2018.1.JK.

Autopromocja

We wniosku o interpretację wskazano, że podatnik (Wnioskodawca) choruje na reumatoidalne zapalenie stawów i osteoporozę. Choroba spowodowała, iż Zainteresowany jest niskiego wzrostu, ma: liczne zwyrodnienia, skrzywienia, deformacje drobnych stawów rąk i stóp, koślawość i ograniczenie ruchomości stawów kolanowych, śladową ruchomość stawów biodrowych. Wnioskodawca jest po operacji usunięcia zaćmy. Choroba postępuje i każdy rok sprawia, że Zainteresowanemu trudniej jest w wykonywaniu różnych czynności pomimo młodego wieku. Obecnie Wnioskodawca jest zakwalifikowany do operacji endoprotezy. Mieszka w domu jednorodzinnym. Użytkowane pomieszczenia położone są na jednym poziomie bez żadnych schodów. Budynek oraz działka są własnością Zainteresowanego.

Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności wydany na stałe. Zainteresowany porusza się o kulach pachowych oraz wózku inwalidzkim. Miał 6 złamań.

Ze względu na stan zdrowia oraz różne przebiegi choroby (rzuty) Wnioskodawca jest wykluczony z życia społecznego, kontaktów ze znajomymi, spotkań. Wykonywanie takich czynności jak zakupy, opłacanie rachunków na poczcie czy placówce banków (opłata za śmieci, podatki, rachunki za energie, telefon), wizyta w banku (dokonywanie różnych czynności bankowych), wizyta w urzędzie (gminy, powiatu, skarbowym) są ogromnym problemem ze względu na ograniczenia ruchowe i bolesność stawów. Zwyrodniałe dłonie (kończyny górne) utrudniają tak proste czynności jak wyciąganie portfela oraz odliczanie odpowiedniej kwoty do wpłaty. Poruszanie się o kulach utrudnia wchodzenie po schodach, jak również noszenie zakupionych towarów. Zakup laptopa ułatwiłby Wnioskodawcy samodzielne wykonywanie podstawowych czynności życiowych, takich jak: opłacanie rachunków, dokonywanie przez internet podstawowych zakupów niezbędnych w codziennych funkcjonowaniu z dostawą do domu, rezerwacja wizyt u lekarzy specjalistów, dostęp do wyników badań i szybkiego kontaktu z lekarzem, a nawet zakupu usług – jak zamawianie hydraulika, elektryka. Zakupiony sprzęt ułatwiłby rehabilitację społeczną polegającą na uczestnictwie w życiu społecznym, komunikację z otoczeniem. Zakup laptopa jest jak najbardziej narzędziem pomocnym i ułatwiającym Zainteresowanemu codzienne życie, będzie wykorzystywany tylko przez niego, a zatem posiada cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych. Zwyrodniałe dłonie ograniczają możliwość pisma ręcznego – nowoczesne laptopy dają możliwość dyktowania. Możliwość zakupu laptopa daje możliwość korzystania z stron internetowych różnych ważnych instytucji państwowych, które są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ze słabym wzrokiem. Na zakup laptopa Wnioskodawca zamierza przeznaczyć tylko i wyłącznie własne środki finansowe. Nie będzie korzystał z innych źródeł finansowania takich jak PCPR, PFRON. Obecny 6-letni laptop Zainteresowanego uległ awarii i nie może z niego korzystać.

Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że nowy laptop można w pełni zindywidualizować do potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności. Nowoczesny system A daje wiele ułatwień dla osoby niepełnosprawnej, w tym możliwość powiększenia czcionki dla osób niedowidzących (w przypadku Zainteresowanego po usunięciu zaćmy jest to bardzo przydatna opcja), na laptopie znajdzie się również program B, który daje możliwość dyktowania i zapisywania jak również odczytywania, sam nowoczesny A który będzie na laptopie pozwala w swoich ustawieniach na wiele ułatwień dotyczących osoby niepełnosprawnej, dodatkowo online można w portalu c. dyktować tekst i edytować go za pomocą mowy w języku polskim, co jest dla Wnioskodawcy dużym ułatwieniem ze względu na niemożności uchwycenia długopisu i pisma ręcznego. Można również ustawić obsługę jak również pisanie przy pomocy tylko jednego kliknięcia myszką. Także nowy laptop będzie w pełni zindywidualizowany do potrzeb Zainteresowanego wynikających z upośledzenia kończyn górnych (licznych zwyrodnień, przykurczów, niedowładów).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy wobec powyższego zakup laptopa na szacowaną kwotę ok. 4 000,00 zł Zainteresowany może odliczyć w rozliczeniu rocznym PIT-37 - PIT/O w faktycznej kwocie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, wyjaśniając, co następuje.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018, poz. 1509 z poźn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, 6 i 21 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 4 powołanej ustawy wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b – 7g tego artykułu.

Przepis art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy stanowi, że za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6, czyli wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Mając na względzie powołane przepisy należy stwierdzić, że określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej lub ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać określone właściwości.


Z uregulowań zawartych w ww. przepisie wynika zatem, że:

- pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek,

- zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu lub ułatwiać wykonywanie czynności życiowych,

- cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter.

Do oceny przydatności tego sprzętu w rehabilitacji pomocnym będzie oparcie się na zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia konkretnej osoby niepełnosprawnej i potrzeb indywidualnej rehabilitacji.

Na podstawie art. 26 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

W myśl art. 26 ust. 7d cytowanej ustawy warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

3) orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

W myśl art. 9 ust. 2 tej ustawy rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

- wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,

- wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

- likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,

- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Ostatecznie organ podatkowy stwierdził, że wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na zakup laptopa – który będzie stanowił indywidualny sprzęt dostosowany do niepełnosprawności Zainteresowanego ułatwiający wykonywanie podstawowych czynności życiowych – będzie mógł zostać zaliczony do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wydatek ten, będzie mógł być odliczony od dochodu w zeznaniu rocznym na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA