REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r.

Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r. PIT 2013, PIT 2012, ulga na dziecko 2012 / 2013, ulga internetowa 2012 / 2013
Ulgi w PIT – w 2012 r. po staremu, zmiany dopiero od 2013 r. PIT 2013, PIT 2012, ulga na dziecko 2012 / 2013, ulga internetowa 2012 / 2013

REKLAMA

REKLAMA

Projekt zmian w PIT przygotowany przez Ministerstwo Finansów został 12 października 2012 r. uchwalony przez Sejm. Senat 18 października uchwalił 6 poprawek (w tym przywrócił okrojoną znacznie ulgę internetową). Sejm uchwalił ostatecznie (uwzględniając wszystkie poprawki Senatu) nowelizację 24 października, a 11 listopada 2012 r. podpis na niej złożył Prezydent. Zmiany w PIT wejdą w życie dopiero w 2013 roku i będziemy odliczać ulgi na nowych zasadach na początku 2014 roku rozliczając dochody roku 2013. Ulga internetowa nie będzie zlikwidowana ale przysługiwać będzie tylko tym, którzy dopiero zaczynają korzystać z internetu.

Projekt nowelizacji ustawy o PIT i aktualny stan prac legislacyjnych

Autopromocja

Projekt, po zaakceptowaniu przez Radę Ministrów, został skierowany do Sejmu i 12 października 2012 r. został uchwalony jako ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .

6 poprawek do ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wniósł Senat uchwałą z 18 października 2012 r..

Nowelizacja ustawy o PIT na 2013 r. została uchwalona przez Sejm ostatecznie 24 października 2012 r. i podpisana przez Prezydenta 11 listopada 2012 r. Nowości obowiązywać będą od rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 roku.

Najważniejsze nowości:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1. ograniczenie stosowania ryczałtowych 50%. kosztów uzyskania przychodów, z tytułu przeniesienia praw autorskich tylko do osób, które z tego tytułu nie mają rocznych przychodów większych niż 85.528 zł (kwota graniczna I przedziału skali podatkowej). Projektowany przepis stanowi, że koszty takie nie będą mogły przekroczyć połowy wysokości kwoty z pierwszego przedziału skali podatkowej - czyli 42.764 zł.

Pozostanie utrzymana zasada, że jeżeli podatnik udowodni, że faktyczne koszty uzyskania przychodów były wyższe niż ryczałtowe - to koszty te będą uwzględniane w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Twórcy, których roczne przychody z przeniesienia praw autorskich nie przekroczą 85.528 zł nadal będą mogli stosować ryczałtowe 50% koszty podatkowe.

W tym zakresie poprawka Senatu nr 1 ma na celu umożliwienie potrącenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych po zakończeniu roku podatkowego przy rozliczaniu kosztów wyższych niż ryczałtowe. Zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy o PIT, w brzmieniu nadanym przez Sejm, faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodów (z tytułów, o których mowa w ust. 9 pkt 1 – 3, 4 oraz 6 tego artykułu) bezpośrednio związane z przychodami, można odliczyć nie tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, ale także jeżeli zostały poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy. Odkodowanie takiej normy umożliwia odesłanie do odpowiedniego stosowania ust. 5 w art. 22 ustawy PIT. W opinii Senatu, skoro ustawodawca dopuszcza odliczenie kosztów poniesionych w latach poprzedzających rok podatkowy, to również powinien umożliwić rozliczenie kosztów powstałych w roku następnym po roku podatkowym. Poprawka Senatu umożliwia odliczenie kosztów powstałych do dnia złożenia zeznania podatkowego.

Ponadto poprawka Senatu nr 2 umożliwia rozliczenie rzeczywistych kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw własności intelektualnej również podatnikom osiągającym koszty uzyskania przychodów wyższe niż ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej i jednocześnie nieprzekraczające 50% uzyskanych przychodów. W opinii Senatu, nowe rozwiązania dotyczące zasad odliczania kosztów przychodów z tytułu działalności twórców powodują, że nie każde faktycznie poniesione koszty, wyższe niż koszty ryczałtowe, będzie można odliczyć od przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy PIT (nienowelizowanym, w tym zakresie, przez rozpatrywaną przez Senat ustawę) jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich (praw własności przemysłowej) były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w ust. 9 pkt 1-3, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. W myśl przepisu, oznacza to, że podatnik może odliczyć koszty faktycznie poniesione, jeżeli udowodni, że przekroczyły one 50% przychodu. Takie brzmienie przepisu pozwalało podatnikowi (dotychczas), w każdej sytuacji, rozliczyć koszty faktycznie poniesione, jeśli były one wyższe niż koszty ryczałtowe. Wobec wprowadzenia limitu odliczenia kosztów ryczałtowych (nie więcej niż kwota 42.764 zł) może się pojawić wątpliwość, czy przedmiotowy przepis pozwoli odliczyć podatnikowi te rzeczywiste koszty, które mieszczą się w przedziale kwotowym od 42.764 zł do 50% przychodów. Biorąc pod uwagę cel przepisu zasadnym byłoby (zdaniem Senatu), aby podatnik mógł rozliczyć również udowodnione koszty, w wysokości niższej niż 50% przychodu.

2. ograniczenie ulgi na dzieci (prorodzinnej) - podatnicy, którzy osiągną w roku podatkowym dochody powyżej kwoty 112.000,- zł - i mają tylko jedno dziecko nie będą mieć prawa do ulgi prorodzinnej. Limit ten będzie liczony łącznie dla obojga małżonków.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2011 / 2012

Dla osób mających dwoje dzieci nic się nie zmieni - ulga będzie przysługiwać bez względu na wysokość dochodów i tak jak do tej pory wynosić będzie 92,67 zł za każdy miesiąc (czyli 1112,04 zł za 12 miesięcy).

Osoby wychowujące troje i więcej dzieci będą miały większą ulgę.

Ulga zwiększy się od 2013 roku na trzecie dziecko o 50% i wyniesie miesięcznie 139,01 zł (1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT), czyli 1668,12 zł za 12 miesięcy wychowywania dzieci bez względu na wysokość uzyskanych dochodów. Teraz rodzice z trójką dzieci mogą odliczyć od PIT łącznie 3336,12 zł - po zmianach odliczą 556 zł więcej.

Natomiast ulga na czwarte i każde kolejne dziecko wyniesie od 2013 roku 185,34 zł miesięcznie (1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej PIT), czyli 2224,08 zł za cały rok bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.

Odnośnie znowelizowanych zasad rozliczania ulgi na dziecko poprawka Senatu nr 4 w sposób jednoznaczny wskazuje na wysokość ulgi podatkowej z tytułu wychowywania trojga i więcej dzieci. Przepis art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy PIT, w brzmieniu ustawy przekazanej przez Sejm, wskazuje że odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko (w przypadku wychowywania przez podatnika trojga i więcej dzieci) podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek. Przepis ten może być rozumiany w ten sposób, że odliczenie obejmuje jedynie 1/6 kwoty zarówno za pierwsze jak i drugie dziecko (w sumie 1/6 kwoty), a nie odrębnie 1/6 kwoty za pierwsze i 1/6 kwoty za drugie dziecko (w sumie 2/6 kwoty). Na to ostanie wskazuje co prawda intencja przepisu, należy jednak mieć na uwadze, że aby wyinterpretować z przepisu pożądaną normę (1/6 kwoty na pierwsze i 1/6 kwoty na drugie dziecko), należałoby „przełamać” wykładnię językową - wykładnią odwołującą się do ratio legis. Senat uchwalił poprawkę nr 4 ( w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2 w pkt 3 w lit. a wyrazy „na pierwsze i drugie dziecko” zastępuje się wyrazami „odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko ), mając na względzie postulat formułowania przepisów w sposób jasny i nie budzący wątpliwości.

Podatek VAT - zmiany 2013 / 2014

Ulga na dziecko dla przedsiębiorców w 2013 roku

Akcyza na samochody 2012 / 2013

Meldunek zniknie od 2016 r. - od 2013 r. spore ułatwienia


3. ulga internetowa 2013

Początkowo resort finansów prezentował pogląd, że ulga internetowa spełniła już swoją rolę i nie będzie dalej potrzebna. Zapis wykreślenia tej ulgi znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i został uchwalony 12 października 2012 r. przez Sejm.

Jednak 13 października 2012 r. (już po uchwaleniu przez Sejm ustawy likwidującej ulgę internetową) minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że na dalszym etapie legislacyjnym (w Senacie) ulga internetowa powróci ale już tylko jako przywilej podatkowy dla nowych użytkowników internetu.

I faktycznie Senat nie znalazł uzasadnienia dla uchylenia przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT, stanowiącego o prawie podatnika do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet.

Natomiast w art. 26 ustawy o PIT po ust. 6g dodany przez Senat został ust. 6h w brzmieniu:

„6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.”

Na podstawie przepisów przejściowych do omawianej nowelizacji ustawy o PIT podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z ulgi internetowej, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013.

Ulga internetowa 2013

KPiR 2013 - limit obrotów

Ile zapłacisz PIT przy sprzedaży domu, mieszkania lub działki?

W 2012 r. będzie można korzystać z takich samych ulg i odliczeń co w 2011 roku. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2013 roku i mają dotyczyć dochodów uzyskanych w tym 2013 roku.

Oprócz dotychczasowych ulg i odliczeń w PIT w 2012 r. (czyli w rozliczeniu składanym do końca kwietnia 2013 r.) będziemy mogli po raz pierwszy skorzystać z nowej ulgi związanej z oszczędzaniem na emeryturę. Chodzi o wpłaty na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Limity ulg i odliczeń w PIT

IKZE i IKE - ulgi i zwolnienia w PIT dla oszczędzających na emeryturę

Ponadto Ministerstwo Finansów przedstawiło obszerny program (plan) prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń Ministra Finansów w 2012 roku.

Nowelizacja ustawy o PIT - ustawa z 24 października 2012 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług

  W pierwszym kwartale 2024 roku poziom inflacji wyniósł 2,8% r/r. Ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu.

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku. "Pracujemy nad projektem Rady Fiskalnej. Premier Donald Tusk mówił o tym w expose" - poinformował minister finansów Andrzej Domański

  Rada Fiskalna zacznie obradować w 2026 roku, a projekt jej funkcjonowania zostanie przedstawiony w bieżącym roku - poinformował minister finansów Andrzej Domański. Nowa instytucja rządowa ma składać się z neutralnych członków, którzy będą opiniowali wydatki budżetu państwa.

  Na czym polega prowadzenie dokumentacji pracowniczej? Jak przechowywać akta osobowe pracowników?

  Na czym polega prowadzenie dokumentacji pracowniczej? Jak przechowywać akta osobowe pracowników? Co obejmuje dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?

  MFiPR: Wpłynęło 27 mld zł płatności z KPO, z pierwszego wniosku

  Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że płatność z pierwszego wniosku, złożonego w grudniu ub.r., dotyczącego środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w wysokości 27 mld zł trafiła dziś do Polski.

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich odniósł się do kwestii "tantiem od internetu"

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich odniósł się do artykułu "Tantiemy od internetu - nadchodzi nowy parapodatek! Przedsiębiorcy są zaniepokojeni", wskazując m.in., że "nazywanie tantiem z internetu dla twórców filmowych nowym parapodatkiem jest zabiegiem absolutnie nieuprawnionym".

  Podatek od nieruchomości od mieszkania na wynajem. Jaka stawka? 33,10 zł czy 1,15 zł za 1 m2?

  Właściciele mieszkań przeznaczonych na wynajem nie mają pewności, ile powinien wynosić podatek od nieruchomości od takiego mieszkania. To bardzo ważna kwestia, bo mówimy o dwóch stawkach, które mogą mieć zastosowanie. W większości gmin, pierwsza taka stawka wynosi obecnie 33,10 zł za 1 metr kwadratowy, a druga - 1,15 zł za 1 metr kwadratowy. Różnica jest zatem ogromna. Dlaczego podatek od nieruchomości w kontekście wynajmu mieszkań jest problematyczny?

  KSeF od 2025 roku? Będzie można wystawić normalną fakturę i dopiero potem wysłać do KSeF. prof. Modzelewski: podstawowy błąd naprawiony, reszta absurdów pozostała

  Autorzy projektu nowelizacji przepisów, które miały z dniem 1 lipca br. narzucić podatnikom VAT obowiązek wystawiania tzw. faktur ustrukturyzowanych w KSeF, nieco przejrzeli na oczy i dostrzegli podstawowy błąd swojej koncepcji – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. 

  "DGP": Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową

  Urzędy skarbowe nie nałożyły dotąd na żadne przedsiębiorstwo kary za nieprzesłanie adresu strony internetowej ze strategią podatkową - poinformował "DGP" resort finansów, pisze w poniedziałkowym wydaniu gazeta, która pyta, czy wszyscy tak dobrze wypełniają ten obowiązek, czy nikt tego nie sprawdza.

  ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę ponad 29 mln złotych. Polacy wciąż oszukują

  Polacy wciąż oszukują. W ubiegłym roku ZUS wstrzymał zasiłki chorobowe na kwotę ponad 29 mln złotych. ZUS coraz częściej kontroluje zwolnienia lekarskie.

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  REKLAMA